Tjenesten SFDialogs.DialogControl

Tjenesten DialogControl håndterer de kontroller, der hører til en dialog, der er defineret med Basics Dialogredigering. Hver forekomst af den aktuelle tjeneste repræsenterer en enkelt kontrol indenfor et dialog felt.

Fokus sættes på at hente og sætte de værdier, der vises af dialogfeltets kontroller. Formatering er tilgængelig via egenskaberne XControlModel and XControlView.

Bemærk, at indholdet af den unikke egenskab DialogControl.Value (dialogkontrol.værdi) varierer efter kontroltypen.

Kontrolelementer ordnet i en træstruktur får særlig opmærksomhed. Det er let at fylde et træ med værdier, enten gren for gren eller med flere grene på én gang. Indsættelse af værdier i et "kontroltræ" kan gøres statisk eller dynamisk.

tip

Tjenesten SFDialogs.DialogControl er tæt beslægtet med tjenesten SFDialogs.Dialog.


Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten DialogControl skal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Tjenesten DialogControl kaldes fra et eksisterende eksemplar af tjenesten Dialog gennem dens metode Controls(). Dialogen skal initieres med tjenesten SFDialogs.Dialog.


   Dim myDialog As Object, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", myLibrary, DialogName)
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
   myControl.Value = "Dialog begyndt ved " & Now()
   myDialog.Execute()
   ' ... bearbejd kontrollens faktiske værdier
   myDialog.Terminate()
  

   from time import localtime, strftime
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', lib_name, dlg_name)
   text = dlg.Controls('myTextBox')
   text.Value = "Dialog begyndt ved " + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
   dlg.Execute()
   # ... bearbejder kontrollens aktuelle værdier
   dlg.Terminate()
  

Retrieving the DialogControl instance that triggered a control event

An instance of the DialogControl service can be retrieved via the SFDialogs.DialogEvent service, provided that the dialog was initiated with the Dialog service. In the example below, oControl contains the DialogControl instance that triggered the control event.


   Sub aControlEventHandler(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     ' ...
   End Sub
 

Or using Python:


   def control_event_handler(event: uno):
     oControl = CreateScriptService('SFDialogs.DialogEvent', event)
     # ...
 

Note that in the previous examples, the prefix "SFDialogs." may be omitted when deemed appropriate.

Handling exceptions in event handlers

When creating an event handler for control events it is good practice to handle errors inside the subroutine itself. For instance, suppose the event handler below is called when button is clicked.


  Sub OnButtonClicked(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oControl As Object
    oControl = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Process the event
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Call SF_Exception.Clear if you do not want the error to propagate after the dialog execution ended.


In Python use native try/except blocks for exception handling as shown below:


  def on_button_clicked(event=None):
    try:
      oControl = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Process the event
    except Exception as e:
      # The object "bas" below is an instance of the Basic service
      bas.MsgBox(str(e))
 

Kontroltyper

Tjenesten DialogControl er tilgængelig for disse kontroltyper:

• Button
• CheckBox
• ComboBox
• CurrencyField
• DateField
• FileControl

• FixedLine
• FixedText
• FormattedField
• GroupBox
• Hyperlink
• ImageControl

• ListBox
• NumericField
• PatternField
• ProgressBar
• RadioButton
• ScrollBar

• TableControl
• TextField
• TimeField
• TreeControl


Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Gældende for

Beskrivelse

Border

Yes

String

Button, …

The Border property refers to the surrounding of the control: 3D, FLAT or NONE.

Cancel

Nej

Boolean

Button

Angiver, om en kommandoknap har eller ikke har en Annuller-knaps adfærd.

Caption

Nej

String

Button, CheckBox, FixedLine, FixedText, GroupBox, Hyperlink, RadioButton

Angiver den tekst, der er tilknyttet kontrollen.

ControlType

Ja

String

Alt

En af typerne, der er oplistet ovenfor.

