Statistiske funktioner del fire

MIDDEL.HVIS

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område der tilfredsstiller en given betingelse. MIDDEL.HVIS funktionen summerer alle resultater der passer den logiske test, og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

MIDDEL.HVIS

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område som opfylder visse betingelser. Funktionen MIDDEL.HVIS opsummerer alle resultater som matcher de logiske tests og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

PROCENTPLADS.UDELAD

Returnerer den relative position, mellem 0 og 1 (eksklusiv), af en udpeget værdi inden for en angivet matrix.

note

Forskellen mellem PROCENTPLADS.MEDTAG og PROCENTPLADS.UDELAD er at funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG beregner en værdi i området fra 0 til 1 inklusive, hvorimod funktionen PROCENTPLADS.UDELAD function beregner en værdi i området fra 0 til 1 eksklusive.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

PERCENTRANK.EXC(Data; Værdi[; Betydning])

Data repr√¶senterer arrayet af data i stikpr√łven.

Værdi repræsenterer værdien hvis procentuelle rang skal bestemmes.

Signifikans En valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til.

Eksempel

=PROCENTPLADS.UDELAD(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.

FRAKTIL.UDELAD

Returnerer Alfa percentilen af et givet interval af v√¶rdier for en given v√¶rdi af Alfa inden for intervallet 0 til 1 (eksklusiv). En percentil returnerer skalav√¶rdien for en dataserie, der g√•r fra den mindste (Alfa=0) til den st√łrste v√¶rdi (Alfa=1) af en dataserie. For Alfa=25% betyder percentilen f√łrste kvartil; Alfa=50% er medianen.

warning

Hvis Alfa ikke er et multiplum af 1/(n+1), (hvor n er antallet af v√¶rdier i det givne array), interpolerer funktionen mellem v√¶rdierne i det givne array for at beregne percentilv√¶rdien. Men hvis Alfaer mindre end 1/(n+1) eller Alfa er st√łrre end n/(n+1), kan funktionen ikke interpolere og returnerer s√• en fejl.


note

Forskellen mellem FRAKTIL.MEDTAG og FRAKTIL.UDELAD er, at i funktionen FRAKTIL.MEDTAG er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 inklusiv, og i funktionen FRAKTIL.UDELAD er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 eksklusiv.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

FRAKTIL.UDELAD(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen af skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL.UDELAD(A1:A50;10%) repræsenterer den værdi i datasættet, som modsvarer 10% af den totale værdiskala i A1:A50.

PEARSON

Returnerer Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 repr√¶senterer omr√•det med det f√łrste datas√¶t.

Data2 repræsenterer området med det andet datasæt.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) returnerer Pearson korrelationskoefficient på begge data sæt.

POISSONFORDELING

Returnerer Poisson-fordelingen

Syntaks

POISSONFORDELING(Tal; Middeltal[; Kumulativ])

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af Poisson fordeling bliver baseret.

Middelværdi repræsenterer den midterste værdi på Poisson fordelingen.

Kumulativ (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen; Kumulativ= 1 eller Sand beregner fordelingen. Hvis den udelades, indsættes standard værdien Sand når du gemmer dokumentet, for bedst kompatibilitet med andre programmer og ældre versioner af LibreOffice.

Eksempel

=POISSONFORDELING(60; 50; 1) returnerer 0,9278398202.

POISSON.FORDELING

Returnerer Poisson-fordelingen.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

POISSON.FORDELING(Tal; Middeltal [; Kumulativ])

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af Poisson fordeling bliver baseret.

Middelværdi repræsenterer den midterste værdi på Poisson fordelingen.

C (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen; C =1 eller Sand beregner fordelingen. Hvis den udelades indsættes Sand som standardværdi når du gemmer dokumentet for at sikre bedst mulig kompabilitet med andre programmer og ældre versioner af LibreOffice.

Eksempel

=POISSON.FORDELING(60;50;1) returns 0.9278398202.

