Navigátor

Zobrazí nebo skryje okno Navigátor, kde je možné rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu. Navigátor je rovněž dostupný jako karta postranní lišty. Navigátor lze též použít pro vkládání částí z aktuálního nebo jiných otevřených dokumentů. S jeho pomocí lze také organizovat hlavní dokumenty. Chcete-li upravit položku v Navigátoru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz z místní nabídky. Je též možné ukotvit Navigátor k okraji pracovní plochy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Navigátor zap/vyp


Navigátor lze otevřít pomocí Zobrazit - Navigátor. Okno Navigátoru lze přesouvat tažením za jeho záhlaví. Přetažením okna Navigátoru k levému nebo pravému okraji pracovní plochy dojde k jeho ukotvení. Ukotvený Navigátor lze uvolnit přidržením klávesy Ctrl a poklepáním na neaktivní (šedou) plochu Navigátoru.

Klepněte na plus (+) vedle kategorie v Navigátoru, chcete-li zobrazit položky kategorie. Počet položek v kategorii se zobrazí, jestliže najedete ukazatelem myši nad kategorii a chvilku posečkáte. Na položku v dokumentu přejdete pomocí poklepání na ni v Navigátoru.

Chcete-li přejít na následující nebo předchozí položku v dokumentu, klepněte na ikonu Navigace, čímž bude otevřena nástrojová lišta Navigace, a poté v kategorii položek klepněte na šipku dolů nebo nahoru.

note

V dokumentu se skrytá sekce v Navigátoru zobrazí šedě, a jestliže na ni najedete ukazatelem myši, zobrazí se text "Skrytá". Stejně se chovají i texty záhlaví a zápatí v dokumentu nepoužitých stylů stránky a také skrytý obsah tabulek, rámců, obrázků, objektů OLE a rejstříků.


Přepnout hlavní pohled

Přepíná mezi hlavním pohledem a normálním pohledem, jestliže je otevřen hlavní dokument.

Ikona

Přepnout hlavní pohled

Navigace

Otevře nástrojovou lištu Navigace, kde můžete snadno přecházet na následující nebo předcházející položku v kategorii, kterou vyberete. Vyberte kategorii a poté klepněte na šipku "Předchozí" nebo "Další".

Pro pokračování v hledání klepněte na ikonu Opakovat hledání na nástrojové liště Navigace.

Ikona

Navigace

Předchozí

Přejde na předchozí položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigace a poté na kategorii, např. "Obrázky".

Ikona

Předchozí objekt

Další

Přejde na následující položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigace a poté na kategorii, např. "Obrázky".

Ikona

Následující objekt

Číslo stránky

Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, a stiskněte Enter.

Ikona tipu

Chcete-li kurzor rychle přesunout na jinou stránku dokumentu, stiskněte Shift++F5 a zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít (přechod může chvíli trvat).


Seznam

Zobrazí nebo skryje seznam v Navigátoru.

Ikona

Seznam zapnout/vypnout

Pohled na obsah

Přepíná mezi zobrazením vybrané kategorie a všech kategorií v Navigátoru.

Ikona

Přepnout zobrazení obsahu

tip

Chcete-li přeuspořádat nadpisy a k nim připojený text v dokumentu, vyberte v seznamu kategorii "Nadpisy" a klepněte na ikonu Zobrazení obsahu. Nyní je možné přeuspořádat obsah metodou táhni-a-pusť.


Vložit připomínku

Klepněte sem, chcete-li na aktuální pozici nastavit připomínku, můžete jich nastavit až pět. Na připomínku přejdete klepnutím na ikonu Navigace a poté v okně Navigace klepněte na ikonu Připomínka a poté na tlačítko Předchozí nebo Další.

Ikona

Vložit připomínku

note

Připomínky se procházejí v pořadí, v němž byly vloženy. Připomínky se při zavření dokumentu neukládají.


Záhlaví

Přesune kurzor do záhlaví nebo ze záhlaví do dokumentu.

Ikona

Záhlaví

Zápatí

Přesune kurzor do zápatí nebo ze zápatí do dokumentu.

Ikona

Zápatí

Ukotvení <-> Text

Přechází mezi textem poznámky pod čarou a jejím ukotvením v textu.

Ikona

Ukotvení <-> Text

Způsob přetáhnutí

Nastavuje možnosti přetahování položek z Navigátoru do dokumentu, např. jako hypertextový odkaz. Klepněte na tuto ikonu a poté vyberte požadovanou možnost.

Ikona

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Vytvoří hypertextový odkaz na položku, kterou přetáhnete do aktuálního dokumentu. Klepněte na odkaz v dokumentu, chcete-li přejít na položku, na kterou odkaz míří.

Vložit jako odkaz

Vloží vybranou položku jako odkaz tam, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Text je vložen jako chráněná sekce, jejíž obsah je automaticky aktualizován, jestliže se změní zdrojový text. Ručně lze text aktualizovat pomocí volby Nástroje - Aktualizovat - Odkazy. Není možné vytvářet odkazy pro obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Vložit jako kopii

Vloží kopii vybrané položky na místo, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Není možné takto kopírovat obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Úroveň osnovy

Klepněte na tuto ikonu a poté vyberte počet úrovní nadpisů, které chcete zobrazit v okně Navigátoru. Tento příkaz je též přístupný pomocí klepnutí pravým tlačítkem na nadpis v okně Navigátoru.

1-10

Klepnutím na 1 zobrazíte v Navigátoru pouze nadpisy nejvyšší úrovně (nadpisy kapitol), klepnutím na 10 zobrazíte všechny úrovně nadpisů.

Ikona

Úroveň osnovy

Kapitola nahoru

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici výše. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte Ctrl a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona

Kapitola nahoru

Kapitola dolů

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici níže. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte Ctrl a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona

Kapitola dolů

O úroveň výše

Zvýší úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li zvýšit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte Ctrl a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona

O úroveň výše

O úroveň níže

Sníží úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li snížit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte Ctrl a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona

O úroveň níže

Dokumenty

Nabízí seznam všech otevřených dokumentů. Chcete-li zobrazit obsah určitého dokumentu v okně Navigátoru, vyberte ho v seznamu. Dokument zobrazený v Navigátoru je v seznamu označen jako "aktivní".

Na položku v Navigátoru můžete také klepnout pravým tlačítkem, vybrat Zobrazení a klepnout na dokument, který chcete zobrazit.

Podpořte nás!