NPV-funktion [VBA]

Beregner nuværende nettoværdi af en investering, baseret på den givne rente og en serie indskud og hævninger.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den procentuelle underpris (kurstab) for en periode.

Værdier() er et array der repræsenterer indskud (positive værdier) eller hævninger (negative værdier).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' returnerer 174,894967305331
End Sub

Støt os venligst!