CurrentNode

Nej

UNO
objekt

TreeControl

Den aktuelt højeste valgte forgrening i kontroltræet. Se mere detaljeret information om XmutableTreeNode (Xforanderlig forgrening) i dokumentationen til Application Programming Interface (API).

Default

Nej

Boolean

Button

Angiver, om en kommandoknap er standard-(OK)-knappen.

Enabled

Nej

Boolean

Alt

Angiver, om kontrollen er tilgængelig med markøren.

Format

Nej

String

DateField, TimeField, FormattedField

(skrivebeskyttet)

Angiver, at formatet bruges til at vise datoer og klokkeslæt. Det skal være en af disse strenge.

Til datoer: "Standard (kort)", "Standard (kort YY)", "Standard (kort YYYY)", "Standard (lang)", "DD/MM/YY", "MM/DD/YY", "YY/MM/DD", "DD/MM/YYYY", "MM/DD/YYYY" , "YYYY/MM/DD", "YY-MM-DD", "YYYY-MM-DD".

Til klokkeslæt: "24t kort", "24t lang", "12t kort", "12t lang".

ListCount

Ja

Long

ComboBox, ListBox, TableControl

Angiver antallet af rækker i et Listefelt, et Kombinationsfelt eller en Tabelkontrol.

ListIndex

Nej

Long

ComboBox, ListBox, TableControl

Angiver, hvilket element, der vælges, i et Listefelt, et Kombinationsfelt eller en Tabelkontrol.

Locked

Nej

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Angiver, om kontrollen er skrivebeskyttet.

MultiSelect

Nej

Boolean

ListBox

Angiver, om en bruger kan foretage flere valgt i et listefelt.

Name

Ja

String

Alt

Kontrollens navn.

Page

Nej

Integer

Alt

En dialog kan have flere sider, der kan gennemgĂĄs trin for trin af brugeren. Dialogobjektets Side-egenskab definerer, hvilken af dialogens sider, der er aktiv.

En kontrols Sideegenskab definerer den side i dialogen, hvor kontrollen er synlig.

Parent

Ja

Tjenesten Dialog

Alt

Forældreklassen SFDialogs.Dialogs objektforekomst.

Picture

Nej

String

Button, ImageControl

Angiver, at filnavnet, der indeholder et bitmap eller en anden type grafik, vises pĂĄ den angivne kontrol. Filnavnet skal leve op til attributten FileNaming i tjenesten ScriptForge.FileSystem.

RootNode

Ja

UNO
objekt

TreeControl

Et objekt, der repræsenterer den nederste rodforgrening (sædvanligvis er kun en rodforgrening af den slags) Se detaljeret information om XmutableTreeNode (Xforanderlig forgrening) i dokumentation til Application Programming Interface (API).

RowSource

Nej

Array of strings

ComboBox, ListBox

Angiver de data, der er indeholdt i et kombinationsfelt eller et listefelt.

TabIndex

Yes

Numeric

All

The TabIndex property specifies a control's place in the tab order in the dialog.

Text

Ja

String

ComboBox, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField

Giver adgang til den tekst, der vises af kontrollen.

TipText

Nej

String

Alt

Angiver den tekst, der vises som et værktøjstip, når du holder markøren over kontrollen.

TripleState

Nej

Boolean

CheckBox

Angiver, om kontrollens afkrydsningsfelt mĂĄ vises nedtonet (grĂĄt) eller ej.

URL

No

String

Hyperlink

The URL to open when the control is clicked.

Value

Nej

Variant

Refer to Value property

Visible

Nej

Boolean

Alt

Angiver, om kontrollen er skjult eller synlig.

XControlModel

Ja

UNO
objekt

Alt

UNO-objektet repræsenterer kontrolmodellen. Se detaljeret information i XControlModel og UnoControlDialogModel i APIens (Application Programming Interface) dokumentation.

XControlView

Ja

UNO
objekt

Alt

UNO-objektet repræsenterer kontrolvisningen. Se detaljeret information i XControl og UnoControlDialog i APIens (Application Programming Interface) dokumentation.

