Najít záznam

Ve formulářích nebo databázových tabulkách je možné hledat v datových polích, seznamech a zaškrtávacích polích určité hodnoty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Ikona Najít záznam na liště Data tabulky nebo Návrh formuláře.

Ikona Najít záznam

Najít záznam


Když hledáte v tabulce, prohledávají se datová pole aktuální tabulky. Když hledáte ve formuláři, prohledávají se datová pole tabulky spojené s formulářem.

tip

Popsané vyhledávání provádí LibreOffice. Pokud chcete k hledání v databázi použít SQL server, použijte ikonu Formulářové filtry na liště Formulář.


Hledání je k dispozici také pro ovládací prvek tabulky. Pokud zavoláte hledání z ovládacího prvku tabulky, je možné prohledávat sloupce tabulky odpovídající databázovým sloupcům tabulky připojené.

Hledaný výraz

Určuje druh hledání.

Text:

Zadejte hledaný výraz nebo jej vyberte ze seznamu. Do pole se seznamem Text se zkopíruje text na pozici kurzoru. Poznámka: Při hledání ve formuláři nelze zpracovat tabulátory a konce řádků.

Dokud je tabulka nebo formulář otevřen, ukládají se hledané termíny. Budete-li vyhledávat vícekrát a budete-li chtít použít dřívější termín, je možné jej vybrat ze seznamu pole se seznamem.

Obsah pole je NULL

Určuje, že se mají hledat pole, které neobsahují žádná data.

Obsah pole není NULL

Určuje, že se mají hledat pole, která obsahují data.

Kde hledat

Určuje pole, která se prohledávají.

Formulář

Určuje logický formulář, ve kterém chcete hledat.

note

Pole se seznamem Formulář je viditelné pouze tehdy, pokud aktuální dokument obsahuje více logických formulářů. Nezobrazuje se při hledání v tabulkách či dotazech.


Dokumenty s formuláři mohou obsahovat více logických formulářů. Toto jsou jednotlivé prvky formuláře, které jsou spojeny s tabulkou.

Pole se seznamem Formulář obsahuje názvy všech logických formulářů, pro které existují ovládací prvky.

Všechna pole

Prohledává všechna pole. Pokud hledáte v tabulce, prohledají se všechna pole tabulky. Pokud hledáte ve formuláři, prohledají se všechna pole logického formuláře (vybraného v poli Formulář). Pokud hledáte v ovládacím prvku tabulky, prohledají se všechny sloupce propojené databázové tabulky.

Poznámka: pole aktuálního logického formuláře nemusí být shodná s poli formulářového dokumentu. Pokud formulářový dokument obsahuje pole, která ukazují na více zdrojů dat (tj. více logických formulářů), volba Všechna pole prohledá pouze pole spojená se zdrojem dat vybraného logického formuláře.

Jediné pole

Prohledá určené datové pole.

Nastavení

Určuje nastavení pro hledání.

Umístění

Určuje vztah hledaného výrazu a obsahu pole. K dispozici jsou následující možnosti:

Position

Description

kdekoli v poli

Vrátí všechna pole obsahující hledaný vzorek kdekoli v poli.

začátek pole

Vrátí všechna pole obsahující hledaný vzorek na začátku pole.

konec pole

Vyhledána budou všechna pole, jejichž konec obsahuje parametry vyhledávání.

celé pole

Vyhledána budou všechna pole, jejichž obsah přesně odpovídá parametrům vyhledávání.


note

Je-li zaškrtnuto pole Výraz se zástupnými znaky, tato funkce není k dispozici.


Použít formát pole

Určuje, že se při hledání v aktuálním dokumentu bere v úvahu také formát pole. Formátem pole je viditelné formátování, které je vytvořeno pomocí následujících možností:

  1. v návrhu tabulky pro vlastnosti pole,

  2. v zobrazení zdroje dat pro formátování sloupce,

  3. přiřazením vlastností ovládacích prvků ve formulářích.

Je-li zaškrtnuto políčko Použít formát pole, prohledává se tabulka nebo formulář zobrazeného zdroje dat pomocí určeného formátování. Pokud políčko není zaškrtnuto, prohledává se databáze s použitím formátu uloženého v databázi.

Příklad:

Máte pole data, které je v databázi uloženo ve formátu "DD.MM.YY" (například 17.02.65). Formát této položky je v zobrazení zdroje dat změněn na "DD. MMM YYYY" (17. úno 1965). Podle tohoto příkladu je záznam obsahující 17. února nalezen jen tehdy, pokud je aktivní volba Použít formát pole:

Použít formát pole

Parametry hledání

zapnout

Hodnota únor bude vyhledána, hodnota 2 nikoli.

vypnuto

Hodnota 2 bude vyhledána, hodnota únor nikoli.


Doporučujeme vám vždy hledat s použitím formátu pole.

Následující příklady naznačují problémy, které mohou vzniknout při hledání bez použití formátování polí. Tyto problémy závisí na používané databázi a vyskytují se pouze při určitém interním výchozím formátování:

Výsledky hledání

Příčina

Hodnota 5 vrací časový údaj 14:00:00.

