Tjenesten SFDocuments.Document

The SFDocuments library provides methods and properties to facilitate the management and manipulation of LibreOffice documents.

Metoder, der kan anvendes på alle typer af dokumenter (tekstdokumenter, regneark, præsentationer og så videre) leveres af tjenesten SFDocuments.Document. Nogle eksempler er:

warning

De egenskaber, metoder eller argumenter, der er markeret med (*) er IKKE anvendelige på database-dokumenter.


Methods and properties that are specific to certain LibreOffice components are stored in separate services, such as SFDocuments.SF_Calc and SFDocuments.SF_Base.

Selv om Basic-sproget ikke tilbyder nedarvning mellem objektklasser, kan de sidstnævnte anses som underklasser af tjenesten SFDocuments.Document. Sådanne underklasser kan kalde de egenskaber og metoder, der beskrives herunder.

Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten Document skal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Herunder er der tre forskellige måder at kalde tjenesten Document på.

I Basic

Med metoden getDocument fra tjenesten ScriptForge.UI:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument("Untitled 1")
 

Alternativt kan du bruge metoderne CreateDocument og OpenDocument fra tjenesten UI.


  Set oDocA = ui.CreateDocument("Calc")
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

Using a window name if the document is already open.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1") 'Default = ActiveWindow
 

Using the document referenced by ThisComponent. This is specially useful when running a macro from within the Basic IDE.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisComponent)
 

Fra en makro udløst af en dokument-hændelse.


  Sub RunEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", poEvent)
    ' (...)
  End Sub
 
note

Tjenesten Document er tæt beslægtet med tjenesterne UI og FileSystem.


Undtaget, når dokumentet blev lukket med et program med metoden CloseFocument (hvor det er overflødigt), anbefales det at frigøre ressourcer efter brug:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.GetDocument("Untitled 1")
  # (...)
  doc.Dispose()
 

  docA = ui.CreateDocument("Calc")
  docB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1")
 

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisComponent)
 

  def RunEvent(event)
    doc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", Event)
    # (...)
 
tip

Brug af forstavelsen "SFDocuments." under kald af tjenesten er frivillig.


Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

CustomProperties (*)

Nej

Dictionary service

Returnerer en objektforekomst fra ScriptForge.Dictionary. Efter en opdatering kan den igen sendes til den egenskab, der opdaterer dokumentet.
Individuelle elemernter i ordbogen, kan være enten strenge, tal, (Basic-)datoer eller com.sun.star.util.Duration-elementer.

Description (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Beskrivelse (også kendt som "Kommentarer")

DocumentProperties (*)

Ja

Dictionary service

Returnerer et ScriptForge.Dictionary-objekt, der indeholder alle indførslerne. Dokumentets statitisk medtages. Bemærk, at de er specifikke for dokumenttypen. Eksempelvis medtager et Calc-dokument elementet "CelleOptælling". Andre dokumenter gør det ikke.

DocumentType

Ja

String

Strengværdi med dokumenttypen ("Base", "Calc", "Writer" og så videre)

ExportFilters (*)

Yes

String array

Returns a list with the export filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

FileSystem (*)

Yes

String

Returns a string with the URL path to the root of the virtual file system of the document. Use the FileSystem service to view its contents, as well as to create, open and read files stored in it.

Refer to this help page to learn more on how to access and manipulate folders and files in the virtual file system of a LibreOffice file.

ImportFilters (*)

Yes

String array

Returns a list with the import filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

IsBase
IsCalc
IsDraw
IsFormDocument
IsImpress
IsMath
IsWriter

Ja

Boolean

Præcis en af disse egenskaber er True for et givet dokument.

Keywords (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Nøgleord. Repræsenteres som en komma-separeret liste over nøgleord

Readonly (*)

Ja

Boolean

True hvis dokumentet faktisk er i skrivebeskyttet tilstand

StyleFamilies (*)

Yes

String array

List of available style families. Applicable to all document types except Base.