XTreeDataModel

Ja

UNO
objekt

TreeControl

UNO-objekt, der repræsenterer datamodellen Kontroltræ. Se detaljeret information om XMutableTreeDataModel (Xforanderlig datamodel) i dokumentationen til Application Programming Interface (API).


The Value property

Kontroltype

Type

Beskrivelse

Button

Boolean

Kun til til/fra-knapper

CheckBox

Boolsk eller heltal

0, False: ryddet
1, True: markeret
2: nedtonet, ved ikke

ComboBox

String

Den valgte værdi. Egenskaben ListIndex er et alternativt valg.

CurrencyField

Numerisk

DateField

Date

FileControl

String

Et filnavn formeret efter egenskaben FileNaming i tjenesten ScriptForge.FileSystem

FormattedField

Streng eller numerisk

ListBox

Steng eller matrix af strenge

De valgte rækker som en skalar eller som en matrix, afhængigt af atributten MultiSelect

NumericField

Numerisk

PatternField

String

ProgressBar

Numerisk

Skal være inden for de foruddefinerede grænser

RadioButton

Boolean

Hver knap har sit eget navn. De er sammenkædede, hver deres Tabulatorpositioner er fortløbende. Hvis en alternativknap er sat til True, sættes de andre de beslægtede knapper automatisk til False

ScrollBar

Numerisk

Skal være inden for de foruddefinerede grænser

TableControl

Array

En-dimensionel matrix med den aktuelt valgte rækkes data.

TextField

String

Den tekst, der ses i feltet

TimeField

Date


note

There's no Value property for GroupBox, Hyperlink, ImageControl and TreeControl dialog controls.


Hændelsesegenskaber

On… properties return a URI string with the reference to the script triggered by the event. On… properties can be set programmatically.
Read its specification in the scripting framework URI specification.

Navn

Skrivebeskyttet

Beskrivelse ifølge etiketten i Basic IDE

OnActionPerformed

Ja

Udfør handling

OnAdjustmentValueChanged

Ja

Under justering

OnFocusGained

Ja

NĂĄr fokus modtages

OnFocusLost

Ja

NĂĄr fokus mistes

OnItemStateChanged

Ja

Elementstatus ændret

OnKeyPressed

Ja

Tast trykket

OnKeyReleased

Ja

Tast sluppet

OnMouseDragged

Ja

Mus flyttet mens tast trykkes

OnMouseEntered

Ja

Mus indenfor

OnMouseExited

Ja

Mus udenfor

OnMouseMoved

Ja

Mus flyttet

OnMousePressed

Ja

Museknap trykket

OnMouseReleased

Ja

Museknap sluppet

OnNodeExpanded

Nej

(Ikke i Basic IDE) når udvidelsesknappen trykkes på en forgrening i et kontroltræ

OnNodeSelected

Nej

(Ikke i Basic IDE) når en forgrening i et kontroltræ vælges

OnTextChanged

Ja

Tekst ændret


warning

Assigning events via the Basic IDE and assigning events via macros are mutually exclusive.


Metoder

Liste over metoder i tjenesten DialogControl

AddSubNode
AddSubTree
CreateRoot

FindNode
Resize
SetFocus

SetTableData
WriteLine


AddSubNode

Opret og returner en ny forgrening på kontroltræet som et UNO-objekt, der er underordnet en ophavsforgrening. Se detaljeret information om XMutableTreeNode (Xforanderlig forgrening) i dokumentationen til Application Programming Interface (API).

Denne metode kan eventuelt kaldes, før visning af dialogfeltet til opbygning af begyndelses-træet. Den kan også kaldes fra en dialog- eller kontrol-hændelse - med hændelsen OnNodeExpanded (ved udvidet forgrening) - så træet kan udfyldes dynamisk.

