Spravovat šablony

Dialogové okno správce šablon usnadňuje správu šablon a umožňuje vytvářet pomocí šablon nové dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte nabídku Soubor – Nový – Šablony.

Zvolte nabídku Soubor – Šablony – Spravovat šablony.

V jakémkoliv modulu LibreOffice stiskněte +Shift+N .

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Šablony.

Na úvodní obrazovce vyberte nějaký typ šablony z tlačítka Šablony.


Šablony šetří čas při úpravách dokumentu díky tomu, že pomocí nich vytvořený dokument obsahuje předem vyplněný obsah a formátování. Správce šablon umožňuje v LibreOffice k šablonám přistupovat a organizovat je.

LibreOffice nabízí sadu vestavěných šablon, které lze použít pro tvorbu textových dokumentů, prezentací, sešitů nebo kreseb. Můžete využívat šablony dostupné ve správci šablon, vytvářet vlastní šablony nebo najít dodatečné šablony online.

tip

Šablony organizujte do kategorií. Po vytvoření nových šablon nebo jejich stažení to můžete provést ve správci šablon. Používání šablon šetří čas při tvorbě opakujících se dokumentů.


Hlavní okno – volba šablony

V hlavním okně se zobrazují náhledy šablon, které jsou pro zvolené vyhledávání a filtrování k dispozici. Poklepáním na ikonu šablony otevřete nový dokument s obsahem a formátováním z této šablony.

Volbou Zobrazení náhledů nebo Zobrazení seznamu vlevo dole změníte způsob zobrazení šablon.

Ikona Zobrazení náhledů

Zobrazení náhledů

Ikona Zobrazení seznamu

Zobrazení seznamu

note

Chcete-li v kategorii Moje šablony zobrazit šablony z jiné složky, zvolte LibreOffice - Cesty, vyberte Šablony, stiskněte Upravit a poté stisknutím Přidat otevřete souborový dialog pro výběr složky, která se má přidat.


Hledat

Vyhledávat šablony můžete tím, že do vyhledávacího pole vlevo nahoře zadáte text. V hlavním okně se zobrazí nalezené šablony.

Filtrovat

Je možné filtrovat šablony pro všechny aplikace, dokumenty, sešity nebo kresby, a to výběrem ze seznamu nahoře uprostřed. V hlavním okně se zobrazí filtrované šablony.

Kategorie

Kategorie jsou složky, v nichž jsou šablony umístěny. Každá šablona je umístěna v právě jedné kategorii. Můžete zvolit z výchozích kategorií: Všechny kategorie, Moje šablony, Obchodní korespondence, MediaWiki, Ostatní obchodní dokumenty, Osobní korespondence a dokumenty, Prezentace nebo Styly. Pro svoji osobní potřebu můžete také vytvářet nové kategorie. Novou kategorii vytvoříte stisknutím tlačítka Spravovat v pravém horním rohu správce šablon a následným výběrem Nová kategorie.

Uživatelem definované šablony a kopie předinstalovaných šablon můžete přesouvat do jiných kategorií, a to klepnutím na vybranou šablonu pravým tlačítkem a volbou Přesunout.

note

Není povoleno mít kategorie v rámci jiné kategorie.


Spravovat

Nabídku Spravovat otevřete klepnutí na tlačítko Spravovat v pravém horním rohu. Její možnosti jsou: Nová kategorie, Importovat a Rozšíření. Pokud není šablona nastavena jako výchozí, zobrazuje se možnost Obnovit výchozí. Je-li vybrána uživatelem definovaná kategorie, zobrazují se také možnosti Přejmenovat kategorii a Smazat kategorii.

Nová kategorie

Tuto možnost zvolte, chcete-li vytvořit novou kategorii.

Ikona Nová kategorie

Nová kategorie

Obnovit výchozí

Tato možnost se zobrazuje pouze tehdy, pokud jste určitou šablonu nastavili jako výchozí. Tímto příkazem toto nastavení odstraníte. Volbou Filtrovat určíte, pro kterou aplikaci bude výchozí šablona obnovena. Výběrem Všechny aplikace pro možnost Filtrovat výchozí šablony obnovíte pro všechny aplikace.

Importovat

Chcete-li do správce šablon importovat jednu nebo více šablon, vyberte Importovat, v dialogovém okně Vyberte kategorii zvolte pro šablony kategorii a poté vyberte soubory, které se mají importovat.

Ikona Importovat

Importovat

Rozšíření

Chcete-li procházet další šablony online, volbou Rozšíření otevřete okno s vyhledáváním. Šablony můžete také vyhledávat přímo na stránkách https://extensions.libreoffice.org.

Ikona Rozšíření

Rozšíření

Akce s jednotlivými šablonami

Otevřít

Chcete-li otevřít nový dokument využívající šablonu, vyberte šablonu v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Otevřít. Můžete také stisknout Enter nebo na šablonu poklepat.

