For...Next-udtryk

Gentager udtrykkene i blokken For...Next et angivet antal gange.

Syntaks:

Diagram over udtrykket For


For counter=start To end [Step step]
  udtryksblok
  [Exit For]
  udtryksblok
Next [counter]

Diagram over udtrykket For Each


 For Each item In list
   udtryksblok
 [Exit For]
   udtryksblok
 Next [item]

Variable:

tæller: Gennemløbs-counter i begyndelsen tildelt værdien til højre for lighedstegnet (start). Kun numeriske værdier er gyldige. Gennemløbstælleren øges eller mindskes i følge variablen step indtil end passeres.

start: Numerisk variabel, som definerer startværdien i begyndelsen af gennemløbet.

end: Numerisk variabel, der bestemmer slutværdien i afslutningen af gennemløbet.

step: Sætter den værdi, som gennemløbstælleren øges eller mindskes med. Hvis step ikke er specificeret, forøges gennemløbstælleren med 1. I dette tilfælde skal end være større end start. Hvis du vil formindske counter, skal end være mindre end start og step skal tildeles en negativ værdi.

Løkken For...Next gentager alle sætningerne i løkken antallet af gange, som bliver angivet af parametrene.

Efterhånden som variablen counter formindskes, tjekker LibreOffice Basic, om værdien end er nået. Så snart som counter passerer værdien end, afbrydes gennemløbet automatisk.

Det er muligt at indlejre For...Next sætninger. Hvis du ikke angiver en variabel efter sætningen Next, henviser Next automatisk til den seneste For sætning.

Hvis du angiver et trin på 0, vil sætningerne mellem For og Next blive gentaget fortløbende.

Når der tælles ned på tæller-variablen, tjekker LibreOffice Basic for overflow eller underflow. Gennemløbet slutter, når counter overstiger end (positiv Step-værdi) eller er mindre end end (negativ Step-værdi).

Brug sætningen Exit For for at forlade løkken ubetinget. Denne sætning skal være indenfor en For...Next løkke. Brug sætningen If...Then for at teste afslutningsbetingelsen på følgende måde:


 For...
   udtryksblok
   If condition = True Then Exit For
   udtryksblok
 Next
note

I indlejrede For...Next-gennemløb forlades kun ét gennemløb, hvis du ubetinget forlader et gennemløb med Exit For.


Eksempler

Dette eksempel bruger to indlejrede løkker til at sortere et strengmatrix med 10 elementer (sEntry() ), som fyldes med forskelligt indhold.


Sub ExampleSort
Dim sEntry(9) As String
Dim iCount As Integer, iCount2 As Integer
Dim sTemp As String
  sEntry = Array("Jerry","Patty","Kurt","Thomas","Michael",_
         "David","Cathy","Susie","Edward","Christine")
  For iCount = 0 To 9
    For iCount2 = iCount + 1 To 9
      If sEntry(iCount) > sEntry(iCount2) Then
        sTemp = sEntry(iCount)
        sEntry(iCount) = sEntry(iCount2)
        sEntry(iCount2) = sTemp
      End If
    Next iCount2
  Next iCount
  For iCount = 0 To 9
    Print sEntry(iCount)
  Next iCount
End Sub

Dette udforsker indholdet af en matrix for at vise hvert element, den indeholder.


 Sub list_iteration
   cutlery = Array("gaffel", "kniv", "ske")
   For Each item i bestik
     Udskriv element
   Next ' element
 End Sub

Støt os venligst!