Funktionen DateSerial

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Syntaks:


DateSerial (år, måned, dag)

Returværdi:

Dato

Parametre:

Year: Heltalsudtryk, som indikerer et år. Alle værdier mellem 0 og 99 bliver fortolket som år 1900-1999. For år, som falder udenfor dette interval, skal du indtaste alle fire cifre.

Month: Heltalsudtryk, som indikerer måneden for det specificerede år. Det accepterede interval er 1-12.

Dag: Heltalsudtryk, som indikerer dagen i den specificerede måned. Det accepterede område er fra 1-31. Der returneres ikke en fejl, hvis du indtaster en ikke-eksisterende dag for en måned med færre end 31 dage.

DateSerial-funktionen returnerer antal dage mellem 30. december 1899 og den givne dato. Du kan bruge denne funktion til at beregne forskellen mellem to datoer.

DateSerial-funktionen returnerer datatypen Variant med VarType 7 (Date). Internt bliver denne værdi gemt som en dobbelt værdi, så når den givne dato er 1.1.1900, vil den returnerede værdi være 2. Negative værdier svarer til datoer før 30. december 1899 (ikke inklusiv).

Hvis en dato er defineret som liggende udenfor det accepterede interval, vil LibreOffice Basic returnere en fejlmeddelelse.

Hvis du definerer DateValue-funktionen som en streng, der indeholder datoen, bedømmer DateSerial-funktionen hver af parametrene (år, måned, dag) som separate numeriske udtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   Msgbox lDate REM returnerer 23476
   msgbox sDate REM returnerer 04-09-1964
 End Sub

Støt os venligst!