Výpočty

Nastavení pro výpočty v sešitech. Můžete určit chování pro iterační odkazy, nastavení data, počet desetinných míst a zda se má při hledání v sešitech brát v úvahu velikost písmen.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Výpočty.


Iterační odkazy

V této části můžete omezit počet aproximačních kroků při iteračních výpočtech. Také můžete určit stupeň přesnosti výsledku.

Iterace

Určuje, zda se mají počítat vzorce s iteračními odkazy (vzorce, které se neustále opakují, dokud není problém vyřešen). Pokud není pole Iterace zaškrtnuto, iterační odkazy způsobí chybu.

Příklad: výpočet ceny položky bez daně z přidané hodnoty.

  1. Do buňky A5 napište 'Prodejní cena', do buňky A6 'Cena bez DPH' a do buňky A7 text 'DPH'.

  2. Nyní do buňky B5 zapište prodejní cenu (např. 100). Cena bez daně by se měla zobrazit v buňce B6 a daň by se měla zobrazit v buňce B7.

  3. Víte, že daň z přidané hodnoty se počítá jako 'cena bez daně krát 20 %' a že cenu bez daně získáte odpočtem výše DPH z prodejní ceny. Do B6 zapište vzorec =B5-B7 pro výpočet ceny bez daně a do buňky B7 zapište vzorec =B6*0.20 pro výpočet DPH.

  4. Pro správný výpočet vzorců povolte iterace, jinak se ve stavovém řádku zobrazí chybová zpráva 'Cyklický odkaz'.

A

B

5

Prodejní cena

100

6

Cena bez DPH

=B5-B7

7

DPH

=B6*0,15


Kroky

Nastaví maximální počet kroků iterace.

Minimální změna

Určuje rozdíl mezi výsledky dvou iteračních kroků. Je-li výsledek iterace nižší než hodnota minimální změny, iterace skončí.

Datum

Vyberte počáteční datum pro interní převod z dní na čísla.

warning

Aplikace Microsoft Excel chybně předpokládá, že rok 1900 byl přestupný a ve výpočtech považuje neexistující datum 29. února 1900 za platné. Kvůli tomu se data před 1. březnem 1900 v Excelu a Calcu liší.


12/30/1899 (výchozí)

Nastaví jako den nula 30. 12. 1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Nastaví jako den nula 1. 1. 1900. Toto nastavení použijte pro sešity StarCalc 1.0 s datovými záznamy.

01/01/1904

Nastaví jako den nula 1. 1. 1904. Toto nastavení použijte pro sešity importované z cizího formátu.

Rozlišovat velikost písmen

Určuje, zda se má při porovnávání obsahu buněk rozlišovat mezi velkými a malými písmeny.

Příklad: Napište do buňky A1 text 'Test' a do buňky B1 text 'test'. Potom napište vzorec "=A1=B1" do buňky C1. Je-li zaškrtnuto Rozlišovat velikost písmen, objeví se v buňce NEPRAVDA, jinak se objeví PRAVDA.

note

Textová funkce EXACT rozlišuje malá a velká písmena vždy, nezávisle na nastavení v tomto dialogovém okně.


warning

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, rozlišování velikosti písmen zakažte.


Přesnost podle zobrazení

Určuje, zda se mají výpočty provádět se zaokrouhlenou hodnotou zobrazenou v sešitu. V grafech se zobrazují zaokrouhlené hodnoty. Pokud není zaškrtnuto pole Přesnost podle zobrazení, zobrazují se čísla zaokrouhlená, ale při výpočtech se používají interní nezaokrouhlené hodnoty.

Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky

Určuje, zda vyhledávací kritéria, která nastavíte pro databázové funkce Calcu, musí platit přesně pro celou buňku. Pokud jsou zaškrtnuta pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky a Povolit zástupné znaky ve vzorcích, LibreOffice Calc se při prohledávání buněk v databázových funkcích bude chovat stejně jako MS Excel.

* v následující pozici:

Výsledek vyhledávání

win

Najde win, ale ne win95, os2win nebo upwind

win*

Najde win a win95, ale ne os2win nebo upwind

*win

Najde win a os2win, ale ne win95 nebo upwind

*win*

Najde win, win95, os2win a upwind


Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, hledání "win" se chová stejně jako "*win*". Hledaný výraz se při hledání pomocí databázových funkcí Calcu může nacházet kdekoliv v buňce.

warning

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, nastavte, že kritéria musí platit pro celé buňky.


Povolit zástupné znaky ve vzorcích

Určuje, zda je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít zástupné znaky.

warning

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, zástupné znaky ve vzorcích povolte.


Povolit regulární výrazy ve vzorcích

Určuje, zda je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít regulární výrazy místo prostých zástupných znaků.

warning

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, regulární výrazy ve vzorcích nepovolujte.


Vzorce bez zástupných znaků a regulárních výrazů

Určuje, že je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít pouze textové řetězce.

warning

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, zástupné znaky ve vzorcích nezakazujte.


Automaticky najít popisky sloupců a řádků

Určuje, že text v jakékoliv buňce můžete použít jako popisek pro sloupec pod textem nebo pro řádek napravo od textu. Text musí obsahovat alespoň jedno slovo a nesmí obsahovat žádné operátory.

Příklad: Buňka E5 obsahuje text "Evropa". Pod ní, v buňce E6, je hodnota 100 a v buňce E7 hodnota 200. Je-li zaškrtnuto Automaticky najít popisky sloupců a řádků, je možné napsat do buňky A1 následující vzorec: =SUM(Evropa).

Omezit počet desetinných míst pro obecný formát čísla

Můžete určit maximální počet desetinných míst, který se v buňkách zobrazuje jako výchozí pro formát čísla Standard. Není-li povoleno, buňky s formátem čísla Standard budou zobrazovat tolik desetinných míst, kolik šířka sloupce dovolí.

Desetinná místa

Určuje počet číslic při zobrazování čísel ve formátu Standard. Čísla jsou jako zaokrouhlená zobrazována, ne ukládána.

Podpořte nás!