Proměnné

Proměnná pole umožňují přidávat k dokumentu dynamický obsah. Je například možné použít proměnnou k resetování číslování stran.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Proměnné


Typ

Seznam všech dostupných polí.

Typ

Popis

Nastavit proměnnou

Definuje proměnnou a její hodnotu. Hodnotu proměnné můžete změnit klepnutím před pole s proměnnou a volbou Úpravy - Pole.

Zobrazit proměnnou

Vloží aktuální hodnotu proměnné, kterou vyberete v seznamu Vybrat.

Pole DDE

Vloží do dokumentu DDE odkaz, který můžete přes přiřazené jméno aktualizovat podle potřeby.

Vložit vzorec

Vloží konstantu, nebo výsledek vzorce.

Vstupní pole

Vloží novou hodnotu proměnné nebo uživatelem definovaného pole.

Hodnota proměnné ve vstupním poli platí pouze od toho místa, kde je pole vloženo. Pokud chcete hodnotu proměnné někde dále v dokumentu změnit, vložte další pole stejného jména, ale s jinou hodnotou. Naproti tomu hodnota uživatelem definovaného pole má globální platnost.

Proměnné jsou vypsány v poli Vybrat. Pokud klepnete na tlačítko Vložit, zobrazí se dialogové okno Vstupní pole, kde můžete zadat novou hodnotu nebo jako poznámku dodatečný text.

Interval číslování

Vloží automatické číslování pro tabulky, obrázky nebo rámce.

Nastavit proměnnou stránky

Vloží do dokumentu referenční bod, od něhož se číslování stran začne počítat znovu od začátku. Referenční bod povolíte zvolením hodnoty "zapnuto", zakážete jej nastavením hodnoty "vypnuto". Pokud chcete, aby číslování stran začalo vámi určenou hodnotou, můžete zde také nastavit korekci.

Zobrazit proměnnou stránky

Zobrazí v tomto poli počet stran získaný z referenčního bodu "Nastavit proměnnou stránky".

Uživatelská pole

Vloží uživatelsky definovanou globální proměnnou. K definici proměnné nebo podmínky můžete použít uživatelské pole. Pokud změníte uživatelské pole, všechny výskyty proměnné v dokumentu budou aktualizovány.


Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

Ikona tipu

Chcete-li rychle vložit pole ze seznamu, podržte a poklepejte na vybrané pole.


Formát

Zobrazuje-li pole datum, čas nebo číslo, k přizpůsobení jeho vzhledu je použit Formát. V okně Formát se zobrazují běžné formáty, po klepnutí na „Další formáty“ můžete určit formát vlastní.

Název

Zadejte název uživatelského pole, které chcete vytvořit.Tato možnost je k dispozici pro typy polí „Nastavit proměnnou“, „Pole DDE“, „Interval číslování“ a „Uživatelská pole“.

warning

Uživatelem definovaná pole jsou dostupná pouze v aktuálním dokumentu.


Hodnota

Zadejte obsah, který chcete přidat do uživatelem definovaného pole.

V seznamu Formát nastavte, zda bude hodnota vložena jako text nebo jako číslo.

note

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


V HTML dokumentu jsou pro pole typu "Nastavit proměnnou" k dispozici dvě dodatečná pole: HTML_ON a HTML_OFF. V závislosti na tom, co zvolíte, bude při uložení souboru jako HTML text zadaný do pole Hodnota převeden na úvodní HTML značku (<Hodnota>) nebo na uzavírací HTML značku (</Hodnota>).

Instrukce DDE

Obecná syntaxe DDE příkazu je "<Server> <Téma> <Položka>", kde "server" je DDE název aplikace, která obsahuje data, "téma" odkazuje na umístění "položky" (obvykle jméno souboru) a "položka" představuje konkrétní objekt.

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán typ „Pole DDE“.

Vzorec

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li zvolen typ pole "Vložit vzorec".

Odkaz

Zadejte text, který chcete v poli zobrazit. Pokud vkládáte pole typu zástupný znak, zadejte text, který se má zobrazit jako tip, pokud nad polem podržíte ukazatel myši.

Odchylka

Zadejte požadovaný posun číslování pro pole čísla strany, např. "+1".

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán typ pole „Nastavit proměnnou stránky“.

Neviditelná

Skryje v dokumentu obsah polí. Toto pole je do dokumentu vloženo jako tenká šedá značka. Tato možnost je k dispozici pouze pro typy polí "Nastavit proměnnou" a "Uživatelská pole".

Číslování podle kapitol

Nastaví volby pro vynulování číslování kapitol.

Úroveň

Zvolte úroveň nadpisu nebo kapitoly, pro kterou chcete v dokumentu začít číslovat od začátku.

Oddělovač

Zadejte znak, který chcete použít jako oddělovač mezi úrovněmi nadpisů nebo kapitol.

note

Číslování podle kapitol, Úroveň a Oddělovač jsou k dispozici pouze pro typ pole „Interval číslování“.


Použít

Přidá uživatelem definované pole do seznamu Vybrat.

Ikona Použít

Použít

Smazat

Odstraní uživatelem definované pole ze seznamu. Odstranit můžete pouze ta pole, která nejsou použita v aktuálním dokumentu. Pokud chcete odstranit pole, které je v aktuálním dokumentu použito, odstraňte nejprve všechny výskyty tohoto pole v dokumentu a nakonec pole odstraňte ze seznamu.

Icon

Odstranit

Podpořte nás!