Regnearksfunktioner

Dette afsnit indeholder beskrivelser af Regnearksfunktioner samt et eksempel.

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Regneark


FEJL.TYPE

Returnerer et tal, som repræsenterer en specifik fejltype, eller fejlværdien #N/A, hvis der ikke er nogen fejl.

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula.

ADDRESS

Returnerer en celleadresse (reference) som tekst, i henhold til de angivne række- og kolonnenumre. Efter eget valg kan du fastslå om adressen fortolkes som en absolut adresse (for eksempel, $A$1), som en relativ adresse (som A1) eller i en blandet form (A$1 eller $A1). Du kan også angive navnet på arket.

Af hensyn til interoperabilitet underst√łtter funktionerne ADRESSE og INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk) en valgfri parameter til at angive om R1C1 adresse metode skal anvendes i stedet for den s√¶dvanlige A1 metode.

I ADRESSE, bliver parameteren indsat som den fjerde parameter, hvilket flytter det valgfri arknavn parameter til den femte placering.

I INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk), er parameteren tilf√łjet som den anden parameter.

I begge funktioner gælder det, at hvis argumentet bliver indsat med værdien 0, så bliver R1C1-notationen brugt. Hvis argumentet er ikke givet eller har en anden værdi end 0, så bliver A1-notationen brugt.

I tilfælde af R1C1 metode, returnerer ADRESSE strenge ved hjælp af udråbstegn '!' som skilletegn for arkets navn, da INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) forventer udråbstegnet som arknavn skilletegn. Begge funktioner bruger stadig punktum '.' som skilletegn for arknavn med A1 metode.

Når du åbner dokumenter med ODF 1.0/1.1 formater, hvor ADRESSE-funktionen viser et arknavn som den fjerde parameter, vil arknavnet blive ændret til at blive den femte parameter. En ny fjerde parameter med værdien 1 vil blive indsat.

Når du gemmer et dokument i ODF 1.0/1.1 format, vil den fjerde parameter i ADDRESS funktionen blive fjernet.

note

Undlad at gemme regneark i det ældre ODF 1.0/1.1 format, hvis ADRESSE funktionens fjerde parameter er brugt med værdien 0.


note

Funktionen INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) bliver gemt uden konvertering til formatet ODF 1.0/1.1. Hvis den anden parameter er tilstede, vil ældre versioner af Calc returnere en fejl for den funktion.


Syntaks

ADRESSE( Række; Kolonne [; ABS [; A1 [; "Ark"]]])

Række repræsenterer rækkenummeret for cellereferencen

Kolonne repræsenterer kolonnenummeret for cellereferencen (tallet, ikke bogstavet)

ABS bestemmer typen af reference:

1: absolut ($A$1)

2: rækkereferencetype er absolut; kolonnereference er relativ (A$1)

3: række (relativ); kolonne (absolut) ($A1)

4: relativ (A1)

A1 (valgfri) - hvis sat til 0,bliver notationen R1C1 brugt. Hvis parameteren mangler eller er sat til en anden værdi end 0, bliver notationen A1 brugt.

Ark repræsenterer navnet på arket. Det skal være placeret i dobbelt citationstegn.

Eksempel:

=ADRESSE(1; 1; 2; "Ark2") returnerer f√łlgende: Ark2.A$1

Hvis formlen ovenfor findes i celle B2 på det aktive ark, og cellen A1 på ark 2 indeholder værdien -6, kan du henvise indirekte til den til målcellen med en funktion i B2 ved at indtaste =ABS(INDIREKTE(B2)). Resultatet er den absolutte værdi af den cellehenvisning, der er specificeret i B2, som i dette tilfælde er 6.

ANTAL.ARK (SHEETS på engelsk)

Afg√łr antallet af ark i en henvisning. Hvis du ikke indtaster en parameter, returneres antal ark i det aktuelle dokument.

Syntaks

ANTAL.ARK([Reference])

Reference er referencen til et ark eller et område. Denne parameter er valgfri.

Eksempel

=ANTAL.ARK(Ark1.A1:Ark3.G12) returnerer 3, hvis Ark1, Ark2 og Ark3 findes i den angivne r√¶kkef√łlge.

DDE

Returnerer resultatet af en DDE-baseret k√¶de. Hvis indholdet af det forbundne omr√•de eller den forbundne sektion √¶ndres, vil den returnerede v√¶rdi ogs√• √¶ndre sig. Du skal indl√¶se regnearket p√• ny eller v√¶lge Rediger - K√¶der for at se de opdaterede referencer. Referencer p√• tv√¶rs af platforme, for eksempel fra en LibreOffice installation som k√łrer p√• en Windows-maskine til et dokument oprettet p√• en Linux-maskine, er ikke tilladt.

