Tjenesten SFDocuments.Calc

Det delte bibliotek SFDocuments giver et antal metoder og egenskaber til at facilitere adminstrationen og håndteringen af LibreOffice-dokumenter.

Tjenesten SFDocuments.Calc er en delmængde af tjenesten SFDocuments.Document. Alle metoder og egenskaber, der er defineret til tjenesten Document (dokument) kan også tilgås med tjenesteforekomsten Calc.

Tjenesten Calc er fokuseret på:

note

Denne hjælpeside beskriver metoder og egenskaber, der kun er gyldige for Calc-dokumenter.


Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten Calc skal biblioteket ScriptForge indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Tjenesten Calc er nært beslæget med tjenesten UI fra biblioteket ScriptForge. Herunder er der nogle få eksempler på, hvordan tjenesten Calc kan kaldes.

I Basic

Kodestumpen herunder opretter et eksemplar af tjenesten Calc, der svarer til det aktuelle Calc-dokument.


  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
 

En anden måde at oprette et eksemplar af tjenesten Calc på er at bruge tjensten UI. I det følgende eksempel oprettes et nyt Calc-dokument og oDoc er et eksemplar af tjenesten Calc:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

Eller med metoden OpenDocument fra tjenesten UI:


  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
 

It is also possible to instantiate the Calc service specifying a window name for the CreateScriptService method:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
 

I eksemplet herover er "MinFil.ods" navnet på et åbent dokumentvindue. Hvis dette argument ikke angives, tages udgangspunktet i det aktive vindue.

It is also possible to invoke the Calc service using the document referenced by ThisComponent. This is specially useful when running a macro from within the Basic IDE.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
 

Det anbefales at frigøre ressourcer efter brug:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 

Hvis dokumentet imidlertid var lukket ved hjælp af metoden CloseDocument, bliver det unødvendigt at frigøre ressourcer med den ovennævnte kommando.

I Python

  myDoc = CreateScriptService("Calc")
 

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

  myDoc = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
 

  myDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
  myDoc.Dispose()
 

  bas = CreateScriptService("Basic")
  myDoc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
 
tip

Brug af forstavelsen "SFDocuments." under kald af tjenesten er frivillig.


Definitioner

Mange metoder kræver et "Ark" eller et "Område" som argument. Enkelt-celler anses for at være et særtilfælde af et Område.

Begge kan udtrykkes enten som en streng eller som en reference (=objekt) afhængigt af situationen:

Eksempel:

Eksemplet herunder kopierer data fra dokument A (åbnet skrivebeskyttet og skjult) til dokument B.

I Basic

  Dim oDocA As Object, oDocB As Object
  Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6") 'CopyToRange(source, target)
 
I Python

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6")
 

SheetName

Enten arknavnet som en string eller et object frembragt af egenskaben .Sheet.

Genvejen "~" (tilde) repræsenterer det aktuelle ark.

RangeName

Enten en streng, der angiver et sæt sammenhængende celler, placeret i et ark i den aktuelle forekomst eller et object frembragt af egenskaben .Range.

Genvejen "~" (tilde) repræsenterer den aktuelle markering eller det første område, hvis der er markeret flere områder.

Genvejen "*" repræsenterer alle anvendte celler.

The sheet name is optional when defining a range. If no sheet name is provided, then the active sheet is used. Surrounding single quotes and $ signs are allowed but ignored.

When specifying a SheetName as a string, the use of single quotes to enclose the sheet name are required if the name contains blank spaces " " or periods ".".

The examples below illustrate in which cases the use of single quotes is mandatory:


   ' The use of single quotes is optional
   oDoc.clearAll("SheetA.A1:B10")
   oDoc.clearAll("'SheetA'.A1:B10")
   ' The use of single quotes is required
   oDoc.clearAll("'Sheet.A'.A1:B10")
  
tip

Udover egenskaben CurrentSelection tager tjenesten Calc kun hensyn til enkeltområder af celler.


Eksempler på gyldige områder

1) $'SheetX'.D2
2) $D$2

En enkelt celle

1) $'SheetX'.D2:F6
2) D2:D10

Enkelt område med flere celler

$'SheetX'.*

Alle anvendte celler på et givet ark

1) $'SheetX'.A:A (column A)
2) 3:5 (rows 3 to 5)

Alle celler i sammenhængende celler eller rækker op til den sidste anvendte celle

mitOmråde

Et område ved navn "mitOmråde" på regnearksniveau

1) ~.vilkårligtOmråde
2) ArkX.vilkårligtOmråde

Et områdenavn på arkniveau

mitDok.Område("ArkX.D2:F6")

Et område på arket ArkX i den fil, der er knyttet til Calc-forekomsten af myDoc

~.~ eller ~

Den aktuelle markering på det aktive ark


Egenskaber

Alle de egenskaber , der generiske til et vilkårligt dokument er implicit også anvendelige på Calc-dokumenter. Læs flere oplysninger i Dokumenttjenesten Hjælpeside.

Egenskaberne, specielt tilgængelige for Calc-dokumenter, er:

Navn

Skrivebeskyttet

Argument

Returtype

Beskrivelse

CurrentSelection

Nej

Ingen

Streng eller en matrix af strenge

Det enkelte valgte område som en streng eller en liste over de valgte områder som en matrix.

FirstCell

Yes

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

String

Returnerer den første brugte celle i et givent område eller ark.

FirstColumn

Yes

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

Long

Returnerer kolonnenummeret yderst til venstre i et givent område eller ark.

FirstRow

Yes

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

Long

Returnerer det øverste rækkenummer i et et givent område eller ark.

Height

Ja

OmrådeNavn som streng

Long

Antallet af rækker (>= 1) i et givent område.

LastCell

Ja

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

String

Returnerer den sidste brugte celle i et givet område eller ark.

LastColumn

Ja

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

Long

Den sidst brugte kolonne i et givet område eller ark.

LastRow

Ja

SheetName (arknavn) eller RangeName (områdenavn) som en streng

Long

Den sidste brugte række i et givet område eller ark.

Range

Ja

OmrådeNavn som streng

Object

En områdereference, der kan bruges som argument af metoder såsom CopyToRange (kopier_til_område).

Region

Yes

RangeName (områdenavn) som en streng

String

Returnerer adressen på det mindste areal, der indeholder det angivne område, så området er omgivet af tomme eller eller arkkanter. Dette svarer til at anvende genvejen på et givet område.

Sheet

Ja

ArkNavn som streng

Object

En arkreference, der kan bruges som et argument af metoder såsom CopySheet (kopier_ark).

SheetName

Ja

Områdenavn som streng

String

Returnerer arknavnet på en given områdeadresse.

Sheets

Ja

Ingen

Matrix af strenge

Listen med navne på alle eksisterende ark.

Width

Ja

OmrådeNavn som streng

Long

Antallet af kolonner (>= 1) i det givne område.

XCellRange

Ja

OmrådeNavn som streng

Object

Et com.sun.star.Table.XCellRange UNO-objekt.

XSheetCellCursor

Yes

RangeName (områdenavn) som en streng

Object

Et com.sun.star.sheet.XSheetCellCursor UNO-objekt. Efter flytning af markøren kan den resulterende områdeaddresse tilgås gennem markørobjektets UNO-egenskab AbsoluteName (absolut_navn), som returnerer en strengværdi, der kan bruges som argument for Calc-tjenestens egenskaber og metoder.

XSpreadsheet

Ja

ArkNavn som streng

Object

Et com.sun.star.sheet.XSpreadsheet UNO-objekt.


tip

Besøg LibreOffice API-dockmentations-websted for at få mere at vide om UNO-objekterne XCellRange (X_celle_område), XSheetCellCursor (X_ark_celle_markør) og XSpreadsheet (X_regneark).


