Funktionen

Funktionen IIf

Returnerer et af to mulige resultater, afhængigt af den logiske værdi af det validerede udtryk.

Syntaks:


IIf (Udtryk, UdtrykHvisSand, UdtrykHvisFalsk)

Parametre:

Udtryk: Et udtryk, som skal evalueres. Hvis udtrykket har værdien True, vil funktionen returnere resultatet af UdtrykHvisSand, ellers returneres resultatet af UdtrykHvisFalsk.

UdtrykHvisSand, UdtrykHvisFalsk:: Udtryk, hvoraf et vil blive returneret som resultat af funktionen, afhængigt af den logiske evaluering.

note

IIf evaluerer både ExpressionTrue og ExpressionFalse selv om den kun returnerer en af dem. Hvis et af udtrykkene resulterer i en fejl, returnerer funktionen fejlen. brug for eksempel ikke IIF til at omgå en division, der resulterer i en mulig division med nul.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM Returnerer den højeste af 3 værdier
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Dårlig anvendelse af funktionen IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Erklæringerne If eller Select Case

Funktionen Switch

Støt os venligst!