Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)

LibreOffice můžete ovládat bez použití myši, pouze klávesnicí.

Na hlavní stránce nápovědy každého modulu (např. hlavní stránce modulu LibreOffice Writer nebo LibreOffice Calc) najdete odkaz na seznam klávesových zkratek daného modulu.

Navíc v rejstříku pod klíčovým slovem "zpřístupnění" naleznete podrobné instrukce o ovládání vybraného programu bez myši.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Práce s uživatelským rozhraním LibreOffice bez myši

Aktivace nabídek, nástrojových lišt, oken a dokumentů

Opakovaným stisknutím F6 přepínáte zaměření mezi následujícími objekty:

Stisknutím Shift+F6 přepínáte mezi těmito objekty v opačném pořadí.

Stisknutím +F6 se přepnete do dokumentu.

Stisknutím F10 se přepnete na hlavní nabídku a zpět.

Klávesa Esc zavře otevřenou podnabídku, nástrojovou lištu nebo aktuální okno.

Vyvolání příkazu nabídky

Stiskem nebo F6 nebo F10 vyberte první nabídku (nabídka Soubor). Šipkou vpravo se přesunete na nabídku vpravo; šipkou vlevo na předchozí nabídku.

Šipka dolů otevře vybranou nabídku. Dál se šipkami dolů a nahoru můžete pohybovat mezi příkazy nabídky. Šipkou vpravo otevřete případnou podnabídku.

Stiskem Enter spustíte vybraný příkaz nabídky.

Spuštění příkazu ikony

Opakovaným stiskem F6 vyberte první ikonu na požadované nástrojové liště. Šipkami doleva a doprava vyberte ikonu na vodorovné liště. Podobně na svislé liště použijte šipky nahoru a dolů. Klávesa Home vybere první ikonu na liště a klávesa End poslední.

Stiskněte Enter pro spuštění vybrané ikony. Pokud vybraná ikona normálně požaduje další akci myši, např. vložení obdélníku, stisknutí klávesy Enter nestačí: v tom případě stiskněte +Enter.

Je-li nástrojová lišta delší, než lze zobrazit na obrazovce, zobrazí se na pravém nebo dolním okraji ikona. Vyberte lištu a stiskněte PageUp nebo PageDown pro zobrazení zbývajících ikon.

Speciální rady pro nástrojové lišty

Stiskem šipky dolů nebo vpravo otevřete vybranou nástrojovou lištu. To odpovídá klepnutí myši. Na nástrojové liště můžete použít šipky vlevo a vpravo. Klávesy Home a End vyberou první a poslední ikonu na nástrojové liště.

Nástrojovou lištu zavřete klávesou Esc. Přesun lišty bez myši není možný.

Výběr z pole se seznamem

Pole se seznamem

Vyberte pole se seznamem. Stiskněte Enter.

Pomocí šipky dolů nebo klávesy PageDown se posunujete mezi položkami pole se seznamem dolů, pomocí šipky nahoru nebo klávesy PageUp se posunujete nahoru. Klávesa Home vás přesune na první položku a klávesa End na poslední.

Stiskem Enter potvrdíte vybranou položku.

Výběr v tabulkách

Některá okna, dialogy a ovládací prvky tabulky obsahují tabulky s údaji, např. v pravé části zobrazení zdroje dat. Pro výběr v těchto tabulkách se používají následující klávesy:

Velikost a umístění oken a dialogů

 1. Nejprve stiskněte +mezerník.

  Otevře se systémová nabídky s příkazy jako např. Přesun, Velikost a Zavřít.

 2. Zvolte příkaz (šipka dolů, potom Enter).

 3. Nyní můžete pomocí kurzorových kláves okno přesunout nebo změnit jeho velikost.

 4. Stiskem Enter potvrdíte změnu. Stiskem Esc změnu zrušíte.

Ukotvení a uvolnění oken a nástrojových lišt

 1. Opakovaným stiskem F6 vyberte okno nebo nástrojovou lištu.

 2. Stiskněte +Shift+F10.

Výběr objektů

Stisknutím Shift+F4 vyberte první objekt v aktuálním dokumentu. Když je objekt vybrán, stisknutím klávesy Tab vyberte objekt následující, nebo se stisknutím klávesy Esc vrátíte zpátky do textu.

Upravit objekty

Vybraný objekt OLE můžete aktivovat klávesou Enter.

Úprava umístění a velikosti objektů

Úprava ukotvení objektů

Ukotvení objektu můžete přesunout kurzorovými klávesami. Nejprve vstupte do režimu úprav úchytů a vyberte ukotvení. V závislosti na typu ukotvení je můžete přesouvat různými směry.

 1. Vyberte objekt.

 2. Vstupte do režimu úprav úchytů klávesovou zkratkou +Tab.

 3. Levý horní úchyt začne blikat. Stiskněte několikrát +Tab, dokud úchyty nepřestanou blikat. To značí, že se aktivovalo ukotvení objektu.

 4. Pomocí kurzorových kláves přesuňte ukotvení. Objekt sleduje ukotvení odpovídajícím způsobem.

Ukotvení vybraného objektu můžete změnit např. v místní nabídce objektu.

Ovládání dělících čar

Dokumenty LibreOffice Calc, LibreOffice Draw a LibreOffice Impress je možné svisle i vodorovně rozdělit na oddělené pohledy. Každý pohled může zobrazovat jinou část dokumentu. Pomocí myši stačí jen přetáhnout dělící čáru od posuvníku do dokumentu.

Ovládání zobrazení zdrojů dat

+Shift+F4 otevře a zavře zobrazení zdrojů dat.

F6: přepíná mezi dokumentem a nástrojovými lištami.

+ (plus): rozbalí vybranou položku v průzkumníku zdrojů dat.

- (minus): sbalí vybranou položku v průzkumníku zdrojů dat.

+Shift+E: přepíná mezi průzkumníkem zdrojů dat a tabulkou.

Klávesové zkratky v okně Návrh dotazu

F6: přepíná mezi panelem objektů, zobrazením tabulky a oblastí výběru.

+šipka nahoru nebo +šipka dolů: přesune hranici mezi zobrazením tabulky a oblastí výběru nahoru nebo dolů.

Klávesové zkratky v zobrazení tabulky (horní část návrhu dotazu) a v okně relací

+Kurzorové klávesy: přesune vybranou tabulku ve směru šipky.

+Shift+Kurzorové klávesy: změní velikost vybrané tabulky v zobrazení tabulky.

Delete: odstraní vybranou tabulku nebo propojení ze zobrazení tabulky.

Tab: přepíná mezi tabulkami a propojeními v zobrazení tabulky.

Enter: je-li vybráno propojení, klávesa Enter otevře dialog Vlastnosti pro toto propojení.

Enter: je-li vybrána tabulka, klávesa Enter vloží první datové pole ze seznamu do oblasti výběru.

Klávesy v oblasti výběru (spodní část návrhu dotazu)

+Šipka doleva nebo doprava: přesune vybraný sloupec doleva nebo doprava.

Klávesy v okně Návrh tabulky

F6: přepíná mezi nástrojovou lištou, zobrazením sloupců a oblastí vlastností.

Ovládání editoru obrázkových map

Ovládání nápovědy

Stiskněte Shift+F1 k zobrazení Rozšířených tipů pro právě vybraný příkaz, ikonu nebo řídící prvek.

Navigace na stránkách nápovědy

Ovládání dialogu Import textu (import CSV souboru)

Pravítko

Náhled

Ovládání dialogu Speciální znaky

Podpořte nás!