Navigátor

Zobrazí nebo skryje okno Navigátor, kde je možné rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu.

Navigátor lze též použít pro vkládání částí z aktuálního nebo jiných otevřených dokumentů a také pro správu hlavních dokumentů.

Chcete-li upravit položku v Navigátoru, klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte příkaz z místní nabídky.

Navigátor můžete ukotvit k okraji pracovního plochy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Z nástrojových lišt:

Ikona Navigátor zap/vyp

Navigátor zap/vyp

Pomocí klávesnice:

F5


Okno Navigátoru lze přesouvat tažením za jeho záhlaví.

Přetažením okna Navigátoru k levému, pravému nebo dolnímu okraji pracovní plochy dojde k jeho ukotvení. Ukotvený Navigátor lze uvolnit podržením klávesy a poklepáním na šedou oblast Navigátoru.

Klepnutím na ikonu rozbalení (+) vedle kategorie v Navigátory zobrazíte položky této kategorie. Klepnutím na rozbalenou kategorii ji sbalíte.

Počet položek v kategorii se zobrazí, jestliže najedete ukazatelem myši nad kategorii a chvilku posečkáte.

Na položku v dokumentu přejdete tím, že na ni v Navigátoru poklepete.

Chcete-li přejít na následující nebo předchozí položku v dokumentu, vyberte kategorii v poli Navigovat podle a poté klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

V Navigátoru se zobrazuje prvky, které odpovídají aktuálnímu umístění kurzoru. Může se jednat o různé kategorie obsahu: nadpisy, tabulky, hypertextové odkazy atd. Takový prvek se v Navigátoru zobrazí a zvýrazní v pohledu na obsah. Jestliže se prvek nachází ve sbalené vrstvě, taková vrstva se automaticky rozbalí a rozbalená zůstane i nadále.

Prvky dokumentu se při najetí na jejich názvy v Navigátoru zvýrazní tím, že se na zobrazené stránce invertují jejich barvy. Díky tomu jim může být věnována pozornost.

Navigovat podle

V rozbalovacím poli zvolte, podle kterého typu položky se bude navigovat, když se použijí tlačítka Předchozí a Další.

Předchozí

Přejde na předchozí položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigovat podle a poté na kategorii, např. „Obrázky“.

Ikona Předchozí objekt

Předchozí položka

Další

Přejde na další položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigovat podle a poté na kategorii, např. „Obrázky“.

Ikona Další objekt

Další položka

Číslo stránky

Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, a stiskněte Enter. Použít můžete také rolovací tlačítko.

Pohled na navigaci v obsahu

Přepíná mezi zobrazením vybrané kategorie a všech kategorií v Navigátoru.

Ikona Pohled na navigaci v obsahu

Pohled na navigaci v obsahu

V místních nabídkách se používá výběr z příkazů popsaných na této stránce nápovědy. Příkazy v místních nabídkách se mění v závislosti na vybrané kategorii či položce.

note

V dokumentu se skrytá sekce v Navigátoru zobrazí šedě, a jestliže na ni najedete ukazatelem myši, zobrazí se text "Skrytá". Stejně se chovají i texty záhlaví a zápatí v dokumentu nepoužitých stylů stránky a také skrytý obsah tabulek, rámců, obrázků, objektů OLE a rejstříků.


Přepnout hlavní pohled

Přepíná mezi hlavním pohledem a normálním pohledem, jestliže je otevřen hlavní dokument.

Ikona Přepnout hlavní pohled

Přepnout hlavní pohled

Záhlaví

Přesune kurzor do záhlaví nebo ze záhlaví do dokumentu.

Ikona Záhlaví

Záhlaví

Zápatí

Přesune kurzor do zápatí nebo ze zápatí do dokumentu.

Ikona Zápatí

Zápatí

Ukotvení <-> Text

Přechází mezi textem poznámky pod čarou a jejím ukotvením v textu.

Ikona Ukotvení <-> Text

Ukotvení <-> Text

Vložit připomínku

Klepněte sem, chcete-li na aktuální pozici nastavit připomínku, můžete jich nastavit až pět. Na připomínku přejdete klepnutím na ikonu Navigace a poté v okně Navigace klepněte na ikonu Připomínka a poté na tlačítko Předchozí nebo Další.

