Křížový odkaz

Zde vkládáte do dokumentu odkazy nebo odkazovaná pole. Odkazy jsou tvořeny odkazovanými poli v rámci stejného dokumentu nebo v poddokumentech hlavního dokumentu.

Výhodou vkládání křížových odkazů ve formě polí je jejich automatická aktualizace, dojde-li ke změnám původního obsahu. Stisknutím klávesy F9 můžete všechny odkazy v dokumentu aktualizovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Křížové odkazy

Zvolte Vložit - Křížový odkaz

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

Zvolte Odkazy - Křížový odkaz.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit křížový odkaz

Vložit křížový odkaz

Pomocí klávesnice:

+ F2


Vkládání křížových odkazů

Typ

Zobrazuje dostupné typy polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, klepněte na pole v seznamu Výběr a klepněte na Vložit. K dispozici jsou následující pole:

Typ

Význam

Nastavit odkaz

Nastaví cíl odkazovaného pole. Jako Název zadejte jméno odkazu. Až budete odkaz vkládat, bude tento název použit jako identifikátor v seznamu Výběr.

V HTML dokumentu budou odkazy zadané tímto způsobem ignorovány. Pro zadání cíle v HTML dokumentech musíte vložit záložku.

Vložit odkaz

Vloží odkaz na jinou pozici v dokumentu. Odpovídající textová pozice musí být nejprve definována v bodě "Nastavit odkaz". V opačném případě není vybráním názvu pole v seznamu Výběr vložit odkaz možné.

V hlavním dokumentu můžete nastavovat odkazy i mezi jednotlivými dílčími dokumenty. Název odkazu se v tomto případě nezobrazí v seznamu Výběr a musí být zadán ručně.

V HTML dokumentu budou odkazy vložené tímto způsobem ignorovány. Pro vytvoření odkazů v HTML dokumentech musíte vložit hypertextový odkaz.

Nadpisy

V poli Výběr je zobrazen seznam všech nadpisů v pořadí jejich výskytu v dokumentu.

Číslované odstavce

V poli Výběr je zobrazen seznam všech seřazených odstavců v pořadí jejich výskytu v dokumentu. Tento seznam obsahuje:

  • odstavce, jejichž stylu bylo v dialogovém okně Nástroje - Číslování nadpisů přiřazeno schéma číslování

  • odstavce seřazeného seznamu, formátované pomocí nástrojové lišty Formátování nebo dialogového okna Odrážky a číslování

  • odstavce formátované stylem seznamu s číslováním

  • odstavce formátované stylem odstavce, u nějž byl na kartě Osnova a seznam použit styl seznamu s číslováním.

Záložky

Po vložení záložky do dokumentu pomocí Vložit - Záložka bude k dispozici položka pro záložky na kartě Odkazy. Záložky se používají k označení určité pasáže textu v dokumentu. Můžete je například použít k odskoku z jedné pasáže v dokumentu na jinou.

V HTML dokumentu se tyto záložky stávají ukotveními typu <A name>, která například určují cíl hypertextových odkazů.

Poznámky pod čarou

Pokud vaše dokumenty obsahují poznámky pod čarou, můžete vybrat položku Poznámky pod čarou. Odkaz na poznámku pod čarou vrátí číslo poznámky.

(Vložené objekty s popisky)

Můžete nastavit odkaz na objekt, který obsahuje titulek. Například: pro vložení obrázku stiskněte pravé tlačítko a zvolte Titulek. Nyní se objekt ukáže v seznamu jako číslovaná "ilustrace".


tip

Odkazy jsou pole. Chcete-li odstranit odkaz, odstraňte pole. Pokud jako odkaz nastavíte delší text a nechcete jej znovu po odstranění odkazu zadávat, vyberte tento text a zkopírujte do schránky. Můžete jej potom opět vložit na stejné místo jako "neformátovaný text" použitím příkazu Úpravy - Vložit jinak. Tak zůstane text nedotčen a přitom odkaz odstraníte.


Výběr

Seznamy dostupných polí pro typ pole vybraný ze seznamu Typ. Pole vložíte tím, že na něj klepnete, vyberete formát v seznamu „Odkaz na“ a poté klepnete na Vložit.

tip

Chcete-li pole rychle vložit ze seznamu, podržte a poklepejte na vybrané pole.


Odkaz na

Zvolte formát, který chcete použít pro zvolené pole odkazu. K dispozici jsou následující formáty:

Formát

Význam

Číslo stránky (bez stylu)

Vloží číslo stránky, na které se nachází cíl odkazu.

Kapitola

Vloží číslo nadpisu nebo seznamu z odkazovaného cíle.

Odkazovaný text

Vloží jako kompletní text odkazovaného cíle. Pro poznámky pod čarou se vloží číslo poznámky, pro popisky kompletní popisek (kategorie, číslo a text).

„Nad“/„pod“

Vloží text "pod" nebo "nad" podle toho, zda se cíl odkazu nachází nad polem odkazu nebo pod ním.

Číslo stránky (se stylem)

Vloží číslo stránky obsahující cíl odkazu za použití formátu specifikovaného ve stylu stránky.

Číslo

Vloží číslo nadpisu nebo číslovaného odstavce obsahující vyšší úrovně podle kontextu. Viz poznámka pod touto tabulkou.

Číslo (bez kontextu)

Vloží pouze číslo nadpisu nebo číslovaného odstavce.

Číslo (celý kontext)

Vloží číslo nadpisu nebo číslovaného odstavců včetně všech vyšších úrovní.

Kategorie a číslo

Vloží kategorii a číslo popisku (nebo název a hodnotu proměnné interval číslování). Vloží se také jakýkoliv text mezi kategorií a číslem (nebo názvem a hodnotou proměnné).

Tato možnost je k dispozici pro všechny proměnné interval číslování, včetně čísel popisků.

Text popisku

Vloží veškerý text, který následuje od kategorie a čísla popisku do konce odstavce.

Tato možnost je k dispozici pro všechny proměnné interval číslování, včetně čísel popisků.

Číslo

Vloží číslo popisku (nebo hodnotu intervalu číslování).

Tato možnost je k dispozici pro všechny proměnné interval číslování, včetně čísel popisků.


note

Při použití formátů „Kapitola“, „Číslo“, „Číslo (bez kontextu)“ a „Číslo (celý kontext)“ se zobrazuje počet podúrovní podle nastavení Zobrazené podúrovně pro odpovídající úrovně osnovy v Nástroje - Číslování nadpisů.


Název

Zadejte název uživatelského pole, které chcete vytvořit. K nastavení cíle klepněte na "Nastavit odkaz" v seznamu Typ, zadejte název a klepněte na Vložit. K vytvoření odkazu na nový cíl klepněte na název cíle v seznamu Výběr.

Pokud pracujete v hlavním dokumentu, nejsou v seznamu Výběr zobrazena cílová umístění, která se v jednotlivých poddokumentech liší. Pokud chcete vložit odkaz na takový cíl, musíte do pole Název zadat cestu a jméno.

Hodnota

Zadejte obsah, který chcete přidat do uživatelem definovaného pole.

Pokud označíte v dokumentu nějaký text a potom vložíte odkaz, vybraný text se stane obsahem pole, které bylo právě vloženo.

Podpořte nás!