Generelt

Definer egenskaberne for det valgte kontrolelement eller den valgte dialog. Hvilke egenskaber, der er tilgængelige, afhænger af typen af det valgte kontrolelement. De følgende egenskaber er derfor ikke tilgængelige for alle typer af kontrolelementer.

Aktiveret

Vælg "Ja" for at aktivere kontrolelementet. Hvis kontrolelementet er deaktiveret, er det markeret inaktivt i dialogen.

Antal decimaler

Angiver antal decimaler vist for et numerisk- eller valutakontrolelement.

Baggrundsfarve

Angiver baggrundsfarven for det nuværende kontrolelement.

Bredde

Angiver bredden på det aktuelle kontrolelement eller den aktuelle dialog.

Dato

Angiver den standarddato som skal vises i kontrolelementet Dato.

Datoformat

Angiv det ønskede format for et datokontrolelement. Et datokontrolelement fortolker brugerens indtastning afhængigt af denne formatindstilling.

Etiket

Specificerer etiketten for det aktuelle kontrolelement. Etiketten bliver vist sammen med kontrolelementet.

Du kan oprette etiketter, der strækker sig over flere linjer, ved at indsætte manuelle linjeskift i etiketten med Skift+Enter.

Flerlinjet indtastning

Vælg "Ja" for at tillade indtastningen af flere linjer i kontrolelementet. Tryk på Enter for at indsætte et manuelt linjeskift i kontrolelementet.

Foranstil symbol

Vælg "Ja" for at vise det foranstillede valutasymbol i valutakontrolelementer, når et tal bliver indtastet.

Forløbsværdi

Angiv en fremgangsværdi for et statusmeterkontrolelement.

Formatkontrol

Vælg "Ja" for kun at tillade indtastning af gyldige tegn i et numerisk, valuta-, dato- eller klokkeslætskontrolelement.

Forsinkelse

Specificerer forsinkelsen i millisekunder mellem en rullebjælkes udløserhændelser. En udløserhændelse indtræffer, når du klikker på en rullebjælkes pile eller baggrundsområde. Repeterende udløserhændelser forekommer, hvis du holder museknappen nede, når du klikker på en rullebjælkes pile eller baggrundsområde. Hvis du vil, kan du inkludere gyldige tidsenheder med det tal, som du indtaster, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Gentag

Gentager udløserhændelser når du holder museknappen nede på et kontrolelement, f.eks. en skalaknap.

Grafik

Angiv kilden til grafikken til en knap eller et grafisk kontrolelement. Klik "..." for at vælge en fil.

Hjælp-URL

Angiver hjælp-URL'en, der bliver kaldt, når du trykker F1, mens fokus er på et konkret kontrolelement. Brug for eksempel formatet HID:1234 til kalde Hjælp-ID 1234.

Definer miljøvariablen HELP_DEBUG til 1 for at vise Hjælpe-IDer som udvidet hjælpetips.

Hjælpetekst

Indtast en hjælpetekst, som bliver vist som et tip ("boblehjælp"), når musen hviler over kontrolelementet.

Højde

Angiv højden på det nuværende kontrolelement eller dialogen.

Højeste dato

Angiv den øvre grænse for et datokontrolelement.

Igansætter redigering i stop-tilstand.

Specificerer hvad der sker når redigering afbrydes ved at vælge en anden gren i træet, en ændring i træets data, eller ved en anden måde.

Ved at sætte denne egenskab til SAND gemmes ændringer automatisk når redigeringen afbrydes. FALSK betyder at redigeringen annulleres og ændringer tabes.

Standardværdien er FALSE.

Interval

Angiver op- og nedtællingsintervallet for skalaknap-kontrolelementer.

Justering

Angiver justeringsindstillingen for det valgte kontrolelement.

Kant

Angiver kanttypen for det nuværende kontrolelement.

Klokkeslætsformat

Vælg formatet, som skal bruges til klokkeslætskontrolelementer.

Knaptype

Marker en knaptype. Knaptyper bestemmer, hvilken type handling, der initieres.

Lille ændring

Angiv antal enheder, der skal rulles, når en bruger klikker på en pil til en rullebjælke.

Linjeantal

Indtast det antal linjer, der skal vises i et listekontrolelement. For kombinationsfelter vil denne indstilling kun være aktiv, hvis rullegardinindstillingen er aktiveret.

Listeelementer

Angiver værdierne i et listekontrolelement. En linje svarer til et punkt på listen. Tryk på Skift+Enter for at indsætte en ny linje.

