Mřížka

Určuje nastavení mřížky při vytváření a přesunu objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Mřížka.


Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

Pokud jste aktivovali mřížku, ale chcete vytvářet jednotlivé objekty bez omezení, podržte během vytváření klávesu Shift, tím přichytávání dočasně vypnete.

Rozlišení

Vodorovné zarovnání

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose Y.

Podružné rozdělení

Vodorovné zarovnání

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose Y.

Synchronizovat osy

Určuje, zda se změny nastavení mřížky projeví v obou osách symetricky. Rozlišení a podružné rozdělení os X a Y zůstane stejné.

Přichytit

K vodítkům

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližšímu vodítku.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony , která se nachází na liště Možnosti u prezentace nebo kresby.

K okrajům stránky

Určuje, zda se okraj grafického objektu přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

K rámečku objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

K bodům objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

Oblast přichycení

Určuje oblast přichycení mezi ukazatelem myši a obrysem objektu. LibreOffice Impress přichytí objekt, je-li ukazatel myši blíže, než je vzdálenost určená v poli Oblast přichycení.

Omezit objekty

Při vytváření nebo přesunu objektů

Při vytváření nebo přesunu jsou grafické objekty omezeny na pohyb svisle, vodorovně nebo po úhlopříčce (45°). Toto nastavení můžete dočasně vypnout stiskem klávesy Shift.

Rozšířit hrany

Je-li toto pole zaškrtnuto a při uvolnění tlačítka myši podržíte klávesu Shift, bude vytvořen čtverec podle delší strany obdélníku. Totéž platí pro elipsu (vytvořen bude kruh podle většího průměru elipsy). Když není pole Rozšířit hrany zaškrtnuto, vytvořen bude čtverec nebo kruh podle kratší strany či průměru.

Při otáčení

Určuje, že se grafický objekt může otočit pouze o úhel vybraný v poli Při otáčení. Chcete-li objekt otočit o hodnotu mimo stanovený úhel, stiskněte při otáčení klávesu Shift. Po dosažení požadovaného úhlu otočení klávesu uvolněte.

Redukce bodů

Určuje úhel pro redukci bodů. Při práci s mnohoúhelníky se může hodit snížit počet bodů pro úpravy.

Podpořte nás!