FRAKTIL (PERCENTILE på engelsk)

Returnerer alfa-fraktil af datav√¶rdier i et omr√•de. En fraktil returnerer skalav√¶rdien for en dataserie, som g√•r fra den mindste (Alfa=0) til den st√łrste v√¶rdi (Alfa=1) p√• en dataserie. For Alfa= 25%, betyder fraktil den f√łrste kvartil; Alfa= 50% er medianen.

Syntaks

FRAKTIL(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen på skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL(A1:A50; 0,1) repræsenterer værdien i datasættet som er lig med 10% af den samlede dataskala i A1:A50.

FRAKTIL.MEDTAG

Returnerer alfa-percentilen af datav√¶rdier i en matrix. En percentil returnerer omr√•dev√¶rdien for en dataserie, der g√•r fra den laveste (alfa=0) til den h√łjeste v√¶rdi (alfa=1) for en dataserie. For Alfa = 25%, angiver percentilen den f√łrste kvartil; Alfa = 50% er medianen.

note

Forskellen mellem FRAKTIL.MEDTAG og FRAKTIL.UDELAD er, at i funktionen FRAKTIL.MEDTAG er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 inklusiv, og i funktionen FRAKTIL.UDELAD er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 eksklusiv.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

FRAKTIL.MEDTAG(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen af skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL.MEDTAG(A1:A50; 0,1) repræsenterer værdien i datasættet som er lig med 10% af den samlede dataskala i A1:A50.

HYPPIGST (MODE på engelsk)

Returnerer de mest almindelige værdi i et datasæt. Hvis der er flere værdier med samme frekvens, returneres den mindste værdi. Der opstår fejl hvis ingen værdier forekommer mindst to gange.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

HYPPIGST(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=HYPPIGST(A1:A50)

NORMINV

Returnerer den inverse af den almindelige kumulerede fordeling.

Syntaks

NORMINV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Tal repræsenterer sandsynlighedsværdien brugt til at bestemme den inverse normalfordeling.

Middelværdi repræsenterer middelværdien for normalfordelingen.

StdAfv repræsenterer standardafvigelsen for normalfordelingen.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,41. Hvis den gennemsnitlige ægvægt er 63 gram med en standardafvigelse på 5. Så vil der være 90% sandsynlighed for at ægget ikke er tungere end 69,41 gram.

NORM.INV

Returnerer den inverse af den kumulative normalfordeling.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

NORM.INV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Tal repræsenterer sandsynlighedsværdien for hvilken den inverse normalfordeling er bestemt.

Middelværdi repræsenterer middelværdien for normalfordelingen.

StdAfv repræsenterer standardafvigelsen for normalfordelingen.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69.4077578277. Hvis det gennemsnitlige æg vejer 63 gram med en standardafvigelse på 5, så vil der være 90% sandsynlighed for at ægget ikke er tungere end 69,41 gram.

MAKSV

Returnerer den maksimale værdi i en liste af argumenter. I modsætning til MAKS, kan du her indtaste tekst. Værdien af teksten er 0.

Funktionerne MINV() og MAKSV() returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev fundet.

Syntaks

MAKSV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MAKSV(A1; A2; A3; 50; 100; 200; "Tekst") returnerer den st√łrste v√¶rdi fra listen.

=MAKSV(A1:B100) returnerer den st√łrste v√¶rdi fra listen.

MIN

Returnerer den mindste værdi fra en liste med argumenter.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk v√¶rdi og ingen fejl blev konstateret i de celleomr√•der, der blev overf√łrt som cellereferencer. Tekstceller ignoreres med MIN() og MAKS(). Funktionerne MINV() og MAKSV returnerer 0, hvis ingen v√¶rdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev konstateret. Overf√łrsel af en tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), returneres fortsat ingen fejl.

Syntaks

MIN(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MIN(A1:B100) returnerer den mindste værdi i listen.

MINV

Returnerer den mindste værdi i en liste af argumenter. Her kan du også indtaste tekst. Værdien af teksten er 0.

Funktionerne MINV() og MAKSV() returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev fundet.

Syntaks

MINV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MINV(1; "Tekst"; 20) returnerer 0.

