EOF-funktion

Afgør om filens pegepind har nået slutningen af en fil.

Syntaks:


Eof (Intexpression As Integer)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Intexpression: Ethvert heltalsudtryk der evaluerer til nummeret på en åben fil.

Brug Eof for at undgå fejl når du forsøger at få input efter slutningen af en fil. Når du bruger sætningen Input eller Get for at læse fra en fil, vil filens pegepind rykke frem svarende til antallet af bytes, der er læst. Når slutningen af en fil er nået, returnerer Eof værdien "True" (-1).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Første tekstlinje"
  Print #iNumber, "En anden tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støt os venligst!