Syntaks

DDE( "Server"; "Emne/fil"; "Element/område" [; Tilstand])

Server er navnet på et serverprogram. LibreOfficeprogrammer har servernavnet "soffice".

Fil er det fuldstændige filnavn, inklusive sti specifikation.

Område er området, som indeholder data, der skal valideres.

Tilstand er en valgfri parameter, der bestemmer den metode, som DDE-serveren bruger til at konvertere sine data til tal.

Mode

Effect

0 eller udeladt

Talformat fra celletypografien "Standard"

1

Data bliver altid fortolket som standard US engelsk format.

2

Data bliver hentet som tekst; ingen konvertering til tal.


Eksempel

=DDE("soffice"; "c:\Kontor\dokument\data1.ods"; "ark1.A1") læser celleindholdet af celle A1 i ark1 fra LibreOffice Calc-regnearket data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\Kontor\dokument\motto.odt";"Dagens Motto") returnerer et motto i den celle, som indeholder denne formel. F√łrst skal du indtaste en linje i motto.odt dokumentet som indeholder mottoets tekst og angive den som den f√łrste linje af en sektion med navnet Dagens Motto (i LibreOffice Writer under Inds√¶t - Sektion). Hvis mottoet bliver √¶ndret (og gemt) i LibreOffice Writer dokumentet, bliver mottoet opdateret i alle LibreOffice Calc celler hvor denne DDE-k√¶de er defineret.

FEJLTYPE (ERRORTYPE på engelsk)

Returnerer tallet svarende til enfejlværdi der optræder i en anden celle. Ved hjælp af dette tal, kan du generere en tekst til fejlmeddelelsen.

Hvis der opstår en fejl, returnerer funktionen en logisk eller numerisk værdi.

note

Statuslinjen viser den foruddefinerede fejlkode fra LibreOffice hvis du klikker den celle, som indeholder fejlen.


Syntaks

FEJLTYPE(Reference)

Reference indeholder adressen på den celle, som fejlen opstår i.

Eksempel

Hvis celle A1 viser Err:518, returnerer funktionen =FEJLTYPE(A1) tallet 518.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE

FORSKYDNING (OFFSET på engelsk)

Returnerer værdien af en celleforskydning for et bestemt antal af rækker og kolonner fra et givet referencepunkt.

Denne funktion genberegnes altid, når som helst der sker en genberegning.

Syntaks

FORSKYDNING(Reference; R√¶kker; Kolonner [; H√łjde [; Bredde]])

Reference er cellen, hvorfra funktionen leder efter den nye reference.

Rækker er antallet af celler som referencen blev korrigeret opad (negativ værdi) eller nedad.

Rækker er antallet af celler som referencen blev korrigeret opad (negativ værdi) eller nedad.

H√łjde er den valgfrie lodrette h√łjde for et omr√•de, der begynder ved den nye referenceposition.

Bredde (valgfri) er den vandrette bredde for et område, der begynder ved den nye referenceposition.

argumenter R√¶kker og Kolonner m√• ikke f√łre til nul eller en negativ startr√¶kke eller -kolonne

argumenter H√łjde og Bredde m√• ikke f√łre til nul eller et negativt antal af r√¶kker eller kolonner.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=FORSKYDNING(A1; 2; 2) returnerer værdien i celle C3 (A1 flyttet med to rækker og to kolonner nedad). Hvis C3 indeholder værdien 100 returnerer denne funktion værdien 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) returnerer en reference til B2:C3 flyttet 1 r√¶kke ned og en kolonne til h√łjre (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returnerer en reference til B2:C3 flyttet 1 række op og en kolonne til venstre (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returnerer en reference til B2:C3 med st√łrrelsen √¶ndret til 3 r√¶kker og 4 kolonner (B2:E4).

=FORSKYDNING(B2:C3;1;0;3;4) returnerer en reference til B2:C3 flyttet en r√¶kke ned og med st√łrrelsen √¶ndret til 3 r√¶kker og 4 kolonner (B3:E5).

=SUM(FORSKYDNING(A1;2;2;5;6)) bestemmer summen af det omr√•de der starter i celle C3 og har en h√łjde p√• 5 r√¶kker og en bredde af 6 kolonner (omr√•de=C3:H7).

note

Hvis Bredde eller H√łjde er givet, returnerer funktionen FORSKYDNING en celleomr√•de-reference . Hvis Reference er en enkeltcelle-reference og b√•de Bredde og H√łjde er udeladt, returneres en enkeltcelle-reference .


GETPIVOTDATA

Funktionen GETPIVOTDATA returnerer en resultatværdi fra en pivottabel. Værdien adresseres ved hjælp at felt- og elementnavnene, således at de forbliver valide såfremt pivottabellens opbygning senere ændres.