=MINV(A1:B100) returnerer den mindste værdi i listen.

NEGBINOMFORDELING

Returnerer den negative binomialfordeling.

Syntaks

NEGBINOMFORDELING(X; Tal_s; Sandsynlighed_s)

X repr√¶senterer den returnerede v√¶rdi for fejlslagne pr√łver.

Tal_s repr√¶senterer den returnerede v√¶rdi for succesfulde pr√łver.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• en pr√łve.

Eksempel

=NEGBINOMFORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

NEGBINOM.FORDELING

Returnerer den negative binomialtæthed eller fordelingsfunktionen.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; R; SP; Kumulativ)

X repr√¶senterer den returnerede v√¶rdi for fejlslagne pr√łver.

Tal_s repr√¶senterer den returnerede v√¶rdi for succesfulde pr√łver.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• en pr√łve.

Kumulativ = 0 beregner tæthedsfunktionen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;1) returnerer 0,75.

HYPPIGST.ENKELT

Returnerer den oftest forekomne, eller gentagede, værdi i en matrice eller et dataområde. Hvis der er flere værdier med samme frekvens, returneres den mindste værdi. Der opstår en fejl hvis en værdi ikke optræder to gange.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

HYPPIGST.ENKELT(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

warning

Hvis datasættet ikke indeholder dubletter, vil HYPPIGST.ENKELT returnere #VALUE! fejlværdien.


Eksempel

=HYPPIGST.ENKELT(A1:A50)

PROCENTPLADS (PERCENTRANK på engelsk)

Returnerer den procentuelle rang for en v√¶rdi i en stikpr√łve.

Syntaks

PROCENTPLADS(Data; Værdi[; Betydning])

Data repr√¶senterer arrayet af data i stikpr√łven.

V√¶rdi repr√¶senterer v√¶rdien hvis procentuelle plads skal afg√łres.

Signifikans En valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til. Udelades den bruges værdien 3.

Eksempel

=PROCENTPLADS(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.

PROCENTPLADS.MEDTAG

Returnerer den relative position, mellem 0 og 1 (inklusiv), af en udpeget værdi inden for en angivet matrix.

note

Forskellen mellem PROCENTPLADS.MEDTAG og PROCENTPLADS.UDELAD er, at funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG beregner en værdi i intervallet 0 til 1 inklusiv, mens funktionen PROCENTPLADS.UDELAD beregner en værdi i intervallet 0 til 1 eksklusiv.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

PROCENTPLADS.MEDTAG(Data; Værdi[; Betydning])

Data repr√¶senterer arrayet af data i stikpr√łven.

V√¶rdi repr√¶senterer v√¶rdien hvis procentuelle plads skal afg√łres.

Signifikans Et valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til.

Eksempel

=PROCENTPLADS.MEDTAG(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.

MAKS

Returnerer den st√łrste v√¶rdi p√• en liste med argumenter.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk v√¶rdi og ingen fejl blev konstateret i de celleomr√•der, der blev overf√łrt som cellereferencer. Tekstceller ignoreres med MIN() og MAKS(). Funktionerne MINV() og MAKSV returnerer 0, hvis ingen v√¶rdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev konstateret. Overf√łrsel af en tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), returneres fortsat ingen fejl.

Syntaks

MAKS(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MAKS(A1; A2; A3; 50; 100; 200) returnerer den st√łrste v√¶rdi fra listen.

=MAKS(A1:B100) returnerer den st√łrste v√¶rdi fra listen.

KVARTIL.UDELAD

Returnerer en anmodet kvartil af et angivet interval af værdier, baseret på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.

note

Forskellen på KVARTIL.MEDTAG og KVARTIL.UDELAD er at funktionen KVARTIL.MEDTAG baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 inklusiv, mens funktionen KVARTIL.UDELAD baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

KVARTIL.UDELAD(Data; Type)

Data repr√¶senterer datav√¶rdierne for hvilke du √łnsker at beregne den angivne kvartil.

