Genvejstaster for regneark

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


For at fylde et markeret celleområde med den formel, du skrev i Input-linjen, trykker du på

For at oprette en matrix hvor alle cellerne indeholder den samme information, som du indtastede på Indtastningslinjen, skal du trykke på Skift++Enter. Du kan ikke redigere komponenterne i matricen.

Hvis du vil markere flere celler i forskellige områder af et ark, skal du holde nede og trække i de forskellige områder.

For at vælge flere ark i et regneark skal du holde nede så og klikke på navnefanebladene ved nederste kant af arbejdsområdet. For kun at vælge et enkelt ark i en markering skal du holde Skift nede og så klikke på navnefanen for arket.

For at indsætte et manuelt linjeskift i en celle skal du klikke i cellen og så trykke på+Enter.

Tryk på Backspace for at slette indholdet af de markerede celler. Dette åbner dialogen Slet indhold, hvor du kan vælge hvilke dele af cellens indhold, der skal slettes. For at slette indholdet af de markerede celler uden dialogen, skal du trykke på Delete-tasten.

Navigering i regneark

Genvejstaster

Effekt

+Home

Flytter markøren til den første celle i arket (A1).

+End

Flytter markøren til den sidste celle i arket der indeholder data.

Home

Flytter markøren til den første celle i den aktuelle række.

End

Flytter markøren til den sidste celle i rækken, der indeholder værdier.

Skift+Home

Vælger celler fra nuværende celle til den første celle i nuværende række.

Skift+End

Vælger alle celler fra den aktuelle celle til den sidste celle, der indeholder værdier, i den aktuelle række.

Skift+Page Up

Markerer celler fra den aktuelle celle op til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side op.

Skift+Page Down

Markerer celler fra den aktuelle celle ned til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side ned.

Skift+Mellemrum

Markerer den aktuelle række eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende rækker.

+Mellemrum

Markerer den aktuelle kolonne eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende kolonner.

+Skift+Mellemrum

Vælger alle celler i arket.

+Venstrepil

Flytter markøren mod venstre til begyndelsen og slutningen på celleblokke med data. Hvis cellen til venstre for markøren er tom eller cellen med markøren er tom, bevæger markøren sig mod venstre i den aktuelle række, indtil den når den næste celle med indhold. Hvis alle celle i den samme række til venstre for markøren er tomme, flytter markøren til den første celle i rækken.

+Højrepil

Flytter markøren mod højre til begyndelsen og slutningen på celleblokke med data. Hvis cellen til højre for markøren er tom eller cellen med markøren er tom, bevæger markøren sig mod højre i den aktuelle række, indtil den når den næste celle med indhold. Hvis alle celle i den samme række til højre for markøren er tomme, flytter markøren til den sidste celle i rækken.

+Pil op

Flytter markøren opad til begyndelsen og slutningen på celleblokke med data. Hvis cellen over markøren er tom eller cellen med markøren er tom, bevæger markøren sig opad i den aktuelle kolonne, indtil den når den næste celle med indhold. Hvis alle celler i den samme kolonne over markøren er tomme, flytter markøren til den første celle i kolonnen.

+Pil ned

Flytter markøren nedad til begyndelsen og slutningen på celleblokke med data. Hvis cellen under markøren er tom eller cellen med markøren er tom, bevæger markøren sig nedad i den aktuelle kolonne, indtil den når den næste celle med indhold. Hvis alle celler i den samme kolonne under markøren er tomme, flytter markøren til den sidste celle i kolonnen.

+Skift+Pil

Vælger alle celler et område, der er oprettet med markørbevægelser ved hjælp af kombinationer med +piletaster. Hvis markøren bruges til vælge rækker og kolonner samtidig, vælges et rektangulært celleområde. Hvis markøren står i en tom celle, vil markeringen strække sig fra den aktuelle celle til den første celle med en værdi i pilens retning.

+Page Up

Flytter et ark til venstre.

I Vis udskrift: Flytter til forrige udskriftsside.

+Page Down

Flytter et ark til højre.

