Erl-funktion

Returnerer linjenummeret hvor en fejl har fundet sted under programudførslen.

Syntaks:


Erl

Returværdi:

Integer

Parametre:

Noteikon

Erl-funktionen returnerer kun et linjetal, og ikke en linjeetiket.


Eksempel:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Sæt fejlhåndteringen op
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM Fejl foranlediget af ikke-eksisterende fil
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Fejl " & err & ": " & error$ + chr(13) + "I linje : " + Erl + chr(13) + Now, 16, "Der er opstået en fejl"
End Sub

Støt os venligst!