Maks. fremgangsværdi

Angiv den maksimale værdi af et statusmeterkontrolelement.

Maks. klokkeslæt

Angiv den maksimale klokkeslætsværdi for et klokkeslætskontrolelement.

Maks. rulleværdi

Specificerer rullefeltets maksimumsværdi.

Maks. tekstlængde

Angiv det maksimale antal tegn, som brugeren kan indtaste.

Maks. værdi

Angiv maksimumværdi for det nuværende kontrolelement.

Manuelt linjeskift

Vælg "Ja" for at tillade manuelle linjeskift i flerlinjede kontrolelementer.

Markering

Specificerer sekvensen af de valgte elementer, hvor "0" modsvarer det første element. Multimarkering skal være aktiveret, for at man kan vælge mere end ét element.

Klik på knappen ... for at åbne dialogen Markering.

Klik på elementet eller elementerne, som du vil markere. Sørg for, at indstillingen Multimarkering er valgt, hvis du vil markere mere end ét element.

Min. dato

Angiv den nedre grænse for et datokontrolelement.

Min. fremgangssværdi

Angiv den mindste værdi af et statusmeterkontrolelement.

Min. klokkeslæt

Angiv minimum klokkeslætsværdi for et klokkeslætskontrolelement.

Min. rulleværdi

Specificerer rullefeltets minimumsværdi.

Min. værdi

Angiv minimumsværdi for det nuværende kontrolelement.

Multimarkering

Vælg "Ja" for at tillade markeringen af flere punkter i listekontrolelementer.

Navn

Indsæt et navn for det nuværende kontrolelement. Dette navn bruges til at identificere kontrolelementet.

Papirretning

Angiv retningen for en rullebjælke.

Redigerbar

Angiver om grenene på træ-kontrolelement er redigerbare.

Standardværdien er FALSE.

Redigeringsmaske

Angiver redigeringsmasken for et mønsterkontrolelement. Det er en tegnkode, som definerer inputformater for kontrolelementet.

Du skal angive en masketegn for hvert tegn, som skal indtastes i redigeringsmasken, for at begrænse input til værdierne, som er opremset i den følgende tabel:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Dette tegn kan ikke ændres af brugeren.

a

Tegnene fra a til z kan indtastes her. Hvis et stort bogstav indtastes, vil det automatisk blive konverteret til et lille bogstav.

A

Tegnene A-Z kan indtastes her. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

c

Tegnene a til z og 0-9 kan indtastes her. Hvis et stort bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et lille bogstav.

C

Tegnene a til z og 0-9 kan indtastes her. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

N

Kun tegnene 0-9 kan indtastes.

x

Alle tegn der kan udskrives kan indtastes.

X

Alle tegn der kan udskrives kan indtastes. Hvis et lille bogstav bliver brugt, konverteres det automatisk til et stort bogstav.


Rod vist

Specificerer om rodgrenen på træ-kontrolelement bliver vist.

Hvis rod vist er sat til FALSK er rod knuden for en model ikke længere en gyldig knude for træ-kontrolelementet og kan ikke bruges sammen med XTreeControl metoderne.

Standardværdien er SAND.

Rullebjælke

Tilføjer den rullebjælke type som du angiver for en tekstboks.

Rullebjælke

Tilføjer den rullebjælketype, som du angiver, til et tekstfelt.

Rullegardin

Vælg "Ja" for at aktivere indstillingen rullegardin for liste- eller kombinationsfeltkontrolelementer. Et rullegardinskontrolfelt har en pileknap, som du kan klikke på for at åbne en liste af eksisterende formularelementer.

Rulleværdi

Angiver startværdien for en rullebjælke. Dette bestemmer placeringen af rullebjælkens skydeknap.

Rækkefølge

Angiv rækkefølgen for, hvordan kontrolelementerne modtager fokus, når tabulatortasten bliver trykket i dialogen. Når en bruger åbner en dialog, vil kontrolelementet med det laveste nummer (0) modtage fokus. Tryk på Tab-tasten fokuserer de øvrige kontrolelementer i den rækkefølge, som angivet ved deres numre.

Som udgangspunkt vil kontrolelementerne blive nummereret i den rækkefølge, de bliver tilføjet i dialogen. Du kan ændre rækkefølgen af numre for kontrolelementer. LibreOffice Basic opdaterer rækkefølgenumre automatisk for at undgå ens numre. Kontrolelementer, som ikke kan fokuseres, er også tildelt en værdi, men disse kontrolelementer bliver sprunget over, når du bruger tabulatortasten.

