Navigátor

Zobrazí nebo skryje okno Navigátor, kde je možné rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu. Navigátor je rovněž dostupný jako karta postranní lišty. Navigátor lze též použít pro vkládání částí z aktuálního nebo jiných otevřených dokumentů. S jeho pomocí lze také organizovat hlavní dokumenty. Chcete-li upravit položku v Navigátoru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz z místní nabídky. Je též možné ukotvit Navigátor k okraji pracovní plochy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Navigátor zap/vyp


Navigátor lze otevřít pomocí Zobrazit - Navigátor (F5). Okno Navigátoru lze přesouvat tažením za jeho záhlaví. Přetažením okna Navigátoru k levému, pravému nebo dolnímu okraji pracovní plochy dojde k jeho ukotvení. Ukotvený Navigátor lze uvolnit podržením klávesy a poklepáním na neaktivní (šedou) plochu Navigátoru.

Chcete-li zobrazit položky kategorie, klepněte na ikonu rozbalení vedle kategorie v Navigátoru. Počet položek v kategorii se zobrazí, jestliže najedete ukazatelem myši nad kategorii a chvilku posečkáte. Na položku v dokumentu přejdete pomocí, když na ni v Navigátoru poklepete.

Chcete-li přejít na následující nebo předchozí položku v dokumentu, vyberte kategorii v poli Navigovat podle a poté klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

V Navigátoru se zobrazuje to, co odpovídá místo, které je v dokumentu upravováno. Může se jednat o různé kategorie obsahu: nadpisy, tabulky, hypertextové odkazy atd. Pokud je stisknuto tlačítko „Pohled na navigaci v obsahu“ a jsou vybrány nadpisy, nadpis odpovídající aktuální pozici se v Navigátoru zvýrazní. Jsou-li vybrány tabulky, zobrazí se příslušná tabulka atd. Jestliže se prvek nachází ve sbalené vrstvě, taková vrstva se automaticky rozbalí a rozbalená zůstane i nadále.

Navigovat podle

V rozbalovacím poli zvolte, podle kterého typu položky se bude navigovat, když se použijí tlačítka Předchozí a Další.

Předchozí

Přejde na předchozí položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigovat podle a poté na kategorii, např. „Obrázky“.

Ikona Předchozí objekt

Předchozí položka

Další

Přejde na další položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigovat podle a poté na kategorii, např. „Obrázky“.

Ikona Další objekt

Další položka

Číslo stránky

Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, a stiskněte Enter. Použít můžete také rolovací tlačítko.

Pohled na navigaci v obsahu

Přepíná mezi zobrazením vybrané kategorie a všech kategorií v Navigátoru.

V místních nabídkách se používá výběr z příkazů popsaných na této stránce nápovědy. Příkazy v místních nabídkách se mění v závislosti na vybrané kategorii či položce.

Ikona Pohled na navigaci v obsahu

Pohled na navigaci v obsahu

Ikona

Kategorie

Místní nabídka

Ikona Nadpisy

Nadpisy

Sbalit/Rozbalit vše, Odeslat osnovu do schránky, Viditelnost obsahu osnovy, Sledování osnovy, Úroveň osnovy

Položka nadpisů

Sbalit/Rozbalit vše, Přejít na, Vybrat, Smazat, Kapitolu o úroveň výše, Kapitolu o úroveň níže, O úroveň výše, O úroveň níže, Viditelnost obsahu osnovy, Sledování osnovy, Úroveň osnovy

Ikona Tabulky

Tabulky

Položky tabulek

Přejít na, Vybrat, Upravit, Smazat, Přejmenovat

Ikona Rámce

Rámce

Ikona Obrázky

Obrázky

Ikona Objekty OLE

Objekty OLE

Ikona Záložky

Záložky

Položky rámců, obrázků, objektů OLE, záložek

Přejít na, Upravit, Smazat, Přejmenovat

Ikona Sekce

Sekce

Položky sekcí

Přejít na, Vybrat, Upravit, Přejmenovat

Ikona Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy

Položky hypertextových odkazů

Přejít na, Upravit, Smazat, Přejmenovat

Ikona Odkazy

Odkazy

Ikona Rejstříky

Rejstříky

Položky odkazů, rejstříků

Přejít na

Ikona Komentáře

Komentáře

Zobrazit vše, Skrýt vše, Smazat vše

Položky komentářů

Přejít na, Upravit, Smazat

Ikona Objekty kresby

Objekty kresby

Položky objektů kresby

Přejít na, Smazat, Přejmenovat

Vše

Způsob přetáhnutí, Zobrazení


note

V dokumentu se skrytá sekce v Navigátoru zobrazí šedě, a jestliže na ni najedete ukazatelem myši, zobrazí se text "Skrytá". Stejně se chovají i texty záhlaví a zápatí v dokumentu nepoužitých stylů stránky a také skrytý obsah tabulek, rámců, obrázků, objektů OLE a rejstříků.


Přepnout hlavní pohled

Přepíná mezi hlavním pohledem a normálním pohledem, jestliže je otevřen hlavní dokument.