Syntaks

To forskellige syntaksdefinitioner kan bruges:

GETPIVOTDATA( Datafelt; Pivottabel[; Felt 1; Element 1][; ... [Felt 126; Element 126]])

eller

GETPIVOTDATA(pivottabel; Begrænsninger)

Syntaks nr. 2 antages at v√¶re brugt hvis netop to parametre er givet, hvor den f√łrste parameter er en reference til en celle eller et celleomr√•de. Den f√łrste syntaks antages at v√¶re brugt i alle andre tilf√¶lde. Funktionsguiden viser den f√łrste syntaks.

F√łrste syntaks

Målfelt er en tekststreng som vælger et af pivottabellens datafelter. Tekststrengen kan være navnet på kildekolonnen eller navn på datafeltet som vises i tabellen ("Sum - Salg").

pivottabel er en reference til en celle eller et celleområde som er placeret inden i en pivottabel eller som indeholder en pivottabel. Hvis celleområdet består af flere pivottabeller, vil den senest brugte pivottabel blive anvendt.

Hvis intet Felt n / Element n par er opgivet, returneres totalen. Ellers tilf√łjer hvert par en begr√¶nsning som resultatet skal leve op til. Felt n er navnet p√• et felt fra pivottabellen. Element n er navnet p√• et element fra selvsamme felt.

Hvis pivottabellen kun består af et en enkelt resultatværdi som lever op til afgrænsningerne, eller en subtotal som summerer alle matchende værdier, vil denne værdi bleve returneret. Hvis der ikke er matchende resultater, eller der er flere resultater uden opsummering, returneres en fejl. Disse betingelser knytter sig til resultater fra pivottabellen.

Hvis kildedata indeholder bestanddele som er skjult som f√łlge af indstillinger for pivottabellen, ignoreres de. R√¶kkef√łlgen af felter og elementer er ikke vigtig. Felter og elementnavne er ikke afh√¶ngige af at v√¶re pr√¶cise med hensyn til STORE og sm√• bogstaver.

Hvis der ikke er givet begr√¶nsninger for et filter, bruges feltets valgte v√¶rdi implicit. Hver der er givet en begr√¶nsning for et filter, skal den matche feltets valgte v√¶rdi, ellers returneres der en fejl. Filtre er felterne √łverst, til venstre i en pivattabel, der udfyldes ved hj√¶lp af omr√•det "Filtre" i pivottabellens layout-dialog, Fra hvert filter kan der v√¶lges et element (en v√¶rdi), hvilket betyder, at kun det element tages med i beregningen.

Værdier for subtotal fra pivottabellen bruges kun, hvis de benytter funktionen "auto" (bortset fra specificerede begrænsninger, se Anden syntaks herunder).

Anden syntaks

pivottabel har samme betydning som ved f√łrste syntaks.

Begrænsninger er en mellemrumssepareret liste. Elementer kan være i citationstegn (enkelte citationstegn). Hele tekststrengen skal være omkranset af citationstegn (dobbelte citationstegn), med mindre du refererer til tekststrengen fra en anden celle.

En af indtastningerne kan være datafeltnavnet. Datafeltnavnet kan undlades, hvis pivottabellen alene består af et datafelt, ellers skal det være tilstede.

Hver af de √łvrige indtastninger angiver en begr√¶nsning p√• formen Felt[Element] (med de konkrete tegn [ og ]), eller blot Element hvis elementnavnet er unikt i alle felter som er brugt i pivottabellen.

Et funktionsnavn kan tilf√łjes p√• formen felt[element;funktion], hvilket betyder at kriterierne kun passer p√• subtotal v√¶rdier som bruger denne funktion. De mulige funktionsnavne er Sum, T√¶l, Middel, Maks, Min, Produkt, T√¶l (kun tal), Stdafv, Stdafvp, Varians, og Variansp. Der skelnes ikke mellem store og sm√• bogstaver.

HYPERLINK

Når du klikker på en celle, som indeholder HYPERLINK-funktioner, åbner hyperlinket.

Hvis du bruger den valgfri parameter Celleværdi, finder formlen URLen og viser derefter teksten eller tallet.

tip

For at √•bne en hyperlinket celle med tastaturet, skal du v√¶lge cellen, trykke F2 for at komme i redigeringstilstand, flytte mark√łren foran hyperlinket, trykke Skift+F10, og s√• v√¶lge √Öbn hyperlink.


Syntaks

HYPERLINK("URL" [; Celleværdi])

URLangiver linkets mål. Den valgfrie parameter CellValue er den tekst eller et tal, der vises i cellen og bliver returneret som resultat. Hvis parameteren CellValue ikke er specificeret, vises URLen i celleteksten og returneres som resultat.

Tallet 0 returneres for tomme celler og matrixelementer.