I Vis udskrift: Flytter til næste udskriftsside.

+PgUp

Flytter et skærmbillede til venstre.

+PgDn

Flytter et skærmbillede til højre.

Skift++Page Up

Føjer det foregående ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, vælger denne genvejskombination kun det foregående ark. Gør det foregående ark til det aktuelle ark.

Skift++Page Down

Føjer det næste ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, vælger denne genvejskombination kun det næste ark. Gør det næste ark det aktuelle ark.

+ *

hvor (*) er gangetegnet på det numeriske tastatur

Markerer dataområdet som indeholder markøren. Et dataområde er her det sammenhængende celleområde, som indeholder data og er afgrænset af tomme rækker og kolonner.

+ /

hvor (/) er divisionstegnet på det numeriske tastatur

Markerer det matrix-formelområde som indeholder markøren.

+Plus-tast

Indsæt celler (som i menu Indsæt - Celler)

+Minus-tast

Slet celler (som i menu Rediger - Slet celler)

Enter - i et valgt område

Flytter markøren en celle nedad i et valgt område. For at angive den retning, markøren flyttes i, vælger du ▸ LibreOffice Calc ▸ Generelt og ændrer indstillingen Tryk på Enter for at flytte det markerede..

Enter (efter kopiering af celleindhold)

Hvis celleindholdet netop er kopieret til udklipsholderen og der ikke er foretaget yderligere redigering i den aktuelle fil, vil et tryk på Enter derefter indsætte udklipsholderens indhold på den aktuelle markørplacering.

Skift+Enter

Hvis udklipsholderen indeholder celleindhold og der ikke er foretaget nogen redigering i filen, har Skift+Enter den samme adfærd som Enter og indsætter udklipsholderens indhold på den aktuelle markørplacering.

Hvis der ikke er valgt nogen celler, flyttes Skift+Enter markøren i den modsatte retning af den, der er defineret i indstillingen Tryk på Enter for at flytte det markerede, som findes i ▸ LibreOffice Calc ▸ Generelt.

Hvis der er valgt et celleområde, flytter Skift+Enter markøren inden for den aktuelle markering i den modsatte retning af den, der er defineret i indstillingen Tryk på Enter for at flytte det valgte.

+ ` (se note under denne tabel)

Viser eller skjuler formlerne i stedet for værdierne i alle celler.


note

Tasten ` sidder ved siden af tasten "1" på de fleste engelske tastaturer og til højre for tasten "+" på de fleste danske tastaturer. Hvis dit tastatur ikke viser denne tast, kan du tildele en anden tast: Vælg Funktioner - Tilpas, klik på fanebladet Tastatur. Marker kategorien "Vis" og funktionen "Skift formel".


Kopiering og omdøbning af ark

Arkfaneblade, som bruges til at navigere mellem arkene, kan der klikkes på i kombination med taster for at udføre følgende handlinger:

Genvejstaster

Effekt

+ Træk arkfanebladet

Opretter en kopi af det ark, hvis faneblad der blev klikket på. Det kopierede ark placeres der, hvor museknappen blev sluppet.

+ Klik på arkfanebladet

Gør arknavnet redigerbart. Rediger arknavnet og tryk på Enter, når du er færdig.


Funktionstaster i Regneark

Genvejstaster

Effekt

+F1

Viser kommentaren der er vedhæftet den aktuelle celle

F2

Når der er valgt en celle, trykker du på F2 for at åbne celleindholdet til redigering. Hvis cellen indeholder en formel, bruger du piletaster til at navigere i arket for lettere at indtaste områdeadresser i formlen.

Tryk på F2 igen for at aktivere brug af piletasterne for at flytte markøren i formelteksten.

Hver ekstra brug af genvejen F2 skifter mellem de to tidligere beskrevne tilstande.

Nogle dialogfelter har input-felter med knappen Formindsk. Tryk på F2 med markøren i et sådant felt udfører kommandoen Formindsk.

+F2

Åbner Funktionsguiden.

