Pomůcky pro psaní

Nastavení vlastností kontroly pravopisu, slovníku synonym a dělení slov.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní.


warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Dostupné jazykové moduly

Obsahuje nainstalované jazykové moduly.

Jazykový modul může obsahovat jeden, dva či tři podmoduly: kontrolu pravopisu, dělení slov a slovník synonym. Každý podmodul může být k dispozici pro jeden či více jazyků. Pokud klepnete před název modulu, aktivujete zároveň všechny dostupné podmoduly. Pokud odstraníte zaškrtnutí, deaktivujete zároveň všechny dostupné podmoduly. Chcete-li aktivovat či deaktivovat jednotlivé podmoduly, klepněte na tlačítko Upravit a otevře se dialogové okno Upravit moduly.

note

Nastavit lze dva různé adresáře: jeden, do kterého má uživatel právo zápisu, a další, do kterého zapisovat nemůže. Uživatel může upravovat a mazat uživatelské slovníky jen v adresářích, do kterých má právo zápisu. Ostatní adresáře jsou pouze pro čtení.


Upravit

Chcete-li upravit jazykový modul, zvolte ho a klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se dialogové okno Upravit moduly.

Uživatelem definované slovníky

Seznam dostupných uživatelských slovníků. Označte uživatelské slovníky, které chcete používat pro kontrolu pravopisu a dělení slov.

Nový

Otevře dialog Nový slovník, ve kterém můžete určit nový uživatelský slovník nebo slovník výjimek pro určitý jazyk.

Nový slovník

V části Slovník můžete určit nový uživatelský slovník nebo slovník výjimek pro určitý jazyk.

Název

Určuje název nového uživatelského slovníku. Souboru se automaticky doplní přípona "*.DIC".

Jazyk

Výběrem určitého jazyka můžete omezit použití uživatelského slovníku. Pokud zvolíte Vše, použije se uživatelský slovník nezávisle na aktuálním jazyce.

Výjimka (-)

Určuje, zda se chcete některým slovům v dokumentech vyhnout. Tímto způsobem můžete do svého uživatelského slovníku zahrnout všechna slova, která nechcete používat. Je-li slovník výjimek při kontrole pravopisu aktivní, bude zobrazeno upozornění, že byste dané slovo neměli používat.

Upravit

Otevře dialog Upravit vlastní slovník, ve kterém můžete do svého slovníku přidávat nové položky nebo upravovat existující.

V dialogovém okně Upravit vlastní slovník máte možnost zadávat nové termíny nebo upravovat existující položky. Pokud upravujete slovník výjimek, můžete pro každé slovo (výjimku) zadat náhradní termín. Během kontroly pravopisu vám bude navrženo zadané slovo.

Pokud upravujete slovník, budou zkontrolována přístupová práva k souboru. Je-li soubor pouze pro čtení, není možné jej změnit. V tom případě nejsou tlačítka Nový a Odstranit aktivní.

Kniha

Určuje knihu, kterou chcete upravit.

Slovník Seznam ignorovaných slov (vše) obsahuje všechna slova, u kterých jste během kontroly pravopisu zvolil Ignorovat. Tento seznam je platný jen pro aktuální kontrolu pravopisu.

note

Položku IgnoreAllList není možné označit ani odstranit. Lze odstranit pouze slova obsažená ve slovníku. Slova se automaticky odstraní při ukončení LibreOffice.


Jazyk

Přiřadí aktuálnímu uživatelskému slovníku nový jazyk.

Slovo

Můžete zadat nové slovo, které bude do slovníku zařazeno. V seznamu níže se zobrazuje obsah aktuálního uživatelského slovníku. Pokud v tomto seznamu vyberete slovo, vloží se do textového pole. Pokud za slovo připíšete znak rovnosti, např. "AutoComplete=", toto slovo nebude automaticky děleno, ani nebude navrženo automatické dělení. Pokud zapíšete např. "Auto=Complete", slovo bude rozděleno (nebo bude rozdělení navrženo) v místě určeném znakem =.

