Formulář

Obsahuje příkazy umožňující zapnout režim návrhu formuláře, povolit/zakázat průvodce ovládacími prvky a vkládat ovládací prvky formuláře do dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář.


Režim návrhu

Vypne nebo zapne Režim návrhu. Tato funkce se používá pro rychlé přepínání mezi režimem návrhu a uživatelským režimem. Po aktivaci je možné upravovat ovládací prvky formuláře, po deaktivaci je možné formulář používat.

Průvodci ovládacími prvky

Určuje, zda se mají při vložení nového ovládacího prvku automaticky spouštět průvodci. Toto nastavení platí pro všechny dokumenty.

Popisek

Ikona Popisek

Vytvoří pole pro zobrazení textu. Tyto popisky slouží pouze k zobrazení předem definovaného textu. Nelze do nich zadávat údaje.

Textové pole

Ikona Textové pole

Vytvoří textové pole. Textová pole jsou pole, do kterých může uživatel zadávat text. Ve formulářích se v textových polích zobrazují údaje nebo umožňují zadávání dat.

Zaškrtávací pole

Ikona Zaškrtávací pole

Vytvoří zaškrtávací pole. Zaškrtávací pole umožňují aktivovat nebo deaktivovat funkce formuláře.

Tlačítko volby

Ikona Tlačítko volby

Vytvoří tlačítko volby. Tlačítka volby umožňují dát uživateli na výběr z několika možností. Tlačítka volby se stejnou funkčností mají stejný název (vlastnost Název). Obvykle se spojí pomocí seskupení.

Seznam

Ikona Seznam

Vytvoří seznam. V tomto prvku může uživatel vybrat položku ze seznamu. Je-li formulář propojený s databází a spojení s databází je aktivní, automaticky se po vložení seznamu do dokumentu spustí Průvodce seznamem. Tento průvodce vám pomůže vytvořit seznam.

Pole se seznamem

Ikona Pole se seznamem

Vytvoří pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkový seznam s rozbalovacím seznamem, ze kterého může uživatel vybrat hodnotu. Poli se seznamem je možné přiřadit vlastnost "pouze pro čtení", aby uživatel nemohl zadat jiné hodnoty, než jsou určeny v seznamu. Je-li formulář propojený s databází a spojení s databází je aktivní, automaticky se po vložení pole se seznamem do dokumentu spustí Průvodce polem se seznamem.

Tlačítko

Ikona Tlačítko

Vytvoří tlačítko. Tuto funkci lze použít ke spuštění příkazu pro určenou událost, např. klepnutí myší.

Na tato tlačítka je možné použít text i obrázky.

Obrázkové tlačítko

Ikona Obrázkové tlačítko

Vytvoří tlačítko představené obrázkem. Kromě obrázkové reprezentace má obrázkové tlačítko stejné vlastnosti jako "normální" tlačítko.

Formátované pole

Ikona Formátované pole

Vytvoří formátované pole. Formátované pole je textové pole, u kterého je možné určit, jak se formátuje vstup a výstup a jaká omezení pro ně platí.

Formátované pole má zvláštní vlastnosti (zvolte Formát - Ovládací prvek).

Další pole

Pole formuláře pro datum, čas, číselné a měnové pole a pole vzorku.

Seskupení

Ikona Seskupení

Vytvoří rámec, který vizuálně seskupí několik ovládacích prvků. Seskupení vám umožňuje spojit např. tlačítka volby.

Pokud vložíte do dokumentu seskupení, spustí se Průvodce prvkem skupiny, který vám umožní snadno vytvořit skupinu voleb.

Poznámka: Pokud přetáhnete rámec seskupení kolem již existujících ovládacích prvků a poté chcete vybrat některý ovládací prvek, musíte nejprve otevřít místní nabídku seskupení a vybrat Uspořádat - Odsunout do pozadí. Poté podržte a vyberte ovládací prvek.

note

Rámec seskupení se používá pouze pro vizuální vzhled. Funkční seskupení tlačítek volby lze provést nastavením názvu: všem volbám, které chcete seskupit, zadejte stejnou vlastnosti Název.


Ovládací pole obrázku

Ikona Ovládací pole obrázku

Vytvoří ovládací pole obrázku. Lze je použít jen k přidávání obrázků z databáze. Ve formuláři v dokumentu poklepejte na tento ovládací prvek a zobrazí se dialog Vložit obrázek. Také má místní nabídku (ne v režimu návrhu) s příkazy pro vkládání a odstranění obrázku.

Pokud není ovládací pole obrázku chráněno proti zápisu, lze ve formuláři zobrazit obrázky z databáze nebo vkládat do databáze nové obrázky. Ovládací prvek musí odkazovat na pole databáze, které je typu obrázek (image). Zadejte tedy datové pole v okně vlastností na kartě Data.

Výběr souboru

Ikona Výběr souboru

Vytvoří tlačítko, které umožní výběr souboru.

Ovládací prvek tabulky

Ikona Ovládací prvek tabulky

Vytvoří ovládací prvek tabulky pro zobrazení tabulky z databáze. Pokud vytvoříte nový ovládací prvek tabulky, spustí se Průvodce prvkem tabulky.

Speciální informace o ovládacím prvku tabulky.

Lišta navigace

Ikona Lišta navigace

Vytvoří lištu Navigace.

Lišta navigace umožňuje pohybovat se mezi záznamy v databázi nebo databázovém formuláři. Ovládací prvky na liště navigace fungují stejně jako na výchozí liště navigace v LibreOffice.

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Pořadí aktivace

Otevře dialogového okno Pořadí aktivace, v němž je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Automaticky zaměřit ovládací prvek

Ovládací prvky s obsahem

Ovládací prvek s obsahem je prvek se zástupným textem, jehož obsah bude při klepnutí na prvek nahrazen. Jednotlivé ovládací prvky lze přizpůsobovat a přidávat do šablony, formulářů a dokumentů. Mohou zobrazovat text pokynů pro vyplnění, které zmizí, jakmile uživatel zadá vlastní text.

Podpořte nás!