Vzorec

Otevře podnabídku, ze které je možné do tabulky buňky vložit vzorec. Umístěte kurzor do buňky v tabulce nebo na místo v dokumentu, kde se má zobrazit výsledek. Klepněte na ikonu Vzorec a vyberte z nabídky požadovaný vzorec.

Vzorec se zobrazí ve vstupním řádku. Chcete-li určit oblast buněk v tabulce, označte požadované buňky myší. Adresy buněk se také zobrazí ve vstupním řádku. Podle potřeby doplňte další parametry a klepnutím na Použít potvrďte vzorec. Pokud znáte odpovídající syntaxi, můžete vzorec zadat přímo. To je nezbytné např. v dialogu Vložit pole nebo Upravit pole.

Pro přístup k tomuto příkazu...

S kurzorem umístěným v tabulce stiskněte F2

Na nástrojové liště Tabulka stiskněte ikonu Vzorec.

Ikona Vzorec na liště Tabulka

Vzorec


Přehled možností vzorce

Základní výpočty

Operace

Název

Příklad

Sčítání

+

Vypočítá součet.

Příklad: <A1> + 8

Odčítání

-

Vypočítá rozdíl

Příklad: 10 - <B5>

Násobení

MUL nebo *

Vypočítá součin.

Příklad: 7 MUL 9

Dělení

DIV nebo /

Vypočítá podíl

Příklad: 100 DIV 15


Základní funkce v podnabídce

Funkce

Název

Příklad

Součet

SUM

Vypočítá součet vybraných buněk.

Příklad: SUM <A2:C2> zobrazí součet hodnot v buňkách A2 až C2

Zaokrouhlení

ROUND

Zaokrouhlí číslo na určený počet desetinných míst.

Příklad: 15.678 ROUND 2 zobrazí 15.68

Procento

PHD

Vypočítá procento.

Příklad: 10 + 15 PHD zobrazí 10.15

Druhá odmocnina

SQRT

Vypočítá druhou odmocninu.

Příklad: SQRT 25 zobrazí 5.00

Exponent

POW

Vypočítá mocninu čísla.

Příklad: 2 POW 8 zobrazí 256.00


Operátory

Do vzorce můžete vkládat různé operátory. Na výběr máte z následujících funkcí:

Operátor

Název

Příklad

Oddělovač v seznamu

|

Odděluje prvky v seznamu.

Příklad použití seznamu:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Rovno

EQ nebo ==

Ověřuje, zda se zadané hodnoty rovnají. Pokud se nerovnají, výsledek je nula, jinak 1 (true).

Příklad: <A1> EQ 2 zobrazí 1 pokud buňka A1 obsahuje číslo 2.

Není rovno

NEQ nebo !=

Ověřuje nerovnost zadaných hodnot.

Příklad: <A1> NEQ 2 zobrazí 0 (nepravda), je-li obsahu A1 roven 2.

Méně než nebo rovno

LEQ

Ověřuje, zda je hodnota menší nebo rovna určené hodnotě.

Příklad: <A1> LEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší nebo roven 2.

Více než nebo rovno

GEQ

Ověřuje, zda je hodnota větší nebo rovna určené hodnotě.

Příklad: <A1> GEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší nebo roven 2.

Menší než

L

Ověřuje, zda je hodnota menší než určená hodnota.

Příklad: <A1> L 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší než 2.

Větší než

G

Ověřuje, zda je hodnota větší než určená hodnota.

Příklad: <A1> G 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší než 2.

Booleovské OR

OR

Ověří hodnoty podle booleovské funkce OR.

Příklad: 0 OR 0 zobrazí 0 (nepravda), všechno ostatní skončí výsledkem 1 (pravda)

Booleovské X OR

XOR

Ověří hodnoty podle booleovské funkce XOR.

Příklad: 1 XOR 0 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské AND

AND

Ověří hodnoty podle booleovské funkce AND.

Příklad: 1 AND 2 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské NOT

NOT

Ověří hodnoty podle booleovské funkce NOT.

Příklad: NOT 1 (pravda) zobrazí 0 (nepravda)


Statistické funkce

Máte na výběr z následujících statistických funkcí:

Funkce

Název

Příklad

Střední hodnota

MEAN

Vypočte aritmetickou střední hodnotu z hodnot v oblasti nebo seznamu.

Příklad: MEAN 10|30|20 zobrazí 20

Nejmenší hodnota

MIN

Vypočte nejmenší hodnotu z oblasti nebo seznamu.

Příklad: MIN 10|30|20 zobrazí 10

Největší hodnota

MAX

Vypočte největší hodnotu z oblasti nebo seznamu.

Příklad: MAX 10|30|20 zobrazí 30

Součin

PRODUCT

Vypočte součin vybraných buněk.

Příklad: PRODUCT <A2:C2> zobrazí součin hodnot z buněk A2 až C2

Počet

COUNT

Spočítá neprázdné buňky.

Příklad: COUNT <A2:C2> zobrazí počet neprázdných buněk v oblasti A2 až C2


Funkce

Máte na výběr z následujících funkcí:

Funkce

Název

Příklad

Sinus

SIN

Vypočte sinus v radiánech.

Příklad: SIN (PI/2)

Kosinus

COS

Vypočte kosinus v radiánech.

Příklad: COS 1

Tangens

TAN

Vypočte tangens v radiánech.

Příklad: TAN <A1>

Arkussinus

ASIN

Vypočte arkussinus v radiánech.

Příklad: ASIN 1

Arkuskosinus

ACOS

Vypočte arkuskosinus v radiánech.

Příklad: ACOS 1

Arkustangens

ATAN

Vypočte arkustangens v radiánech.

Příklad: ATAN 1

Absolutní hodnota

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

Příklad: ABS -34 vrátí 34

Znaménko

SIGN

Vrátí algebraické znaménko čísla.

Příklad: SIGN -23 vrátí -1


Proměnné pro vlastnosti dokumentu

Následující vlastnosti dokumentu najdete také v nabídce Soubor - Vlastnosti - Statistika.

Název

Popis

CHAR

Počet znaků v dokumentu

WORD

Počet slov v dokumentu

PARA

Počet odstavců v dokumentu

GRAPH

Počet obrázků v dokumentu

TABLES

Počet tabulek v dokumentu

OLE

Počet objektů v dokumentu

PAGE

Celkový počet stránek v dokumentu


Další předdefinované hodnoty

Popis

Název

Hodnota

PI

PI

3.1415...

Eulerova konstanta

E

2.71828...

Pravda

TRUE

různé od 0

Nepravda

FALSE

0


Podpořte nás!