Subject (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Emne

Title (*)

Nej

String

Giver adgang til dokumentegenskaben Titel

XComponent

Ja

UNO-objekt

The UNO object com.sun.star.lang.XComponent or com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument representing the document.

XDocumentSettings (*)

Yes

UNO Object

A com.sun.star.XXX.DocumentSettings UNO object - where XXX is sheet, text, drawing or presentation - that gives access to UNO internal properties, that are specific to the document's type.


Eksempel:

I Basic

Eksemplet herunder udskriver alle dokumentets egenskaber. Bemærk, at objektet oDoc, der returneres af metodenUI.OpenDocument er et SFDocuments.Document-objekt.


  Dim ui as Variant : Set ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
  Dim propDict as Object
  Set propDict = oDoc.DocumentProperties
  Dim keys as Variant : propKeys = propDict.Keys
  Dim k as String, strProp as String
  For Each k In propKeys
    strProp = strProp & k & ": " & propDict.Item(k) & CHR$(10)
  Next k
  MsgBox strProp
  oDoc.CloseDocument()
 
I Python

For at tilgå dokumentegenskaber i et Python-script skal brugeren adressere dem direkte ved at bruge deres navne, som vist herunder:


  doc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
  msg = doc.Title + '\n' + doc.Description + '\n' + doc.Keywords
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(msg)
  doc.CloseDocument()
 

Liste over metoder i tjenesten Document

Activate
CloseDocument
CreateMenu
DeleteStyles
Echo
ExportAsPDF

ImportStylesFromFile
PrintOut
RemoveMenu
RunCommand
Save
SaveAs

SaveCopyAs
SetPrinter
Style
Toolbars
XStyle


Activate

Returnerer True, hvis dokumentet kunne aktiveres. Ellers sker der ingen ændring i den faktiske brugerflade. Den svarer til metoden Activate i tjenesten UI.

Denne metode er nyttig, når man har brug fir at give fokus til et dokument, der minimeret eller skjult. when one needs to give focus for a document that is minimized or hidden.

Syntaks:

svc.Activate(): bool

Eksempel:

Eksemplet herunder finder, at filen "My_File.ods" allerede er åben, men ikke aktiv.

I Basic

  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.Activate()
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.Activate()
 
tip

Husk på, at du kan kalde tjenesten Document ved at overføre enten "Document" eller "SFDocuments.Document" til tjenesten CreateScriptService


CloseDocument

Lukker dokumentet. Hvis dokumentet allerede er lukket, uanset hvorden det blev lukket, har denne metode ingen virkning og returnerer False.

Metoden returnerer også False, hvis brugeren afviser at lukke den.

Returnerer True, hvis det lykkedes at lukke dokumentet.

Syntaks:

svc.CloseDocument(saveask: bool = True): bool

Parametre:

gem_spørg: HvisTrue (sand) (standard), bedes brugeren om at bekræfte, om ændringerne skal skrives til disken. Dette argument ignoreres, hvis dokumentet ikke blev ændret.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.CloseDocument(True) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.CloseDocument(True):
    # ...
 

CreateMenu

Opretter et nyt menuelement i menulinjen på et givet dokumentvindue.

Denne metode returnerer en forekomst af tjenesten SFWidgets.Menu.

note

Den oprettede menu er kun tilgængelig under den aktuelle LibreOffice-sessin og gemmes hverken i dokumentet eller i de generelle programindstillinger. Derfor får lukning af dokumentvinduet menuen til at forsvinde. Den kommer kum frem igen, når den makro, der opretter menuen, udføres igen.


Syntaks:

svc.CreateMenu(menuheader: str, [before: any], submenuchar: str = ">"): svc

Parametre:

menuheader (menuoverskrift): Den nye menus topniveau-navn.

before: Navnet (som en streng) eller positionen (som et heltal startende med 1) på en eksisterende menu, som den nye menu placeres foran. Hvis der ikke er defineret nogen værdi for dette argument, oprettes menuen på den sidste plads på menulinjen.

submenuchar (undermenutegn): Det skilletegn, der bruges til at oprette menutræer under kald af metoder som AddItem (tilføj_element) fra tjenesten Menu. Standardværdien er ">".