Chcete-li určit, že se před místem rozdělení změní znaky, použijte místo znaku = blok v závorkách []. Možné změny znaků: (1) Znaky navíc, například tug[g]gumi zajistí, že se slovo ve švédštině “tuggummi” správně rozdělí jako “tugg- gummi”. (2) Odstranění znaků, jejichž počet je určen číslicí, například paral·[1]lel zajistí, že se slovo v katalánštině “paral·lel” správně rozdělí jako “paral- lel”, když se odstraní jeden znak před zalomením. (3) Odstranění a přidání znaků, například cafee[2é]tje zajistí, že se slovo v nizozemštině “cafeetje” správně rozdělí jako “café- tje”, když se před zalomením jeden znak odstraní a jeden přidá.

Nahradit čím nebo Gramatika podle

Toto textové pole se zobrazí, pokud upravujete slovník výjimek nebo uživatelský slovník pro nějaký jazyk. U slovníku výjimek se v tomto poli zobrazuje návrh pro nahrazení slova z pole „Slovo“. U uživatelského slovníku pro nějaký jazyk toto pole obsahuje známý kořen slova, který bude sloužit jako vzor pro přidávání přípon k novému slovu nebo pro jeho použití ve složených slovech. Například v uživatelském slovníku pro němčinu zajistí nové slovo „Litschi“ (liči, druh asijského ovoce) se vzorem „Gummi“ (guma) to, že se budou rozpoznávat i slova jako „Litschis“ (množné číslo), „Litschibaum“ (strom) nebo „Litschifrucht“ (plod).

Nový

Přidá slovo zadané v poli Slovo do aktuálního uživatelského slovníku. Pokud pracujete se slovníkem výjimek, bude do slovníku přidáno také slovo z pole Nahradit čím.

Možnosti

Určuje nastavení pro kontrolu pravopisu a dělení slov.

Upravit

Pokud chcete změnit hodnotu, vyberte položku a klepněte na tlačítko Upravit. Zobrazí se dialog pro zadání nové hodnoty.

Kontrolovat slova napsaná velkými písmeny

Určuje, zda se mají při kontrole pravopisu kontrolovat také slova napsaná velkými písmeny.

Zkontrolovat slova s číslicemi

Určuje, zda se mají kontrolovat slova obsahující čísla společně s písmeny.

Kontrolovat speciální oblasti

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete při kontrole pravopisu kontrolovat i speciální oblasti, např. text v kresbách.

Kontrolovat pravopis během psaní

Během psaní automaticky kontroluje pravopis a podtrhává chyby.

V dokumentu budou překlepy označeny červeným podtržením. Pokud umístíte kurzor na takto označené slovo, můžete si otevřít místní nabídku se seznamem navržených oprav. Pokud zvolíte některý z návrhů, nahradí se jím dané slovo. Pokud při úpravě dokumentu napíšete stejnou chybu, označí se opět jako chyba.

Chcete-li umístit dvojici slov do tabulky náhrad pro automatické opravy, otevřete místní nabídku automatických oprav a zvolte Automatická oprava. Zvolte si možnost z podnabídky. Slovo bude v dokumentu nahrazeno a stejná dvojice slov přidána do tabulky náhrad.

Minimální počet znaků pro dělení slov

Určuje minimální počet znaků, při kterém se použije automatické dělení slov.

Znaky před zalomením řádku

Nastavte minimální počet znaků, které musí při rozdělení slova zůstat na konci řádku.

Znaky po zalomení řádku

Nastavte minimální počet znaků, které se musí při rozdělení slova nacházet na novém řádku.

Dělit slova bez dotazu

Zaškrtněte, pokud nechcete zobrazovat dotazy pro ruční dělení slov. Pokud toto pole není zaškrtnuto a v dokumentu je třeba rozdělit neznámé slovo, zobrazí se dialog, ve kterém můžete určit dělení slova.

Dělit slova ve speciálních oblastech

Pokud je toto pole zaškrtnuto, budou dělena i slova v poznámkách pod čarou, záhlavích a zápatích.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!