Err-objekt [VBA]

Brug VBA-objektet Err til rejse eller håndtere fejl under udførelse.

Err er et indbygget VBA-objekt som tillader:

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


VBA Err-objekt har disse egenskaber og metoder:

Egenskaber


     Err.Description As String
   

Egenskaben Description angiver fejlens natur. Den forklarer udførligt de forskelle årsager, der kan udløse fejlen, den leverer flere handlingsforslag til at løse problemet og forebygge, at det kommer igen. Dets alias er Basic-Error-funktion til LibreOffice foruddefinerede fejl.


     Err.Number As Long
   

Denne fejlkode er knyttet til fejlen. Err-objektets standardegenskab er Nummer. Dens alias er LibreOffice Basic Err-funktion.


     Err.Source As String
   

Source viser navnet på den rutine, der giver fejlen. Source er en indstilling i user-definerede fejl.

Metoder


     Err.Clear()
   

Nulstiller beskrivelsen Erl, nummer og den aktuelle fejls kildeegenskaber. Dens alias er udtrykket LibreOffice Basic Resume t.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Kaster brugerdefinrede fejl eller foruddefinerede fejl. Dets alias er LibreOffice Basic Error-udtryk

Parametre

Number En brugerdefineret eller foruddefineret fejlkode, der skal noteres.

note

Fejlkode-rummet 0-2000 er reserveret til LibreOffice Basic. Brugerdefinerede fejl kan begynde ved højere værdier for at forebygge sammenstød med fremtidige udviklinger af LibreOffice Basic.


Source Navnet på den rutine, der noterede fejlen. Et navn på foremen "myLibrary.myModule.myProc" anbefales.

Description En beskrivelse af problemet der fører til stop af den løbende proces, ledsaget af forskellige grunde til det. En udførlig liste over mulige handlingsforslag, der kan kan hjælpe med at løse problemet, anbefales.

Eksempel:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Dette er en tilsigtet brugerdefineret fejl …"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Error "& Err &" at line "& Erl &" in "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Undtagelsen ClassModule

tip

Et kort ClassModule, som omslutter VBAs Err-objekt, kan fordele Err-egenskaber og -metoder til standard LibreOffice Basic-moduler.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Eksempel


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Enhver flerlinjet beskrivelse af denne brugerdefinerede undtagelse")
       ' din kode skrives her …
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Error "& Exc.Number &" at line "& Erl &" in "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Udtrykket Error eller et Undtagelseslignende klassemodul kan bruges i flæng, mens det sidste tilføjer ekstra funktioner.


Støt os venligst!