Eksempel

=HYPERLINK("http://www.example.org") viser teksten "http://www.example.org" og udf√łrer hyperlinket http://www.example.org, n√•r der bliver klikket p√• det.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Klik her") viser teksten "Klik her" i cellen og udf√łrer hyperlinket http://www.example.org, n√•r der klikkes p√• det.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) viser tallet 12345 og udf√łrer hyperlinket http://www.example.org, n√•r der bliver klikket p√• det.

=HYPERLINK($B4), hvor cellen B4 indeholder http://www.example.org. Funktionen tilf√łjer http://www.example.org til URLen og returnerer den samme tekst, som bruges formelresultat.

=HYPERLINK("http://www.";"Klik ") og "example.org" viser teksten Klik p√• exemple.org i cellen og udf√łrer hyperlinket http://www.example.org, n√•r der bliver klikket p√• det.

=HYPERLINK("#Ark1.A1";"Gå til toppen") viser teksten Gå til toppen og hopper til cellen Ark1.A1 i dette dokument.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Gå til Writer-bogmærke") viser teksten "Gå til Writer-bogmærke", henter det angivne tekstdokument og hopper til bogmærket "Specifikation".

=HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Åbn Dokumentmappen") viser teksten "Åbn Dokumentmappen" og viser mappens indhold ved hjælp af dit operativsystems standard filhåndtering.

INDEKS (INDEX på engelsk)

INDEX returns a reference, a value or an array of values from a reference range, specified by row and column index number or array of row and array of columns index numbers, and an optional range index.

INDEX() returns a reference if the argument is one or more references. When used in a cell in the form =INDEX(), the reference is resolved and the values displayed. When INDEX() is used in arguments of other functions, =FUNCTION(INDEX()...), the function gets the reference passed that was returned by INDEX(). Returning a reference is different from returning an array of values for functions that handles them differently.

Syntaks

INDEX(Reference [; [Row] [; [Column] [; Range]]])

Reference is a reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, you must enclose the list of references or range names in parentheses, or either use the tilde (~) range concatenation operator or define a named range with multiple areas.

Row (optional) represents the row or the array of row indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column or array of column indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific column) all referenced columns are returned.

note

If Row, Column or both are omitted or defined as arrays of indexes, the INDEX function must be entered as an array function.


Range (optional) represents the index of the subrange if referring to a multiple range, default is 1.

Eksempel

{=INDEX({1,3,5;7,9,10},{2;1},1)} return a 2 row array containing 7 and 1. The row index {2;1} pick row 2 then row 1. The columns index 1 picks the first column.

{=INDEX(D3:G12,{1;2;3;4},{3,1})} return a 4 rows by 2 columns array. The row index array {1;2;3;4} picks rows 3 to 6 and {3;1} picks the third (F) and first column (D). Columns 1 and 3 of the source reference are swapped in the resulting array.

=INDEKS(Priser;4;1) returnerer værdien fra række 4 og kolonne 1 af databaseområdet defineret i Data - Definer som Priser.

=INDEKS(SumX; 4; 1) returnerer værdien fra området SumX i række 4 og kolonne 1 som defineret i Ark - Navngivne områder og udtryk - Definer.

{=INDEX(A1:B6;1)} returns the values of the first row of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

{=INDEX(A1:B6;0;1)} returns the values of the first column of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

=INDEKS(A1:B6;1;1) angiver v√¶rdien i det √łverste venstre hj√łrne af omr√•det A1:B6.

{=INDEX((A1:B6;C1:D6);0;0;2)} returns the values of the second range C1:D6 of the multiple range. Enter the formula as an array formula.

INDIREKTE (INDIRECT på engelsk)

Returnerer Henvisning angivet ved en tekststreng. Denne funktion kan også bruges til at returnere området af en tilsvarende streng.

Denne funktion genberegnes altid, når som helst der sker en genberegning.

Af hensyn til interoperabilitet underst√łtter funktionerne ADRESSE og INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk) en valgfri parameter til at angive om R1C1 adresse metode skal anvendes i stedet for den s√¶dvanlige A1 metode.

I ADRESSE, bliver parameteren indsat som den fjerde parameter, hvilket flytter det valgfri arknavn parameter til den femte placering.

I INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk), er parameteren tilf√łjet som den anden parameter.

I begge funktioner gælder det, at hvis argumentet bliver indsat med værdien 0, så bliver R1C1-notationen brugt. Hvis argumentet er ikke givet eller har en anden værdi end 0, så bliver A1-notationen brugt.

I tilfælde af R1C1 metode, returnerer ADRESSE strenge ved hjælp af udråbstegn '!' som skilletegn for arkets navn, da INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) forventer udråbstegnet som arknavn skilletegn. Begge funktioner bruger stadig punktum '.' som skilletegn for arknavn med A1 metode.

