Round-funktion [VBA]

Afrund-funktionen returnerer et tal afrundet til et specificeret antal decimaler.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Returværdi:

Double

Parametre:

udtryk: Påkrævet. Det numeriske udtryk der skal afrundes.

antaldecimaler: Valgfri. Specificerer hvor mange pladser til højre for decimalen, der skal medregnes i afrundingen. Standard er 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Støt os venligst!