Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Opakovat

Zopakuje poslední příkaz. Tento příkaz je dostupný v aplikaci Writer a Calc.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Vložit jinak

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Režim výběru

Zvolte z podnabídky režim výběru: normální nebo blokový.

Vybrat text

Výběrový kurzor je možné povolit i v dokumentech jen pro čtení nebo Nápovědě. Zvolte Úpravy - Vybrat text nebo otevřete místní nabídku v dokumentu jen pro čtení a zvolte Vybrat text. Výběrový kurzor nebliká.

Režim přímého kurzoru

Umožní uživateli začít psát, poté co klepne na stránce na začátek, doprostřed nebo na konec jakéhokoliv řádku textu.

Najít

Přepne viditelnost nástrojové lišty Najít, která slouží k vyhledávání textu nebo navigaci mezi prvky dokumentu.

Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Přejít na stránku

Otevře okno Navigátoru na číselníku Číslo stránky, do kterého lze zadat požadované číslo stránky.

Sledování změn

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Umožňuje upravit vybranou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Klepněte myší před poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom zvolte tento příkaz.

Položka rejstříku

Slouží k úpravě položky rejstříku. Klepněte před nebo do položky rejstříku a zvolte tento příkaz.

Položka použité literatury

Umožňuje upravit položku použité literatury.

Pole

Otevře dialogové okno, kde můžete upravit vlastnosti pole. Klepněte myší před pole a poté vyberte tento příkaz. V dialogovém okně můžete použít tlačítka se šipkami pro pohyb mezi předcházejícím a následujícím polem.

Odkazy

Umožňuje upravit vlastnosti odkazu v aktuálním dokumentu, např. cestu ke zdrojovému souboru. Tento příkaz není dostupný, pokud aktuální dokument neobsahuje odkazy na jiné soubory.

Obrázková mapa

Umožňuje připojit URL k určitým oblastem v obrázku nebo skupině obrázků. Obrázková mapa je skupina jedné či více takových oblastí.

Objekt

Umožňuje upravit vybraný objekt vložený příkazem Vložit - Objekt.

Vyměnit databázi

Změní zdroj dat pro aktuální dokument. Pro správné zobrazení obsahu polí je třeba, aby nová databáze obsahovala pole se stejnými názvy jako stará databáze.

Upravit soubor

Použijte ikonku Upravit soubor pro aktivaci nebo ukončení módu úprav.

Podpořte nás!