Format-funktion

Konverterer et numerisk udtryk for en streng, og derefter formaterer den efter det format, du angiver.

Syntaks:


Format(udtryk [, formater Som streng]) Som streng

Parametre:

udtryk: Numerisk udtryk, som du vil konvertere til en formateret streng.

format: Streng, der angiver tallets formateringskode. Hvis format er udeladt, virker funktionen Format ligesom funktionen LibreOffice Basic Str().

Returværdi:

Tekststreng.

Formateringskoder

Følgende liste beskriver de koder, du kan bruge til at formatere et numerisk udtryk:

0: Hvis expression har et ciffer på nullets plads i koden format, vises cifret, ellers vises et nul.

Hvis expression har færre cifre end antallet af nuller i koden format, (på den ene eller anden side af decimalskilletegnet), vises foran- eller efterstillede nuller. Hvis expression har flere cifre til venstre for decimalskilletegnet end antallet af nuller i koden format, vises yderligere cifre uden formatering.

Decimalpladser i expression afrundes efter antallet af nuller, der ses efter decimalskilletegnet i koden format.

#: Hvis expression indeholder et ciffer på pladsholderen #s placering i koden format, vises cifret, ellers vises ingenting på denne placering.

Dette symbol virker ligesom 0, bortset fra, at foran- eller efterstillede nuller ikke vises, hvis der er flere #-tegn i koden format end tegn i expression. Kun de relevante cifre i expression vises.

.: Decimalpladsholderen bestemmer antal decimaler til venstre og højre for decimaltegnet.

Hvis koden format kun indeholder # pladholdere til venstre for dette symbol, begynder tal mindre en 1 med et decimalskilletegn. For altid at få vist et foranstillet nul ved brøktal bruger du 0 som en pladsholder for det første ciffer til venstre for decimalskilletegnet.

%: Multiplicerer expressionmed 100 og indsætter et procentegn (%), hvor expression vises i koden format.

E- E+ e- e+ : Hvis koden format indeholder mindst en ciffer-pladsholder (0 eller #) til højre for symbolet E-, E+, e-, eller e+, formateres expression i videnskabeligt eller eksponentielt format. Bogstavet E eller e indsætts mellem tallet og eksponenten. Antallet af pladsholdere for cifre til højre for symbolet bestemmer antallet af cifre i eksponenten.

Hvis eksponenten er negativ, bliver et minustegn vist umiddelbart før en eksponent med E-, E+, e-, e+. Hvis eksponenten er positiv, bliver et plustegn kun vist før eksponenter med E+ eller e+.

Tusindtalsskilletegnet vises, hvis koden format indeholder skilletegnet omgivet af ciffer-pladsholdere (0 eller #).

Brug af et punktum som et tusinde- og decimaltegn afhænger af regionsindstillingen. Brug altid et punktum som decimaltegn, når du indtaster et tal direkte i Basic-kildekode. Det specifikke tegn, der bliver vist som decimaltegn, afhænger af talformatet i dine systemindstillinger.

- + $ ( ) mellemrum: Et plus (+), et minus (-), et dollartegn ($), et emllemrum, eller klammer, der skrives direkte i koden format vises som et bogstaveligt tegn.

For at vise andre tegn end de der er opført her, skal du indlede det med en bagstreg (\), eller omgive det med anførselstegn (" ").

\ : Den omvendte skråstreg viser det næste tegn i koden format.

Tegn i koden format, der har en speciel betydning, kan kun vises som bogstavelige tegn, hvis der står en skråstreg foran. Skråstregen selv vises ikke, med mindre du indtaster en dobbelt omvendt skråstreg (\\) i formatkoden.

De tegn, der skal have foranstillet en bagstreg i formatkoden for at blive vist som bogstavelige tegn, er: dato- og tidsformateringstegn (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numeriske formateringstegn (#, 0, %, E, e, komma, punktum) og strengformateringstegn (@, &, <, >, !).

Du kan også bruge følgende foruddefinerede talformater. Bortset fra "Generelt tal", returnerer alle de foruddefinerede formatkoder tallet som et decimaltal med to decimalpladser.

Hvis du bruger forud-definerede formater, skal navnet på formatet være omgivet af anførselstegn.

Foruddefineret format

Generel værdi: Tal bliver vist som indtastet.

Valuta: Indsætter et dollartegn foran tallet og omgiver negative tal med parenteser.

Fixed: Viser mindst ét ciffer foran decimaltegnet.

Standard: Viser numre med et tusindtalsskilletegn.

Procent: Ganger tallet med 100 og føjer et procenttegn til tallet.

Videnskabeligt: Viser tal i videnskabelige formater (for eksempel 1.00E+03 for 1000).

En format-kode kan deles i tre afdelinger, der adskilles af semikoloner. Den første del definerer formatet for positive værdier, den anden del for negative værdier, og den tredje del for nul. Hvis du kun angiver en format-kode, gælder den alle tal.

Lokalitetsindstillingerne styrer formatering af tal, datoer og valuta i LibreOffice Basic. Du kan vælge indstillingerne i ▸ Sprog og lokalitetsindstillinger ▸ Generelt. I Basic formatkoder bruges altid punktum (.) som pladsholder for decimaltegnet fra dine lokalitetsindstillinger. Punktum bliver erstattet med det aktuelle decimaltegn.

Det samme gælder lokalitetsindstillingerne for dato-, klokkeslæt- og valutaformater. Basic-formatkode vil blive fortolket og vist ifølge dine lokalitetsindstillinger.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    REM brug altid et punktum som decimaltegn, når du indtaster tal i Basic-kildekode.
    REM viser for eksempel 6,328.20 på engelsk, 6.328,20 på dansk.
End Sub

Støt os venligst!