Ikona Přepnout hlavní pohled

Přepnout hlavní pohled

Záhlaví

Přesune kurzor do záhlaví nebo ze záhlaví do dokumentu.

Ikona Záhlaví

Záhlaví

Zápatí

Přesune kurzor do zápatí nebo ze zápatí do dokumentu.

Ikona Zápatí

Zápatí

Ukotvení <-> Text

Přechází mezi textem poznámky pod čarou a jejím ukotvením v textu.

Ikona Ukotvení <-> Text

Ukotvení <-> Text

Vložit připomínku

Klepněte sem, chcete-li na aktuální pozici nastavit připomínku, můžete jich nastavit až pět. Na připomínku přejdete klepnutím na ikonu Navigace a poté v okně Navigace klepněte na ikonu Připomínka a poté na tlačítko Předchozí nebo Další.

Ikona Vložit připomínku

Vložit připomínku

note

Připomínky se procházejí v pořadí, v němž byly vloženy. Připomínky se při zavření dokumentu neukládají.


Úroveň osnovy

Ikona Úroveň osnovy

Úroveň osnovy

Klepněte na tuto ikonu a poté vyberte počet úrovní nadpisů, které chcete zobrazit v okně Navigátoru. Tento příkaz je též přístupný pomocí klepnutí pravým tlačítkem na nadpis v okně Navigátoru.

1-10

Klepnutím na 1 zobrazíte v Navigátoru pouze nadpisy nejvyšší úrovně (nadpisy kapitol), klepnutím na 10 zobrazíte všechny úrovně nadpisů.

Seznam

Zobrazí nebo skryje seznam v Navigátoru.

Ikona Seznam zap/vyp

Seznam zap/vyp

O úroveň výše

Zvýší úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li zvýšit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona O úroveň výše

O úroveň výše

O úroveň níže

Sníží úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li snížit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona O úroveň níže

O úroveň níže

Kapitolu o úroveň výše

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici výše. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona Kapitolu o úroveň výše

Kapitolu o úroveň výše

Kapitolu o úroveň níže

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici níže. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona Kapitolu o úroveň níže

Kapitolu o úroveň níže

tip

Chcete-li přeuspořádat nadpisy a k nim připojený text v dokumentu, vyberte v seznamu kategorii "Nadpisy" a klepněte na ikonu Zobrazení obsahu. Nyní je možné přeuspořádat obsah metodou táhni-a-pusť.


Způsob přetáhnutí

Nastavuje možnosti přetahování položek z Navigátoru do dokumentu, např. jako hypertextový odkaz. Klepněte na tuto ikonu a poté vyberte požadovanou možnost.

Ikona Režim přetáhnutí

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Vytvoří hypertextový odkaz na položku, kterou přetáhnete do aktuálního dokumentu. Klepněte na odkaz v dokumentu, chcete-li přejít na položku, na kterou odkaz míří.

Vložit jako odkaz

Vloží vybranou položku jako odkaz tam, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Text je vložen jako chráněná sekce, jejíž obsah je automaticky aktualizován, jestliže se změní zdrojový text. Ručně lze text aktualizovat pomocí volby Nástroje - Aktualizovat - Odkazy. Není možné vytvářet odkazy pro obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Vložit jako kopii

Vloží kopii vybrané položky na místo, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Není možné takto kopírovat obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Otevřené dokumenty

Nabízí seznam všech otevřených dokumentů. Chcete-li zobrazit obsah určitého dokumentu v okně Navigátoru, vyberte ho v seznamu. Dokument zobrazený v Navigátoru je v seznamu označen jako "aktivní".

Na položku v Navigátoru můžete také klepnout pravým tlačítkem, vybrat Zobrazení a klepnout na dokument, který chcete zobrazit.

Sledování osnovy

Nastaví v Navigátoru režim sledování osnovy. Tato vlastnost se uplatňuje pouze pro položky osnovy uvedené v pohledu na obsah v části Nadpisy. Chcete-li tento režim zapnout nebo změnit, klepněte pravým tlačítkem na Nadpisy nebo na položku v této části a zvolte Sledování osnovy. Vybraný režim se použije na celý dokument.

V režimech Výchozí a Zaměřené se v Navigátoru automaticky vybere nejbližší nadpis před aktuální pozicí kurzoru v dokumentu.

V režimu Výchozí se nemění, které položky osnovy jsou v Navigátory zobrazeny, pouze jsou vybírány.

V režimu Zaměřený se v Navigátoru zobrazují pouze nadpisy pro vybranou úroveň osnovy, a to relativně vzhledem k nejbližší vyšší úrovni. Jestliže je například vybrán nadpis úrovně 2, zobrazí se všechny nadpisy úrovně 2 pod stejným nadpisem úrovně 1, zatímco všechny nadpisy úrovní 3–10 (pod stejným nadpisem úrovně 1) budou sbaleny. Sbaleny budou také ostatní nadpisy, nacházející se pod jinými nadpisy úrovně 1.

Volbou Vypnuto sledování osnovy zakážete.

Podpořte nás!