Type Et heltal mellem 1 og 3, der repr√¶senterer den √łnskede kvartil. (Hvis type = 1 eller 3 skal den angivne matrix indeholde mere end 2 v√¶rdier)

Eksempel

=KVARTIL.UDELAD(A1:A50; 2) returnerer v√¶rdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til h√łjeste v√¶rdier i omr√•det A1:A50.

HYPPIGST.FLERE

Returnerer en vertikal matrice med de statistiske tilstande (de oftest forekomne værdier) i den angivne liste af tal.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

HYPPIGST.FLERE(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

warning

Da HYPPIGST.FLERE funktionen returnerer en matrix af v√¶rdier, skal den indtastes som en matrixformel. Hvis funktionen ikke er indtastet som en matrixformel, returneres kun den f√łrste tilstand, hvilket er det samme som at bruge HYPPIGST.ENKELT funktionen.


Eksempel

=HYPPIGST.FLERE(A1:A50)

MIDDEL

Returnerer gennemsnittet af argumenterne.

Syntaks

MIDDEL(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MIDDEL(A1:A50)

MIDDELV

Returnerer gennemsnittet af argumenterne. Værdien af en tekst er 0.

Syntaks

MIDDELV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MIDDELV(A1:A50)

MAD

Returnerer gennemsnittet af den absolutte afvigelse på datapunkter fra deres middelværdi. Viser diffusionen i et datasæt.

Syntaks

MAD(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=MAD(A1:A50)

KVARTIL (QUARTILE på engelsk)

Returnerer kvartilen for et datasæt.

Syntaks

KVARTIL(Data; Type)

Data repr√¶senterer arrayet af data i stikpr√łven.

Type repræsenterer typen af kvartil: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL(A1:A50; 2) returnerer v√¶rdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til h√łjeste v√¶rdier i omr√•det A1:A50.

KVARTIL.MEDTAG

Returnerer kvartilen for et datasæt.

note

Forskellen på KVARTIL.MEDTAG og KVARTIL.UDELAD er at funktionen KVARTIL.MEDTAG baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 inklusiv, mens funktionen KVARTIL.UDELAD baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

KVARTIL.MEDTAG(Data; Type)

Data repr√¶senterer arrayet af data i stikpr√łven.

Type repræsenterer typen af kvartil: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL.MEDTAG(A1:A50; 2) returnerer v√¶rdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til h√łjeste v√¶rdier i omr√•det A1:A50.

MEDIAN

Returnerer medianen på et sæt tal. I en mængde som indeholder et ulige antal værdier, vil medianen være tallet i midten af i mængden og i en mængde som indeholder et lige antal af værdier, vil resultatet være middelværdien af de to værdier i midten af mængden.

Syntaks

MEDIAN(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

For et ulige antal: =MEDIAN(1; 5; 9; 20; 21) returnerer 9 som medianværdien.

For et lige antal: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) returnerer gennemsnittet af de to midterste værdier 5 og 9, altså 7.

NORMFORDELING (NORMDIST på engelsk)

Returnerer tæthedsfunktionen for den kumulative normalfordeling.

Syntaks

NORMFORDELING(Tal; Middeltal; Stdafv[; Kumulativ])

Tal er værdien af fordelingen på hvilken beregningen af normalfordelingen bliver baseret.

Middelværdi er middelværdien af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

C er valgfri. C = 0 beregner tæthedsfunktionen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NORMFORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,03.

=NORMFORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,92.

NORMAL.FORDELING (NORM.DIST på engelsk)

Returnerer tæthedsfunktionen for den kumulative normalfordeling.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

NORMAL.FORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv; Kumulativ)

Tal er værdien af fordelingen for hvilken normalfordelingen skal beregnes.

Middelværdi er middelværdien af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

C = 0 beregner tæthedsfunktionen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,029945493.

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,9192433408.

PHI

Returnerer værdierne af fordelingsfunktionen for en standard normalfordeling.

Syntaks

PHI(Tal)

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af standardnormalfordelingen bliver baseret.

Eksempel

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

St√łt os venligst!