Eksempel:

I Basic

  Dim oDoc as Object, oMenu as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  Set oMenu = oDoc.CreateMenu("Min menu")
  With oMenu
    ' Føjer elementer til menuen
    .AddItem("Item A")
    .AddItem("Item B")
    ' ...
    ' Når menuen er oprettet, kan forekomsten af tjenesten fjernes
    .Dispose()
  End With
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  menu = doc.CreateMenu("Min menu")
  menu.AddItem("Item A")
  menu.AddItem("Item B")
  # ...
  menu.Dispose()
 
tip

Se hjælpesiden SFWidgets.Menu for at få mere at vide om, hvordan menuer oprettes/fjernes i LibreOffice dokumentvinduer.


DeleteStyles

Suppresses a single style or an array of styles given by their names within a specific styles family. Only user-defined styles may be deleted, built-in styles are ignored. It applies to all document types except Base and FormDocument.

Syntaks:

svc.DeleteStyles(family: str, stylelist: str[1..*])

Parametre:

family: One of the style families present in the actual document, as a case-sensitive string. Valid family names can be retrieved using StyleFamilies property.

stylelist: A single style name as a string or an array of style names. The style names may be localized or not. The StylesList is typically the output of the execution of a Styles() method.

Eksempel:

I Basic

  ' Removing unused paragraph styles
  Const family = "ParagraphStyles"
  aList = oDoc.Styles(family, used := False, userDefined := True)
  oDoc.DeleteStyles(family, aList)
 
I Python

  # Removing styles according to a prefix
  a_list = doc.Styles('ParagraphStyles', namepattern = "Py*")
  doc.Styles('ParagraphStyles', a_list)
 

Echo

Suspends user interface (UI) updates during the execution of a macro. Optionally, the mouse pointer can be changed into an hourglass while UI updates are suspended.

tip

This method may provide some performance benefits for macros that perform numerous operations that require UI updates.


Syntaks:

svc.Echo(echoon: bool = True, hourglass: bool = False)

Parametre:

echoon: Specify False to suspend UI updates. The default value is True, which enables real time UI updates.

hourglass: Specify True to change the mouse pointer to an hourglass (Default = False).

note

Moving the mouse pointer after it changed to an hourglass may cause it to switch to a different pointer depending on its new background.


Eksempel:

I Basic

  ' Suspends UI updates and change mouse pointer to an hourglass
  oDoc.Echo(EchoOn := False, HourGlass := True)
  ' Other macro commands
  ' ...
  ' Restores UI updates and mouse pointer
  oDoc.Echo()
 
I Python

  doc.Echo(echoon = False, hourglass = True)
  ...
  doc.Echo()
 

ExportAsPDF

Eksporterer dokumentet direkte som en PDF-fil til den angivne placering. Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at oprette PDF-filen.

Eksportindstillinger kan sættes enten manuelt med dialogen Filer ▸ Eksporter som ▸ Eksporter som PDF eller ved at kalde metoderne GetPDFExportOptions (hent_PDF-eksport-indstillinger) og SetPDFExportOptions (sæt_PDF-eksport-indstillinger) fra tjenesten Session.

Syntaks:

svc.ExportAsPDF(filename: str, overwrite: bool = False, opt pages: str, opt password: str, opt watermark: str): bool

Parametre:

filnavn: Den fuldstændige sti og filnavn på den PDF-fil, der skal oprettes. Det skal følge notationen i SF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Angiver, om målcellen kan overskrives (Standard = False - falsk). Der vil ske en fejl, hvis overwrite (overskriv) er sat til False (falsk) og målfilen allerede eksisterer.

sider: Streng, der angiver, hvilke sider, der skal eksporteres. Dette argument bruger den samme notation som i dialogen Filer ▸ Eksporter som ▸ Eksporter som PDF.

adgangskode: Angiver en adgangskode til åbning af PDF-filen.

vandmærke: Tekst, der skal bruges som vandmærke i PDF-filen og som bliver tegnet på hver side i den resulterende PDF.

