Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Opakovat

Zopakuje poslední příkaz. Tento příkaz je dostupný v aplikaci Writer a Calc.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Nabídka Vložit jinak

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Režim výběru

Zvolte z podnabídky režim výběru: standardní nebo blokový.

Vybrat text

V textovém dokumentu jen pro čtení je možné povolit kurzor pro výběr.

Najít

Přepne viditelnost nástrojové lišty Najít, která slouží k vyhledávání textu nebo navigaci mezi prvky dokumentu.

Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Přejít na stránku

Otevře dialogové okno pro zadání čísla stránky, která se má zobrazit.

Sledování změn

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Nabídka Komentáře

Zobrazí podnabídku, která umožňuje odpovídat na komentáře jiných uživatelů, označovat komentáře jako vyřešené a mazat je.

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Odkaz

Podnabídka nabízející možnosti úprav poznámek pod čarou, vysvětlivek a položek rejstříku a použité literatury.

Pole

Otevře dialogové okno, kde můžete upravit vlastnosti pole. Klepněte myší před pole a poté vyberte tento příkaz. V dialogovém okně můžete použít tlačítka se šipkami pro pohyb mezi předcházejícím a následujícím polem.

Umožňuje změnit nebo odstranit v aktuálním dokumentu jednotlivé odkazy na externí soubory. Můžete také aktualizovat obsah aktuálního souboru podle nejnovější verze odkazovaného externího souboru. Tento příkaz se netýká hypertextových odkazů a není dostupný, pokud dokument odkazy na jiné soubory neobsahuje.

Objekt OLE

Umožňuje upravit vybraný objekt OLE, který jste vložili z podnabídky Vložit - Objekt OLE.

Vyměnit databázi

Změní zdroj dat pro aktuální dokument. Pro správné zobrazení obsahu polí je třeba, aby nová databáze obsahovala pole se stejnými názvy jako stará databáze.

Režim přímého kurzoru

Aktivuje nebo deaktivuje přímý kurzor. S přímým kurzorem je možné klepnout na začátek, doprostřed nebo na konec jakéhokoliv řádku textu na stránce a poté začít psát.

Režim úprav

Umožňuje upravovat dokument jen pro čtení nebo databázovou tabulku. Režim úprav zapnete pomocí možnosti Režim úprav.

Podpořte nás!