Lytning til dokumenthændelser

Lytning til dokumenthændelser kan hjælpe i følgende situationer:

Udover at knytte makroer til hændelser kan man overvåge hændelser iværksat af LibreOffice-dokumenter. Applikations programmeringsgrænseflade (API) -sendere står for at kalde hændelses-scripts. I modsætning til listerners, som skal definere alle understøttede metoder, også ubrugte, behøver dokumentmonitorer samt krogede hændelses-scripts kun to metoder.

Overvågning af dokumenthændelser

Overvågning vises hermed for sprogene Basic og Python med objekt-orienteret programmering. Tildeling af scriptet OnLoad til hændelsen Open Document er tilstrækkelig til initiere og terminere dokumentovervågning. Menuen Funktioner - Tilpas, fanebladet Hændelser bruges til at tildele begge scripts.

Aflytning af hændelser hjælper med at sætte før- og efter-betingelser, såsom ind- og ud-læsning af biblioteker eller sporing af script-behandling i baggrunden. Brug af modulet Access2Base.Trace illustrerer denne sidste kontekst.

Med Python

Overvågning af hændelser begynder med objektinstantiering og slutter i sidste ende, når Python frigiver objektet. Iværksatte hændelser rapporteres med Access2Base konsolen.

note

Hændelserne OnLoad og OnUnload kan bruges til respektivt at sætte og ophæve stien til Python-programmer. De beskrives som Åbn dokument og Dokument lukket.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Overvåg dokumenthændelser """
       '''
       omformet fra 'Python-script til at overvåge OnSave-hændelse' på
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Dokumenthændelses monitor """
         ''' rapporter med Access2Base.Trace-konsolen ELLER
         rapporter på Ark 1, første kolonne for Calc-dokumenter '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # udkommenter alene for Calc-dokumenter
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start overvågning af doc. events
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Vis dokumenthændelser i første kolonne af et Calc-regneark """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew som det tidligste
         """ Start overvågning af dokumenthændelser """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthændelser bliver logget", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload som det seneste (valgfri)
         """ Stop overvågning af dokumenthændelser """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthændelser er blevet logget", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Overvåger alle dokumenthændelser """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # kun for Calc-dokumenter
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frigiver alle aktiviteter """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Åbn dokument'-hændelse
       listener = UiDocument() # Initierer lytning
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokument er blevet lukket'-hændelse
       pass # (valgfri) udført ved afslutning
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bag-/For-)grundskonsol til rapportering/logning af program.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Skriv liste over fire elementer til konsolen """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Tilføj logningsbesked til konsolen, valgfrit bruger-prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Sæt nedre grænse for logningbeskeder lower limit """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsolindhold/-dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grib fat i applikationsbaseret Basic-script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Pas på den fejlstavede documentEventOccured-metode, som arver en trykfejl fra LibreOffice API (Applikations programmerings brugerflade)


Tipikon

Hændelserne Start applikation og Luk applikation kan bruges til henholdsvis at sætte og ophæve Python-stien til bruger-scripts eller LibreOffice scripts. På samme måde kan dokument-baserede Python-biblioteker eller -moduler indlæses og frigives med hændelserne Åbn dokument og Dokument lukket. Se flere oplysninger på Import af Python-moduler.


Med LibreOffice Basic

Med menuen Funktioner ▸ Tilpas, fanebladet Hændelser udløser hændelsen Åbn dokument en ConsoleLogger-initialisering. Rutinen _documentEventOccured - sat af ConsoleLogger - tjener som et unikt indgangspunkt til at fange alle dokumenthændelser.

controller.Events module


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' eksemplar af controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Åbn dokument <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' ConsoleLogger unikt indgangspunkt '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller.ConsoleLogger-klassemodul

Hændelsesovervågning begynder i det øjeblik et ConsoleLogger-objekt instantieres og stopper ultimativt, når dokumentet lukkes. Rutinen StartAdapter indlæser nødvendige Basic-biblioteker, mens opfangede hændelser rapporteres med modulet Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     Design-mønster-objektet ' ADAPTER skal instantieres i hændelsen "Åbn dokument"
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Sættes til True for at visualisere dokumenthændelser
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' tekstbesked at logge i konsollen
       
     ' EGENSKABER
     Private Property Get FileName As String
       ''' System-afhængigt filnavn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODER
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvåg dokumenthændelser '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialisér logning af dokumenthændelser '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Dokumenthændelser logges", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Afslut logning af dokumenthændelser '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Dokumenthændelserer logget", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Dialogen opfangede hændelser
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' HÆNDELSER
     ' Din kode til håndterede hændelser skrives her
   
warning

På på den fejlstavede _documentEventOccured-metode, som arver en trykfejl fra LibreOffice API (Applikations programerings-brugerflade).


Opdagelse af dokumenthændelser

Senderen API-objekt omfatter listen over de hændelser den er ansvarlig for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Vis dokumenthændelser """
       '''
       tilpasset efter DisplayAvailableEvents() af A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Udvidelsen Alternative Python Script Organizer (APSO = Alternativ Python-Script Organisator) bruges til at levere hændelsesinformation på skærmen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Vis dokumenthændelser '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Støt os venligst!