Eksempel:

I Basic

Følgende eksempel eksporterer det aktuelle dokument som en PDF-fil, definerer en adgangskode og overskriver målfilen, hvis den allerede eksisterer.


  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf", Password := "1234", Overwrite := True)
 

Kodestumpen herunder henter de aktuelle PDF-eksportindstillinger og bruger dem til at oprette PDF-filen.


  Dim exportSettings as Object, oSession as Object
  oSession = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  ' Sætter indstillingen for eksport af kommentarer som PDF-noter til True (sand).
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  oSession.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf")
 
I Python

  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf", password = "1234", overwrite = True)
 

  session = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  session.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf")
 

ImportStylesFromFile

This method loads all the styles belonging to one or more style families from a closed file into the actual document. The actual document must be a Calc or a Writer document.

Are always imported together:

Returns True if styles were successfully imported.

Syntaks:

svc.ImportStylesFromFile(filename: str, families: str[1..*], overwrite = False): bool

Parametre:

filename: The file from which to load the styles in the FileSystem notation. The file is presumed to be of the same document type as the actual document.

families: One of the style families present in the actual document, as a case-sensitive string or an array of such strings. Default = all families.

overwrite: When True, the actual styles may be overwritten. Default is False.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.ImportStylesFromFile("C:\User\Documents\myFile.ods", "ParagraphStyles", True)
 
I Python

  doc.ImportStylesFromFile('C:\User\Documents\myFile.ods', ("ParagraphStyles",), False)
 

PrintOut

Denne metode sender dokumentets indhold til standardprinteren eller til den printer, der blev defineret med metoden SetPrinter.

Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at udskrive dokumentet.

Syntaks:

svc.PrintOut(pages: str = "", copies: num = 1): bool

Parametre:

sider: De sider, der skal udskrives, som en streng. ligesom i brugerfladen. Eksempel: "1-4;10;15-18". Standard er alle sider.

kopier: Antallet af kopier. Standard er 1.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.PrintOut("1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.PrintOut(copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveMenu

Fjerner en topniveau-menu fra menulinjen i et givet dokumentvindue.

Returnerer True (sand), hvis den angivne menu kunne fjernes. Hvis den angivne menu ikke eksisterer, returnerer metoden False (falsk).

note

Denne metode kan bruges til at fjerne ethvert menuelement fra dokumentvinduet, herunder standardmenuer. Ingen af disse ændringer på menulinjen gemmes imidlertid i dokumentet eller i programindstillingerne. For at genoprette menulinjen med standard-indstillingerne, lukker du bare dokumentvinduet og åbner det igen.


Syntaks:

svc.RemoveMenu(menuheader: str): bool

Parametre:

menuheader (menuoverskrift): Topniveaunavnet på den menu, som skal fjernes.

Eksempel:

I Basic

  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  oDoc.RemoveMenu("Min Menu")
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  doc.RemoveMenu("Min menu")
 
tip

Se hjælpesiden SFWidgets.Menu for at få mere at vide om, hvordan menuer oprettes/fjernes i LibreOffice dokumentvinduer.


RunCommand

Udfører en UNO-kommando i det dokumentvindue, der er knyttet til forekomsten af tjenesten. Nogle få typiske kommandoer er: Gem, Gem som, Eksporter til PDF, Fortryd, Kopier, Indsæt og så videre.

Dokumentet selv behøver ikke at være aktivt for at kunne køre kommandoer.

Kommandoer kan køres med eller uden argumenter. Argumenter valideres ikke før kommandoen køres. Hvis kommandoen eller dens argumenter er ugyldige, sker der intet.

tip

Se hele listen over UNO-kommandoer, der kan køres i LibreOffice på wikisiden Udvikling/Forsendelseskommandoer.


Syntaks:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Parametre:

Kommando: Streng med Stort-og-småt, der indeholder UNO-kommandoens navn. Medtagelse af forstavelsen ".uno:" i kommandoen er valgfri. Selve kommandoens korrekthed tjekkes ikke. Hvis der ikke sker noget efter kaldet af kommandoen er kommandoen sandsynligvis forkert.

args: For hvert argument, der skal videregives til kommandoen, skal du specificere et par, der indeholder argumentets navn og værdi.

