Tjenesten SFDocuments.Document

The SFDocuments library provides methods and properties to facilitate the management and manipulation of LibreOffice documents.

Metoder, der kan anvendes på alle typer af dokumenter (tekstdokumenter, regneark, præsentationer og så videre) leveres af tjenesten SFDocuments.Document. Nogle eksempler er:

warning

De egenskaber, metoder eller argumenter, der er markeret med (*) er IKKE anvendelige på database-dokumenter.


Methods and properties that are specific to certain LibreOffice components are stored in separate services, such as SFDocuments.SF_Calc and SFDocuments.SF_Base.

Selv om Basic-sproget ikke tilbyder nedarvning mellem objektklasser, kan de sidstnævnte anses som underklasser af tjenesten SFDocuments.Document. Sådanne underklasser kan kalde de egenskaber og metoder, der beskrives herunder.

Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten Document skal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


Herunder er der tre forskellige måder at kalde tjenesten Document på.

I Basic

Med metoden getDocument fra tjenesten ScriptForge.UI:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument("Untitled 1")
 

Alternativt kan du bruge metoderne CreateDocument og OpenDocument fra tjenesten UI.


  Set oDocA = ui.CreateDocument("Calc")
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

Direkte, hvis dokumentet allerede er åbent.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1") 'Default = ActiveWindow
 

Fra en makro udløst af en dokument-hændelse.


  Sub RunEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", poEvent)
    ' (...)
  End Sub
 
note

Tjenesten Document er tæt beslægtet med tjenesterne UI og FileSystem.


Undtaget, når dokumentet blev lukket med et program med metoden CloseFocument (hvor det er overflødigt), anbefales det at frigøre ressourcer efter brug:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.GetDocument("Untitled 1")
  # (...)
  doc.Dispose()
 

  docA = ui.CreateDocument("Calc")
  docB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1")
 

  def RunEvent(event)
    doc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", Event)
    # (...)
 
tip

Brug af forstavelsen "SFDocuments." under kald af tjenesten er frivillig.


Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

CustomProperties (*)

Nej

Dictionary service

Returnerer en objektforekomst fra ScriptForge.Dictionary. Efter en opdatering kan den igen sendes til den egenskab, der opdaterer dokumentet.
Individuelle elemernter i ordbogen, kan være enten strenge, tal, (Basic-)datoer eller com.sun.star.util.Duration-elementer.

Description (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Beskrivelse (også kendt som "Kommentarer")

DocumentProperties (*)

Ja

Dictionary service

Returnerer et ScriptForge.Dictionary-objekt, der indeholder alle indførslerne. Dokumentets statitisk medtages. Bemærk, at de er specifikke for dokumenttypen. Eksempelvis medtager et Calc-dokument elementet "CelleOptælling". Andre dokumenter gør det ikke.

DocumentType

Ja

String

Strengværdi med dokumenttypen ("Base", "Calc", "Writer" og så videre)

ExportFilters

Yes

String array

Returns a list with the export filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

ImportFilters

Yes

String array

Returns a list with the import filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

IsBase
IsCalc
IsDraw
IsImpress
IsMath
IsWriter

Ja

Boolean

Præcis en af disse egenskaber er True for et givet dokument.

Keywords (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Nøgleord. Repræsenteres som en komma-separeret liste over nøgleord

Readonly (*)

Ja

Boolean

True hvis dokumentet faktisk er i skrivebeskyttet tilstand

Subject (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Emne

Title (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Titel

XComponent

Ja

UNO-objekt

UNO-objektet com.sun.star.lang.XComponent eller com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument, der repræsenterer dokumentet


Eksempel:

I Basic

Eksemplet herunder udskriver alle dokumentets egenskaber. Bemærk, at objektet oDoc, der returneres af metodenUI.OpenDocument er et SFDocuments.Document-objekt.


