Print-udtryk

Udskriver de angivne strenge eller numeriske udtryk til en dialog eller en fil.

Syntaks:

Udskriv syntaks


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parametre:

filenum: Ethvert numerisk udtryk, der indeholder det filnummer, der blev sat med udtrykket Ă…ben i den relevante fil.

expression: Ethvert numerisk eller streng-udtryk, der skal udskrives. Flere udtryk kan adskilles med et semikolon. Hvis de er adskilt med et komme, er udtrykket beregnet til det næste tabulatorstop. Tabulatorstoppene kan ikke justeres.

number: Antallet af mellemrum, der skal indsættes med funktionen Spc.

pos: Der indsættes mellemrum indtil den angivne position.

Hvis et semikolon eller komma vises efter sidste udtryk, som skal udskrives, vil LibreOffice Basic gemme teksten i en intern buffer og fortsætte programudførslen uden udskrivning. Når en anden print-sætning uden et semikolon eller komma til sidst bliver mødt, vil al tekst, som skal udskrives, blive udskrevet på en gang.

Positive numeriske udtryk vil blive udskrevet med et foranstillet mellemrum. Negative udtryk vil blive udskrevet med et foranstillet minustegn. Hvis et bestemt område bliver overskredet for kommatalværdier, vil det tilsvarende numeriske udtryk blive udskrevet med eksponentiel notation.

Hvis udtrykket, der skal udskrives, overskrider en bestemt længde, vil visningen automatisk ombryde til næste linje.

Noteikon

Du kan indsætte Tab-funktionen, omgivet af semikoloner, mellem argumenter for at indrykke uddataene til en specifik position, eller du kan bruge Spc-funktionen for at indsætte et angivet antal mellemrum.


Eksempel:

Støt os venligst!