Eksempel:

I Basic

Følgende eksempel kører kommandoen SelectData i en Calc-fil kaldet "MinFil.ods", som vil resultere i markeringen af dataområdet, baseret på den aktuelt valgte celle. Bemærk, at denne kommando ikke kræver nogen argumenter.


  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.RunCommand("SelectData")
 

Herunder er der et eksempel, der kører UNO-kommandoen ReplaceAll (erstat_alle) og videregiver værdier som dens argumenter SearchString (søg_streng) og ReplaceString (erstat_streng). Kørsel af denne kommando erstatter alle forekomster af strengen "abc" med "ABC" på det aktuelle ark.


  ' Argumenter videregivet til kommandoen:
  ' SearchString = "abc"
  ' ReplaceString = "ABC"
  oDoc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

Bemærk, at kald af kommandoen ReplaceAll (erstat_alle) uden argumenter åbner dialogen Søg og Erstat.

I Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.RunCommand("SelectData")
 

  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

I Python er det også muligt at kalde RunCommand (kør_kommando) med nøgleordsargumenterne:


  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", SearchString = "abc", ReplaceString = "ABC")
 
tip

Hver LibreOffice-komponent har sit eget sæt af tilgængelige kommandoer. En nem måde at lære kommandoer på er at gå til Funktioner - Tilpas - Tastatur. Når du placerer musen over en funktion på listen Funktioner, vises et værktøjstip med den tilsvarende UNO-kommando.


Save

Gemmer dokumentet på den filplacering, det blev hentet fra. Metoden ignoreres, hvis dokumentet ikke blev ændret.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, hvis filen er åbnet som skrivebeskyttet, eller hvis det er en ny fil, der endnu ikke er blevet gemt.

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt, for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.Save(): bool

Eksempel:

I Basic

  If Not oDoc.Save() Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if not doc.Save():
    # ...
 

SaveAs

Gemmer dokumentet på den givne filplacering. Den nye placering bliver det nye filnavn, som simple metodekald Save (Gem) anvendes på.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, hvis overskrivning af målet afvises eller når målet har attributten Read-only (Skrivebeskyttet).

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.SaveAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametre:

fil_navn: En streng, der indeholder det filnavn, der skal bruges. Det skal følge notationen SF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Hvis True (sand), kan målfilen blive overskrevet (standard = False (falsk)).

adgangskode (*): En streng uden mellemum, der skal beskytte dokumentet.

filter_navn (*): Navnet på et filter, der skal bruges til at gemme dokumentet. Hvis argumentet gives videre, skal filteret eksistere.

filterindstillinger (*): En valgfri streng med indstillinger, der er forbundet med dette filter.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SaveAs("C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite := True)
 
I Python

  doc.SaveAs(r"C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite = True)
 

SaveCopyAs

Gemmer en kopi eller eksporterer dokumentet til den givne filplacering. Den faktiske placering er uændret.

Returnerer False (Falsk), hvis dokumentet ikke kunne gemmes. Der sættes et fejlflag, når overskrivning af målet afvises eller når målet har atrributten Read-only (Skrivebeskyttet).

Selve dokumentet behøver ikke at være aktivt for at køre denne metode.

Syntaks:

svc.SaveCopyAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametre:

filnavn: En streng, der indholder det finavnl, der skal bruges. Det skal følge notationen iSF_FileSystem.FileNaming.

overskriv: Hvis True (sand), kan målfilen blive overskrevet (Standard = False (falsk)).

adgangskode (*): En streng uden mellemrum, der skal beskytte dokumentet.

filternavn (*): Navnet på et filter, der skal bruges til at gemme dokumentet. Hvis dette argument gives videre, skal filteret eksistere.

filterindstillinger (*): En valgfri streng, der er tilknyttet filteret.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SaveCopyAs("C:\Documents\Copy2.odt", Overwrite := True)
 
I Python

  doc.SaveCopyAs(r"C:\Documents\Copy2.odt", overwrite = True)
 

SetPrinter

Definerer dokumentets printerindstillinger.