Nový dokument používající vybranou šablonu můžete otevřít také pomocí tlačítka Otevřít vpravo dole.

Ikona Otevřít

Otevřít

Upravit

Chcete-li šablonu upravit, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit. U vestavěných šablon je možné upravit jejich kopie.

Ikona Upravit

Upravit

Nastavit jako výchozí

Chcete-li šablonu nastavit jako výchozí, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Nastavit jako výchozí. U šablony se zobrazí zelené zaškrtnutí a tato šablona se automaticky načte, kdykoliv v příslušné aplikaci vytvoříte nový dokument.

Ikona Nastavit jako výchozí

Nastavit jako výchozí

Přejmenovat

Chcete-li šablonu přejmenovat, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Přejmenovat. Zobrazí se dialogové pole, v němž můžete pro šablonu zvolit nový název. Zadejte tento název a poté zvolte OK, nebo zvolte Zrušit, chcete-li ponechat stávající název.

Ikona Přejmenovat

Přejmenovat

Smazat

Chcete-li jednu či více šablon smazat, vyberte je v hlavním okně a stiskněte klávesu Delete nebo klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Smazat. Zobrazí se dialogové okno vyžadující potvrzení. Volbou Ano šablonu smažete, volbou Ne ji ponecháte.

Ikona Smazat

Smazat

note

Vestavěné šablony nelze upravovat, přejmenovávat ani mazat.


Přesunout

Chcete-li šablony přesunout do jiné kategorie, vyberte šablonu, případě pomocí +klepnutí vyberte další šablony, poté klepněte pravým tlačítkem a zvolte Přesunout. Otevře se dialogové okno Vyberte kategorii, v němž můžete zvolit cílovou nebo novou kategorii a šablonu do ní přesunout. Vestavěné kategorie přesouvat nelze, v jiných kategoriích je však možné vytvářet jejich kopie.

Ikona Přesunout

Přesunout

Exportovat

Zvolte šablonu v hlavním okně, případně pomocí +klepnutí vyberte další šablony, poté klepněte pravým tlačítkem a vyberte Exportovat. Vybrané šablony se vyexportují do nějaké složky na počítači.

Ikona Exportovat

Exportovat

tip

Chcete-li přesunout či exportovat všechny šablony z kategorie, stiskněte +A a poté zvolte Přesunout nebo Exportovat.


Příklady

Příklad 1 – vytváření obchodního dopisu

 1. Otevřete LibreOffice Writer.

 2. Otevřete správce šablon stisknutím +Shift+N nebo volbou Soubor - Nový - Šablony.

 3. Zadejte do vyhledávacího pole „obchodní dopis“.

 4. Zvolte jednu ze šablon v hlavním okně tím, že na ni poklepete nebo ji vyberete a stisknete Enter.

 5. V aplikaci LibreOffice Writer se vytvoří nový dokument využívající tuto šablonu.

 6. Podle potřeby upravte text a logo.

Příklad 2 – Import šablony – Sešit s osobním rozpočtem

 1. Otevřete LibreOffice Calc.

 2. Otevřete správce šablon stisknutím +Shift+N nebo volbou Soubor - Nový - Šablony.

 3. Klepnutím na Spravovat a volbou Rozšíření začnete procházet šablony online.

 4. Vyhledejte šablonu s osobním rozpočtem (Personal Budget Template) a stáhněte ji.

 5. Otevřete správce šablon a stiskněte tlačítko Importovat.

 6. Vyberte kategorii, do níž chcete novou šablonu uložit, například Moje šablony, a stiskněte OK.

 7. Najděte složku, do které jste šablonu stáhli, vyberte ji a stiskněte Otevřít.

 8. Šablona je nově k dispozici ve zvolené kategorii.

Příklad 3 – LibreOffice Impress – Šablona prezentace

 1. Otevřete LibreOffice Impress.

 2. Při spuštění aplikace LibreOffice Impress se správce šablon otevře automaticky.

 3. Zvolte šablonu pro svoji prezentaci, můžete využít filtrování podle kategorie nebo vyhledávání.

 4. Můžete také použít místní nabídku, šablonu importovat nebo vyhledat šablonu online.

 5. Při prvním, automatickém otevření správce šablon není několik funkcí k dispozici. Abyste mohli používat všechny funkce, je nutné po spuštění aplikace LibreOffice Impress otevřít správce šablon znovu.

Šablony ke stažení naleznete na https://extensions.libreoffice.org.

Další informace naleznete v kapitole 3 Používáme styly a šablony v příručce Začínáme s LibreOffice.

Související informace naleznete v části Vytváření šablony dokumentu.

Související informace naleznete v části Šablony a styly.

Podpořte nás!