Skift++F2

Flytter markøren til Indtastningslinjen hvor du kan indtaste en formel for den aktuelle celle.

+F3

Åbner dialogen Definer navne.

Skift++F4

Viser eller skjuler database-oversigten.

F4

Genopstiller de relative eller absolutte referencer (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i indtastningsfeltet.

F5

Viser eller skjuler Navigator.

Skift+F5

Sporer afhængigheder.

Skift+F9

Sporer overordnede.

Skift++F5

Flytter markøren fra Indtastningslinjen til Navnefeltet. Du kan også bruge Skift++T.

F7

Kontrollerer stavning i det aktuelle ark.

+F7

Åbner Synonymordbogen hvis den aktuelle celle indeholder tekst.

F8

Slår yderligere valgmuligheder til eller fra. I denne tilstand kan du bruge piletasterne for at udvide markeringen. Du kan også klikke på en anden celle for at udvide markeringen.

+F8

Fremhæver celler der indeholder værdier.

F9

Genberegner ændrede formler i det aktuelle ark.

+Skift+F9

Genberegner alle formler i alle ark.

+F9

Opdaterer det valgte diagram.

Åbner dialogen Typografier og formatering hvor du kan vælge typografi til indholdet af cellen eller til det aktuelle ark.

Skift+F11

Opretter en dokumentskabelon.

Skift+F11

Opdaterer skabelonerne.

F12

Grupperer de valgte dataområder.

+F12

Ophæv gruppering af det valgte dataområde.

+Pil ned

Forøger højden af den aktuelle række (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Pil op

Formindsker højden af den aktuelle række (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Højre pil

Øger bredden på den aktuelle kolonne.

+Venstre pil

Formindsker bredden på den aktuelle kolonne.

+Skift+Piletast

Optimerer kolonnebredden eller rækkehøjden baseret på den aktuelle celle.


Formatering af celler med genvejstaster

Følgende celleformater kan defineres med tastaturet:

Genvejstaster

Effekt

+1 (ikke på det numeriske tastatur)

Åbn dialogen Formater celler

+Skift+1 (ikke på det numeriske tastatur)

To decimaler, tusindtalsskilletegn

+Skift+2 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard eksponentialformat

+Skift+3 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard datoformat

+Skift+4 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard valutaformat

+Skift+5 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard procentdelformater (to decimaler)

+Skift+6 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard formater


Bruger pivottabel

Genvejstasterne gælder til dialogen Pivottabel-layout.

Taster

Effekt

Tabulator

Ændrer fokus ved at gå fremad gennem dialogens områder og knapper.

Skift+Tabulator

Ændrer fokus ved at gå baglæns gennem dialogens områder og knapper.

Pil op

Flytter fokus et element op i det aktuelle dialogområde.

Pil ned

Flytter fokus et element ned i det aktuelle dialogområde.

Venstrepil

Flytter fokus et element til venstre i det aktuelle dialogområde.

Højrepil

Flytter fokus et element til højre i det aktuelle dialogområde.

Home

Markerer det første element i det aktuelle dialogområde.

End

Markerer det sidste element i det aktuelle dialogområde.

og det understregede tegn på etiketten "Rækkefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt i området "Rækkefelter".

og det understregede tegn på etiketten "Kolonnefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt ind i området "Kolonnefelter"

og det understregede tegn på etiketten "Datafelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle ind i området "Datafelter"

og det understregede tegn på etiketten "Filtre"

Kopierer eller flyter det aktuelle felt ind i området "Filtre".

+Pil op

Flytter det aktuelle felt op til næste område med data.

+Pil ned

Flytter det aktuelle felt ned til næste område med data.

+Venstrepil

Flytter det aktuelle felt mod venstre til næste område med data.

+Højrepil

Flytter det aktuelle felt mod højre til næste område med data.

+Home

Flytter det aktuelle felt til første plads i arket.

+End

Flytter det aktuelle felt til sidste celle med data.

Delete

Fjerner det aktuelle felt fra området.


Støt os venligst!