FreeFile-funktion

Returnerer det næste tilgængelig filnummer til åbning af en fil. Brug denne funktion til åbne en fil ved at bruge et filnummer der ikke allerede er i brug af en aktuel åbn fil.

Syntaks:


FreeFile

Returværdi:

Integer

Parametre:

Denne funktion kan kun bruges lige foran en Open-sætning. FreeFile returnerer det næste tilgængelig filnummer, men reserverer det ikke.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

67 For mange filer

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Første tekstlinje"
  Print #iNumber, "En anden tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støt os venligst!