Når du åbner dokumenter med ODF 1.0/1.1 formater, hvor ADRESSE-funktionen viser et arknavn som den fjerde parameter, vil arknavnet blive ændret til at blive den femte parameter. En ny fjerde parameter med værdien 1 vil blive indsat.

Når du gemmer et dokument i ODF 1.0/1.1 format, vil den fjerde parameter i ADDRESS funktionen blive fjernet.

note

Undlad at gemme regneark i det ældre ODF 1.0/1.1 format, hvis ADRESSE funktionens fjerde parameter er brugt med værdien 0.


note

Funktionen INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) bliver gemt uden konvertering til formatet ODF 1.0/1.1. Hvis den anden parameter er tilstede, vil ældre versioner af Calc returnere en fejl for den funktion.


Syntaks

INDIREKTE(Reference [; A1])

Reference repræsenterer en reference til en celle eller et område (i tekst form) hvorfra der skal returneres en værdi.

A1 (valgfri) - hvis sat til 0,bliver notationen R1C1 brugt. Hvis parameteren mangler eller er sat til en anden værdi end 0, bliver notationen A1 brugt.

note

Hvis du åbner et Excel regneark, som benytter inddirekte adresser beregnet fra strengfunktioner, vil arkadresserne ikke blive konverteret automatisk. For eksempel vil Exceladressen i INDIREKTE("[filnavn]!arknavn"&B1) ikke blive konverteret til Calc-adressen INDIREKTE("filnavn!arknavn"&B1)


Eksempel

=INDIREKTE(A1) er lig med 100, hvis A1 indeholder C108 som en reference, og celle C108 indeholder en værdi på 100.

=SUM(INDIREKTE("A1:" & ADRESSE(1;3))) summerer cellerne i området fra A1 op til cellen, hvis adresse er defineret ved række 1 og kolonne 3. Det vil sige: A1:C1 er opsummeret.

KOLONNE (COLUMN på engelsk)

Returnerer kolonnenummeret i en cellereference. Hvis referencen er en celle, returneres cellens kolonnenummer; hvis parameteren er en celleomr√•de, returneres de tilsvarende kolonnenumre i en enkelt r√¶kkes matrix, hvis formlen er indtastet som en matrixformel. Hvis funktionen KOLONNE med et omr√•de som referenceparameter ikke er brugt til en matrixformel, bestemmes kun kolonnetallet p√• den f√łrste celle i omr√•det.

Syntaks

KOLONNE([Reference])

Reference en reference til en celle eller celleomr√•de hvis f√łrste kolonnenummer skal findes.

Hvis ingen reference indtastes, bliver kolonnenummeret for cellen hvori formlen er indtastet fundet.LibreOffice Calc sætter automatisk henvisningen til den aktuelle celle.

Eksempel

=KOLONNE(A1) er lig med 1. Kolonne A er den f√łrste kolonne i tabellen.

=KOLONNE(C3:E3) er lig med 3. Kolonne C er den tredje kolonne i tabellen.

=KOLONNE(D3:G10) returnerer 4, fordi kolonne D er den fjerde kolonne i tabellen, og KOLONNE-funktionen ikke er brugt som en matrixformel. (I dette tilf√¶lde bruges den f√łrste v√¶rdi i et omr√•de altid som resultat.)

{=KOLONNE(B2:B7)} og =KOLONNE(B2:B7) returnerer hver is√¶r 2 fordi referencen kun indeholder kolonne B som den anden kolonne i tabellen. Fordi enkelt-kolonne omr√•der kun har et kolonnenummer, g√łr det ingen forskel om formlen bliver brugt som en matrixformel.

==KOLONNE() returnerer 3 hvis formlen blev indtastet i kolonne C.

{=KOLONNE(Kanin)} returnerer enkeltrækkematricen (3; 4) hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

KOLONNER (COLUMNS på engelsk)

Returnerer antallet af kolonner i den givne reference.

Syntaks

KOLONNER(Matrix)

Matrix er referencen til et celleområde hvis totale antal kolonner skal findes. Argumentet kan også være en enkelt celle.

Eksempel

=Kolonner(B5) returnerer 1, fordi en celle kun indeholder en kolonne.

=KOLONNER(A1:C5) er lig med 3. Henvisningen indbefatter tre Kolonner.

=KOLONNER(Kanin) returnerer 2 hvisKanin er det navngivne område (C1:D3).

