Ladění dokončování slov textového dokumentu

Pokud máte rádi, že LibreOffice automaticky dokončuje často používaná slova, můžete dalším nastavením toto chování vyladit. Chcete-li, můžete také uložit aktuální seznam shromážděných slov, aby mohl být použit v další relaci.

Pro ladění dokončování slov zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav - Dokončování slov a vyberte některou z následujících možností:

Vložení přídavné mezery

Vyberte Přidat mezeru.

Ikona poznámky

Znak mezery je přidán poté, co napíšete první znak slova následujícího po automaticky dokončeném slovu. Znak mezery se nepřidá, pokud je následujícím znakem oddělovač jako tečka nebo znak konce řádku.


Volba potvrzovací klávesy

Zvolte ze seznamu Přijmout klávesou klávesu pro odsouhlasení navrženého slova.

Volba minimální délky slova

Pole Minimální délka slova nastavuje minimální počet písmen slova pro zařazení do seznamu.

Volba působnosti shromážděných slov

Vypněte volbu Při zavření dokumentu odstranit slova z něj ze seznamu.

Tím seznam platí také pro ostatní dokumenty, které otevřete. Při zavření posledního dokumentu LibreOffice se ale seznam slov smaže.

Pokud tuto volbu povolíte, seznam platí jen tak dlouho, dokud je otevřen aktuální dokument.

Pokud si přejete, aby seznam slov existoval déle než jen v aktuálním sezení aplikace LibreOffice, uložte ho jako dokument, jak je to popsáno v následující sekci.

Použití seznamu slov pro další relace

Ikona poznámky

Je-li zapnuta automatická kontrola pravopisu, do seznamu jsou přidávána pouze slova, která rozpozná kontrola pravopisu.


Použitím seznamu slov můžete vždy začínat s určitou sadou pojmů, které se budou dokončovat.

  1. Otevřete textový dokument, který obsahuje pojmy, které se mají dokončovat.

    Funkce dokončování slov tato slova shromáždí.

  2. Vyberte všechny nebo některé ze slov v seznamu.

  3. Pomocí +C zkopírujete všechna vybraná slova do schránky. Vložte obsah schránky do nového dokumentu a ten uložte, abyste získali seznam shromážděných slov.

    Pokud tento seznam otevřete později, slova se automaticky shromáždí, takže funkce dokončování slov začne s určitou sadou slov.

Podpořte nás!