Ikona Vložit připomínku

Vložit připomínku

note

Připomínky se procházejí v pořadí, v němž byly vloženy. Připomínky se při zavření dokumentu neukládají.


Zobrazit až do úrovně osnovy

Klepněte na tuto ikonu nebo klepněte pravým tlačítkem na nadpis v okně Navigátoru a poté vyberte počet úrovní nadpisů, které chcete v Navigátoru zobrazit v části Nadpisy.

Například volbou 1 zobrazíte pouze nadpisy úrovně osnovy 1. Volbou 3 zobrazíte nadpisy až do úrovně osnovy 3. Volbou 10 zobrazíte všechny nadpisy.

Ikona Zobrazit až do úrovně osnovy

Zobrazit až do úrovně osnovy

Seznam

Zobrazí nebo skryje v Navigátoru seznam.

Ikona Seznam zap/vyp

Seznam zap/vyp

O úroveň osnovy výše

Zvýší úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li zvýšit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona O úroveň osnovy výše

O úroveň osnovy výše

O úroveň osnovy níže

Sníží úroveň osnovy vybraného nadpisu a jemu podřízených nadpisů o jednu. Chcete-li snížit úroveň osnovy pouze u vybraného nadpisu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona O úroveň osnovy níže

O úroveň osnovy níže

Přesunout nadpis výše

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici výše. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona Přesunout nadpis výše

Přesunout nadpis výše

Přesunout nadpis níže

Přesune vybraný nadpis a odpovídající text v Navigátoru i v dokumentu o jednu pozici níže. Chcete-li přesunout pouze nadpis bez textu, podržte a poté klepněte na tuto ikonu.

Ikona Přesunout nadpis níže

Přesunout nadpis níže

tip

Chcete-li přeuspořádat nadpisy a k nim připojený text v dokumentu, vyberte v seznamu kategorii "Nadpisy" a klepněte na ikonu Zobrazení obsahu. Nyní je možné přeuspořádat obsah metodou táhni-a-pusť.


Způsob přetáhnutí

Nastavuje možnosti přetahování položek z Navigátoru do dokumentu, např. jako hypertextový odkaz. Klepněte na tuto ikonu a poté vyberte požadovanou možnost.

Ikona Režim přetáhnutí

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Vytvoří hypertextový odkaz na položku, kterou přetáhnete do aktuálního dokumentu. Klepněte na odkaz v dokumentu, chcete-li přejít na položku, na kterou odkaz míří.

Vložit jako odkaz

Vloží vybranou položku jako odkaz tam, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Text je vložen jako chráněná sekce, jejíž obsah je automaticky aktualizován, jestliže se změní zdrojový text. Ručně lze text aktualizovat pomocí volby Nástroje - Aktualizovat - Odkazy. Není možné vytvářet odkazy pro obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Vložit jako kopii

Vloží kopii vybrané položky na místo, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Není možné takto kopírovat obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Otevřené dokumenty

Nabízí seznam všech otevřených dokumentů. Chcete-li zobrazit obsah určitého dokumentu v okně Navigátoru, vyberte ho v seznamu. Dokument zobrazený v Navigátoru je v seznamu označen jako "aktivní".

Sledování osnovy

Nastaví v Navigátoru režim sledování osnovy. Tato vlastnost se uplatňuje pouze pro položky osnovy uvedené v pohledu na obsah v části Nadpisy. Chcete-li tento režim zapnout nebo změnit, klepněte pravým tlačítkem na Nadpisy nebo na položku v této části a zvolte Sledování osnovy. Vybraný režim se použije na celý dokument.

V režimech Výchozí a Zaměřené se v Navigátoru automaticky vybere nejbližší nadpis před aktuální pozicí kurzoru v dokumentu.

V režimu Výchozí se nemění, které položky osnovy jsou v Navigátory zobrazeny, pouze jsou vybírány.

