HTML kompatibilita

Určuje nastavení pro stránky HTML.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita.


Obrázek dialogového okna Možnosti HTML

Velikosti písma

Pomocí číselníků Velikost 1Velikost 7 určete velikost písma pro HTML značky <font size=1> až <font size=7>.

Import

Definuje nastavení pro importu dokumentů HTML.

Použít pro čísla národní prostředí 'Angličtina (USA)'

Při importování čísel ze stránek HTML se znaky oddělovačů desetinných míst a tisíců liší v závislosti na národním prostředí dané stránky HTML. Schránka ale informace o národním prostředí neobsahuje. Například znaky "1.000" převzaté z německé webové stránky znamenají s největší pravděpodobností "jeden tisíc", protože v německém národním prostředí je tečka oddělovačem tisíců. Pokud stejné číslo zkopírujeme z anglické stránky, stejné znaky budou mít význam 1 jako "jedna celá nula nula nula".

Pokud není zaškrtnuto, budou čísla interpretována podle nastavení volby Jazyky a národní prostředí - Obecné - Národní nastavení v dialogovém okně Možnosti. Pokud zaškrtnuto je, budou čísla interpretována jako v národním prostředí „Angličtina (USA)“.

Importovat neznámé HTML značky jako pole

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete značky, které LibreOffice nerozezná, importovat jako pole. Pro otevírací značku se vytvoří pole HTML_ON, kterému se jako hodnota přiřadí název značky. Pro uzavírací značku se vytvoří pole HTML_OFF. Tato pole se při exportu do HTML převedou zpět na značky.

Ignorovat nastavení písem

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete při importu ignorovat nastavení písma. Použijí se písma určená ve stylu HTML stránka.

LibreOffice Basic

Toto pole zaškrtněte pro zahrnutí instrukcí jazyka LibreOffice Basic při exportu do formátu HTML.

Tuto volbu musíte aktivovat předtím, než vytvoříte skript LibreOffice Basic, jinak se skript nevloží. Skripty LibreOffice Basic se musí nacházet v hlavičce HTML dokumentu. Jakmile vytvoříte makro v LibreOffice Basic IDE, zobrazí se ve zdrojovém kódu HTML dokumentu.

Zobrazit upozornění

Pokud je toto pole zaškrtnuto, bude při exportu do HTML zobrazeno upozornění, že makra jazyka LibreOffice Basic budou ztracena.

Rozvržení tisku

Pokud zaškrtnete toto pole, exportuje se s aktuálním dokumentem také jeho rozvržení pro tisk (například obsah s čísly stránek zarovnanými do bloku a s vodicími tečkami). Toto nastavení umí načíst LibreOffice, Mozilla Firefox a MS Internet Explorer.

note

Pro tisk dokumentů podporuje filtr HTML šablony stylů CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2). Tato podpora je účinná pouze při aktivovaném exportu rozvržení tisku.


Kopírovat lokální obrázky na Internet

Pro automatické nahrávání vložených obrázků na webový server pomocí FTP zaškrtněte toto pole. Pro uložení dokumentu použijte dialog Uložit jako a jako jméno souboru v Internetu vyplňte úplnou URL adresu FTP.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!