  Dim ui as Variant : Set ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
  Dim propDict as Object
  Set propDict = oDoc.DocumentProperties
  Dim keys as Variant : propKeys = propDict.Keys
  Dim k as String, strProp as String
  For Each k In propKeys
    strProp = strProp & k & ": " & propDict.Item(k) & CHR$(10)
  Next k
  MsgBox strProp
  oDoc.CloseDocument()
 
I Python

For at tilgå dokumentegenskaber i et Python-script skal brugeren adressere dem direkte ved at bruge deres navne, som vist herunder:


  doc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
  msg = doc.Title + '\n' + doc.Description + '\n' + doc.Keywords
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(msg)
  doc.CloseDocument()
 

Liste over metoder i tjenesten Document

Activate
CloseDocument
CreateMenu
ExportAsPDF

PrintOut
RemoveMenu
RunCommand
Save

SaveAs
SaveCopyAs
SetPrinter


Activate

Returnerer True, hvis dokumentet kunne aktiveres. Ellers sker der ingen ændring i den faktiske brugerflade. Den svarer til metoden Activate i tjenesten UI.

Denne metode er nyttig, når man har brug fir at give fokus til et dokument, der minimeret eller skjult. when one needs to give focus for a document that is minimized or hidden.

Syntaks:

svc.Activate(): bool

Eksempel:

Eksemplet herunder finder, at filen "My_File.ods" allerede er åben, men ikke aktiv.

I Basic

  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.Activate()
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.Activate()
 
tip

Husk på, at du kan kalde tjenesten Document ved at overføre enten "Document" eller "SFDocuments.Document" til tjenesten CreateScriptService


CloseDocument

Lukker dokumentet. Hvis dokumentet allerede er lukket, uanset hvorden det blev lukket, har denne metode ingen virkning og returnerer False.

Metoden returnerer også False, hvis brugeren afviser at lukke den.

Returnerer True, hvis det lykkedes at lukke dokumentet.

Syntaks:

svc.CloseDocument(saveask: bool = True): bool

Parametre:

gem_spørg: HvisTrue (sand) (standard), bedes brugeren om at bekræfte, om ændringerne skal skrives til disken. Dette argument ignoreres, hvis dokumentet ikke blev ændret.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.CloseDocument(True) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.CloseDocument(True):
    # ...
 

CreateMenu

Opretter et nyt menuelement i menulinjen på et givet dokumentvindue.

Denne metode returnerer en forekomst af tjenesten SFWidgets.Menu.

note

Den oprettede menu er kun tilgængelig under den aktuelle LibreOffice-sessin og gemmes hverken i dokumentet eller i de generelle programindstillinger. Derfor får lukning af dokumentvinduet menuen til at forsvinde. Den kommer kum frem igen, når den makro, der opretter menuen, udføres igen.


Syntaks:

svc.CreateMenu(menuheader: str, [before: any], submenuchar: str = ">"): svc

Parametre:

menuheader (menuoverskrift): Den nye menus topniveau-navn.

before: Navnet (som en streng) eller positionen (som et heltal startende med 1) på en eksisterende menu, som den nye menu placeres foran. Hvis der ikke er defineret nogen værdi for dette argument, oprettes menuen på den sidste plads på menulinjen.

submenuchar (undermenutegn): Det skilletegn, der bruges til at oprette menutræer under kald af metoder som AddItem (tilføj_element) fra tjenesten Menu. Standardværdien er ">".

Eksempel:

I Basic

  Dim oDoc as Object, oMenu as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  Set oMenu = oDoc.CreateMenu("Min menu")
  With oMenu
    ' Føjer elementer til menuen
    .AddItem("Item A")
    .AddItem("Item B")
    ' ...
    ' Når menuen er oprettet, kan forekomsten af tjenesten fjernes
    .Dispose()
  End With
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  menu = doc.CreateMenu("Min menu")
  menu.AddItem("Item A")
  menu.AddItem("Item B")
  # ...
  menu.Dispose()
 
tip

Se hjælpesiden SFWidgets.Menu for at få mere at vide om, hvordan menuer oprettes/fjernes i LibreOffice dokumentvinduer.


ExportAsPDF

Eksporterer dokumentet direkte som en PDF-fil til den angivne placering. Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at oprette PDF-filen.

Eksportindstillinger kan sættes enten manuelt med dialogen Filer ▸ Eksporter som ▸ Eksporter som PDF eller ved at kalde metoderne GetPDFExportOptions (hent_PDF-eksport-indstillinger) og SetPDFExportOptions (sæt_PDF-eksport-indstillinger) fra tjenesten Session.