LOPSLAG (VLOOKUP på engelsk)

Lodret s√łgning med henvisning til naboceller til h√łjre. Denne funktion tjekker, om en bestemt v√¶rdi er indeholdt i en matrixs f√łrste kolonne. Funktionen returnerer derefter v√¶rdien i den samme r√¶kke af kolonnen, der er navngivet af Indeks. Hvis parameteren Sorteret udelades eller sat til TRUE (sand) eller en, antages det af data er sorteret i stigende r√¶kkef√łlge. Hvis det pr√¶cise opslag ikke findes, returneres i dette tilf√¶lde den sidste v√¶rdi, der er mindre end kriteriet. Hvis Sorteret er sat til FALSE (falsk) eller nul, skal der findes et pr√¶cist match, ellers bliver resultatet fejlen Error: Value Not Available (Fejl: V√¶rdien er ikke tilg√¶ngelig). S√• med en v√¶rdi p√• nul beh√łver data ikke at blive sorteret i stigende r√¶kkef√łlge.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

=LOPSLAG(Opslag; Matrix; Indeks [; SorteretOmrådeOpslag])

Opslag er v√¶rdien af enhver type, der sl√•s op i matrixens f√łrste kolonne.

MATRIX er den henvisning, som skal omfatte mindst så mange kolonner som det tal, der blev angivet i INDEX-argumentet.

Indeks er kolonnenummeret i omr√•det som indeholder v√¶rdien som skal returneres. Den f√łrste kolonne har tallet 1.

SorteretOmr√•deOpslag er en valgfri parameter, der viser, om den f√łrste kolonne i matrixen indeholder omr√•degr√¶nser i stedet for almindelige v√¶rdier. I denne tilstand returnerer opslaget v√¶rdien i r√¶kken med den f√łrste kolonne, der har en v√¶rdi, der er lig med eller mindre end Opslag. Den kan fx indeholde dato, hvor nogle skattetekster er √¶ndret, og p√• den m√•de repr√¶senterer v√¶rdierne begyndelsesdatoer for en periode, hvor en bestemt skattetakst var g√¶ldende. S√•ledes vil s√łgning efter en dato, der mangler i den f√łrste kolonne i matrixen, men falder imellem nogle eksisterende gr√¶nsedatoer, ville give den laveste af dem og finde ud af, hvilke data, der var gyldige p√• den den s√łgte dato. Indtast den Boolske v√¶rdi FALSE (falsk) eller nul, hvis den f√łrste kolonne ikke en liste over omr√•degr√¶nser. N√•r denne parameter er TRUE (sand) eller ikke angivet, skal den f√łrste kolonne sorteres i stigende r√¶kkef√łlge. Sorterede kolonner kan gennems√łges meget hurtigere og funktionen returnerer altid en v√¶rdi, ogs√• selv om s√łgev√¶rdien ikke blev pr√¶cist matchet, hvis den er st√łrre end den laveste v√¶rdi i den sorterede liste. I usorterede lister skal s√łgev√¶rdien matches pr√¶cist. Ellers returnerer funktionen #N/A med beskeden: Fejl: V√¶rdi ikke tilg√¶ngelig.

Håndtering af tomme celler

Eksempel

Du vil indtaste varenummeret i menuen i celle A1, og navnet p√• retten skal med det samme fremkomme i den tilst√łdende celle (B1). V√¶rdien til konvertering fra nummer til navn findes i omr√•det D1:E100. D1 indeholder 100, E1 indeholder navnet Gr√łntsagssuppe og s√• videre op til 100 menupunkter. Tallene i kolonne D er sorteret i stigende orden; derfor er den valgfri parameter Sorteret ikke n√łdvendig.

Indtast f√łlgende formel i B1:

=LOPSLAG(A1;D1:E100;2)

Så snart du indtaster et tal i A1 vil B1 vise den tilsvarende tekst indeholdt i den anden kolonne af referencen D1:E100. Indtastning af et ikke eksisterende tal viser teksten med næste tal i rækken. For at forhindre dette, indtastes FALSK som sidste parameter i formlen så en fejlmeddelelse genereres når et ikke eksisterende tal er indtastet.

OMRÅDER (AREAS på engelsk)

Returnerer antallet af individuelle omr√•der som tilh√łrer et multiomr√•de. Et omr√•de kan best√• af sammenh√¶ngende celler eller en enkelt celle.

Funktionen forventer et enkelt argument. Hvis du angiver flere områder, skal du omgive dem i yderligere parenteser. Flere områder kan indtastes ved at bruge semikolon (;) som deler, men disse ændres automatisk til en tilde (~). Tilde bruges til at samle områder.

Syntaks

OMR√ÖDER(Reference)

Reference repræsenterer referencen til en celle eller et celleområde.

Eksempel

=OMRÅDER(A1:B3;F2;G1) returnerer 3, fordi det er en reference til tre celler og/eller celleområder. Efter indtastning konverteres det til = OMRÅDER((A1:B3~F2~G1)).

=OMRÅDER(Alt) returnerer 1, hvis du har defineret et område ved navn Alt under Data - Definer område.

