Dokument

Pole se používají pro vkládání informací o aktuálním dokumentu (např. název souboru, šablona, statistika, uživatelské údaje, datum a čas).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Dokument


Ikona poznámky

Pro HTML export dat a časů se používají speciální formáty LibreOffice.


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Význam

Autor

Vloží jméno aktuálního uživatele.

Kapitola

Vloží číslo kapitoly nebo jméno kapitoly.

Datum

Vloží aktuální datum. Buď jako neměnné pole (Datum (neměnné)), nebo jako proměnné (Datum), které je automaticky aktualizováno. Pro ruční aktualizaci pole Datum stiskněte F9.

Název souboru

Vloží jméno souboru a/nebo adresářovou cestu aktuálního dokumentu, případně i jméno souboru bez přípony.

Stránka

Vloží číslo aktuální, předchozí nebo další strany.

Odesílatel

Vloží pole s uživatelskými údaji. Zobrazené údaje můžete změnit pomocí - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Statistika

Vloží statistiku o dokumentu, např. počet slov, jako pole. Statistiky dokumentu najdete v nabídce Soubor - Vlastnosti na kartě Statistika.

Šablony

Vloží jméno souboru šablony, cestu k šabloně nebo jméno souboru šablony bez přípony. Můžete také vložit názvy "Kategorie" a "Styl" použité v aktuální šabloně.

Čas

Vloží aktuální čas. Buď jako neměnné pole (Čas (neměnný)), nebo jako proměnný (Čas), který je automaticky aktualizován. Pro ruční aktualizaci pole Čas stiskněte F9.


Ikona poznámky

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Vybrat

Seznam polí dostupných pro typ pole vybraný v seznamu Typ. Chcete-li pole vložit, vyberte ho a klepněte na Vložit.

Ikona tipu

Chcete-li pole rychle vložit ze seznamu, podržte a poklepejte na vybrané pole.


Pole

Funkce

Předchozí stránka

Vloží číslo strany předchozí strany v dokumentu.

Další stránka

Vloží číslo následující strany v dokumentu.

Číslo stránky

Vloží číslo aktuální stránky.


V položce Formát klepněte na formát číslování, který chcete použít.

Chcete-li, můžete vložit posun číslování pro zobrazené číslo strany. S posunem číslování jedna (1) zobrazí pole číslo o jedna vyšší než aktuální číslo strany, ale pouze v případě, že strana s takovým číslem existuje. Na poslední straně bude takovéto pole prázdné.

Odchylka

Zadejte požadovaný posun číslování pro pole čísla strany, např. "+1".

Ikona tipu

Jestliže chcete změnit vlastní číslo strany a ne zobrazované číslo, nepoužívejte posun číslování, ale přečtěte si část Čísla stránek.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Když klepnete na "Další formáty", otevře se dialog Formát čísla, kde můžete vytvořit vlastní formát.

Když pro pole čísla kapitoly vyberete "Číslo kapitoly bez oddělovače", nezobrazí se oddělovač čísla kapitoly určený v nabídce Nástroje - Číslování kapitol.

Jestliže vyberete "číslo kapitoly" jako formát pro pole odkazů, bude zobrazeno pouze číslo v nadpisu kapitoly obsahující objekt, na nějž je odkazováno. Jestliže styl nadpisu kapitoly není číslován, zůstane pole prázdné.

Následující formáty intervalů číslování jsou pro odstavce, které jsou formátovány pomocí číslovaných nebo odrážkových seznamů:

Kategorie a číslo

Tento formát obsahuje vše mezi začátkem odstavce až po pole číslování.

Text popisku

Formát obsahuje text mezi koncem pole a koncem následujícího odstavce.

Číslo

Tento formát obsahuje pouze číslo odkazu.


Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

Úroveň

Vyberte úroveň nadpisů kapitol, které chcete zahrnout do vybraného pole.

Odchylka ve dnech nebo v minutách

Zadejte požadovaný posun pro pole data nebo času.

Hodnota

Zadejte obsah, který chcete přidat do uživatelem definovaného pole.

Podpořte nás!