Tjenesten SFDocuments.FormControl

Tjenesten FormControl (formularkontrol) giver adgang til de kontroller, der tilhører en formular, en underformular eller en tabel-kontrol i et FormDocument (formulardokument). Hver forekomst af tjenesten FormControl henviser til en enkelt kontrol i formularen. Denne tjeneste lader brugerne:

For at bruge tjenesten FormControl i en bestemt formular, underformular eller tabelkontrol, mĂĄ alle kontroller have entydige navne.

warning

Alternativknapper, der deler det samme gruppenavn, skal ogsĂĄ have entydige navne.


Hovedformålet med tjenesten FormControl (formularkontrol) er at sætte og hente egenskaber og værdier, der vises af kontrollerne på en formular.

Alle kontroller har egenskaben Value (værdi). Dens indhold varierer efter kontroltypen. Læs mere information herunder i egenskaben Value (værdi) .

Det er ogsĂĄ muligt at formatere kontrollerne gennem egenskaberne XControlModel (x_kontrolmodel) og XControlView (x_kontrolvisning).

tip

Tjenesten SFDocuments.FormControl er nært beslægtet med tjenesten SFDocuments.Form.


Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten FormControl skal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Tjenesten FormControl kaldes fra en eksisterende tjenesteforkomst Form gennem dens metode Controls.


   Dim oDoc as Object, myForm As Object, myControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   Set myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName") ' SFDocuments.Form
   Set myControl = myForm.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
   myControl.Value = "Current time = " & Now()
  
I Python

   

from scriptforge import CreateScriptService

from time import localtime, strftime bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')

doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)

form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName') # SFDocuments.Form

control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl

control.Value = 'Current Time = ' + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
tip

Læs mere om, hvordan du åbner et FormDocument (formulardokument) og får adgang til dets formularer på tjenestenSFDocuments.Forms hjælpeside.


Alternativ kan en forekomst af FormControl (formularkontrol) hentes gennem tjenesten SFDocuments.FormEvent (…formularhændelse), som returnerer klassehændelsen SFDocuments.FormControl, som udløste hændelsen.


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     ' oControl repræsenterer nu forekomsten af klassen FormControl, der udløste den aktuelle hændelse
     ' ...
   End Sub
  
I Python

   def onEvent(event: uno):
     control = CreateScriptService('SfDocuments.FormEvent', event)
  

Bemærk i de foregående eksempler, at forstavelsen "SFDocuments." kan udelades.

note

Tjenesten FormEvent (formularhændelse) bruges udelukkende til at oprette forekomster af tjenesterne SFDocuments.Form og SFDocuments.FormControl, når der finder en formular- eller kontrol-hændelse sted.


Kontroltyper

Tjenesten FormControl (formularkontrol) er tilgængelig for følgende kontroltyper:

Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Gælder for

Beskrivelse

Action

Nej

String

Button

Angiver den handling, der udløses, når der klikkes på knappen. Accepterede værdier er: none (ingen), submitForm (indsend_formular), resetForm (nulstil_formular), refreshForm (genopfrisk_formular), moveToFirst (flyt_til_første), moveToLast (flyt_til_sidste), moveToNext (flyt_til_næste), moveToPrev (flyt_til_forrige), saveRecord (gem_post), moveToNew (flyt_til_ny), deleteRecord (slet_post), undoRecord (fortryd_post).

Caption

Nej

String

Button, CheckBox, FixedText, GroupBox, RadioButton

Angiver den tekst, der vises af kontrollen.

ControlSource

Ja

String

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, TextField, TimeField

Angiver feltet rækkesæt (rowset) mappet til det aktuelle kontrolelement.

ControlType

Ja

String

Alle

En af kontroltyperne, der er oplistet herover.

Default

Nej

Boolean

Button

Angiver, om en af kommandoknapperne er standardknappen OK.

DefaultValue

Nej

Variant

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Angiver standardværdien, der bruges til at initialisere en kontrol i en ny post.

Enabled

Nej

Boolean

Alle (undtagen HiddenControl (skjult_kontrol))

Angiver om kontrollen er tilgængelig med markøren.

Format

Nej

String

DateField, TimeField, FormattedField (read-only)

Angiver formatet til visning af datoer og klokkeslæt. Det skal være en af følgende strenge:

Til datoer: "Standard (kort)", "Standard (kort YY)", "Standard (kort YYYY)", "Standard (lang)", "DD/MM/YY", "MM/DD/YY", "YY/MM/DD", "DD/MM/YYYY", "MM/DD/YYYY" , "YYYY/MM/DD", "YY-MM-DD", "YYYY-MM-DD".

Til klokkeslæt: "24t kort", "24t lang", "12t kort", "12t lang".

ListCount

Ja

Long

ComboBox, ListBox

Returnerer antallet af rækker i et listefelt eller et kombinationsfelt.