Rækkehøjde

Angiver højden på hver række gennem et hierarkisk kontrolelement, i pixels.

Hvis den angivne værdi er mindre end eller lig med nul, vil rækkehøjden være den maksimale højde af alle rækker.

Standardværdien er 0.

Side (trin)

Angiv nummeret på dialogsiden, for hvilken det aktuelle kontrolelement er tildelt, eller sidenummeret på dialogen, du vil redigere. Hvis en dialog kun har en enkelt side, indstilles dens Side (step)-værdi til 0.

Vælg Side (step)= 0 for gøre et kontrolelement synligt på alle dialogsider.

For at skifte mellem dialogsider under kørselstid, skal du oprette en makro der ændrer værdien af Side (step).

Skalaknap

Vælg "Ja" for at tilføje skalaknap til et numerisk, valuta-, dato- eller klokkeslæts-kontrolelement, sådan at inputværdien kan ændres ved brug af piletaster.

Skalering

Skalerer billedet til at passe til kontrolelementstørrelsen.

Skrivebeskyttet

Vælg "Ja" for at forhindre brugeren i at redigere værdien af det aktuelle kontrolelement. Kontrolelementet er aktiveret og kan have fokus men kan ikke ændres.

Standardknap

Vælg "Ja" for at gøre den aktuelle knap til kontrolelements standardvalg. Et tryk på Tilbage i dialogen aktiverer standardknappen.

Stor ændring

Angiv antal enheder, der skal rulles, når en bruger klikker i området mellem skydeknappen og pilene på en rullebjælke.

Synlig størrelse

Angiver længden af skydeknappen på en rullebjælke.

Tabulatorstop

Vælg fokusopførsel for det nuværende kontrolelement, når man benytter tasten Tab.

Standard

Kun kontrolelementer til input får fokus, når man bruger tasten Tabulator. Kontrolelementer uden input som for eksempel kontrolelementer til titler springes over.

Nej

Ved brug af tabulatortasten springer fokus over kontrolelementet.

Ja

Kontrolelementet kan vælges med tabulatortasten.


Tegn til adgangskoder

Indtast et tegn, der skal vises i stedet for tegnene, som skrives. Dette kan bruges til indtastning af adgangskoder i kontrolelementer til tekst.

Tegnmaske

Angiv de oprindelige værdier der skal vises i et mønsterkontrolelement. Dette hjælper brugeren til at identificere, hvilke værdier der er tilladte i et mønsterkontrolelement. Tegnmasken er begrænset af formatet angivet ved redigeringsmasken.

Tegnsæt

Marker den skrifttype, der skal bruges til at vise indholdet af det nuværende kontrolelement.

Tilstand

Marker markeringstilstanden for det aktuelle kontrolelement.

Titel

Angiv titlen på dialogen. Klik på kanten af dialogen for at vælge dialogen.

Titler bruges udelukkende til visuel mærkning af en dialog, og kan kun indeholde en enkelt linje. Bemærk, når du arbejder med makroer, bliver kontrolelementer kun kaldt via egenskaben Navn.

Tredobbelt status

Vælg "Ja" for at tillade et afkrydsningsfelt at have tre tilstande (afkrydset, uafkrydset og markeret inaktiv) i stedet for to (afkrydset og uafkrydset).

Tusindtalsskilletegn

Vælg "Ja" for at vise tusindtalsskilletegn i numeriske kontrolelementer og valutakontrolelementer.

Type af markering

Specificerer markeringstilstanden der er aktiveret for dette træ-kontrolelement.

Udfyld automatisk

Vælg "Ja" for at aktivere funktionen Udfyld automatisk for det valgte kontrolelement.

Udskriv

Vælg "Ja" for at inkludere det aktuelle kontrolelement i et dokuments udskrift.

Valutasymbol

Angiv valutasymbolet, som skal bruges til valutakontrolelementer.

Vis håndtag

Angiver om håndtagene for elementerne skal vises.

Håndtagene er punkterede linjer, som visualiserer hierarkiet af det hierarkiske kontrolelement.

Standardværdien er SAND.

Vis rodhåndtag

Angiver om håndtagene for grenene også skal vises for rod niveau.

Standardværdien er SAND.

Værdi

Angiv værdien for det nuværende kontrolelement.

X-position

Angiv det aktuelle kontrolelements afstand fra den venstre side af dialogen.

Y-position

Angiv det aktuelle kontrolelements afstand fra toppen af dialogen.

Støt os venligst!