V režimu Zaměřený se v Navigátoru zobrazují pouze nadpisy pro vybranou úroveň osnovy, a to relativně vzhledem k nejbližší vyšší úrovni. Jestliže je například vybrán nadpis úrovně 2, zobrazí se všechny nadpisy úrovně 2 pod stejným nadpisem úrovně 1, zatímco všechny nadpisy úrovní 3–10 (pod stejným nadpisem úrovně 1) budou sbaleny. Sbaleny budou také ostatní nadpisy, nacházející se pod jinými nadpisy úrovně 1.

Volbou Vypnuto sledování osnovy zakážete.

Kopírovat

Zkopíruje nadpis a obsah, který za ním následuje až po další nadpis se stejnou úrovní osnovy. Tento obsah zahrnuje odstavce s úrovní osnovy „Žádná“ a nadpisy s úrovní osnovy větší než kopírovaný nadpis. Zkopírovaný obsah můžete vložit na jiné místo dokumentu.

Smazat nadpis

Smaže nadpis a obsah, který za ním následuje až po další nadpis se stejnou úrovní osnovy. Tento obsah zahrnuje odstavce s úrovní osnovy „Žádná“ a nadpisy s úrovní osnovy větší než mazaný nadpis.

Vybrat

Vybere nadpis a obsah, který za ním následuje až po další nadpis se stejnou úrovní osnovy. Tento obsah zahrnuje odstavce s úrovní osnovy „Žádná“ a nadpisy s úrovní osnovy větší než vybíraný nadpis.

Zobrazení

Vyberte dokument, který si přejete zobrazit.

Upravit

Upravte vlastnosti vybraného objektu.

Přejmenovat

Přejmenuje vybraný objekt. Objektům jsou v čase vytvoření v LibreOffice přiřazovány v rámci dokumentu jedinečné názvy.

Smazat tabuku

Smaže vybranou tabulku.

Sledování tabulek

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout tabulky do sledování změn.

Smazat rámec

Smaže rámec a celý jeho obsah.

Sledování rámců

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout rámce do sledování změn.

Sledování sekcí

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout sekce do sledování změn.

Smazat obrázek

Smaže obrázek.

Sledování obrázků

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout obrázky do sledování změn.

Smazat objekt OLE

Smaže objekt OLE.

Sledování objektů OLE

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout objekty OLE do sledování změn.

Smazat záložku

Smaže záložku.

Sledování záložek

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout záložky do sledování změn.

Smazat hypertextový odkaz

Smaže hypertextový odkaz.

Sledování hypertextových odkazů

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout hypertextové odkazy do sledování změn.

Smazat odkaz

Smaže odkaz.

Sledování odkazů

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout odkazy do sledování změn.

Aktualizovat

Aktualizuje rejstřík.

Odstranit

Odstraní rejstřík. Jeho obsah se nesmaže, ale nebude nadále považován za rejstřík.

Jen pro čtení

Zaškrtnutím tohoto pole zabráníte ručním změnám obsahu rejstříku.

Smazat rejstřík

Smaže rejstřík.

Sledování rejstříků

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout rejstříky do sledování změn.

Smazat komentář

Smaže komentář.

Sledování komentářů

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout komentáře do sledování změn.

Smazat objekt kresby

Smaže objekt kresby.

Sledování objektů kresby

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout objekty kresby do sledování změn.

Smazat pole

Smaže pole.

Sledování polí

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout pole do sledování změn.

Smazat poznámku pod čarou

Smaže poznámku pod čarou.

Sledování poznámek pod čarou

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout poznámky pod čarou do sledování změn.

Smazat vysvětlivku

Smaže vysvětlivku.

Sledování vysvětlivek

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zahrnout vysvětlivky do sledování změn.

Seřadit abecedně

Abecedně seřadí všechny položky vybrané kategorie. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, chcete-li položky seřadit podle toho, v jakém pořadí byly přidány do dokumentu.

Rozbalit nebo Sbalit všechny kategorie

Rozbalí nebo sbalí zobrazené objekty, které se nacházejí pod názvy kategorií. Klepnutím na položky přejdete na objekt v dokumentu.

Přejít na

Přejde na vybraný objekt v dokumentu.

Podpořte nás!