Syntaks:

svc.ExportAsPDF(filename: str, overwrite: bool = False, opt pages: str, opt password: str, opt watermark: str): bool

Parametre:

filnavn: Den fuldstændige sti og filnavn på den PDF-fil, der skal oprettes. Det skal følge notationen i SF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Angiver, om målcellen kan overskrives (Standard = False - falsk). Der vil ske en fejl, hvis overwrite (overskriv) er sat til False (falsk) og målfilen allerede eksisterer.

sider: Streng, der angiver, hvilke sider, der skal eksporteres. Dette argument bruger den samme notation som i dialogen Filer ▸ Eksporter som ▸ Eksporter som PDF.

adgangskode: Angiver en adgangskode til åbning af PDF-filen.

vandmærke: Tekst, der skal bruges som vandmærke i PDF-filen og som bliver tegnet på hver side i den resulterende PDF.

Eksempel:

I Basic

Følgende eksempel eksporterer det aktuelle dokument som en PDF-fil, definerer en adgangskode og overskriver målfilen, hvis den allerede eksisterer.


  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf", Password := "1234", Overwrite := True)
 

Kodestumpen herunder henter de aktuelle PDF-eksportindstillinger og bruger dem til at oprette PDF-filen.


  Dim exportSettings as Object, oSession as Object
  oSession = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  ' Sætter indstillingen for eksport af kommentarer som PDF-noter til True (sand).
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  oSession.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf")
 
I Python

  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf", password = "1234", overwrite = True)
 

  session = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  session.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf")
 

PrintOut

Denne metode sender dokumentets indhold til standardprinteren eller til den printer, der blev defineret med metoden SetPrinter.

Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at udskrive dokumentet.

Syntaks:

svc.PrintOut(pages: str = "", copies: num = 1): bool

Parametre:

sider: De sider, der skal udskrives, som en streng. ligesom i brugerfladen. Eksempel: "1-4;10;15-18". Standard er alle sider.

kopier: Antallet af kopier. Standard er 1.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.PrintOut("1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.PrintOut(copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveMenu

Fjerner en topniveau-menu fra menulinjen i et givet dokumentvindue.

Returnerer True (sand), hvis den angivne menu kunne fjernes. Hvis den angivne menu ikke eksisterer, returnerer metoden False (falsk).

note

Denne metode kan bruges til at fjerne ethvert menuelement fra dokumentvinduet, herunder standardmenuer. Ingen af disse ændringer på menulinjen gemmes imidlertid i dokumentet eller i programindstillingerne. For at genoprette menulinjen med standard-indstillingerne, lukker du bare dokumentvinduet og åbner det igen.


Syntaks:

svc.RemoveMenu(menuheader: str): bool

Parametre:

menuheader (menuoverskrift): Topniveaunavnet på den menu, som skal fjernes.

Eksempel:

I Basic

  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  oDoc.RemoveMenu("Min Menu")
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  doc.RemoveMenu("Min menu")
 
tip

Se hjælpesiden SFWidgets.Menu for at få mere at vide om, hvordan menuer oprettes/fjernes i LibreOffice dokumentvinduer.


RunCommand

Udfører en UNO-kommando i det dokumentvindue, der er knyttet til forekomsten af tjenesten. Nogle få typiske kommandoer er: Gem, Gem som, Eksporter til PDF, Fortryd, Kopier, Indsæt og så videre.

Dokumentet selv behøver ikke at være aktivt for at kunne køre kommandoer.

Kommandoer kan køres med eller uden argumenter. Argumenter valideres ikke før kommandoen køres. Hvis kommandoen eller dens argumenter er ugyldige, sker der intet.

tip

Se hele listen over UNO-kommandoer, der kan køres i LibreOffice på wikisiden Udvikling/Forsendelseskommandoer.


Syntaks:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Parametre:

Kommando: Streng med Stort-og-småt, der indeholder UNO-kommandoens navn. Medtagelse af forstavelsen ".uno:" i kommandoen er valgfri. Selve kommandoens korrekthed tjekkes ikke. Hvis der ikke sker noget efter kaldet af kommandoen er kommandoen sandsynligvis forkert.

args: For hvert argument, der skal videregives til kommandoen, skal du specificere et par, der indeholder argumentets navn og værdi.

Eksempel:

I Basic

Følgende eksempel kører kommandoen SelectData i en Calc-fil kaldet "MinFil.ods", som vil resultere i markeringen af dataområdet, baseret på den aktuelt valgte celle. Bemærk, at denne kommando ikke kræver nogen argumenter.


