Kompatibilita

Nastavení kompatibility pro textové dokumenty. Tyto volby umožňují vyladit import dokumentů Microsoft Word do LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Kompatibilita.


note

Některé z těchto voleb jsou platné pouze pro aktuálně otevřený dokument a je třeba nastavit je pro každý dokument zvlášť.


Přidat mezi odstavce a tabulky mezeru

V LibreOffice Writer jsou vzdálenosti mezi odstavci určeny jiným způsobem než v dokumentech programu Microsfot Word. Pokud jste nastavili mezeru mezi dvěma odstavci nebo tabulkami, bude tato vzdálenost také přidána do odpovídajících dokumentů programu Word.

Určuje, zda mezi odstavce a tabulky v dokumentech LibreOffice Writer přidávat určení mezer kompatibilní s programem Microsoft Word.

Přidat horní mezeru odstavcům a tabulkám na začátku stránek a za zalomeními stránek

Určuje, zda se má použít mezera před odstavcem, který se nachází na začátku stránky nebo sloupce na první stránce dokumentu. Totéž platí pro zalomení stránky.

note

Pokud importujete dokument z programu Word, mezery se přidají automaticky během převodu.


Použít formátování kroku tabulátoru jako OpenOffice.org 1.1

Určuje, jak zarovnávat text u tabulátorů za pravým okrajem, jak použít desetinné tabulátory a jak pracovat s tabulátory blízko konce řádku. Pokud tato volba není zaškrtnuta, s tabulátory se pracuje stejně jako v jiných kancelářských aplikacích.

V textových dokumentech vytvořených v aktuální verzi Writeru se implicitně používá nová obsluha tabulátorů. V dokumentech vytvořených verzemi staršími než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0 se používá stará obsluha tabulátorů.

Nepřidávat proklad (mezeru navíc) mezi řádky textu

Určuje, že se mezi řádky textu nepřidá proklad (mezera navíc), i když použité písmo obsahuje dodatečný atribut pro proklad.

V textových dokumentech vytvořených v aktuální verzi Writeru se proklad implicitně používá. V dokumentech vytvořených verzemi staršími než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0 se dodatečný proklad nepoužívá.

Použít řádkování jako OpenOffice.org 1.1

Pokud tato volba není zaškrtnuta, použije se nový proces pro formátování řádků textu s proporcionálním řádkováním. Je-li tato volba zaškrtnuta, použije se dřívější metoda formátování řádků textu s proporcionálním řádkováním.

V textových dokumentech vytvořených v aktuální verzi Writeru a Microsoft Word se použije nový proces. V dokumentech vytvořených verzemi staršími než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0 se použije dřívější proces.

Přidat posledním odstavcům a tabulkám v buňkách spodní mezeru

Určuje, že se u odstavce a tabulky použije spodní mezera, i když jde o poslední odstavec nebo tabulku v buňce tabulky.

Pokud tato volba není povolena, buňky tabulky budou formátovány jako ve verzích Writeru starších než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0. Pokud je tato volba zapnuta, bude použita alternativní metoda formátování buněk tabulky. Pro nové dokumenty vytvořené v LibreOffice a dokumenty importované z formátu Microsoft Word je tato volba implicitně zapnuta.

Použít umisťování objektů jako OpenOffice.org 1.1

Určuje, jak se bude při výpočtu pozice plovoucích objektů ukotvených ke znaku nebo odstavci brát ohled na horní a dolní odstup odstavce.

Pokud je tato volba zapnuta, plovoucí objekty budou umísťovány stejně jako ve verzích Writeru starších než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0. Pokud je tato volba vypnuta, plovoucí objekty budou umístěny jiným způsobem, který je podobný metodě používané programem Microsoft Word.

Pro nové dokumenty je tato volba implicitně vypnuta. Pro dokumenty vytvořené ve verzi Writeru starší než OpenOffice.org 2.0 je tato volba zapnuta.

Použít obtékání textu kolem objektů jako OpenOffice.org 1.1

Microsfot Word a Writer přistupují k obtékání textu kolem plovoucích objektů odlišně. Plovoucí objekty jsou ve Writeru rámce a objekty kresby a v Microsoft Wordu objekty "textový rámec", "obrázek", "rámec" apod.

V Microsoft Wordu a aktuálních verzích Writeru není obtékání kolem plovoucích objektů použito u obsahu záhlaví/zápatí stránky a poznámek pod čarou. Tělo textu obtéká kolem plovoucích objektů, které jsou ukotveny k záhlaví stránky.

Ve verzích Writeru starších než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0 fungovalo obtékání naopak.

Pokud je tato volba vypnuta, což je výchozí nastavení, použije se nové obtékání textu. Pokud je volba zapnuta, použije se původní obtékání textu.

Při umisťování objektů brát v úvahu styl obtékání

Určuje, jakým způsobem má fungovat složitý proce umisťování plovoucích objektů ukotvených ke znaku nebo odstavci. Ve verzích Writeru starších než StarOffice 8 nebo OpenOffice.org 2.0 se používal iterační proces, zatímco v aktuální verzi se používá přímý proces, který je podobný procesu použitému v programu Microsoft Word.

Je-li tato volba vypnuta, používá se při umisťování objektů původní iterativní proces LibreOffice. Je-li tato volba zapnuta, používá se pro zajištění kompatibility s dokumenty Microsoft Word nový přímý proces.

V odstavcích zarovnaných do bloku použít toto zarovnání i pro ručně odřádkované řádky

Pokud je volba zapnuta, Writer rozšíří v odstavcích zarovnaných do bloku mezery mezi slovy i na řádcích ručně odřádkovaných pomocí Shift+Enter. Pokud je tato volba vypnuta, k rozšíření mezer mezi slovy pro dodržení zarovnání do bloku nedojde.

Tato volba je pro textové dokumenty ve formátu ODT implicitně zapnuta. Při uložení do formátu ODT je nastavení této volby uloženo a při otevření dokumentu pak načteno. Nastavení nelze uložit při uložení do staršího formátu textových dokumentů SXW, pro soubory SXW je proto tato volba vždy vypnuta.

Tolerovat prázdné řádky na pozadí stránek PDF

Použije se pořadí vykreslování ukotvení stejně jako v LibreOffice 4.3 a budou se tolerovat prázdné řádky, které se mohou objevit na pozadí stránek PDF vytvářených ze starších dokumentů.

Použít jako výchozí

Klepnutím na toto tlačítko uložíte nastavení této karty jako výchozí pro další práci s LibreOffice.

Výchozí nastavení je následující. Vypsané volby jsou zapnuty, zatímco ostatní jsou vypnuty:

  1. Přidat mezi odstavce a tabulky mezeru

  2. Přidat odstavcům a tabulkám na začátku stránek horní mezeru

  3. Přidat posledním odstavcům a tabulkám v buňkách spodní mezeru

  4. V odstavcích zarovnaných do bloku rozšířit mezery mezi slovy i u ručně odřádkovaných řádků

Podpořte nás!