Časová pole nejsou pro databáze typu dBASE definována a musí být simulována. Chcete-li interně zobrazit čas "14:00:00", je nutné zadat hodnotu "5".

"00:00:00" vrátí všechny záznamy standardního pole.

Hodnota data je v databázi interně uložena pomocí kombinovaného pole datum/čas.

"45.79" nevrátí "45.79", i když je v poli Umístění vybráno celé pole.

Zobrazený pohled neodpovídá internímu formátu dat. Je-li například v databázi hodnota "45.789" uložena jako pole typu "Number/Double" a formát zobrazení je určen s dvěma desetinnými místy, nalezena bude hodnota "45.79" pouze při hledání s použitím formátu pole.


V tomto případě se standardním formátem myslí formát představující interní uložení dat. Uživatel je nemusí vždy vidět, zvláště pokud se interní hodnoty používají pro simulaci datových typů (např. časová pole v databázích dBASE). Toto závisí na použité databázi a jednotlivých datových typech. Pokud chcete najít hodnoty, které se zobrazují, hledejte s použitím formátu pole. Mezi tato pole patří pole datového typu Date, Time, Date/Time a Number/Double.

Ovšem pro větší databáze, u kterých nejsou potíže s formátem, je hledání bez volby Použít formát pole vhodnější, protože je rychlejší.

Pokud hledáte hodnoty zaškrtávacích polí a je povolena volba Použít formát pole, zobrazí se "1" pro zaškrtnutá pole, "0" pro nezaškrtnutá a prázdný řetězec pro neurčená (v trojstavu). Pokud hledáte bez volby Použít formát pole, zobrazí se hodnoty pro "PRAVDA" a "NEPRAVDA" závisející na použitém jazyce.

Pokud vyberete Použít formát pole při prohledávání seznamů, zobrazí se text viditelný v seznamech. Pokud nepoužijete volbu Použít formát pole, zobrazí se obsah odpovídající standardnímu formátu pole.

Rozlišovat velikost

Určuje, zda se během hledání bere do úvahy velikost znaků.

Hledat pozpátku

Určuje, že hledání bude probíhat opačným směrem, od posledního k prvnímu záznamu.

Shora / Zdola

Znovu spustí vyhledávání. Hledání dopředu se znovu spustí od prvního záznamu. Hledání zpět se znovu spustí od posledního záznamu.

Výraz se zástupnými znaky

Je možné použít následující zástupné znaky:

Zástupné znaky

Význam

Příklad

?

Pro jediný libovolný znak

Řetězec ?isk vrátí hodnotu disk.

"M?ller" vrátí např. Miller a Moller

*

Pro 0 nebo více libovolných znaků

Řetězec *-* vrátí hodnotu "ZIP-Drive" a "CD-ROM"

"M*er" vrátí všechny záznamy začínající "M" a končící "er" (např. Miller, Moller, Mather)


Pokud chcete hledat samotné znaky ? nebo *, uvozte je zpětným lomítkem: "\?" nebo "\*". To je nutné pouze tehdy, pokud je aktivní volba Výraz se zástupnými znaky. Pokud tato volba není aktivní, jsou zástupné znaky zpracovány jako běžné znaky.

Regulární výraz

Vyhledává za pomoci regulárních výrazů. Jsou podporovány stejné regulární výrazy jako v dialogovém okně LibreOffice Najít a nahradit.

Hledání pomocí regulárních výrazů nabízí více možností než hledání se zástupnými znaky. Pokud hledáte s regulárním výrazem, odpovídají zástupným znakům následující znaky:

Hledání se zástupnými znaky

Hledání s regulárním výrazem

?

.

*

.*


Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Najít. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Podobnosti a určete možnosti podobnosti.

Porovnat šířku znaku (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Bude se rozlišovat mezi tvary znaku s poloviční a plnou šířkou.

Zní jako (japonština) (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Zní jako a určete možnosti vyhledávání.

Nastavuje možnosti pro podobnou notaci v japonském textu.

Považovat za stejné

Určuje možnosti, které se mají při vyhledávání považovat za stejné.

Ignorovat

Určuje znaky, které se mají ignorovat.

Stav

Řádek Stav zobrazuje záznamy nalezené při hledání. Pokud hledání dosáhne konce (nebo začátku) tabulky, automaticky pokračuje na opačném konci.

Ve velkých databázích může hledání v opačném směru trvat déle. V takovém případě najdete ve stavovém řádku informaci o tom, že se záznamy stále procházejí.

Hledat/Zrušit

Je-li hledání úspěšně dokončeno, zvýrazní se odpovídající pole tabulky. V hledání je možné pokračovat klepnutím na tlačítko Hledat. Klepnutím na tlačítko Zrušit zrušíte vyhledávání.

Zavřít

Zavře dialog. Nastavení posledního hledání zůstane uloženo, dokud neukončíte LibreOffice.

Je-li otevřeno více tabulek nebo formulářů, je možné pro každý dokument nastavit jiné možnosti hledání. Když zavřete dokumenty, bude uloženo pouze nastavení naposledy zavřeného dokumentu.

Podpořte nás!