Metoder

Liste over metoder i tjensten Calc

A1Style
Activate
Charts
ClearAll
ClearFormats
ClearValues
CompactLeft
CompactUp
CopySheet
CopySheetFromFile
CopyToCell
CopyToRange
CreateChart
CreatePivotTable
DAvg

DCount
DMax
DMin
DSum
ExportRangeToFile
Forms
GetColumnName
GetFormula
GetValue
ImportFromCSVFile
ImportFromDatabase
InsertSheet
MoveRange
MoveSheet
Offset

OpenRangeSelector
PrintOut
Printf
RemoveDuplicates
RemoveSheet
RenameSheet
SetArray
SetCellStyle
SetFormula
SetValue
ShiftDown
ShiftLeft
ShiftRight
ShiftUp
SortRange


A1Style

Returnerer en områdeadresse som en streng baseret på arkkoordinater, dvs. række- og kolonne-numre.

Hvis kun et par koordinater er givet, returneres adressen til en enkelt celle. Flere argumenter kan angive cellen nederst til højre af det firkantede område.

Syntaks:

svc.A1Style(row1: int, column1: int, row2: int = 0; column2: int = 0; sheetname: str = "~"): str

Parametre:

række1, kolonne1: Angiv række- og kolonne-numre på cellen øverst-til-venstre i det område, der betragtes. Række- og kolonne-numre begynder med 1.

række2, kolonne2: Angiv række- og kolonnenumre på cellen nederst-til-højre på området, der betragtes. Hvis disse argumenter ikke er opgivet eller hvis der opgives værdier er mindre end række1 og kolonne1, returneres adressen på enkelt-celle-området, repræsenteret af række1 og kolonne1.

arknavn: Navnet på arket, der skal tilføjes til den returnerede arkaddresse. Arket skal eksistere. Standardværdien er "~", svarende til det aktuelt aktive ark.

Eksempel:

Eksemplerne herunder i Basic og Python betragter "Ark1" som det aktuelt aktive ark.

I Basic

  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = oDoc.A1Style(1, 1) ' '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = oDoc.A1Style(2, 2, 3, 6) ' '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = oDoc.A1Style(2, 2, 0, 6) ' '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = oDoc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") ' '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = oDoc.A1Style(5, 1, SheetName := "Sheet3") ' '$Sheet3'.$A$5
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = doc.A1Style(1, 1) # '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = doc.A1Style(2, 2, 3, 6) # '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = doc.A1Style(2, 2, 0, 6) # '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = doc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") # '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = doc.A1Style(5, 1, sheetname="Sheet3") # '$Sheet3'.$A$5
 
tip

Metoden A1Typografi kan kombineres med enhver af de mange egenskaber og metoder i tjenesten Calc, der kræver et område som argument, såsom GetValue (Hent_værdi), GetFormula (Hent_formular), ClearAll (Ryd_alle) osv.


Activate

Hvis argumentet sheetname (arknavn) opgives, aktiveres det givne ark og det bliver det aktuelt valgte ark. Hvis argumentet mangler, aktiveres dokumentvinduet.

Syntaks:

svc.Activate(sheetname: str = ""): bool

Parametre:

arknavn: Navnet på det ark, der skal aktiveres i dokumentet. Standardværdien er en tom streng, der betyder, at dokumentvinduet bliver aktiveret, uden at det aktive ark ændres. The name of the sheet to be activated in the document. The default value is an empty string, meaning that the document window will be activated without changing the active sheet.

Eksempel:

Eksemplet herunder aktiverer arket ved navn "Ark4" i det aktuelt aktive dokument.

I Basic

  Dim ui as Variant, oDoc as Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  oDoc.Activate("Sheet4")
 
I Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  myDoc.Activate("Sheet4")
 
tip

Aktivering af et ark giver kun mening, hvis den udføres på et Calc-dokument. For at sikre dig, at du har et Calc-dokument i hænderne kan du bruge dokumentobjektets egenskab isCalc, som returnerer True, hvis der et Calc-dokument og ellers False otherwise.


Charts

Returnerer enten listen med navnende på diagramobjekterne på et givet ark eller en enkelt forekomst af arket Diagram.

Syntaks:

svc.Charts(sheetname: str, chartname: str = ""): obj

Parametre:

sheetname (arknavn): Navnet på arket, hvorfra listen over diagrammer skal hentes eller hvor det angivne ark er placeret.

diagramnavn: Det brugerdefinerede navn på diagramobjektet, der skal returneres. Hvis diagramment ikke har et brugerdefineret navn,kan det interne objektnavn bruges. Hvis dette argument mangler, returneres listen over diagramnavne i det angivne ark.

tip

Brug Sidepanelet Navigator til at tjekke de navne, der er knyttet til diagrammerne under kategorien OLE-objekter.


Eksempel:

I Basic

Eksemplet herunder viser antallet af diagram-objekter på "Ark1".


  Dim arrNames as Object
  arrNames = oDoc.Charts("Sheet1")
  MsgBox "There are " & UBound(arrNames) + 1 & " charts in Sheet1"
 

Det følgende eksempel tilgår diagrammet "MyChart" på "Ark1" og printer dets type.


  Dim oChart as Object
  oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  MsgBox oChart.ChartType
 
I Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  chart_names = doc.Charts("Sheet1")
  bas.MsgBox(f"There are {len(chart_names)} charts in Sheet1")
 

  chart = doc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  bas.MsgBox(chart.ChartType)
 

ClearAll

Rydder alt indhold og alle formater i det givne område.

A filter formula can be specified to determine which cells shall be affected.

Syntaks:

svc.ClearAll(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parametre:

range: The range to be cleared, as a string.

filterformula: A Calc formula that shall be applied to the given range to determine which cells will be affected. The specified formula must return True or False. If this argument is not specified, then all cells in the range are affected.

filterscope: Determines how filterformula is expanded to the given range. This argument is mandatory if a filterformula is specified. The following values are accepted:

Eksempel:

I Basic

  ' Clears all cells in the range SheetX.A1:J10
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10")
  ' Clears all cells in the range SheetX.A1:J10 that have a value greater than 100
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SheetX.A1>100", "CELL")
  ' Clears all rows in the range SheetX.A1:J10 whose sum is greater than 500
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:J1)>100", "ROW")
  ' Clears all columns in the range SheetX.A1:J10 whose sum is greater than 500
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 
I Python

  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:F10")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SheetX.A1>100", "CELL")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:J1)>100", "ROW")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 

ClearFormats

Rydder formater og typografier i det givne område.

A filter formula can be specified to determine which cells shall be affected.

Syntaks:

svc.ClearFormats(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parametre:

område: Det område, hvis formater og typografier skal ryddes, som en streng.

filterformula: A Calc formula that shall be applied to the given range to determine which cells will be affected. The specified formula must return True or False. If this argument is not specified, then all cells in the range are affected.

filterscope: Determines how filterformula is expanded to the given range. This argument is mandatory if a filterformula is specified. The following values are accepted:

Eksempel:

I Basic

   oDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
I Python

  myDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
tip

Refer to the ClearAll method documentation for examples on how to use the arguments filterformula and filterscope.


ClearValues

Rydder værdier og formler i det givne område.

A filter formula can be specified to determine which cells shall be affected.

Syntaks:

svc.ClearValues(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Parametre:

område: Det område, hvis værdier og formler skal ryddes, som en streng.

filterformula: A Calc formula that shall be applied to the given range to determine which cells will be affected. The specified formula must return True or False. If this argument is not specified, then all cells in the range are affected.

filterscope: Determines how filterformula is expanded to the given range. This argument is mandatory if a filterformula is specified. The following values are accepted:

Eksempel:

I Basic

   oDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
I Python

  myDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
tip

Refer to the ClearAll method documentation for examples on how to use the arguments filterformula and filterscope.


