ReDim-udtryk

Erklærer eller redefinerer variabler eller matrixer.

Syntaks:

Diagram for udtrykket ReDim


ReDim [Preserve] variable [(start To end)] [As type-name][, variable2 [(start To end)] [As type-name][,...]]

Valgfrit tilføjer du nøgleordet Preserve for at bevare indholdet af den matrix, som bliver redimensioneret. ReDim kan kun bruges i subrutiner.

Parametre:

variable: Ethvert variabel- eller matrixnavn.

typename: Nøgleord, som erklærer en variabels datatype.

fragment af primitive datatyper

Byte: Bytevariabel (0-255)

Boolean: Boolsk variabel (True, False)

Currency: Variablen Valuta (Valuta med 4 decimalpladser)

Date: Datovariabel

Double: Dobbeltpræcisions flydende-komma variabel (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)

Integer: Heltalsvariabel (-32768 - 32767)

Long: Stor heltalsvariabel (32 bit) (-2.147.483.648 - 2.147.483.647)

Object: Objektvariabel (OBS: denne variabel kan efterfølgende kun defineres med Set!)

Single: Enkelt-nøjagtig decimaltalsvariabel (3,402823 X 10E38 - 1,401298 X 10E-45).

String: Strengvariabel bestående af højst 64,000 ASCII-tegn.

Variant: Variant variabeltype (indeholder alle typer, specificeret med definition). Hvis et typenavn ikke er specificeret, defineres variabler som varianttyper, medmindre der bruges et udtryk fra DefBool til DefVar.

object: Universal Network objekt (UNO)-objekt eller ClassModule-objekt-forekomst.

char: Specialtegn, som erklærer en variabels datatype.

Typeerklærings-tegnfragment

I LibreOffice Basic er du ikke nødt til at erklære variabler eksplicit. Du er i midlertid nødt til at erklære matrixer, før du kan bruge dem. Du kan erklære en variabel med udtrykket Dim med kommaer (,) til at skille flere erklæringer. For at erklære en variabeltype taster du en et typeerklæringstegn efter navnet eller bruger navnet på et korresponderende type-nøgleord.

Declaration character

Variable type name

%

Integer

&

Long

!

Single

#

Double

$

String

@

Currency


array: Matrix-erklæring.

matrix-fragment

start, end: Numeriske værdier eller konstanter, der definerer antallet af elementer (NumberElements=(end-start)+1) og matrix-området.

start og end kan være numeriske udtryk, hvis ReDim anvendes på procedure-niveauet.

LibreOffice Basic understøtter en- og flerdimensionelle arrays. Alle elementer i et array har samme variabeltype (evt. Variant). Arrays er passende hvis du har brug for at lave lister eller tabeller. Fordelen ved arrays er at det er muligt at adressere individuelle elementer via indekser, som kan formuleres som numeriske udtryk eller variable.

Matrixer erklæres med udtrykket Dim. Indeksområdet kan defineres på flere måder:


 Dim text(20) As String ' 21 elementer nummereret fra 0 til 20
 Dim value(5 to 25) As Integer ' 21 værdier nummereret fra 5 til 25
 Dim amount(-15 to 5) As Currency ' 21 beløb (herunder 0), nummereret fra -15 to 5
 REM To-dimensionelt datafelt
 Dim table$(20,2) ' 63 elementer; fra 0 til 20 pĂĄ niveau 1, fra 0 til 20 pĂĄ niveau 2 og fra 0 til 20 pĂĄ niveau 3.

Du kan erklære en matrixtype som dynamisk, hvis udtrykket ReDim definerer antallet af dimensioner i subrutinen eller funktionen, der indeholder matrixet. Generelt kan du kun definere en matrix-dimension en gang og kan ikke ændre den. Indenfor en subrutine kan du erklære et matrix med ReDim. Du kan kun definere dimensioner med numeriske udtryk. Dette sikrer, at felter ikke er større end nøvendigt.

Eksempel:


Sub ExampleRedim
  Dim iVar() As Integer, iCount As Byte
  ReDim iVar(5) As Integer
  For iCount = 1 To 5
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
  ReDim iVar(10) As Integer
  For iCount = 1 To 10
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
End Sub

Støt os venligst!