  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.RunCommand("SelectData")
 

Herunder er der et eksempel, der kører UNO-kommandoen ReplaceAll (erstat_alle) og videregiver værdier som dens argumenter SearchString (søg_streng) og ReplaceString (erstat_streng). Kørsel af denne kommando erstatter alle forekomster af strengen "abc" med "ABC" på det aktuelle ark.


  ' Argumenter videregivet til kommandoen:
  ' SearchString = "abc"
  ' ReplaceString = "ABC"
  oDoc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

Bemærk, at kald af kommandoen ReplaceAll (erstat_alle) uden argumenter åbner dialogen Søg og Erstat.

I Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.RunCommand("SelectData")
 

  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

I Python er det også muligt at kalde RunCommand (kør_kommando) med nøgleordsargumenterne:


  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", SearchString = "abc", ReplaceString = "ABC")
 
tip

Hver LibreOffice-komponent har sit eget sæt af tilgængelige kommandoer. En nem måde at lære kommandoer på er at gå til Funktioner - Tilpas - Tastatur. Når du placerer musen over en funktion på listen Funktioner, vises et værktøjstip med den tilsvarende UNO-kommando.


Save

Gemmer dokumentet på den filplacering, det blev hentet fra. Metoden ignoreres, hvis dokumentet ikke blev ændret.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, hvis filen er åbnet som skrivebeskyttet, eller hvis det er en ny fil, der endnu ikke er blevet gemt.

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt, for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.Save(): bool

Eksempel:

I Basic

  If Not oDoc.Save() Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if not doc.Save():
    # ...
 

SaveAs

Gemmer dokumentet på den givne filplacering. Den nye placering bliver det nye filnavn, som simple metodekald Save (Gem) anvendes på.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, hvis overskrivning af målet afvises eller når målet har attributten Read-only (Skrivebeskyttet).

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.SaveAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametre:

fil_navn: En streng, der indeholder det filnavn, der skal bruges. Det skal følge notationen SF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Hvis True (sand), kan målfilen blive overskrevet (standard = False (falsk)).

adgangskode (*): En streng uden mellemum, der skal beskytte dokumentet.

filter_navn (*): Navnet på et filter, der skal bruges til at gemme dokumentet. Hvis argumentet gives videre, skal filteret eksistere.

filterindstillinger (*): En valgfri streng med indstillinger, der er forbundet med dette filter.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SaveAs("C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite := True)
 
I Python

  doc.SaveAs(r"C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite = True)
 

SaveCopyAs

Gemmer en kopi eller eksporterer dokumentet til den givne filplacering. Den faktiske placering er uændret.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, når overskrivning af målet afvises eller når målet har atrributten Read-only (Skrivebeskyttet).

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.SaveCopyAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametre:

filnavn: En streng, der indholder det finavnl, der skal bruges. Det skal følge notationen iSF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Hvis True (sand), kan målfilen blive overskrevet (Standard = False (falsk)).

adgangskode (*): En streng uden mellemrum, der skal beskytte dokumentet.

filternavn (*): Navnet på et filter, der skal bruges til at gemme dokumentet. Hvis dette argument gives videre, skal filteret eksistere.

filterindstillinger (*): En valgfri streng, der er tilknyttet filteret.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SaveCopyAs("C:\Documents\Copy2.odt", Overwrite := True)
 
I Python

  doc.SaveCopyAs(r"C:\Documents\Copy2.odt", overwrite = True)
 

SetPrinter

Definerer dokumentets printerindstillinger.

Returnerer True (sand), når den lykkes.

Syntaks:

svc.SetPrinter(opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Parametre:

printer: Navnet på den printerkø, der skal printes til. Når den mangler, sættes standardprinteren.

papirretning: Enten PORTRAIT (stående) eller LANDSCAPE (liggende). Når den mangler, efterlades feltet uændret med hensyn til printerindstillinger.

papirformat: Angiver papirformatet som en strengværdi, som kan være enten A3, A4, A5, LETTER, LEGAL eller TABLOID. Efterlades uændret, hvis manglende.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetPrinter(Orientation := "PORTRAIT")
 
I Python

  doc.SetPrinter(paperformat='TABLOID')
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der er indledet med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!