Overvåger Dokumenthændelser

Udover at knytte makroer til hændelser kan man overvåge hændelser iværksat af LibreOffice-dokumenter. Applikations programmeringsgrænseflade (API) -sendere står for at kalde hændelses-scripts. I modsætning til listerners, som skal definere alle understøttede metoder, også ubrugte, behøver dokumentmonitorer samt krogede hændelses-scripts kun to metoder.

Lytning til dokumenthændelser

Overvågning illustreres hermed for sprogene Basic og Python med objektorienteret programmering. Tildeling af skriptet OnLoad til hændelsen Open Document er tilstrækkelig til at begynde og afslutte overvågning af dokumenthændelser. Menuen Funktioner – Tilpas... fanebladet Events bruges til at tildele begge skripts.

Aflytning af hændelser letter indstilling af tilstande før og efter såsom ind- og udlæsning af biblioteker eller udførelse af sporingsskripts i baggrunden. Brug af Access2Base Trace-modulet illustrerer den sidstnævnte kontekst.

Med Python

Overvågning af hændelser begynder med objektinstantiering og slutter i sidste ende, når Python frigiver objektet. Iværksatte hændelser rapporteres med Access2Base konsolen.

note

OnLoad- og OnUnload-hændelser kan bruges til henholdsvis at sætte og ophæve Pythons programsti. De er beskrevet som Open document og Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Overvåg dokumenthændelser """
       '''
       omformet fra 'Python-script til at overvåge OnSave-hændelse' på
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Dokumenthændelses monitor """
         ''' rapporter med Access2Base.Trace-konsolen ELLER
         rapporter på Ark 1, første kolonne for Calc-dokumenter '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # udkommenter alene for Calc-dokumenter
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start overvågning af doc. events
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Vis dokumenthændelser i første kolonne af et Calc-regneark """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew som det tidligste
         """ Start overvågning af dokumenthændelser """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthændelser bliver logget", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload som det seneste (valgfri)
         """ Stop overvågning af dokumenthændelser """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthændelser er blevet logget", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Overvåger alle dokumenthændelser """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # kun for Calc-dokumenter
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frigiver alle aktiviteter """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Åbn dokument'-hændelse
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokument er blevet lukket'-hændelse
       pass # (valgfri) udført ved afslutning
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bag-/For-)grundskonsol til rapportering/logning af program.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Skriv liste over fire elementer til konsolen """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Tilføj logningsbesked til konsolen, valgfrit bruger-prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Sæt nedre grænse for logningbeskeder lower limit """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsolindhold/-dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Pas på den fejlstavede documentEventOccured-metode, som arver en trykfejl fra LibreOffice API (Applikations programmerings brugerflade)


Tipikon

Hændelserne Start application og Close application kan bruges til henholdvis at sætte og frigive Python-stien til bruger-scripts eller LibreOffice-scripts. På samme måde kan dokumentbaserede Python-biblioteker sættes eller frigives med Open document- og Document closed-hændelser. Find mere information i Importing Python Modules (på engelsk).


Med LibreOffice Basic

Onload-scriptet knyttes til Open document-hændelsen med Funktioner – Tilpas...-menuens faneblad Hændelser. Overvågning af hændelser begynder, såsnart et ConsoleLogger-objekt bliver instantieret og slutter endeligt, når Basic-motoren frigiver det. En OnLoad-hændelse indlæser de nødvendige Basic-biblioteker, mens opfangede hændelser rapporteres med Access2Base.Trace-modulet.


     REM controller.Events-modul
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' controller.ConsoleLogger-forkomst
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Åbn dokument <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM controller.ConsoleLogger klasse-modul
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER-designmønster-objekt, der skal instatieres i « Åbn dokument »-hændelsen
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' System-afhængigt filnavn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODER
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvåg dokumenthændelser '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialisér logning af dokumenthændelser '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthændelser bliver logget", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Afslut logning af dokumenthændelser '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthændelser er blevet logget", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Din kode til håndterede hændelser skrives her
   
warning

På på den fejlstavede _documentEventOccured-metode, som arver en trykfejl fra LibreOffice API (Applikations programerings-brugerflade).


Opdagelse af dokumenthændelser

Senderen API-objekt omfatter listen over de hændelser den er ansvarlig for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Vis dokumenthændelser """
       '''
       tilpasset efter DisplayAvailableEvents() af A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Udvidelsen Alternative Python Script Organizer (APSO = Alternativ Python-Script Organisator) bruges til at levere hændelsesinformation på skærmen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Vis dokumenthændelser '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Støt os venligst!