Syntaks:

svc.AddSubNode(parentnode: uno, displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametre:

overordnet_forgrening: Et UNO forgreningsobjekt, af typen com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

visningsværdi: Teksten vises i træets kontrolfelt.

dataværdi: Enhver værdi, der er forbundet med den nye forgrening. datavalue (dataværdi) kan være en streng, et tal eller en dato. Udelad argumentet, når det ikke er anvendeligt.

Eksempel:

LibreOffice Basic- og Python-eksempler opfanger det aktuelle dokuments dialog myDialog fra biblioteket Standard.

I Basic

   Dim oDlg As Object, myTree As Object, myNode As Object, theRoot As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("Dialog",,, "myDialog")
   Set myTree = oDlg.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("Tree top")
   Set myNode = myTree.AddSubNode(theRoot, "A branch ...")
  
I Python

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('Tree top')
   node = tree.AddSubNode(root, 'A branch ...')
  

AddSubTree

Returner True (sand), når det lykkedes at indsætte en forgrening underordnet en ophavsforgrening i et kontroltræ. Hvis ophavs-forgreningen allerede havde afkoms-forgreninger, før denne metode blev kaldt, slettes afkoms-forgreningerne.

Denne metode kan eventuelt kaldes, før visning af dialogfeltet til opbygning af begyndelses-træet. Den kan også kaldes fra en dialog- eller kontrol-hændelse - med hændelsen OnNodeExpanded (ved udvidet forgrening) - så træet kan udfyldes dynamisk.

Syntaks:

svc.AddSubTree(parentnode: uno, flattree: any, opt withdatavalue: bool): bool

Parametre:

overordnet_forgrening: Et UNO-forgreningsobjekt, af typen com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

fladt_træ: en to-dimensionel matrix, sorteret efter kolonner, der indeholder visningsværdierne. En sådan matrix kan udsendes af metoden GetRows anvendt på tjenesten SFDatabases.Database. Når et matrixelement indeholder den tekst, der skal vises, er Empty (tom) eller Null (nul), oprettes der ingen ny underforgrening og resten af rækken udelades.


   Flat tree (fladt træ)  >>>>  Resulting subtree (resulterende deltræ)
   A1	B1	C1       |__  A1	
   A1	B1	C2          |__  B1
   A1	B2	C3             |__ C1
   A2	B3	C4             |__ C2
   A2	B3	C5          |__  B2
   A3	B4	C6             |__ C3
               |__  A2
                  |__  B3
                     |__ C4
                     |__ C5
               |__  A3
                  |__  B4
                     |__ C6
  

med_dataværdi: Når standardværdien False (falsk) anvendes, indeholder hver kolonne i fladt_træ den tekst, der skal vises i kontroltræet. Når True (sand), er teksterne, der skal vises (displayvalue (visningsværdi)), i kolonnerne 0, 2, 4, ... , mens dataværdierne (datavalue) er i kolonnerne 1, 3, 5, ...

Eksempel:

I Basic

   Dim myTree As Object, theRoot As Object, oDb As Object, vData As Variant
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("By product category")
   Set oDb = CreateScriptService("SFDatabases.Database", "/home/.../mydatabase.odb")
   vData = oDb.GetRows("SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] " _
     & "FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] " _
     & "ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]")
   myTree.AddSubTree(theRoot, vData, WithDataValue := True)
  
I Python

   SQL_STMT = "SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] \
     FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] \
     ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]"
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('By Product category')
   db = CreateScriptService('SFDatabases.Database', '/home/.../mydatabase.odb')
   sub_tree = db.GetRows(SQL_STMT)
   tree.AddSubTree(root, sub_tree, withdatavalue=True)
  

CreateRoot

Returnerer en ny rodforgrening på kontroltræet som et UNO-forgreningsobjekt af typen com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode (Xforanderlig forgrening). Den nye rodforgrening indsættes under allerede eksisterende rodforgreninger. Se detaljeret information om XMutableTreeNode (Xforanderlig forgrening) i dokumentationen til Application Programming Interface (API).

Denne metode kan eventuelt kaldes før visning af dialogfeltet, hvor begyndelses-træet bygges. Den kunne også kaldes fra en dialog- eller kontrol-hændelse for at udfylde træet dynamisk.

