Umístění a velikost

Určuje velikost a umístění vybraného obrázku, rámce či objektu OLE na stránce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Umístění a velikost.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Umístění a velikost.

Zvolte Zobrazit - Styly - Styly rámce, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Typ.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Umístění a velikost.

Z místní nabídky:

Zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

V nabídce Objekt na kartě Objekt zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

Pomocí klávesnice:

F4, then Position and Size tab.

Ze stavového řádku:

Klepněte na oblast Velikost vybraného objektu a zvolte kartu Umístění a velikost.


Velikost

Šířka

Zadejte požadovanou šířku vybraného objektu.

Relativní

Vypočítá šířku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Šířka relativně k

Určuje, co znamená 100% šířka: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Výška

Zadejte požadovanou výšku vybraného objektu.

Relativní

Vypočítá výšku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Výška relativně k

Určuje, co znamená 100% výška: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Zachovat poměr

Pokud změníte nastavení výšky či šířky, zachovává se vzájemný poměr stran.

Původní velikost

Obnoví původní nastavení velikosti vybraného objektu.

note

Tato volba není k dispozici pro rámce.


Automaticky

Automaticky upravuje výšku či šířku rámce, aby odpovídala obsahu rámce. Pokud chcete, můžete určit minimální výšku nebo minimální šířku rámce.

note

Volba Automaticky je k dispozici, jen pokud vyberete rámec.


Ukotvení

Určuje možnosti ukotvení vybraného objektu nebo rámce. Možnosti ukotvení nejsou k dispozici, pokud otevřete dialog z okna Styly.

Ke stránce

Ukotví výběr k aktuální stránce.

K odstavci

Ukotví výběr k aktuálnímu odstavci.

Ke znaku

Ukotví výběr ke znaku. U obrázků se jedná se o výchozí možnost.

Jako znak

Ukotví výběr jako znak. Výška současného řádku se upraví, aby odpovídala výšce výběru.

Umístění

Určuje umístění vybraného objektu na aktuální stránce.

Vodorovně

Vyberte vodorovné zarovnání objektu. Výběr určuje relativní umístění objektu vzhledem k oblasti nebo referenční čáře vybrané v rozbalovacím seznamu k. Tato volba není k dispozici, pokud vyberete ukotvit jako znak.

o

Určete vzdálenost mezi levým okrajem vybraného objektu a referenčním bodem, který vyberete v poli K. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud v poli Vodorovně zvolíte "Zleva".

k

Vyberte oblast nebo referenční čáru pro určení vodorovného zarovnání. K dispozici jsou následující možnosti:

Dostupné možnosti závisí na nastavení ukotvení. S ohledem na aktuálně zvolené ukotvení nemusí být zobrazeny všechny.

tip

Výsledek nastavení zarovnání si můžete zobrazit v náhledovém poli.


Zrcadlit na sudých stránkách

Na sudých stránkách převrátí aktuální nastavení vodorovného zarovnání.

tip

K úpravě rozvržení objektů na sudých a lichých stránkách můžete také použít možnost překlopení obrázku.


Svisle

Vyberte pro objekt možnost svislého zarovnání. Výběr určuje umístění objektu relativně vzhledem k oblasti nebo referenční čáře vybrané v rozbalovacím seznamu k.

tip

Výsledek nastavení zarovnání si můžete zobrazit v náhledovém poli.


o

Zadejte vzdálenost mezi horním okrajem objektu a oblastí nebo referenčním bodem, který je vybrán v rozbalovacím seznamu k. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou vybrány následující kombinace hodnot Svisle a Ukotvení. Pro ně lze určit velikost ponechané mezery:

Svisle

s ukotvením

Shora

Horní okraj vybrané oblasti.
Kladné hodnoty posunou objekt dolů, záporné nahoru.

Ke stránce, K odstavci, Ke znaku nebo K rámci

Zdola

Vybraná referenční čára.
Kladné hodnoty posunou objekt nahoru, záporné dolů.

Ke znaku nebo Jako znak


k

Vyberte oblast nebo referenční čáru pro svislé zarovnání. Objekt lze umístit relativně k následujícím oblastem či referenčním čarám:

Dostupné možnosti závisí na nastavení ukotvení. S ohledem na aktuálně zvolené ukotvení nemusí být zobrazeny všechny.

note

Pokud ukotvíte objekt k rámu s pevnou výškou, jsou k dispozici pouze možnosti "Dole" a "Na střed".


Udržovat v hranicích textu

Uchovává vybraný objekt s textem, ke kterému je objekt ukotven. Nevybírejte tuto možnost, pokud chcete vybraný objekt umístit kamkoliv do dokumentu.

Implicitně je volba Udržovat v hranicích textu zaškrtnuta, pokud otevřete dokument vytvořený ve verzi Writeru starší než OpenOffice.org 2.0. Není ovšem zaškrtnuta, pokud vytvoříte nový dokument nebo otevřete dokument ve formátu Microsoft Word (*.doc).

Povolit rámci rozdělení mezi stránky

Umožní, aby rámec pokračoval na další stránce, pokud se jeho obsah na aktuální již nevejde. Obsah, který rámec obtéká, bude umístěn na poslední stránku.

Ve výchozím nastavení je při vytváření textových rámců ve Writeru možnost Povolit rámci rozdělení mezi stránky zakázána. Pokud však otevřete dokument ve formátu Microsoft Word obsahující plovoucí tabulky, bude tato možnost vybrána.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Zelený obdélník představuje vybraný objekt a červený obdélník představuje referenční bod pro zarovnání. Pokud ukotvíte objekt jako znak, referenční bod se změní na červenou čáru.

Podpořte nás!