ROW

Returnerer r√¶kkenummeret p√• en cellereference. Hvis referencen er en celle, returnerer den cellens r√¶kkenummer. Hvis referencen er et celleomr√•de, returnerer det de tilsvarende r√¶kkenumre i en enr√¶kkes matrix, hvis formlen er indtastet som en matrixformel. Hvis funktionen R√ÜKKE med en omr√•dereference ikke er brugt i matrixformlen, returneres kun r√¶kkenummeret for den f√łrste omr√•decelle.

Syntaks

RÆKKE([Reference])

Reference er en celle, et område eller navnet på et område.

Hvis du ikke angiver en reference, vil rækkenummeret for cellen, hvor formlen er indtastet, blive fundet.LibreOffice Calc sætter automatisk referencen til den aktuelle celle.

Eksempel

RÆKKE(B3) returnerer 3, fordi referencen henviser til den tredje række i tabellen.

{=RÆKKE(D5:D8)} returnerer den enkeltkolonnede matrix (5, 6, 7, 8), fordi den specificerede reference indeholder rækkerne 5 til 8.

=R√ÜKKE(D5:D8) returnerer 5, fordi R√ÜKKE-funktionen ikke bliver brugt som matrixformel og kun nummeret p√• f√łrste r√¶kke i referencen returneres.

{=R√ÜKKE(A1:E1)} og =R√ÜKKE(A1:E1) returnerer begge 1, fordi referencen kun indeholder r√¶kke 1 som den f√łrste r√¶kke i tabellen. (Fordi enkeltr√¶kkede omr√•der kun har en enkelt r√¶kke tal, g√łr det ingen forskel, om formlen er brugt som en matrixformel.)

=RÆKKE() returnerer 3 hvis formlen blev indtastet i række 3.

{=RÆKKE(Kanin)} returnerer den enkeltkolonnede matrix (1, 2, 3), hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

RÆKKER (ROWS på engelsk)

Returnerer antal rækker i en reference eller en matrix.

Syntaks

RÆKKER(Matrix)

Matrix er referencen eller det navngivne område, hvis totale antal rækker skal findes.

Eksempel

=Rækker(B5) returnerer 1, fordi en celle indeholder kun en enkelt række.

=RÆKKER(A10:B12) returnerer 3.

=RÆKKER(Kanin) returnerer 3, hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

SAMMENLIGN (MATCH på engelsk)

Returnerer den relative position for et element i en matrix, som svarer til en angivet værdi. Funktionen returnerer positionen af værdien fundet i opslagsmatricen som et tal.

Syntaks

SAMMENLIGN(Opslagsværdi, Opslagsområde [; Type]

S√łgning er den v√¶rdi, der skal s√łges efter i en enkelt r√¶kke- eller enkeltr√¶kke matrix.

Opslagsmatrix er referencen, der skal s√łges i. Et opslagsomr√•de kan v√¶re en enkelt r√¶kke eller kolonne eller en del af en enkelt r√¶kke eller kolonne.

Type kan have v√¶rdierne 1, 0 eller -1. Hvis Type = 1 eller hvis denne valgfri parameter mangler, antages det, at den f√łrste kolonne i opslagsomr√•det er sorteret i stigende orden. Hvis Type = -1 antages det, at kolonnen er sorteret i faldende orden. Dette svarer til samme funktion i Microsoft Excel.

Hvis Type = 0, findes kun eksakte sammenfald. If s√łgekriteriet er fundet mere end en gang, returnerer funktionen indekset til den overenstemmelse. Kun hvis Type = 0 kan du s√łge efter regul√¶re udtryk (hvis det er aktiveret i beregningsindstillingerne) eller jokere (hvis det er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Hvis Type = 1 eller den tredje parameter mangler, returneres indekset til den sidste v√¶rdi, der er mindre end eller lig med s√łgekriteriet. Ved Type = -1, returneres indekset til den sidste v√¶rdi, der er st√łrre eller lig med s√łgekriteriet.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempel

=SAMMENLIGN(200;D1:D100) s√łger i omr√•det D1:D100, som er sorteret efter kolonne D, efter v√¶rdien 200. S√• snart denne v√¶rdi er n√•et, returneres r√¶kkenummeret hvor den blev fundet. Hvis en h√łjere v√¶rdi er fundet undervejs i s√łgningen i kolonnen, returneres r√¶kkenummeret for den foreg√•ende r√¶kke.

SHEET

Returnerer arknummeret på enten en reference eller en streng, der repræsenterer et arknavn. Hvis du ikke indtaster nogle parametre, er resultatet arknummeret på det regneark, der indeholder formlen.

Syntaks

ARK([Reference])

Reference er valgfri og er referencen til en celle, et område eller et arknavn.