CompactLeft

Sletter kolonnerne i et angivet område, der matcher et filter, der er udtrykt som en Calc-formel. Filtret anvendes på hver enkelt kolonne for at bestemme, om den skal slettes eller ej.

Den slettede kolonne kan begrænses til højden af det angivne område eller spænde over hele arkes højde. På den måde slettes hele kolonner.

Denne metode returnerer en streng med områdeadressen på det komprimerede område. Hvis alle kolonner er slettet, returneres en tom streng.

note

Hvis der er valgt et celleområde, vil et kald af denne metode ikke påvirke markeringen.


Syntaks:

svc.CompactLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt filterformula: str): str

Parametre:

område: Det område, hvorfra kolonner skal slettes, som en streng.

hele kolonnen: Hvis denne indstilling er sat til True (Sand), bliver hele kolonnen slettet fra arket. Standardværdien er False (Falsk), hvilket betyder, at den slettede kolonne bliver begrænset til højden af det angivne range (område).

filterformel: Det filter, der skal anvendes på hver enkelt for afgøre, om den skal slettes eller ej. Filtret udtrykkes som en Calc-formel, der skal anvendes på den første kolonne. Når formlen returnerer Sand for en kolonne, bliver den slettet. Standardfiltret sletter alle tomme kolonner.

Antag for eksempel, at området A1:J200 er markeret (højde = 200), således at standardformlen er =(COUNTBLANK(A1:A200)=200). Dette betyder, at hvis alle 200 celler i den første kolonne (kolonne A) er tomme, bliver kolonnen slettet. Bemærk, at formlen kun er udtrykt i henseende til den første kolonne. Intern vil metoden CompactLeft generaliserer denne formel til alle de resterende kolonner.

note

Calc functions used in the filterformula argument must be expressed using their English names. Visit the Wiki page List of Calc Functions for a complete list of Calc functions in English.


Eksempel:

I Basic

  ' Slet alle tomme kolonner i området G1:L10 fra Ark1
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10")
  ' Eksemplet herunder ligner, men hele kolonnen slettes fra arket
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", WholeColumn := True)
  ' Sletter alle kolonner, hvor den første række er mærket med et "X"
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Sletter alle kolonner, hvor summen af værdierne i kolonnen er ulige
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)")
 
I Python

  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", wholecolumn = True)
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)')
 

CompactUp

Sletter de rækker i et angivet område, der matcher et filter, der er udtrykt som en Calc-formel. Filtret anvendes på hver enkelt række for at bestemme, om den skal slettes eller ej.

De slettede rækker kan begrænses til bredden af den angivne område eller spænde over bredden af hele arket, så hele rækker slettes.

Denne metode returnerer en streng med område adressen på det komprimerede område. Hvis alle rækker er slettet, returneres der en tom streng.

note

Hvis der er valgt et celleområde, vil kald af denne metode ikke påvirke markeringen.


Syntaks:

svc.CompactUp(range: str, wholerow: bool = False, opt filterformula: str): str

Parametre:

område: Det område, hvorfra rækker vil blive slettet, som en streng.

helrække: Hvis denne indstilling er sat til True (Sand), bliver hele rækken slettet fra arket. Standardværdien er False (Falsk), hvilket betyder, at den slettede række bliver begrænset til bredden af det angivne range (område).

filterformel: Filtret, der skal anvendes på hver enkelt række for at bestemme, om den skal slettes eller ej. Filtret er udtrykt som en Calc-formel, der bør anvendes på den første række. Når formlen returnerer True (Sand) for en række, bliver den slettet. Standardfiltret sletter alle tomme rækker.

Antag for eksempel, at området A1:J200 er valgt, så er standardformlen =(COUNTBLANK(A1:J1)=10). Det betyder, at hvis alle 10 celler i den første række er tomme, bliver rækken slettet. Bemærk, at formlen kun er udtrykt i henseende til den første række. Internt generaliserer metoden CompactUp denne formel for alle de resterende rækker.

note

The Calc functions used in the formula specified in the filterformula argument must be expressed using their English names. Visit the Wiki page List of Calc Functions for a complete list of Calc functions in English.


Eksempel:

I Basic

  ' Delete all empty rows in the range G1:L10 from Sheet1
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10")
  ' The example below is similar, but the entire row is deleted from the sheet
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", WholeRow := True)
  ' Sletter alle rækker, hvor den første kolonne er mærket med et "X"
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Sletter alle rækker, hvor summen af rækkens værdier er ulige
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)")
 
I Python

  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", wholerow = True)
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)')
 

CopySheet

Kopierer et bestemt ark før et eksisterende ark eller i slutningen af listen over ark. Det ark, der skal kopieres, kan være indeholdt i et vilkårligt åbent Calc-dokument. Returnerer True, hvis det lykkes.

Syntaks:

svc.CopySheet(sheetname: any, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Parametre:

Arknavn: Navnet på det ark, som skal kopieres, som en streng eller en reference til det som et objekt.

nytnavn: Navnet på det ark, der skal indsættes. Navnet må ikke være brugt i dokumentet.

før_ark: Navnet (streng) eller indeksnummer (startede fra 1) på det ark, som det kopierede ark skal indsættes foran. Dette argument er valgfrit og standard-adfærden er at indsætte det kopierede ark på sidstepladsen.

Eksempel:

I Basic

Følgende eksempel laver en kopi af arket "ArkX" og placerer den som det sidste ark i det aktuelle dokument. Navnet på det kopierede ark er "ArkY".


  Dim oDoc as Object
  'Henter dokumentobjektet fra det aktive vindue
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

Eksemplet herunder kopier "ArkX" fra "FilA.ods" og indsætter det på den bagerste placering i "FilB.ods" med navnet "ArkY":


   Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
   Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
   oDocB.CopySheet(oDocA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
I Python

  myDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopySheet(docA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
tip

For at kopiere ark mellem åbne dokumenter bruger du CopySheet. For at kopiere ark fra dokumenter, der er lukket, bruger du CopySheetFromFile.


CopySheetFromFile

Kopierer et bestemt ark fra et lukket Calc-dokument og indsætter det foran et eksisterende ark eller i slutningen af listen over ark i den fil, der henvises til af et Document-objekt.

Hvis arket ikke eksisterer, sættes der et Fejl-flag. Hvis filen ikke er en gyldig Calc-fil, indsættes et tomt ark. Hvis kildearket ikke eksisterer i input-filen, indsættes en fejlmeddelelse øverst i det netop indsatte ark.

Syntaks:

svc.CopySheetFromFile(filename: str, sheetname: str, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Parametre:

filnavn: Identificerer den fil, der skal åbnes. Den skal følge notationen i SF_FileSystem.FileNaming. Filen må ikke være beskyttet med en adgangskode.

arknavn: Navnet på det ark, der skal kopieres, som en streng.

nytnavn: Navnet på det kopierede ark, der skal indsættes i dokumentet. Navnet må ikke være i brug i dokumentet.

førark: Navnet (streng) eller indeksnummer (startende fra 1) på det ark, som det kopierede ark skal indsættes foran. Dette argument er valgfrit og standardadfærden er at indsætte det kopierede ark på sidstepladsen.

Eksempel:

Følgende eksempel kopierer "ArkX" fra "minFil.ods" og indsætter det allerforrest i det dokument, der refereres til som "oDoc", som "SheetY".

I Basic

  oDoc.CopySheetFromFile("C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 
I Python

  myDoc.CopySheetFromFile(r"C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 

CopyToCell

Kopierer et angivet kildeområde (værdier, formler og formater) til et målområde eller -celle. Metoden reproducerer operationen Kopier/Indsæt's adfærd fra et område til en enkelt celle.

