Dokument

Pole se používají pro vkládání informací o aktuálním dokumentu (např. název souboru, šablona, statistika, uživatelské údaje, datum a čas).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Dokument


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Význam

Autor

Jméno nebo iniciály aktuálního uživatele (jak jsou zadány v - LibreOffice - Uživatelské údaje).

Kapitola

Vloží číslo kapitoly nebo její název.

Datum

Vloží aktuální datum, a to buď jako neměnné pole (Datum (neměnné)), nebo jako proměnné (Datum), které je automaticky aktualizováno. Pole Datum ručně aktualizujete stisknutím F9.

Název souboru

Vloží jméno souboru a/nebo adresářovou cestu aktuálního dokumentu, případně i jméno souboru bez přípony.

Stránka

Vloží číslo aktuální, předchozí nebo další strany.

Podpis odstavce

Vloží pole metadat s elektronickým podpisem pro odstavec. Pro podepsání odstavce je nutné mít elektronický certifikát.

Odesílatel

Vloží pole s uživatelskými údaji. Zobrazené údaje můžete změnit pomocí - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Statistika

Vloží statistiku o dokumentu, např. počet slov, jako pole. Statistiky dokumentu najdete v nabídce Soubor - Vlastnosti na kartě Statistika.

Šablony

Vloží jméno souboru šablony, cestu k šabloně nebo jméno souboru šablony bez přípony. Můžete také vložit názvy "Kategorie" a "Styl" použité v aktuální šabloně.

Čas

Vloží aktuální čas, a to buď jako neměnné pole (Čas (neměnný)), nebo jako proměnný (Čas), který je automaticky aktualizován. Pole Čas ručně aktualizujete stisknutím F9.


note

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

tip

Chcete-li pole ze seznamu Vybrat rychle vložit, poklepejte na něj.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Klepnutím na „Další formáty“ otevřete dialogové okno Formát čísla, kde můžete vytvořit vlastní formát.

Když pro pole čísla kapitoly vyberete "Číslo kapitoly bez oddělovače", nezobrazí se oddělovač čísla kapitoly určený v nabídce Nástroje - Číslování kapitol.

Jestliže vyberete "číslo kapitoly" jako formát pro pole odkazů, bude zobrazeno pouze číslo v nadpisu kapitoly obsahující objekt, na nějž je odkazováno. Jestliže styl nadpisu kapitoly není číslován, zůstane pole prázdné.

note

Pro HTML export dat a časů se používají speciální formáty LibreOffice.


Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

Úroveň

Zadejte úroveň osnovy kapitoly, která se má zobrazit. Vložené pole zobrazí hodnotu převzatou z nejbližšího odstavce před vloženým polem, který má úroveň osnovy určenu.

Odchylka

Zadejte požadovaný posun číslování pro pole čísla strany, např. "+1".

Chcete-li, můžete vložit posun číslování pro zobrazené číslo strany. S posunem číslování jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyšší než aktuální číslo strany, ale pouze v případě, že strana s takovým číslem existuje. Na poslední straně bude takovéto pole prázdné.

tip

Jestliže chcete změnit vlastní číslo strany a ne zobrazované číslo, nepoužívejte posun číslování, ale přečtěte si část Čísla stránek.


Odchylka ve dnech nebo v minutách

Zadejte požadovaný posun pro pole data nebo času.

Podpořte nás!