ListIndex

Nej

Long

ComboBox, ListBox

Angiver, hvilket element, der er valgt i et listefelt eller et kombinationsfelt. I tilfælde af markering af flere elementer, returneres det første elements indeks eller der sættes kun et element.

ListSource

Nej

Variant

ComboBox, ListBox

Angiver data, der er indeholdt i et kombinationsfelt eller et listefelt som en nul-baseret matrix af strengværdier.

Kombineret med ListSourceType (oplist_kildetype), kan den også indeholde navnet på en tabel, en forespørgsel eller et helt SQL-udtryk.

ListSourceType

Nej

Integer

ComboBox, ListBox

Angiver datatypen, der er indeholdt i et kombinationsfelt eller et listefelt.

Det skal være en af konstanterne i com.sun.star.form.ListSourceType.*.

Locked

Nej

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FileControl, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Angiver, om kontrollen er skrivebeskyttet.

MultiSelect

Nej

Boolean

ListBox

Angiver, om brugeren kan vælge flere elementer i et listefelt.

Name

Ja

String

Alle

Kontrollens navn.

Parent

Ja

Object

Alle

Afhængigt af ophavstypen returnerer en formular, en underformular eller en tabelkontrol ophavet SFDocuments.Form (…formular) eller en forekomst af klasseobjektet SFDocuments.FormControl (formularkontrol).

Picture

Nej

String

Button, ImageButton, ImageControl

Angiver filnavnet, der indeholder et bitmap eller en anden type grafik, der skal vises på kontrollen. Filnavnet stemme overens med attributten FileNaming (filnavngivelse) i tjenesten ScriptForge.FileSystem (…filsystem).

Required

Nej

Boolean

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

En kontrol kaldes nødvendig, når de underliggende data ikke må indeholde værdien null.

Text

Ja

String

ComboBox, DateField, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField, TimeField

Giver adgang til teksten, der vises af kontrollen.

TipText

Nej

String

Alle (undtagen HiddenControl (skjult.kontrol))

Angiver teksten, der ses som et værktøjstip, når du holder markøren over kontrollen.

TripleState

Nej

Boolean

CheckBox

Angiver, om kontrollens afkrydsningsfelt mĂĄ vises nedtonet (grĂĄt) eller ej.

Value

Nej

Variant

Denne egenskab afhænger af den aktuelle kontroltype. Se mere information i Egenskaben Value (værdi).

Visible

Nej

Boolean

Alle (undtagen HiddenControl(skjult_kontrol))

Angiver, om kontrollen er skjult eller synlig.

XControlModel

Ja

UNO
objekt

Alle

UNO objektet, der repræsentererthe kontrolmodellen. Se mere information XControlModel og UnoControlModel i the API-dokumentationen.

XControlView

Ja

UNO
objekt

Alle

UNO objektet, der repræsenterer kontrolvisningen. Se mere information om XControl og UnoControl i API-dokumentationen.


The Egenskaben Value (værdi)

Kontroltype

Type

Beskrivelse

Button

Boolean

Kun til at slĂĄ knapper til/fra

CheckBox

Boolsk eller heltal

0, False (falsk): ikke tjekket
1, True (sand): tjekket
2: nedtonet, ved ikke (gælder, hvis TripleState er True (sand))

ComboBox

String

Den valgte værdi som en streng. Egenskaben ListIndex (listeindeks) er en alternativ indstilling til at tilgå den valgte værdis indeks.

CurrencyField

Numerisk

DateField

Date

FileControl

String

Et filnavn formateret i overensstemmelse med egenskaben FileNaming i tjenesten ScriptForge.FileSystem

FormattedField

Streng eller numerisk

HiddenControl

String

ListBox

Streng eller en matrix af strenge

De valgte rækker som en enkelt streng eller en matrix af strenge. Kun en enkelt værdi kan sættes. Hvis felter er knyttet til databasen, henter eller sætter denne egenskab de underliggende data. Ellers henter eller sætter den de viste data.

NumericField

Numerisk

PatternField

String

RadioButton

Boolean

Hver knap har sit eget navn. Flere Alternativ-kontroller er knyttet sammen, når de har fælles gruppenavn. Hvis en alternativknap er sat til True (sand), sættes de andre beslægtede knapper automatisk til False (falsk)

ScrollBar

Numerisk

Skal være inden for de foruddefinerede grænser

SpinButton

Numerisk

Skal være inden for de foruddefinerede grænser

TextField

String

Teksten, der vises i feltet

TimeField

Date


Hændelsesegenskaber

Egenskaberne herunder returnerer eller sætter URI-strenge, der definerer det script, der udløses af hændelsen.