Eksempel

=ARK( Ark2.A1) returnerer 2, hvis Ark2 er det andet ark i regnearksdiokumentet.ARK

=ARK( "Ark3") returnerer 3, hvis Ark3 er det tredje ark i regnearksdokumentet.

SLÅ.OP (LOOKUP på engelsk)

Returnerer indholdet af en celle enten fra et enkeltr√¶kket eller enkeltkolonnet omr√•de. Eventuelt returneres den tildelte v√¶rdi (af det samme indeks) i en anden kolonne og r√¶kke. I mods√¶tning til LOPSLAG og VOPSLAG kan s√łge- og resultatvektor v√¶re p√• forskellige placeringer; de beh√łver ikke at st√łde op til hinanden. Desuden skal s√łgevektoren for SL√Ö.OP v√¶re sorteret i stigende r√¶kkef√łlge, ellers vil s√łgningen ikke returnere et brugbart resultat.

note

Hvis SL√Ö.OP (LOOKUP p√• engelsk) ikke kan finde s√łgekriteriet, benyttes den st√łrste v√¶rdi i s√łgeretningen, som er mindre end eller lig med s√łgekriteriet.


The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

SLÅ.OP(Opslagsværdi; Opslagsvektor [; Resultatvektor])

Slå.op er den værdi af en vilkårlig type, der skal slås op; indtastet enten direkte eller som en henvisning.

Opslagsvektor er det enkeltr√¶kkede eller enkeltkolonnede omr√•de, som skal afs√łges.

Resultatvektor er et andet enkeltr√¶kket eller enkeltkolonnet omr√•de, fra hvilket resultatet for funktionen bliver taget. Resultatet er cellen fra resultatvektoren med samme indeks som eksemplaret i s√łgevektoren.

Håndtering af tomme celler

Eksempel

=SL√Ö.OP(A1; D1:D100; F1:F100) s√łger den tilsvarende celle i omr√•de D1:D100 for tallet du indtastede i A1. For forekomsten der findes bestemmes indekset, for eksempel, den 12. celle i dette omr√•de. Dern√¶st returneres indholdet af den 12. celle som v√¶rdien af funktionen (i resultatvektoren).

VOPSLAG (HLOOKUP på engelsk)

S√łger efter en v√¶rdi og reference til cellerne nedenfor det valgte omr√•de. Denne funktion verificerer at den f√łrste r√¶kke af et omr√•de indeholder en bestemt v√¶rdi. Funktionen returnerer s√• v√¶rdien i en r√¶kke af omr√•det, navngivet i Indeks, i samme kolonne.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

VOPSLAG(S√łgekriterie; Matrix; Indeks [Sorteret omr√•deopslag])

En forklaring af parametrene finder du under LOPSLAG (kolonner og rækker er byttet om)

Håndtering af tomme celler

Eksempel

Antag, at vi har opbygget en lille datavasetabel, der fylder celleomr√•det A1:DO4 og indeholder grundoplysningerr om 118 kemiske elementer. Den f√łrste kolonne indeholder r√¶kkeoverskrifterne "Element", "Symbol", "Atomnummer" og "Relativ Atommasse". De f√łlgende kolonner indeholder de relevante oplysninger for hvert element, ordnet fra venstre mod h√łjre efter atomnummer. for eksempel indeholder cellerne B1:B4 "Brint (Hydrogen)", "H", "1" og "1,008", mens cellerne DO1:DO4 indeholder "Oganesson", "Og", "118" og "294".

A

B

C

D

...

DO

1

Element

Brint (Hydrogen)

Helium

Lithium

...

Oganesson

2

Symbol

H

He

Li

...

Og

3

Atomnummer

1

2

3

...

118

4

Relativ Atommasse

1.008

4.0026

6.94

...

294


=VOPSLAG("Bly"; $A$1:$DO$4; 2; 0) returnerer ‚ÄúPb‚ÄĚ, symbolet for bly.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) returnerer 79: gulds atomnummer.

=VOPSLAG("Kul"; $A$1:$DO$4; 4; 0) returnerer 12,011: kuls relative atommasse.

VÆLG (CHOOSE på engelsk)

Bruger et indeks til at returnere en værdi fra en liste af op til 30 værdier.

Syntaks

VÆLG( Indeks; Værdi 1 [; Værdi 2 [; ... [; Værdi 30]]])

Indeks er en reference eller et tal mellem 1 og 30, som indikerer, hvilke værdier der skal tages fra listen.

Værdi 1, Værdi 2, ..., Værdi 30 er listen over værdier, indtastet som en reference til en celle eller som individuelle værdier.

Eksempel

=VÆLG(A1; B1; B2; B3; "I dag"; "I går"; "I morgen"), returnerer for eksempel indholdet af celle B2 til A1 = 2; til A1 = 4. Funktionen returnerer teksten "I dag".

St√łt os venligst!