Den returnerer en streng, der repræsenterer et ændret celleområde. Størrelsen på det ændrede areal bestemmes helt af størrelsen på kildearealet.

Kildeområdet kan tilhøre et andet åbent dokument.

Syntaks:

svc.CopyToCell(sourcerange: any, destinationcell: str): str

Parametre:

kildeområde: Kildeområdet som en streng, når det tilhører det samme dokument, eller som en reference, når det tilhører et andet åbent Calc-dokument.

målcelle: Målcellen, hvor det kopierede celleområde skal indsættes, som en streng. Hvis der er opgivet et celleområde, tages der kun hensyn til cellen øverst, til venstre i det.

Eksempel:

I Basic

Næste er et eksempel, hvor kilde og mål er i den samme fil:


   oDoc.CopyToCell("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

Eksemplet herunder ilustrerer, hvordan du kopierer et område fra et andet åbent Calc-dokument:


  Dim ui as Variant : ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDocSource As Object, oDocDestination As Object
  'Åben kildedokumentet i baggrunden (skjult)
  Set oDocSource = ui.OpenDocument("C:\SourceFile.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocDestination = CreateScriptService("Calc")
  oDocDestination.CopyToCell(oDocSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  'Glem ikke at lukke kildedokumentet, fordi det blev åbnet som skjult
  oDocSource.CloseDocument()
 
I Python

  docSource = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\SourceFile.ods", hidden = True, readonly = True)
  docDestination = CreateScriptService("Calc")
  docDestination.CopyToCell(docSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  docSource.CloseDocument()
 
tip

For at simulere Kopier/Indsæt fra et område til en enkelt celle, bruger du CopyToCell. For at simulere Kopier/Indsæt fra et område til et større område (med den samme mangfoldiggjort flere gange) bruger du CopyToRange.


CopyToRange

Kopierer et angivet kildeområde nedad og/eller mod højre (værdier, formler og formater) til et målområde. Metoden imiterer en Kopier/Indsæt-operations adfærd fra et kildeområde til et større målområde.

Metoden returnerer en streng, der repræsenter det ændrede celleområde.

Kildeområdet kan tilhøre et andet åbent dokument.

Syntaks:

svc.CopyToRange(sourcerange: any, destinationrange: str): str

Parametre:

kildeområde: Kildeområdet som en streng, når det tilhører det samme dokument, eller som en referrence, når det tilhører et andet åbent Calc-dokument.

målområde: Målet for det kopierede celleområde, som en streng.

Eksempel:

I Basic

Kopier inden for det samme dokument:


  oDoc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
  ' Returnerer en områdestreng: "$ArkY.$C$5:$J$14"
 

Kopier fra en fil til en anden:


  Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 
I Python

  doc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 

CreateChart

Opretter et nyt diagram-objekt, der viser data i det angivne område. Det returnerede diagram-objekt kan manipuleres videre med tjenesten Chart (diagram).

Syntaks:

svc.CreateChart(chartname: str, sheetname: str, range: str, columnheader: bool = False, rowheader: bool = False): obj

Parametre:

diagramnavn: Det brugerdefinerede navn på det diagram, der skal oprettes. Navnet skal være unikt på det samme ark.

arknavn: Navnet på det ark, hvor diagrammet bliver placeret.

område: Det område, der skal bruges som datakilde til diagrammet. Området kan referere til et vilkårligt ark i Calc-dokumentet.

kolonneoverskrift: Når True (sand), bruges den øverste række af området som etiketter for kategori-aksen eller forklaring (Standard = False (falsk)).

rækkeoverskrift: Når True (sand), bruges kolonnen yderst til venstre som etiketter for kategoriaksen eller forklaringen. (Standard = False (falsk)).

Eksempel:

Eksemplerne herunder i Basic og Python opretter et diagram med de data, der indeholdt i området "A1:B5" på "Ark1", og placerer diagrammet på "Ark2".

I Basic

  Set oChart = oDoc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", RowHeader := True)
  oChart.ChartType = "Donut"
 
I Python

  chart = doc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", rowheader=True)
  chart.ChartType = "Donut"
 
tip

Se hjælpesiden om ScriptForge's Diagram-tjeneste for at få mere at vide om, hvordan diagram-objekter manipuleres videre. Det er muligt at ændre egenskaber som diagramtype, diagram og aksetitler og diagramplacering.


CreatePivotTable

Creates a new pivot table with the properties defined by the arguments passed to the method.

A name must be provided for the pivot table. If a pivot table with the same name already exists in the targeted sheet, it will be replaced without warning.

This method returns a string containing the range where the new pivot table was placed.

Syntaks:

svc.CreatePivotTable(pivottablename: str, sourcerange: str, targetcell: str, datafields: str[0..*], rowfields: str[0..*], columnfields: str[0..*], filterbutton: bool = true, rowtotals: bool = true, columntotals: bool = true): str

Parametre:

pivottablename: The user-defined name of the new pivot table.

sourcerange: The range containing the raw data, as a string. It is assumed that the first row contains the field names that are used by the pivot table.

targetcell: The top-left cell where the new pivot table will be placed. If a range is specified, only its top-left cell is considered.

datafields: It can be either a single string or an array containing strings that define field names and functions to be applied. When an array is specified, it must follow the syntax Array("FieldName[;Function]", ...).

The allowed functions are: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, CountNums, StDev, StDevP, Var, VarP and Median. Function names must be provided in English. When all values are numerical, Sum is the default function, otherwise the default function is Count.

rowfields: A single string or an array with the field names that will be used as the pivot table rows.

columnfields: A single string or an array with the field names that will be used as the pivot table columns.

filterbutton: Determines whether a filter button will be displayed above the pivot table (Default = True).

rowtotals: Specifies if a separate column for row totals will be added to the pivot table (Default = True).

columntotals Specifies if a separate row for column totals will be added to the pivot table (Default = True)

Eksempel:

I Basic

  Dim vData As Variant, oDoc As Object, ui As Object, sTable As String, sPivot As String
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = Array(Array("Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"), _
    Array("Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490), _
    Array("Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849), _
    Array("Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396), _
    Array("Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009), _
    Array("Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841))
  sTable = oDoc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = oDoc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1", _
    Array("2002", "2003;count", "2004;average"), _ ' Three data fields
    "Item", _ ' A single row field
    Array("State", "Team"), False) ' Two column fields
 
I Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = [["Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"],
       ["Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490],
       ["Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849],
       ["Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396)],
       ["Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009],
       ["Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841]]
  sTable = doc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = doc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1",
                 ["2002", "2003;count", "2004;average"],
                 "Item",
                 ["State", "Team"], False)
 
tip

To learn more about Pivot Tables in LibreOffice Calc, read the Pivot Table help page.


DAvg, DCount, DMax, DMin and DSum

Apply the functions Average, Count, Max, Min and Sum, respectively, to all the cells containing numeric values on a given range, excluding values from filtered and hidden rows and hidden columns, the same as for the status bar functions.

Syntaks:

svc.DAvg(range: str): float

svc.DCount(range: str): float

svc.DMax(range: str): float

svc.DMin(range: str): float

svc.DSum(range: str): float

Parametre:

område: Området, som funktionen skal anvendes på, som en streng.

Eksempel:

Eksemplet herunder anvender funktionen Sum på området "A1:A1000" på det aktuelt valgte ark:

I Basic

   result = oDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
I Python

  result = myDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
note

I det givne område bliver celler, der indeholder tekst, ignoreret af alle disse funktioner. For eksempel tæller metoden Dtæl ikke celler med tekst, men kun numeriske celler.


ExportRangeToFile

Exports the specified range as an image or PDF file.

This method returns True if the destination file was successfully saved.

note

Hidden rows or columns in the specified range are not exported to the destination file.


