Brug af variable

Her følger en beskrivelse af den grundlæggende brug af variable i LibreOffice Basic.

Navngivningskonventioner for variabelnavne

Et variabelnavn kan bestå af højst 255 tegn. Det første tegn i et variabelnavn skal være et bogstav i det engelske alfabet A-Z eller a-z. Tal kan også bruges i et variabelnavn, men tegnsætningssymboler og specielle tegn er ikke tilladt, med undtagelse af en understreg ("_"). I LibreOffice Basic skelnes der ikke mellem store og små bogstaver i variabelnavne. Variabelnavne kan indeholde mellemrum, men skal i så fald være omgivet af kantede parenteser.

Eksempler på variabelnavne:


  MyNumber=5   'Korrekt'
  MyNumber5=15  'Korrekt'
  MyNumber_5=20  'Korrekt'
  My Number=20  'Ikke gyldigt, da variable med mellemrum skal omsluttes af firkantede parenteser'
  [My Number]=12 'Korrekt'
  DéjàVu=25    'Ikke gyldigt, da specialtegn ikke er tilladt'
  5MyNumber=12  'Ikke gyldig, da variable ikke må begynde med et tal'
  Number,Mine=12 'Ikke gyldigt, da punkttegn ikke er tilladt'

Erklæring af variable

I LibreOffice Basic er det ikke nødvendigt at erklære variable eksplicit. En variabelerklæring kan udføres med sætningen Dim. Man kan erklære mere end en variabel på en gang ved at adskille navnene med et komma. For at definere variabeltypen bruges enten et typeerklæringstegn efter navnet eller det koresponderende nøgleord.

Eksempler på variabelerklæringer:


  Dim a$        'Deklarerer variablen "a" som streng'
  Dim a As String   'Deklarerer variablen "a" som streng'
  Dim a$, b As Integer 'Deklarerer en variabel som streng og en anden som heltal'
  Dim c As Boolean   'Deklarerer c som en boolsk variabel som kan være TRUE eller FALSE'
warning

Når man en gang har erklæret en variabel som en bestemt type, kan man ikke erklære variablen under det samme navn igen som en anden type!


Når du erklærer flere variable i en enkelt kodelinje, skal du angive den enkelte variabels type. Hvis en variabels type ikke erklæres udtrykkeligt, vil Basic antage, at variablen er af typen Variant.


 ' Begge variable "a" og "b" er af typen Integer (heltal)
 Dim a As Integer, b As Integer
 ' Variabel "c" er en Variant og "d" er et Heltal
 Dim c, d As Integer
 ' En variabel kan også udtrykkeligt erklæres som en Variant
 Dim e As Variant, f As Double
note

Typen Variant er en speciel datatype, der kan lagre enhver slags værdi. Få mere at vide ved at se sektionen typen Variant herunder.


Gennemtvingning af variabelerklæringer

Følgende kommando bruges til at gennemtvinge, at alle variable i et modul skal erklæres:


Option Explicit

Sætningen Option Explicit skal være den første linje i modulet, før den første Sub. Generelt skal kun arrays erklæres eksplicit. Alle andre variable erklæres automatisk ifølge typeerklæringstegnet, eller - hvis dette er undladt - som standardtypen Variant.

Variabeltyper

LibreOffice Basic understøtter fire typer af variable:

Integer

Integer-variable rummer heltal i området fra -32768 til 32767. Hvis man tildeler en flydende-kommaværdi til en integer, bliver værdien afrundet til nærmeste heltal. Integer-variable har den fordel frem for andre typer af talvariable, at de er hurtige at regne på. Derfor er de f.eks. velegnede som tællervariable i løkker. En heltalsvariabel kræver kun to bytes hukommelse. Typeerklæringstegnet er "%".


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

Long Integer

Long Integer spænder fra -2147483648 til 2147483647. Hvis man tildeler en decimaltals-værdi til en Long Integer (32 bit), bliver værdien afrundet til nærmeste heltal. Long Integers beregnes hurtigt i procedurer og er velegnede til til tæller-variable i løkker med store værdier. En Long Integer kræver fire bytes hukommelse. Typeerklæringstegnet er "&".


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Decimalvariable

Decimale variable kan være positive eller negative tal eller nul. Nøjagtigheden er på indtil 29 cifre.

Du kan bruge plus (+) eller minus (-) tegn som fortegn for decimaltal (med eller uden mellemrum).

Hvis en heltalsvariabel tildeles en decimaltalsværdi, vil LibreOffice Basic runde tallet op eller ned.

Single

Variable af type Single kan antage positive eller negative decimaltals-værdier fra 3,402823 x 10E38 til 1,401298 x 10E-45. Decimal-nøjagtigheden for Single-variable aftager, når den ikke-decimale del af tallet stiger. Single-variable er egnede til matematiske beregninger af gennemsnitlig præcision. Beregninger kræver mere tid end med heltalsvariable (Integer og Long Integer), men er hurtigere end beregninger med Double-variable. En Single-variabel kræver 4 bytes hukommelse. Tegnet til type-erklæring er "!".


Dim Variable!
Dim Variable As Single

Double

Variable af type Double kan antage positive eller negative decimaltals-værdier fra 1,79769313486232 x 10E308 ned til 4,94065645841247 x 10E-324. Den decimale præcision af Double-variable af aftager, når den ikke-decimale del af tallet forøges. Double-variable er egnede til præcise beregninger. Beregninger kræver mere tid end med Single-variable. En Double-variabel kræver 8 byte hukommelse. Typeerklærings-tegnet er "#".


