Obecné

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Obecné.


Formulář je textový dokument nebo sešit s ovládacími prvky formuláře. Pokud vytvoříte formulář pro webovou stránku, může uživatel zadané údaje odeslat po Internetu. Data z formuláře se přenesou na server s určeným URL a tam se zpracují.

Název

Určuje název formuláře. Tento název se použije pro identifikaci v Navigátoru formulářem.

URL

Určuje URL, na které se odešlou data z formuláře.

Rámec

Určuje cílový rámec, ve kterém se zobrazí načtené URL.

Klepnete-li na pole, je možné výběrem ze seznamu určit, do kterého rámce se má další dokument načíst. Máte na výběr následujících možností:

Položka

Význam

_blank

Dokument se zobrazí v novém prázdném rámci.

_parent

Dokument se zobrazí v nadřazeném rámci. Pokud neexistuje nadřazený rámec, zobrazí se dokument ve stejném rámci.

_self

Dokument bude otevřen ve stejném rámci.

_top

Dokument se zobrazí v hlavním okně, tj. v nejvyšším rámci v hierarchii; je-li aktuální rámec hlavním oknem, zobrazí se dokument v aktuálním rámci.


Typ odeslání

Určuje metodu pro přenos dat formuláře.

Při použití metody GET se data ovládacích prvků přenášejí jako proměnné prostředí. Připojí se k URL v podobě "?Prvek1=Obsah1&Prvek2=Obsah2&..."; program na cílovém serveru poté tento řetězec zanalyzuje.

Při použití metody POST se z údajů formuláře vytvoří dokument, který se odešle na určené URL.

Kódování pro odeslání

Určuje druh kódování dat pro přenos.

Přenos dat zadaných ve formulářovém poli

Při odesílání formuláře se zpracují všechny ovládací prvky dostupné v LibreOffice. Odesílá se název ovládacího prvku spolu s jeho hodnotou.

Podoba dat, která budou u jednotlivých formulářových polí odeslána, závisí na typu příslušných polí. U textových polí jsou odesílány viditelné znaky zadaného textu, u seznamů vybrané položky, u aktivovaných zaškrtávacích polí a tlačítek volby odpovídající referenční hodnoty.

Jak se tyto údaje přenesou, závisí na zvolené metodě přenosu (GET nebo POST) a kódování (URL nebo Multipart). Je-li např. zvolena metoda POST a kódování URL, jsou odeslány dvojice v podobě <Název>=<Hodnota>.

Kromě ovládacích prvků určených v HTML nabízí LibreOffice také další ovládací prvky. U polí se zvláštním číselným formátem se nepřenáší viditelná hodnota, ale spíše pevný výchozí formát. Následující tabulka ukazuje, jak se přenáší údaje z ovládacích prvků specifických pro LibreOffice:

Ovládací prvek

Podoba odeslané hodnoty

Číselné pole, měnové pole

Desetinný oddělovač je vždy zobrazován jako tečka.

Pole pro datum

Nezávisle na uživatelském místním nastavení je datum odesíláno ve výchozím formátu MM-DD-YYYY (měsíc-den-rok).

Pole pro čas

Nezávisle na uživatelském místním nastavení je čas odesílán ve výchozím formátu HH:MM:SS (hodina:minuta:sekunda).

Pole vzorku

Hodnota se odešle jako textové pole, tj. odešle se hodnota viditelná ve formuláři.

Ovládací prvek tabulky

Z ovládacího prvku tabulky se vždy přenášejí jednotlivé sloupce. Odesílá se název ovládacího prvku, název sloupce a hodnota sloupce. Např. při použití metody GET s URL kódováním se odešlou údaje v podobě <Název ovládacího prvku tabulky>.<Název sloupce>=<Hodnota>.


Podpořte nás!