Syntaks:

svc.ExportRangeToFile(range: str, filename: str, imagetype: str = "pdf", overwrite: bool = False): bool

Parametre:

range: A sheet name or a cell range to be exported, as a string.

filename: The name of the file to be saved. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation.

imagetype: Identifies the destination file type. Possible values are "jpeg", "pdf" (default) and "png".

overwrite: When set to True, the destination file may be overwritten (Default = False).

Eksempel:

I Basic

  ' Exports the entire sheet as a PDF file
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX", "C:\Temp\image.pdf")
  ' Exports the range as a PNG file and overwrites the destination file if it exists
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", "C:\Temp\image.png", "png", Overwrite := True)
 
I Python

  doc.ExportRangeToFile("SheetX", r"C:\Temp\image.pdf")
  doc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", r"C:\Temp\image.png", "png", overwrite = True)
 

Forms

Afhængigt af de opgivne parametere returnerer denne metode:

Syntaks:

svc.Forms(sheetname: str): str[0..*]

svc.Forms(sheetname: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(sheetname: str, form: int): svc

Parametre:

arknavn: Navnet på det ark, som en streng, hvorfra formularen skal hentes.

formular: Navnet eller indekset svarer til en formular, der er lagret i det angivne ark. Hvis dette argument mangler, returnerer metoden en liste over alle navnene på alle de formularer, der er tilgængelige i arket.

Eksempel:

I de følgende eksempler får den første linje navnene på alle formularer, der er lagret i "Ark1" og den anden linje henter objektet Form fra formularen ved navn "Formular_A", som er lagret i "Ark1".

I Basic

  Set FormNames = oDoc.Forms("Sheet1")
  Set FormA = oDoc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 
I Python

  form_names = doc.Forms("Sheet1")
  form_A = doc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 

GetColumnName

Konverterer et kolonnenummer mellem 1 og 1024 til dets tilsvarende bogstav (kolonne 'A', 'B', ..., 'AMJ'). Hvis det givne kolonnenummer er uden for det tilladte område, returneres en nul-længde streng.

Syntaks:

svc.GetColumnName(columnnumber: int): str

Parametre:

kolonnenummer: Kolonnenummeret som et heltal i intervallet 1 ... 1024.

Eksempel:

I Basic

Viser et beskedfelt med navnet på den treje kolonne, der som standard er "C".


  MsgBox oDoc.GetColumnName(3)
 
I Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.GetColumnName(3))
 
note

Det maksimale antal af kollonner tilladt i et Calc-ark er 1024.


GetFormula

Hent de formler, der er gemt i det givene celleområde som en enkelt streng, et 1D- eller 2D-strengmatrix.

note

The names of Calc functions used in the returned formulas are expressed in English. Visit the Wiki page List of Calc Functions for a complete list of Calc functions in English.


Syntaks:

svc.GetFormula(range: str): any

Parametre:

område: Området, som formularerne hentes fra, som en streng.

Eksempel:

I Basic

Det følgende eksempel returnere en 3 x 2 matrix med formler i området "A1:B3" (3 rækker gange 2 kolonner):


  arrFormula = oDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 
I Python

  arrFormula = myDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 

GetValue

Hent de værdier, der er gemt i et givet celle område som en enkelt værdi, en 1D-matrix eller en 2D-matrix. Alle værdier er enten dobbelte eller strenge.

Syntaks:

svc.GetValue(range: str): any

Parametre:

område: Området, hvorfra værdierne skal hentes, som en streng.

Eksempel:

I Basic

   arrValues = oDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
I Python

  arrValues = myDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
note

Hvis en celle indeholder en dato, returneres tallet, der svarer til denne dato. For at konvertere nummeriske værdier til dato i Bssic-scripts, bruger du den indbyggede Basic-funktion CDate. I Python-scripter bruger du funktionen CDate fra tjenesten Basic.


ImportFromCSVFile

Importerer indholdet af en CSV-formateret tekstfil og placerer det i en givet målcelle.

Målområdet ryddes for alt indhold og formater før indsættelse af CSV-filens indhold. Det ændrede områdes størrelse bestemmes helt af indeholdet i input-filen.

Metoden returnere en streng, der repræsenterer det ændrede celleområde.

Syntaks:

svc.ImportFromCSVFile(filename: str, destinationcell: str, [filteroptions: str]): str

Parametre:

filnavn: Identificerer den fil, der skal åbnes. Det skal følge notationen SF_FileSystem.FileNaming .

målcelle: Den målceller, hvor de importerede data, som en streng, skal indsættes. Hvis der i stedet er angivet et område, tages der kun hensyn til dets øverste, venstre celle.

filterindstillinger: Argumentet for CSV-indsætningsfiltret. Standardfiltret gør følgende antagelser.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.ImportFromCSVFile("C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
I Python

  myDoc.ImportFromCSVFile(r"C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
tip

Se mere om CSV Filter-indstillingerne på hjælpesiden CSV Filter-indstillinger.


ImportFromDatabase

Importerer indholdet af en databasetabel, -forespørgsel eller resultatsæt, det vil side resultatet af en SELECT SQL-kommando, ved at indsætte det i en målcelle.

Målområdet ryddes for alt indhold og formater før indsættelse af det importerede indhold. Det ændrede areals størrelse bestemmes helt af indholdet i tabellen eller forespørgslen.

Metoden returnerer True, når importen lykkedes.

Syntaks:

svc.ImportFromDatabase(filename: str = "", registrationname: str = "", destinationcell: str = "", sqlcommand: str = "", directsql: bool): bool

Parametre:

filnavn: Identificerer den fil, der skal åbnes. Den skal følge notationen SF_FileSystem.FileNaming.

registreringsnavn: Navnet, der bruges for at finde databasen i databaseregistret. Dette argument ignoreres, hvis der er opgivet et filename.

målcelle: målet for de importerede data, som en streng. Hvis der opgivet et område, tages der kun hensyn til den øverste, venstre celle.

sql-kommando: Et tabel- eller et forespørgselsnavn (uden omgivende anførselstegn eller kantede klammer) eller et SELECT SQL-udtryk, hvor tabel- og feltnavne kan være omgivet af kantede klammer eller anførseltegn for at forbedre læseligheden.

direkte_sql: Når True (sand), sendes SQL-kommandoen til database-motoren uden forhåndsanalyse. Standard-indstillingen er False (falsk). Argumentet ignoreres ved tabeller. Ved forespørgsler er den anvendte indstilling den, der var sat, da forespørgslen blev defineret.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.ImportFromDatabase("C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 
I Python

  myDoc.ImportFromDatabase(r"C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 

InsertSheet

Indsætter et nyt tomt ark foran et eksisterende ark eller i sidst i listen over ark.

Syntaks:

svc.InsertSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Parametre:

arknavn: Navnet på det nye ark.

før_ark: Navnet navnet (streng) eller indeksnummeret (startende fra 1) på arket, som det nye ark skal indsættes foran. Argumentet er valgfrit og standard-adfærden er at indsætte arket på sidstepladsen.

Eksempel:

Det følgende eksempel indsætter et nyt, tomt ark ved navn "ArkX" og placerer det foran "ArkY":

I Basic

  oDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 
I Python

  myDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 

MoveRange

Flytter et angivet kilde område til et mål-celleområde. Metoden returnerer en streng, der repræsenterer det ændrede celleområde. Det ændrede områdes dimension bestemmes felt af kildeområdets størrelse.

Syntaks:

svc.MoveRange(source: str, destination: str): str

Parametre:

kilde: kildeområdet af celler, som en streng.

mål: Målcellen som en streng. Hvis der er opgivet et område, anses dets øverste, venstre celle som målet.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 
I Python

  myDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

MoveSheet

Flytter et eksisterende ark og placerer det foran et angivet ark eller sidst på listen over ark.

