Variable

De f√łlgende s√¶tninger og funktioner er til arbejdet med variable. Du kan bruge disse funktioner til at erkl√¶re eller definere variable, konvertere variable fra en type til en anden, eller bestemme variabeltypen.

CCur-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et valutaudtryk. Lokalitetsindstillingerne bruges til decimalseparatorer og valutasymboler.

CBool-funktion

Konverterer en strengsammenligning eller numerisk sammenligning til et logisk udtryk, eller konverterer et enkelt numerisk udtryk til et logisk udtryk.

CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

CDec-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et decimaludtryk.

CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

CInt-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et heltal.

CLng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et stort heltal.

Const-erklæring

Definerer en eller flere indentifikatorer som konstanter.

CSng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til datatypen Single.

CStr-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk til et strengudtryk.

CVar-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variantudtryk.

'CVErr (funktion)

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variant udtryk af undertypen "Fejl".

DefBool-udtryk

Hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, vil s√¶tningen DefBool s√¶tte standarddatatypen for variable, i forhold til et bogstavsomr√•de.

DefCur-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefCur-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefDate-udtryk

Hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, vil s√¶tningen DefDate s√¶tte standardvariabeltypen, i forhold til et bogstavsomr√•de.

DefDbl-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefErr-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefErr-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefInt-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefLng-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefObj -udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefSng-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, s√¶tter DefSng-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et bogstav-omr√•de.

DefStr-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefStr-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefVar-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

sætningen Dim

Erklærer variabler eller matrixer

ReDim-udtryk

Erklærer eller redefinerer variabler eller matrixer.

Udtrykket Type

Definer ikke-UNO datastrukturer.

IsArray-funktion

Bestemmer om en variabel er et datafelt i et array.

IsDate-funktion

Tester om et numerisk udtryk eller strengudtryk kan konverteres til en Date-variabel.

IsEmpty-funktion

Tester om en variabel er en Variant med værdien Empty (tom). Værdien Empty indikerer, at variablen ikke er blevet initialiseret.

funktionen IsError

Afpr√łver om en variabel indeholder en fejlv√¶rdi.

IsNull-funktion

Tester om en Variant indeholder den specielle værdi Null, som indikerer at variablen ikke indeholder data.

IsNumeric-funktion

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Funktionen IsObject

Tester, om en variabel er et objekt i modsætning til primitive datatyper såsom datoer, tal og tekster. Funktionen returnerer True, hvis variablen er et objekt, eller returnerer den False.

LBound-funktion

Returnerer den nedre grænse af et array.

UBound-funktion

Returnerer den √łverste gr√¶nse af et array.

Let-udtryk

Tildeler en værdi til en variabel.

Funktionen Matrix

Returnerer et array med typen Variant.

DimArray-funktion

Returnerer et array af elementer af typen Variant.

udtrykket Erase

Sletter indholdet af matrixelementer i matricer med fast st√łrrelse og frigiver hukommelse brugt af arrays af variabel st√łrrelse.

Option Base-udtryk

Angiver standard nedre grænse for arrays som 0 eller 1.

Option Explicit-udtryk

Bestemmer at alle variable i programkoden skal være erklæret med Dim-sætningen.

Public-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på modulniveau (det betyder, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Globalt n√łgleord

Dimensionerer en variabel eller et array på det globale niveau (det vil sige, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldig i alle biblioteker og moduler til den aktuelle session.

Static-udtryk

Erklærer en variabel eller et array på procedureniveau indenfor en subrutine eller en funktion, så værdierne for variablen eller arrayet bliver bibeholdt efter afslutning af subrutinen eller funktionen. Dim-sætningskonventioner er også gyldige.

TypeName-funktion; VarType-funktion

Returnerer en streng (TypeName) eller en numerisk værdi (VarType), som indeholder information til en variabel.

Udtrykket Sæt

Sætter en objektreference for en variabel.

FindObject-funktion

Tillader et objekt at blive adresseret under k√łrselstid som en strengparameter gennem objektnavnet.

FindPropertyObject-funktion

Tillader objekter at blive adresseret under k√łrselstid som en strengparameter ved brug af objektnavnet.

Optional (in Function-udtryk)

Giver dig mulighed for at definere parametre som overf√łres til en funktion som valgfri.

IsMissing-funktion

Tester om en funktionen kaldes med en valgfri parameter.

HasUnoInterfaces-funktion

Tester om et Basic UNO-objekt underst√łtter bestemte Uno-interfaces.

Funktionen EqualUnoObjects

Returnerer True (sand), hvis de to angivne Basic-variabler repræsenterer den samme Unoobjekt-forekomst.

IsUnoStruct-funktion

Returnerer sand hvis det givne objekt er en UNO struct.

St√łt os venligst!