Syntaks:

svc.CreateRoot(displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametre:

visningsværdi: Teksten, der vises i træets kontrolfelt.

dataværdi: Enhver værdi, der er forbundet med den nye forgrening. datavalue (dataværdi) kan være en streng, et tal eller en dato. Udelad argumentet, når det ikke er anvendeligt.

Eksempel:

I Basic

   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.CreateRoot("Tree starts here ...")
  
I Python

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = tree.CreateRoot('Tree starts here ...')
  

FindNode

Gennemgår træet rekursivt, startende fra roden, og finder en forgrending, der opfylder nogle kriterier. Ethvert - 1-match er nok - når det har en visningsværdi, der matcher mønstret visningsværdi eller har en dataværdi, der er lig med dataværdi. Sammenlignerne have eller ikke have Stort-og-småt. Den første matchende forekomst returneres som et forgrenings-UNO-objekt af typen com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode. Se detaljeret information om XMutableTreeNode (Xforanderlig forgrening) i dokumentationen til Application Programming Interface (API).

Hvis den ikke findes, returnerer metoden Nothing (ingenting), som skal testes med den indbyggede funktion IsNull() (er nul()).

Den metode kan eventuelt kaldes før visning af dialogfeltet til bygning af begyndelsestræet. Den kan også kaldes fra en dialog- eller kontrol-hændelse.

Syntaks:

svc.FindNode(displayvalue: str = '', opt datavalue: any, casesensitive = False): uno

Parametre:

Et af argumenterne visningsværdi eller dataværdi skal angives. Hvis begge er tilstede, er et match tilstrækkeligt til at vælge en forgrening.

visningsværdi: Det mønster, der skal matches. Se en liste over mulige jokere i metoden SF_String.IsLike() Når den er lig med en nul-længde streng (standard), søges der ikke efter denne visningsværdi.

dataværdi: Enhver værdi, der er forbundet med den nye forgrening. datavalue (dataværdi) kan være en streng, et tal eller en dato. Udelad argumentet, når det ikke er anvendeligt.

Stort-og-småt: Standardværdien er False (falsk)

Eksempel:

I Basic

   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.FindNode("*Sophie*", CaseSensitive := True)
  
I Python

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = FindNode('*Sophie*', casesensitive=True)
   if node is None:
     # ...
  

Resize

Move the top-left corner of a dialog control to new coordinates and/or modify its dimensions. Return True if resizing was successful.

Syntaks:

svc.Resize(opt Left: int, opt Top: int, opt Width: int, opt Height: int): bool

Parametre:

All distances are expressed in Map AppFont units and are measured from the top-left corner of the parent dialog. Without arguments the method resizes the control to its "preferred size", a size adjusted depending on its actual content. Missing arguments are left unchanged.

Left: The horizontal distance from the top-left corner

Top: The vertical distance from the top-left corner

Width: the horizontal width of the rectangle containing the control

Height: the vertical height of the rectangle containing the control

Eksempel:

I Basic

   Dim oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.Resize(100, 200, Height:=6000) ' Width is unchanged
  
I Python

   dlg = CreateScriptService('Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctrl.Resize(300, 200, 1500) # Height is unchanged
  

SetFocus

Sæt fokus på kontrollen. Returner True , hvis fokuseringen lykkedes.

Denne metode kaldes ofte fra en dialog eller en kontrolhændelse

Syntaks:

svc.SetFocus(): bool

Eksempel:

I Basic

   Dim oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.SetFocus()
  
I Python

   dlg = CreateScriptService('Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctrl.SetFocus()
  

SetTableData

Fylder en TableControl (tabelkontrol) med de givne data. Alle forudeksisterende data ryddes, før de nye data videregives som argument.

Når TableControl (tabelkontrollen) tilføjes til dialogen, er det muligt at Basic IDE til at definere, om kolonne- og rækkeoverskrifter skal vises i tabellen. Hvis TableControl (tabelkontrollen) har kolonne- og rækkeoverskrifter, bruges den første kolonne og/eller række i det leverede datamatrix som etiketter til tabeloverskrifterne.