Syntaks:

svc.MoveSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Parametre:

arknavn: Navnet på arket, der skal flyttes. Arknavnet skal findes, er hejses der et undtagelsesflag.

før_ark: Navnet (streng) eller indeksnummer (startende fra 1) på det ark, som det oprindelige ark skal sættes foran. Dette argument er valgfrit og standard-adfærden er at flytte arket til sidstepladsen.

Eksempel:

Eksemplet herunder flytter det eksisterende "ArkX" og placerer det foran "ArkY":

I Basic

  oDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 
I Python

  myDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 

Offset

Returnerer et nyt område (som en streng) forskudt med et bestemt antal rækker og kolonner fra et givet område.

Denne metode har samme adfærd som Calc's enslydende funktionenfunktionen Forskydning.

Syntaks:

svc.Offset(reference: str, rows: int = 0, columns: int = 0, [height: int], [width: int]): str

Parametre:

reference: Det område, som en streng, som metoden skal bruge som reference til udføre handlingen forskydning.

rækker: Antallet af rækker, som det oprindelige område skal forskydes opad (negativ værdi) eller nedad (positiv værdi). Brug 0 (standard) til at blive i den samme række.

kolonner: Antallet af kolonner, som dwt oprindelige område skal forskydes med mod venstre (negativ værdi) eller mod højre (positiv værdi). Brug 0 (standard) for at blive i den samme kolonne.

højde: Den lodrette højde på et areal, der starter på det nye områdes placering. Udelad dette argument, når der ikke kræves en tilpasning af den lodrette højde.

bredde: Den vandrette bredde på et areal, der begynder på den nye områdes placering. Udelad dette argument, der ikke kræves en tilpasning af den vandrette bredde.

Argumenterne rows (rækker) og columns (kolonner) må ikke blive nul eller medføre negativ start-række eller -kolonne.

Argumenterne højde og bredde må ikke blive nul eller medføre et negativt antal rækker eller kolonner.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.Offset("A1", 2, 2)
  'ArkX.$C$3 (A1 flyttet to rækker og to kolonner ned)
  oDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
  'ArkX.$C$3:$H$7 (A1 forskudt med to rækker og kolonner med en bredde på 5 rækker og 6 kolonner)
 
I Python

  myDoc.Offset("A1", 2, 2)
  myDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
 

OpenRangeSelector

Åbner en ikke-modal dialog, der kan bruges til at vælge et område i dokumentet, og returnerer en streng, der indeholder det valgte område.

note

Denne metode åbner den samme dialog, der bruges af LibreOffice, når der trykkes på knappen "Formindsk". For eksempel har dialogen Funktioner ▸ Målsøgning knappen "Formindsk" til højre for feltet Formelcelle.


Denne metode ændrer ikke den aktuelle markering.

Syntaks:

svc.OpenRangeSelector(opt title: str, opt selection: str, singlecell: bool = False, closeafterselect: bool = True): str

Parametre:

titel: Dialogens titel, som en streng.

markering: et frivilligt område, der indledningsvis markeres, når dialogen vises.

enkeltcelle: Når True (sand (standard)), tillades udelukkende markering af en enkeltcelle. Når False (falsk), tillades områdemarkering.

luk_efter_markering: Når True (sand (standard)), lukkes markeringen umiddelbart efter, at markeringen er foretaget. Når False (falsk), kan brugeren ændre markeringen så mange gange som nødvendigt og derefter manuelt lukke dialogen.

Eksempel:

I Basic

  Dim sRange as String
  sRange = oDoc.OpenRangeSelector(Title := "Select a range")
 
I Python

  sRange = myDoc.OpenRangeSelector(title = "Select a range")
 

Printf

Returnerer inputstrengen efter at have erstattet det mærketegn med værdierne i et givet område.

Denne metode ændrer ikke den aktuelle markering.

tip

Denne metode kan bruges til hurtigt at udtrække angivne dele af områdenavnet, såsom arknavn eller første cellekolonne og -række, og bruge dem til at sammensætte en ny områdeadresse.


Syntaks:

svc.Printf(inputstr: str, range: str, tokencharacter: str = "%"): str

Parametre:

inputstr: Den streng, der indeholder de mærker, der erstattes af de tilsvarende værdier i range (området).

område: Et RangeName (områdenavn), hvorfra værdierne bliver udtrukket. Hvis det indeholder et arknavn, skal arket eksistere.

mærketegn: Tegn, der bruges til at identificere mærker. Som standard er "%"mærketegnet. Følgende mærker accepteres:

Eksempel:

I Basic

Eksemplet herunder udtrækker hvert element af RangeName (områdenavnet) defineret i sRange (s_område) og bruger dem til sammensætte en meddelelse.


  Dim sRange as String, sInputStr as String
  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S" & Chr(10) & _
        "First row: %R1" & Chr(10) & _
        "First column %C1" & Chr(10) & _
        "Last row %R2" & Chr(10) & _
        "Last column %C2"
  MsgBox oDoc.Printf(sInputStr, sRange)
 

Metoden Printf kan kombineres med SetFormula (sæt_formel) for at oprette formler over flere celler. Betragt for eksempel en tabel med numeriske værdier i området "A1:E10", hvorfra formler skal oprettes til at addere værdierne i hver række og placere resultaterne i området "F1:F10":


  Dim sFormula as String, sRange as String
  sRange = "A1:E10"
  ' Bemærk brugen af tegnet "$"
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  oDoc.SetFormula("F1:F10", oDoc.Printf(sFormula, sRange))
 
I Python

  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S\n" \
        "First row: %R1\n" \
        "First column %C1\n" \
        "Last row %R2\n" \
        "Last column %C2"
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.Printf(sInputStr, sRange))
 

  sRange = "A1:E10
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  myDoc.SetFormula("F1:F10", myDoc.Printf(sFormula, sRange))
 

PrintOut

Denne metoder sender det givne arks indhold til standardprinteren eller den printer, der er defineret af metoden SetPrinter (sæt_printer) i tjenesten Document (dokument).

Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at udskrive arket.

Syntaks:

svc.PrintOut(opt sheetname: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Parametre:

arknavn: Arket, der skal udskrives, standard er det aktive ark.

sider: De sider, der skal udskrives, som en streng, ligesom i brugerfladen. For eksempel: "1-4;10;15-18". Standard er alle sider.

kopier: Antallet af kopier. Standard er 1.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.PrintOut("SheetX", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.PrintOut('SheetX', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveDuplicates

Fjerner dublerede rækker fra et angivet område. Sammenligningen der afgør, om en given række er en dublet, baseres på en delmængde af kolonner i området.

This method returns a string containing the resulting range.

note

Fjernelsen af dublerede rækker begynder med den første række i området og bevæger sig nedad, hvilket betyder at hvis to eller flere rækker er hinandens dubletter, så beholdes kun den første.


Syntaks:

svc.RemoveDuplicates(range: str, opt columns: int[0..*], header: bool = False, casesensitive: bool = False, mode: str = "COMPACT"): str

Parametre:

område: Området som dubletter vil blive fjernet fra, som en streng.

kolonner: En matrix med kolonnenumre, som angiver hvilke kolonner der skal medtages i afgørelsen af, om en række er en dublet eller ej. Hvis dette argument efterlades tomt, bliver kun den første kolonne brugt. Elementer i denne matrix skal være i intervallet fra 1 til områdets bredde.

header: Specifies whether the first row is a header row (Default = False).

casesensitive: Specifies whether string comparisons are case-sensitive (Default = False).

tilstand: Angiver hvad der skal ske med dublet-rækker. Hvis tilstand = "CLEAR", så bliver dubletter blot fjernet fra arket og cellerne efterlades tomme. Hvis tilstand = "COMPACT", så bliver dubletterne fjernet og tomme rækker komprimeres (standard = "COMPACT").