Navn

Skrivebeskyttet

Beskrivelse ifølge etiketten i Basic IDE

OnActionPerformed

Nej

Udfør handling

OnAdjustmentValueChanged

Nej

Under justering

OnApproveAction

Nej

Godkend handling

OnApproveReset

Nej

Før nulstilling

OnApproveUpdate

Nej

Før opdatering

OnChanged

Nej

Ændret

OnErrorOccurred

Nej

Fejl opstod

OnFocusGained

Nej

NĂĄr fokus modtages

OnFocusLost

Nej

NĂĄr fokus mistes

OnItemStateChanged

Nej

Elementstatus ændret

OnKeyPressed

Nej

Tast trykket

OnKeyReleased

Nej

Tast sluppet

OnMouseDragged

Nej

Mus flyttet mens tast trykkes

OnMouseEntered

Nej

Mus indenfor

OnMouseExited

Nej

Mus udenfor

OnMouseMoved

Nej

Mus flyttet

OnMousePressed

Nej

Museknap trykket

OnMouseReleased

Nej

Museknap sluppet

OnResetted

Nej

Efter nulstilling

OnTextChanged

Nej

Tekst ændret

OnUpdated

Nej

Efter opdatering


tip

To learn more about URI strings, refer to the Scripting Framework URI Specification.


Liste over metoder i tjenesten FormControl (formularkontrol)

Controls

SetFocus


Controls

Denne metode gælder kun for kontroller af typen TableControl (tabelkontrol). Den returnerede værdi afhænger af de angivne parametre.

Hvis det frivillige argument controlname (kontrolnavn) mangler, returneres en nul-baseret matrix, der indeholder navnene pĂĄ alle kontrolelementer.

På den anden side returnerer metoden, hvis der er anført et controlname (kontrolnavn), et klasseeksemplar FormControl, der svarer til det angivne kontrolelement.

Syntaks:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametre:

kontrolnavn: Et gyldigt kontrolnavn som en streng med Stort-og smĂĄt. Hvis det mangler, returneres listen over kontrolnavnene som en nul-baseret matrix.

Eksempel:


   Dim myGrid As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myGrid = myForm.Controls("myTableControl") ' SFDocuments.FormControl
   ' Returnerer en matrix med navnene pĂĄ alle kontrolller i "myTableControl" (min_tabelkontrol)
   myList = myGrid.Controls()
   

' Returnerer klasseforekomsten FormControl (formularkontrol), der svarer "myCheckBox" (mit_tjekfelt)

Set myControl = myGrid.Controls("myCheckBox")

Med Python:


   grid = form.Controls('myTableControl') # SFDocuments.FormControl
   control_names = form.Controls()
   control = grid.Controls('myCheckBox') # SFDocuments.FormControl
  

SetFocus

Sætter fokus på kontrollen. Returnerer True (sand), hvis fokuseringen lykkedes.

Denne metode kaldes ofte fra en formular eller kontrolhændelse

Syntaks:

svc.SetFocus(): bool

Eksempel:


   Dim oDoc As Object, oForm As Object, oControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisComponent)
   Set oForm = oDoc.Forms(0)
   Set oControl = oForm.Controls("thisControl") ' SFDocuments.FormControl
   oControl.SetFocus()
  
I Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisComponent)
   form = doc.Forms(0)
   control = form.Controls('thisControl') # SFDocuments.FormControl
   control.SetFocus()
  

Yderligere eksempler

Herunder er der to eksempler, der illustrerer brugen af tjenesten FormControl (formularkontrol).

Det første eksempel læser den aktuelle værdi i et kombinationsfelt, der indeholder bynavne og skriver den til kontrollen FixedTest (fast_test) i en formular


   Dim oDoc as Object, myForm as Object, myControl as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim lbCity : lbCity = myForm.Controls("labelCity")
   Dim cbCity : cbCity = myForm.Controls("comboboxCity")
   lbCity.Caption = "Selected City: " & cbCity.Value
  
I Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-lignende metoder
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   lbl_city = form.Controls('labelCity')
   combo_city = form.Controls('comboboxCity')
   lbl_city.Caption = "Valgt by: " + combo_city.Value
  

Den følgende kodestump kan bruges til at behandle alternativkontrollerne, der har fælles gruppenavn. I dette eksempel antages det, at der er tre alternativknapper med navnene optA, optB og optC og vi vil vise den valgte kontrols feltpåskrift


   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim optNames As Object : optNames = Array("optA", "optB", "optC")
   Dim optControl as Object, opt as Variant
   For Each opt In optNames
     optControl = myForm.Controls(opt)
     If optControl.Value = True Then
       MsgBox (beskedfelt) "Valgt indstilling: " & optControl.Caption
       Exit For
     End If
   Next opt
  
I Python

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-lignende metoder
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   radio_buttons = ['optA', 'optB', 'optC']
   for name in radio_buttons:
    control = form.controls(name)
    if control.Value == True:
      bas.MsgBox('Valgt indstilling: ' + control.Caption)
      break
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der er indledet med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!