Dim Variable#
Dim Variable As Double

Valutavariable

Valutavariable bliver internt gemt som 64-bit tal (8 Bytes), og bliver vist som en fast decimaltal med 15 ikke-decimalcifre og 4 decimaler. Værdierne spænder fra -922337203685477.5808 til +922337203685477.5807. Valutavariable bliver brugt til at beregne valutaværdier med en høj nøjagtighed. Typeerklæringstegnet er "@".


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

Programkonstanter for heltal

Tal kan indkodes i oktal og hexadecimal form.


 xi = &o13 '  8 + 3
 ci = &h65 ' 6*16 + 5
 MAX_Integer = &o77777 ' 32767 = &h7FFF
 MIN_Integer = &o100000 ' -32768 = &h8000
 MAX_Long = &h7fffffff ' 2147483647 = &o17777777777
 MIN_Long = &h80000000 ' -2147483648 = &o20000000000

Strengvariable

Strengvariable kan indeholde tegnstrenge med op til 2.147.483.648 tegn. Hvert tegn er lagret som den tilsvarende Unicode-værdi. Strengvariable egner sig til teksthåndtering inde i programmer og til midlertidig lagring af kontroltegn op til en maksimal længde på 2 Gbytes. Den krævede hukommelse til lagring af strengvariable afhænger af antallet af tegn i variablen. Type-deklarationstegnet er "$".

tip

I BASICs strengfunktioner har det første tegn i strengen indeks 1.Dim Variable$
Dim Variable As String

Booleske variable

Booleske variable lagrer kun en af to værdier: True eller False (sand eller falsk). Tallet 0 evaluerer til False, mens enhver anden værdi evaluerer til True.


Dim Variable As Boolean

Datovariable

Datovariable kan kun indeholde datoer og klokkeslætsværdier lagret i interne formater. Værdier tildelt til datovariable med DateSerial,DateValue,Timeserial eller Timevalue bliver automatisk konverteret til det interne format. Datovariable bliver konverteret til normale tal ved at bruge funktionen Day, Month, Year eller Hour, Minute, Second. Den interne formatering tillader en sammenligning på dato-/klokkesætsværdier ved beregning af forskellen mellem to tal. Disse variable kan kun erklæres med nøgleordet Date.


Dim Variable As Date

Dato-literaler

Dato-litteraler tillader angivelse af entydige datovariable, som er uafhængige af det aktuelle sprog. Litteraler omgives af hash-tegn#. Mulige formater er:


 start_date = #12/30/1899# ' = 1
 dob = #2010-09-28#

Typen Variant

Variable erklæret som Variant kan håndtere enhver datatype. Dette betyder, at den faktiske type defineres under kørslen som en værdi, der tildeles variablen.

Der er hovedsagelig tre måder at oprette variablen Variant på, som vist herunder:


 Dim varA      ' typen er ikke angivet, derfor er variablen en Variant
 Dim varB som Variant ' Variablen er udtrykkeligt erklæret som en Variant
 varC = "abc"    ' Tidligere uerklærede variable behandles som Variant-variable

Eksemplet herunder bruger funktionen TypeName til at vise, hvordan variablen Variant ændres efter tildeling.


 Dim myVar As Variant
 MsgBox TypeName(myVar) ' Empty
 myVar = "Hello!"
 MsgBox TypeName(myVar) ' String
 myVar = 10
 MsgBox TypeName(myVar) ' Integer
note

En Variant-variabel initialiseres med specialdatatypen Tom. Du kan bruge funktionen IsEmpty til at teste, om en variabel er en Empty Variant (tom variant).


Du kan også bruge nøgleordet Vilkårlig til at erklære en variabel som en Variant. Vilkårlig er imidlertid forældet og er tilgængelig af hensyn til bagud-kompatibilitet.

warning

Argumenter med typen Variant eller Vilkår overført i funktionskald tjekkes ikke for deres typer. Dim myVar As Any ' Variablen "myVar" er en Variant

Initielle værdier for variable

Som hovedregel bliver nyerklærede variable automatisk sat til værdien Null. Bemærk dog følgende:

Numeriske variable bliver automatisk tilskrevet værdien 0 efter erklæring.

Datovariable bliver tilskrevet værdien 0 internt, svarende til at konvertere værdien til "0" med funktionen Day, Month, Year eller Hour, Minute, Second.

Strengvariable bliver tildelt en tom streng ("") ved erklæring.

Matricer

LibreOffice Basic understøtter en- og flerdimensionelle arrays, defineret med en angivet variabeltype. Arrays er egnede til redigering af lister og tabeller i programmer. Individuelle elementer i et array kan adresseres gennem et numerisk indeks.

Arrays skal erklæres med sætningen Dim. Der er flere metoder til at angive indeksområdet af et array:


  Dim Text$(20)    '21 elementer nemmereret fra 0 til 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elementer (en matrice af 6 x 5 elementer)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elementer nummereret fra 5 til 25'
  Dim Text$(-15 To 5) '21 elementer (inkl. 0), nummereret fra -15 til 5'

Indeksområdet kan omfatte positive såvel som negative tal.

Konstanter

Konstanter har en fast værdi. De bliver kun defineret en gang i programmet og kan ikke blive redefineret senere:


Const ConstName=Expression

Støt os venligst!