Denne metode returnerer True (sand), nĂĄr den lykkes.

Syntaks:

svc.SetTableData(dataarray: any[0..*, 0..*], widths: int[0..*], alignments: str, RowHeaderWidth = 10): bool

Parametre:

datamatrix: Data, der skal indtastes i tabellen, repræsenteret som en matrix af matrixer i Basic eller en tuple af tupler i Python. Data skal indeholde kolonne- og rækkeoverskrifter, hvis de skal vises af TableControl (tabelkontrollen).

widths: Array containing the relative widths of each column. In other words, widths = (1, 2) means that the second column is twice as wide as the first one. If the number of values in the array is smaller than the number of columns in the table, then the last value in the array is used to define the width of the remaining columns.

justeringer: Definerer justeringerne i hver kolonne som en streng, hvor hvert tegn kan være "L" (Left - venstre), "C" (Center - centreret), "R" (Right - højre) eller " " (blanktegn, standard, dett vil side venstre for strenge og højre for numeriske værdier). Hvis strengens længde er kortere end antallet af kolonner i tabellen, bliver det sidste tegn i strengen brugt til at definere justeringen i de resterende kolonner.

RowHeaderWidth: width of the row header column expressed in Map AppFont units. Default = 10. The argument is ignored when the TableControl has no row header.

Eksempel:

I Basic

Det følgende eksempel antager, at dialogen myDialog har en TableControl (Tabelkontrol) kaldet Grid1 med egenskaberne "Vis rækkeoverskrift" og "Vis kolonneoverskrifter" sat til "Ja".


   Dim myDialog As Object, oTable As Object, tableData As Variant
   myDialog = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "myDialog")
   oTable = myDialog.Controls("Grid1")
   tableData = Array("Column A", "Column B", "Column C")
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 1", 1, 2))
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 2", 3, 4))
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 3", 5, 6))
   vAlignments = "LCC"
   vWidths = Array(2, 1, 1)
   oTable.SetTableData(tableData, vWidths, vAlignments)
   myDialog.Execute()
  

Egenskaben Value (værdi) returnerer den valgte række i tabellen. Hvis der ikke er valgt nogen række, returneres en tom række i tabellen. Den følgende kodestump viser, hvordan der testes, hvis der ikke er valgt nogen række i tabellen.


   rowValues = oTable.Value
   If UBound(rowValues) < 0 Then
     MsgBox "Ingen række valgt."
   Else
     MsgBox "Række" & oTable.ListIndex & " er valgt."
   End If
  
I Python

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "myDialog")
   table_control = dlg.Controls("Grid1")
   table_data = (("Column A", "Column B", "Column C"),
          ("Row 1", 1, 2),
          ("Row 2", 3, 4),
          ("Row 3", 5, 6))
   alignments = "LCC"
   widths = (100, 50, 50)
   table_control.SetTableData(table_data, widths, alignments)
   dlg.Execute()
  

   bas = CreateScriptService("Basic")
   row_values = table_control.Value
   if len(row_values) == 0:
     bas.MsgBox("No row selected.")
   else:
     bas.MsgBox(f"Row {table_control.ListIndex} is selected.")
  

WriteLine

Tilføj en ny linje i slutningen af et tekstfelt med flere linjer. Der indsætte et linjeskift-tegn, når det er passende. Metoden returnerer True, når det er lykkedes den.

Der sættes et fejlflag, hvis den faktiske kontrol ikke er af typen TextField eller ikke har flere linjer.

Syntaks:

svc.WriteLine(opt line: str): bool

Parametre:

Line (linje): Strengen, der skal indsættes. Standard er en tom linje.

Eksempel:

I Basic

   Dim oDlg As Object, oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.WriteLine("a new line")
  
I Python

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctr.WriteLine("a new line")
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der er indledet med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!