Abs-funktion

Returnerer den absolutte værdi af et numerisk udtryk.

Syntaks:


Abs (Tal)

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, som du vil returnere den absolutte værdi for. Positive tal, inklusiv 0, returneres uændret, hvorimod negative tal bliver konverteret til positive tal.

Det følgende eksempel bruger Abs funktionen til at beregne forskellen mellem to værdier. Den gør ikke noget hvilken værdi du indtaster først.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Indtast det første beløb","Indtastning af værdi"))
    siW2 = Int(InputBox("Indtast det andet beløb","Indtastning af værdi"))
    Print "Forskellen er "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Støt os venligst!