Eksempel:

I Basic

  ' Fjerner dublerede rækker, hvor værdien i kolonne A er dublet
  ' Note that all optional arguments use their default value
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  ' Fjerner dublerede rækker under hensyntagen til at den første række indeholder overskrifter
  ' Kolonnerne A og B bliver brugt til at afgøre, om en række er en dublet
  ' Celler med dublet-værdier efterlades tomme
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns := Array(1, 2), header := True, mode := "CLEAR")
 
I Python

  myDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  myDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns = (1, 2), header = True, mode = "CLEAR")
 

RemoveSheet

Fjerner et eksisterende afk fra dokumentet.

Syntaks:

svc.RemoveSheet(sheetname: str): bool

Parametre:

arknavn: Navnet på det ark, der skal flyttes.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.RemoveSheet("SheetY")
 
I Python

  myDoc.RemoveSheet("SheetY")
 

RenameSheet

Omdøber det givne ark og returnerer True, hvis det lykkes.

Syntaks:

svc.RenameSheet(sheetname: str, newname: str): bool

Parametre:

arknavn: Navnet på det ark, der skal omdøbes.

nyt_navn: arkets nye navn. Det må ikke findes endnu.

Eksempel:

Dette eksempel omdøber det aktive ark til "ArkY":

I Basic

  oDoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 
I Python

  mydoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 

SetArray

Lagrer den givne værdi startende fra en angivet målcelle. Det opdaterede areal strækker sig fra målcellen eller fra det øverste, venstre hjørne af det givne område for at tilpasse størrelsen på input-argumentet value. Vektorerne udvides altid lodret.

Metoden returnerer en streng, der repræsensterer det ændrede område som et celleområde.

Syntaks:

svc.SetArray(targetcell: str, value: any): str

Parametre:

målcelle: Cellen eller et område som en streng, hvorfra lagring af den givne værdi begynder.

værdi: En skalar, en vektor eller en matrix (i Python: en- eller to-dimensionelle lister og tupler) med de nye værdier, der skal lagres fra målcellen eller fra det øverste, venstre hjørne af området, hvis målcellen er et område. De nye værdier skal være strenge, numeriske værdier eller datoer. Andre typer vil bevirke, at de korresponderende celler tømmes.

Eksempel:

I Basic

Det følgende eksempel den indbyggede funktion DimArray til at oprette et matrix og så gemme det i cellen "A1":


  Dim arrData as Variant
  arrData = DimArray(2, 1)
  arrData(0, 0) = 1 : arrData(1, 0) = 2 : arrData(2, 0) = 3
  arrData(0, 1) = "One" : arrData(1, 1) = "Two" : arrData(2, 1) = "Three"
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

This example uses the RangeInit method of the ScriptForge Array service to create an array with values that are then stored from cell "A1" and downwards.


  'Fyld første kolonne med værdier fra 1 til 1000
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", SF_Array.RangeInit(1, 1000))
 
I Python

  arrData = ((1, "One"), (2, "Two"), (3, "Three"))
  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", tuple(i + 1 for i in range(1000)))
 
tip

For at dumpe hele indholdet af etn matrix i et ark bruger du SetArray. For at dumpe indholdet af en matrix udelukkende inden for tilsigtedecelleområde bruger du SetValue.


SetCellStyle

Anvender den angivne celletypografi på det givne område. Hele området opdates og resten af arket efterlades urørt. Hvis celletypografien ikke eksisterer, sættes et fejlflag.

Metoden returnerer en streng, der repræsenterer det ændrede areal som et celleområde.

Syntaks:

svc.SetCellStyle(targetrange: str, style: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str): str

Parametre:

målområde: Den område, som typografien skal anvendes på, som en streng.

typografi: Navnet på den celletypografi, der skal anvendes.

filterformula: A Calc formula that shall be applied to the given range to determine which cells will be affected. The specified formula must return True or False. If this argument is not specified, then all cells in the range are affected.

filterscope: Determines how filterformula is expanded to the given range. This argument is mandatory if a filterformula is specified. The following values are accepted:

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  oDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
I Python

  myDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  myDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
tip

Refer to the ClearAll method documentation for examples on how to use the arguments filterformula and filterscope.


SetFormula

Indsætter den givne (matrix af) form(el/ler) i det angivne område. Det ændrede areals størrelse er lig med områdets størrelse.

Metoden returnerer en streng, der repræsenterer det ændrede areal som et celleområde.

Syntaks:

svc.SetFormula(targetrange: str, formula: any): str

Parametre:

målområde: Området, hvor formler skal indsættes, som en streng.

formel: En streng, en vektor eller en matrix af strenge med nye formler til hver celle i målområdet.

Hele området opdateres og resten af arket efterlades uændret.

Hvis den givne formel er en steng, indsættes den unikke formel gennem hele området med justering af de relevante referencer.

Hvis størrelsen af formula (formlen) er mindre end størrelsen på targetrange (målområdet), tømmes de resterende celler.

Størrelsen af formula (formlen) er størrelsen af targetrange (målområdet), kopieres formlerne kun delvis, indtil den fylder størrelsen på targetrange (målområdet).

Vektorer strækkes altid lodret, undtagen hvis targetrange (målområdet) har en højde på nøjagtig 1 række.

note

Calc functions used in the formula argument must be expressed using their English names. Visit the Wiki page List of Calc Functions for a complete list of Calc functions in English.


Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  'Vandret vektor, delvis tom
  oDoc.SetFormula("A1:F1", Array("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  'D2 indeholder formlen "=H2"
  oDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 
I Python

  myDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  myDoc.SetFormula("A1:F1", ("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  myDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 

SetValue

Gemmer en givet værdi i det angivne område. Størrelsen af det ændrede areal er lig med målområdets størrelse.

Metoden returnerer en streng, der repræsenterer det ændrede areal som et celleområde.

Syntaks:

svc.SetValue(targetrange: str, value: any): str

Parametre:

målområde: Målområdet, hvor den givne værdi, skal gemmes, som en streng. The range where to store the given value, as a string.

værdi: En skalar, en vektor eller en matrix med den nye værdi til hver af områdets celler. De nye værdier skal være strenge, numeriske værdier eller datoer. Andre typer vil bevirke, at de korresponderende celler bliver tømt.

Hele området opdateres og resten af arket efterlades urørt. Hvis størrelsen af value (værdien) er mindre en størrelsen af målområdet, bliver de resterende celler tømt.

Hvis størrelsen af value (værdien) er større end targetrange (målområdet), kopieres value (værdien) kun delvis, indtil den fylder targetrange (målområdets) størrelse.

Vektorer strækkes lodret, undtagen hvis targetrange (målområdet) har en højde på nøjagtig 1 række.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetValue("A1", 2)
  'Under Værdi-matrixen er mindre end TargetRange (resterende celler tømmes)
  oDoc.SetValue("A1:F1", Array(1, 2, 3))
  'Under værdien og TargetRange har den samme størrelse
  oDoc.SetValue("A1:D2", SF_Array.AppendRow(Array(1, 2, 3, 4), Array(5, 6, 7, 8)))
 

Hvis du vil fylde en enkelt række med værdier, kan du bruge funktion Offset (forskydning). I eksemplet herunder, bør du være :opmærksom på, at arrData er en en-dimensionel matrix.


  Dim firstCell As String : firstCell = "A1"
  Dim lenArray As Integer : lenArray = UBound(arrData) - LBound(arrData) + 1
  Dim newRange As String : newRange = oDoc.Offset(firstCell, width = lenArray)
  oDoc.SetValue(newRange, arrData)
 
I Python

  myDoc.SetValue("A1", 2)
  myDoc.SetValue("A1:F1", (1, 2, 3))
  myDoc.SetValue("A1:D2", ((1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8)))
 

  firstCell = "A1"
  newRange = doc.Offset(firstCell, width = len(arrData))
  doc.SetValue(newRange, arrData)
 

ShiftDown

Flytter et givet celleområde nedad ved at indsætte tomme rækker. Den aktuelle markering påvirkes ikke.

