MIRR-funktion [VBA]

Beregner den modificerede interne rentesats for en række investeringer.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Værdier(): En matrix af cash flows der viser en serie af betalinger og indtægter, hvor negative værdier behandles som betalinger og positive værdier behandles som indtægter. Denne matrix må indeholde mindst en negativ værdi og mindst en positiv værdi.

Investering: er rentefoden af investeringerne (de negative værdier af området)

Geninvesteringsrente: er rentesatsen for geninvesteringen (den positive værdi af området)

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' returnerer 94.16. Den modificerede intere rentefod af cash flow'et.
End Sub

Støt os venligst!