objektet Err [VBA]

Brug VBA-objektet Err til rejse eller håndtere afviklingsfejl.

Err er et indbygget VBA-globalt objekt, som tillader:

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


VBA-objektet Err har følgende egenskaber og metoder:

Egenskaber


     Err.Description As String
   

Egenskaben Description angiver fejlens natur. Description opregner de forskellige grunde, der kan udløse fejlen. Ideelt giver den flere fremgangsmåder som hjælp til løse problemmet og forebygge dets genopståen. Basic alias er funktionen Error for LibreOffice forfuddefinerede fejl.


     Err.Number As Long
   

Fejlkoden er knyttet til fejlen. Objektet Errs standardegenskab er Number. LibreOffice Basics alias er funktionen Err.


     Err.Source As String
   

Source viser navnet på den rutine, der giver fejlen Source er valgfri for bruger-definerede fejl.

Metoder


     Err.Clear()
   

Nulstiller den aktuelle fejls beskrivelse, Erl, nummer og kildeegenskaber. LibreOffice Basics alias er erklæringen Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Kaster brugerdefinerede eller foruddefinerede fejl. LibreOffice Basics alias er erklæringen Error.

Parametre

Number: En brugerdefineret eller foruddefineret fejlkode, der sættes.

note

Fejlkode-området 0-2000 er reserveret til LibreOffice Basic. Brugerdefinerede fejl kan begynde med højere værdier, for at forebygge sammenstød med kommende LibreOffice Basic udvikling.


Source: Navnet på den rutine, der udløser fejlen. Der anbefales et navn på formen "myLibrary.myModule.myProc".

Description: En beskrivelse af problemet, der ledte til stop af den kørende proces, ledsaget af de forskellige udløsende grunde til det. En detaljeret liste over de mulige fremgangsmåder, der kan lette løsningen af problemet anbefales.

Eksempel:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Dette er en tilsigtet brugerdefineret fejl…"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Error "& Err &" at line "& Erl &" in "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Undtagelsen ClassModule

tip

Et kort ClassModule, er foldet omkring VBA Err-objektet, kan distribuere Err egenskaber og metoder til standard LibreOffice Basic-moduler.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Eksempel


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Enhver flerlinjet beskrivelse af denne brugerdefinerede undtagelse")
       ' din kode skrives her …
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Error "& Exc.Number &" at line "& Erl &" in "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Udtrykket Error eller et undtagelseslignende klassemodul kan bruges i flæng, mens det sidste tilføjer ekstra funktionaliteter.


Støt os venligst!