Afhængigt af værdien af argumentet wholerow kan de indsatte rækker enten spænde over bredden af det angivne områdes eller over alle kolonner i rækken.

Denne metode returnerer en streng, der repræsenterer den nye placering af det oprindelige område.

note

Hvis det flyttede område overskrider arkets kanter, sker der intet.


Syntaks:

svc.ShiftDown(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Parametre:

område: Området herover, hvis rækker skal indsættes som en streng.

hel_række: Hvis sat til False (falsk - standard), vil de indsatte rækkers bredde være den samme som bredden på det angive område. Ellers spænder de indsatte rækker over alle rækker på arket.

rækker: Antallet at rækker, der skal indsættes. Standardværdien er højden på det oprindelige range (område). Antallet af rækker skal være et positivt tal.

Eksempel:

I Basic

  ' Flytter området "A3:D3" en række ned; påvirker kun kolonnerne A til D
  oDoc.ShiftDown("A3:D3")
  ' Den indsatte række spænder over alle arkets kolonner
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", WholeRow := True)
  ' Flytter området "A3:D3" fem rækker ned
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", Rows := 5)
  ' Flytter området "A3:D10" to rækker ned og viser det oprindelige områdes nye placering
  Dim sNewRange as String
  sNewRange = oDoc.ShiftDown("A3:D10", Rows := 2)
  MsgBox sNewRange  ' $Sheet1.$A$5:$D$12
 
I Python

  myDoc.ShiftDown("A3:D3")
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", wholerow = True)
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", rows = 5)
  sNewRange = myDoc.ShiftDown("A3:D10", rows = 2)
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(sNewRange)
 

ShiftLeft

Sletter kolonnen yderst til venstre i et givet område og flytter alle celler til venstre for det påvirkede område til højre for det. Den aktuelle markering påvirkes ikke.

Afhængigt af værdien af argumentet wholecolumn kan de slettede kolonner enten spænde over det angivne områdes højde eller alle rækker i kolonnen.

Denne metode returnerer en streng, der repræsenterer den resterende del af det oprindelige område. Hvis alle celler i det oprindelige område er slettet, returneres en tom streng.

Syntaks:

svc.ShiftLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Parametre:

område: Det område, hvorfra celler skal slettes, som en streng.

hel_kolonne: Hvis sat til False (falsk - standard), vil højden på de slettede kolonner være den samme som højden på det angivne range (område). Ellers vid de slettede kolonner spæde over alle rækker i arket.

kolonner: Antallet af kolonner, der skal slettes fra det angivne range (område). Standardværdien er bredden på det oprindelige range (område), som også er dette arguments maksimalværdi.

Eksempel:

I Basic

  ' Sletter området "B3:B6"; flytter alle celler til venstre mod højre
  oDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  ' Sletter den første kolonne i området "A3:D6"
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns := 1)
  ' De slettede kolonner (A til D) spænder over alle rækker på arket
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn := True)
 
I Python

  myDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns = 1)
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn = True)
 

ShiftUp

Sletter de øverste rækker af et givet område og flytter alle celler under det påvirkede område opad. Den aktuelle markering påvirkes ikke.

Afhængigt af værdien af argumentet wholerow kan de slettede rækker spænde over enten bredden på det angivne område eller over alle kolonner i rækken.

Denne metode returnerer en streng, der repræsenterer placeringen af den resterende del af det oprindelige område. Hvis alle celler i det oprindelige område er slettet, returneres en tom streng.

Syntaks:

svc.ShiftUp(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Parametre:

område: Det område, som celler bliver slettet fra, som en streng.

hel_række: hvis sat til False (falsk - standard), bliver bredden af de slettede rækker den samme som det angivne range (område). Ellers spænder den slettede rækker over alle rækker på arket.

rækker: Antallet af rækker, som skal slettes fra det angivne range (område). Standardværdien er højde på det oprindelige range (område), som også er dette arguments maksimumsværdi.

Eksempel:

I Basic

  ' Sletter området "A3:D3"; flytter alle celler herunder en række op
  oDoc.ShiftUp("A3:D3")
  ' Sletter den første række i området "A3:D6"
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", Rows := 1)
  ' Den slettede række spænder over alle kolonner på arket.
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", WholeRow := True)
 
I Python

  myDoc.ShiftUp("A3:D3")
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", rows = 1)
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", wholerow = True)
 

ShiftRight

Flytter det givne celleområde til højre ved at indsætte tomme kolonner. Den aktuelle markering er ikke påvirket.

Afhængigt af værdien af argumentet wholecolumn kan de indsatte kolonner spænde over enten højden på det angivne område eller over alle rækker i kolonnen.

Denne metode returnerer en streng, der repræsenterer det oprindelige områdes nye placering.

note

Hvis det flyttede område overskriver arkets kanter, sker der intet.


Syntaks:

svc.ShiftRight(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Parametre:

område: Det område, som får tomme kolonne indsat på sin venstre side, som en streng.

hel_kolonne: Hvis sat til False (falsk - standard), vil højden på de indsatte kolonner være den samme som højden på det angivne range (område). Ellers spænder de indsatte kolonner over alle rækker på arket.

Kolonner: Antallet af kolonner, der skal indsættes. Standardværdien er bredden på det oprindelige range (område).

Eksempel:

I Basic

  ' Flytter området "A3:A6" en kolonne til højre; på virker kun rækkerne 3 til 6
  oDoc.ShiftRight("A3:A6")
  ' Flytter området "A3:A6" fem kolonner til højre
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", Columns := 5)
  ' Den indsatte kolonne spænder over alle rækker på arket
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", WholeColumn := True)
 
I Python

  myDoc.ShiftRight("A3:A6")
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", columns = 5)
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", wholecolumn = True)
 

SortRange

Sort the given range on any number of columns/rows. The sorting order may vary by column/row. If the number of sort keys is > 3 then the range is sorted several times, by groups of 3 keys, starting from the last key. It returns a string representing the modified range of cells. The size of the modified area is fully determined by the size of the source area.

Syntaks:

svc.SortRange(range: str, sortkeys: any, sortorder: any = "ASC", destinationcell: str = "", containsheader: bool = False, casesensitive: bool = False, sortcolumns: bool = False): str

Parametre:

område: Det område, der skal sorteres, so, en streng.

sortkeys: A scalar (if 1 column/row) or an array of column/row numbers starting from 1.

sortorder: A scalar or an array of strings containing the values "ASC" (ascending), "DESC" (descending). Each item is paired with the corresponding item in sortkeys. If the sortorder array is shorter than sortkeys, the remaining keys are sorted in ascending order.

målcelle: Det sorterede områdes målcelle, som en streng. Hvis der er opgivet et område, tages der kun hensyn til dets øverste, venstre hjørne. Som standard overskrives kildeområdet.

indeholder_overskrift: Når True (sand), sorteres den første række/kolonne ikke.

Stort-og-småt: Kun ved strengsammenligninger. Standard = False (falsk)

sorter_kolonner: Når True (sand), sorteres kolonnerne fra venstre mod højre. Standard =False : rækker sorteres fra top til bund.

Eksempel:

I Basic

  'Sorteringsrækkefølge A (stigende) og C (faldende)
  oDoc.SortRange("A2:J200", Array(1, 3), Array("ASC", "DESC"), CaseSensitive := True)
 
I Python

  myDoc.SortRange("A2:J200", (1, 3), ("ASC", "DESC"), casesensitive = True)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der indledes med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!