Print# Statement

Sender de angivne strenge eller numeriske udtryk som output til skærmen eller til en sekventiel fil.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntaks:

Udskrivningssyntaks


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parametre:

filenum: Ethvert taludtryk, som indeholder det filnummer, som blev sat af den relevante fils Open-udtryk.

expression: Ethvert numerisk eller streng.udtryk til udskrivning. Flere udtryk kan adskilles af et semikolon. Hvis adskilt af et komma, indrykkes udtrykkene til det næste tabulatorstop. Tabulatorstoppene kan ikke tilpasses.

number: Antallet af mellemrum, der skal indsættes af Spc-funktionwn.

pos: Mellemrum indsættes indtil den specificerede position.

Hvis et semikolon eller komma vises efter sidste udtryk, som skal udskrives, vil LibreOffice Basic gemme teksten i en intern buffer og fortsætte programudførslen uden udskrivning. Når en anden print-sætning uden et semikolon eller komma til sidst bliver mødt, vil al tekst, som skal udskrives, blive udskrevet på en gang.

Positive numeriske udtryk vil blive udskrevet med et foranstillet mellemrum. Negative udtryk vil blive udskrevet med et foranstillet minustegn. Hvis et bestemt område bliver overskredet for kommatalværdier, vil det tilsvarende numeriske udtryk blive udskrevet med eksponentiel notation.

Hvis udtrykket, der skal udskrives, overskrider en bestemt længde, vil visningen automatisk ombryde til næste linje.

Noteikon

Du kan indsætte Tab-funktionen, omgivet af semikoloner, mellem argumenter for at indrykke uddataene til en specifik position, eller du kan bruge Spc-funktionen for at indsætte et angivet antal mellemrum.


Eksempel:

Støt os venligst!