Funktionen CallByName (kald_ved_navn)

Kalder en subrutine med dens strengnavn.

Syntaks:


 CallByName(object As Object, ProcName As String, CallType As Integer [,arg0 [,arg1 …]])

Returværdi:

result (resultat): En valgfri variabel, der indeholder resultatet af den kaldte metode eller egenskab.

Parametre:

object (objekt): Et Basic-modul, en forekomst af et ClassModule (klassemodul) eller en UNO-tjeneste med egenskaber eller metoder.

ProcName (procedurenavn): Den funktion, Sub eller Egenskab, der bliver kaldt.

CallType: Den udførte handlings type såsom Get (hent), Let (lad), Method (metode) og Set (sæt).

arg0, arg1 …: Functionens valgfrie parametre opgivet som positionsargumenter.

Argumenter leveres i den præcis rækkefølge, der er defineret i metodesignaturen. Nøgleordsargumenter er ikke mulige.

Værdi

CallType Beskrivelse

1

Method (metode): Kalder en procedure som en funktion eller en subrutine.

2

Get (Hent): Læser et egenskabs- eller variabelindhold.

4

Let (lad): Tildeler et indhold en Property (egenskab) eller variabel et indhold.

8

Set (sæt): Tildeler et Object (objekt) eller en variable Variant (variant) en referenceværdi.


Eksempel:

 1. Et Calc.Maths-modul indeholder funktionen Multiply (multiplicer) og forventer en varierende liste over tal.

 2. ScriptForge.Platform.Architecture oplysninger er hentet.

 3. Egenskaben DisplayDirectory (vis_mappe) i UNO-tjenesten com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker er sat til brugerens hjemmemappe, dens indhold læses to gange.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' Bruger-biblioteks.modulet Calc.Maths
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUNOService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Calc.Maths (modul)


 Option Compatible ' Calc.Maths (modul)
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Multiplicer en variabelliste over tal '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Støt os venligst!