Returnerer True (sand), når den lykkes.

Syntaks:

svc.SetPrinter(opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Parametre:

printer: Navnet på den printerkø, der skal printes til. Når den mangler, sættes standardprinteren.

papirretning: Enten PORTRAIT (stående) eller LANDSCAPE (liggende). Når den mangler, efterlades feltet uændret med hensyn til printerindstillinger.

papirformat: Angiver papirformatet som en strengværdi, som kan være enten A3, A4, A5, LETTER, LEGAL eller TABLOID. Efterlades uændret, hvis manglende.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetPrinter(Orientation := "PORTRAIT")
 
I Python

  doc.SetPrinter(paperformat='TABLOID')
 

Styles

Retrieves a list of styles matching an optional compound criteria, the returned array may be empty. It applies to all document types except Base.

Syntaks:

svc.Styles(family, opt namepattern: str, opt used: bool, opt userdefined: bool, opt parentstyle: str, opt category: str): str[0..*])

family: One of the style families present in the actual document, as a case-sensitive string. Valid family names can be retrieved using StyleFamilies property.

category: A case-insensitive string: TEXT, CHAPTER, LIST, INDEX, EXTRA, HTML. For their respective meanings, refer to paragraph style category API documentation.

This argument is ignored when the Family differs from "ParagraphStyles".

namepattern: A filter on the style names, as a case-sensitive string pattern. The names include the internal and localized names.

Admitted wildcard are:

parentstyle: When present, only the children of the given, localized or not, parent style name are retained.

used: When True, the style must be used in the document, when absent the argument is ignored.

userdefined: When True, the style must have been added by the user, either in the document or its template, when absent, the argument is ignored.

Eksempel:

I Basic

  Dim vStyles As Variant
  vStyles = oDoc.Styles("ParagraphStyles") 'All styles in the family
  vStyles = oDoc.Styles("ParagraphStyles", "H*") 'Heading, Heading 1, ...
  vStyles = oDoc.Styles("ParagraphStyles", Used := False, UserDefined := True) ' All user-defined styles that are not used
  vStyles = oDoc.Styles("ParagraphStyles", ParentStyle := "Standard") ' All styles derived from the 'Default Paragraph Style'
 
I Python

  vStyles = doc.Styles('ParagraphStyles') #All styles in the family
  vStyles = doc.Styles('ParagraphStyles', 'H*') #Heading, Heading 1, ...
  vStyles = doc.Styles('ParagraphStyles', Used = False, UserDefined = True) # All user-defined styles that are not used
  vStyles = doc.Styles('ParagraphStyles', ParentStyle = 'Standard") # All styles derived from the "Default Paragraph Style"
 

Toolbars

This method returns either a list of the available toolbar names in the actual document or an instance SFWidgets.Toolbar service.

Syntaks:

svc.Toolbars(opt ToolbarName: str): uno
svc.Toolbars(): str[0..]

Parametre:

ToolbarName: The usual name of one of the available toolbars.

Eksempel:

I Basic

  Dim oToolbar As Object
  Set oToolbar = oDoc.Toolbars("myToolbar")
 
I Python

  a_list = doc.Toolbars()
 

XStyles

This method returns the UNO representation of a given style for all document types except Base. Nothing is returned when the StyleName does not exist in the given Family.

Syntaks:

svc.XStyles(family: str, stylename: str): uno

Parametre:

family: One of the style families present in the actual document, as a case-sensitive string. Valid family names can be retrieved using StyleFamilies property.

stylename: One of the styles present in the given family, as a case-sensitive string. The StyleName may be localized or not.

Eksempel:

I Basic

  Dim oStyle As Object
  Set oStyle = oDoc.XStyle("ParagraphStyle", "Heading 2")
 
I Python

  oStyle = doc.XStyle('ParagraphStyle', 'Heading 2')
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der indledes med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!