Položka (obsah)

Jestliže vyberete jako typ rejstříku Obsah, jsou dostupné následující možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit nebo upravit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík nebo obsah

Pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Až do úrovně

Zadejte maximální úroveň osnovy pro odstavce, určené v části Vytvořit z, které mají být do rejstříku zahrnuty.

Vytvořit z

V této oblasti určujete, které informace budou zahrnuty do rejstříku.

Osnova

Vytvoří rejstřík z úrovní osnovy. Do rejstříku se přidají odstavce s úrovní osnovy menší nebo rovnou úrovni zadané v poli Až do úrovně.

Odstavce formátované některým z předdefinovaných stylů odstavce („Nadpis 1–10“) mají úroveň odpovídající číslu v názvu stylu. Úrovně osnovy můžete odstavcům přiřadit také na kartě Osnova a seznam dialogového okna Formát - Odstavec.

tip

LibreOffice vytváří položky obsahu na základě úrovně osnovy pro styl odstavce a podle obsahu odstavce. Jestliže je odstavec prázdný, do obsahu se nepřidá. Chcete-li takový odstavec do obsahu přesto začlenit, přidejte do něj ručně mezeru nebo nezlomitelnou mezeru. Mezery uvedené v poli Za na kartě Číslování v dialogovém okně Číslování nadpisů začlenění do obsahu neovlivní, protože se jedná o součást číslování odstavce, nikoliv o jeho obsah.


Další styly

Zahrne do rejstříku jako položky odstavce se styly určenými v dialogovém okně Přiřadit styly. Chcete-li tyto styly odstavce vybrat, klepněte na tlačítko Přiřadit styly napravo od této možnosti. Aby se přiřazené styly odstavce do rejstříku zahrnuly, musí mít úroveň osnovy menší nebo rovnou hodnotě zadané v poli Až do úrovně.

tip

Možnost Další styly použijte, jestliže chcete do obsahu zahrnout odstavce se styly „Nadpis seznamu obrázků“, „Nadpis seznamu použité literatury“ či jakýmikoliv jinými relevantními styly.


Přiřadit styly

Otevře dialogové okno Přiřadit styly, kde můžete vybrat styly odstavce, které budou do rejstříku zahrnuty. Zvolte požadovanou úroveň, při které bude styl v rejstříku zobrazen.

Položky rejstříku

Zvolte tuto možnost, pokud chcete do vytvářeného rejstříku zahrnout položky vložené do dokumentu volbou Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku.

Podpořte nás!