Obecné

Na kartě Obecné je možné nastavit obecné vlastnosti ovládacího prvku. Tyto vlastnosti se mohou lišit v závislosti na druhu ovládacího prvku. Ne všechny následující vlastnosti jsou dostupné pro všechny ovládací prvky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Obecné.


note

Pokud exportujete dokument do formátu HTML, exportují se výchozí hodnoty ovládacích prvků, ne aktuální vybrané hodnoty. Výchozí hodnoty se určí - v závislosti na druhu ovládacího prvku - vlastnostmi Výchozí hodnota (např. textové pole), Výchozí stav (zaškrtávací pole a tlačítka volby), a Výchozí výběr (pro seznamy).


Automatické vyplňování

Funkce automatického vyplňování zobrazuje seznam dříve zadaných položek podle znaků, které píšete.

Barva ohraničení

Určuje barvu ohraničení pro ovládací prvky, které mají nastavenu vlastnost Ohraničení na "plochý"

Barva pozadí

Barvu pozadí lze určit pro většinu polí a ovládacích prvků. Pokud klepnete na Barva pozadí, zobrazí se seznam, kde je možné vybrat mezi různými barvami. Při volbě "Standardní" se použije nastavení systému. Pokud v seznamu nenajdete požadovanou barvu, klepněte na tlačítko ... a vyberte barvu v dialogovém okně Barva.

Barva symbolu

Určuje barvu symbolů na ovládacím prvku, např. šipek posuvníku.

Desetinná přesnost

Pro číselná a měnová pole je možné určit počet číslic, které se zobrazí v desetinné části čísla.

Filtrování a řazení

Určuje, zda se mají na liště Navigace zobrazit nebo skrýt prvky pro filtrování a řazení. Jedná se o následující prvky: Řadit vzestupně, Řadit sestupně, Řadit, Automatický filtr, Výchozí filtr, Použít filtr, Odstranit filtr/řazení.

Formát data

Formát data je možné určit pro pole data.

note

Zvolený formát je automaticky použit pro všechna formátovaná pole (data, času, měny, číselné) ihned po té co ukončíte jejich editaci a nezáleží při tom, jakým způsobem byl vstup zadán.


Formát času

Umožňuje zadat požadovaný formát času.

Formátování

Určuje formátovací kód pro ovládací prvek. Klepnutím na tlačítko ... je možné kód vybrat.

Hodnota

Pro skryté ovládací prvky je možné pomocí vlastnosti Hodnota určit hodnotu, která bude přidána ke skrytému ovládacímu prvku. Tyto údaje se přenesou při odeslání formuláře.

Krok hodnoty

Je možné přednastavit intervaly hodnot v číselnících pro čísla a měnu. S pomocí šipek číselníku je možné hodnotu snížit nebo zvýšit.

Krok tabulátoru

Vlastnost "Krok tabulátoru" určuje, zda lze ovládací prvek vybrat pomocí klávesy Tab. K dispozici jsou následující možnosti:

ne

Při použití klávesy Tab se tento ovládací prvek přeskočí.

ano

Na pole lze přejít stisknutím klávesy Tab.


Lišta navigace

Určuje, zda se u dolního ohraničení ovládacího prvku tabulky zobrazí lišta Navigace.

Malá změna

Určuje hodnotu, která se přičte nebo odečte, když uživatel klepne na šipku posuvníku.

Max. datum

Uživatel nemůže zadat vyšší datum než toto.

Max. hodnota

Pro číselná a měnová pole je možné určit maximální hodnotu, kterou může uživatel zadat.

Max. hodnota posunu

Určuje maximální hodnotu posuvníku.

Max. čas

Určuje maximální hodnotu času, kterou může uživatel zadat.

Maximální délka textu

Pro textová pole a pole se seznamem je možné určit maximální počet znaků, které může uživatel zadat. Pokud není tato vlastnost ovládacího prvku známa, nastaví se výchozí hodnota na nulu.

Je-li formulářové pole propojeno s databází a maximální délka textu je určena nastavením v databázi, nelze do tohoto pole zadávat žádnou hodnotu délky textu. Nastavení bude databází přijato pouze tehdy, nebude-li hodnota tohoto ovládacího pole zadána.

Min. datum

Určuje nejnižší datum, které může uživatel zadat.

Min. hodnota

Pro číselná a měnová pole je možné určit minimální hodnotu, uživatel nemůže zadat nižší.

Min. hodnota posunu

Určuje minimální hodnotu posuvníku.

Min. čas

Určuje nejnižší čas, který může uživatel zadat.

Měřítko

Změní velikost obrázku, aby odpovídal velikosti ovládacího prvku.

Navigace

Určuje, zda se mají na liště Navigace zobrazit nebo skrýt prvky pro navigaci. Jedná se o následující prvky: První záznam, Předchozí záznam, Další záznam, Poslední záznam.

Název

Každý ovládací prvek a každý formulář má vlastnost "Název", pomocí které jej lze identifikovat. Název se zobrazí v Navigátoru formuláře a pomocí názvu se také je možné na ovládací pole odkazovat v makru. Ovládací pole je určeno názvem, který se složí z popisku a čísla.

note

Při práci s makry se přesvědčte, že se žádné názvy formulářových polí neopakují.


Název se také používá pro seskupení různých ovládacích prvků, které spolu funkčně souvisejí, např. přepínače. Chcete-li prvky seskupit, zadejte všem členům skupiny stejný název: Ovládací prvky se stejným názvem tvoří skupinu. Seskupené ovládací prvky lze vizuálně reprezentovat pomocí Seskupení.

Obrázek

Obrázkové tlačítko má vlastnost "Obrázek". Vlastnost "Obrázek" určuje cestu a název souboru s obrázkem, který chcete zobrazit na tlačítku. Pokud vyberete obrázek pomocí tlačítka ..., vyplní se cesta a název souboru automaticky.

Oddělovač tisíců

Pro číselná a měnová pole je možné určit, zda se použije oddělovač tisíců.

Ohraničení

U ovládacích prvků, které mají ohraničení, je možné určit zobrazení ohraničení nastavením vlastnosti "Ohraničení". Na výběr máte mezi volbami "Bez rámce", "3D" nebo "Plochý".

Opakovat

Určuje, zda se má opakovat akce ovládacího prvku, pokud na něj klepnete a držíte tlačítko myši (např. pro rolovací tlačítko nebo posuvník).

Orientace

Určuje, zda bude posuvník či rolovací tlačítko orientován svisle nebo vodorovně.

Pomocný text

Umožňuje zadat pomocný text, který se zobrazí jako tip ovládacího prvku. Pomocný text se zobrazí, když uživatel najede myší nad ovládací prvek.

Pro tlačítka URL se pomocný text zobrazí místo adresy zadané v URL.

Pomocný text

Pro každý ovládací prvek je možné určit doplňující informace nebo popisný text. Tato vlastnost pomáhá programátorovi uložit doplňující informace, které lze použít v kódu programu. Např. může toto pole použít pro proměnné nebo parametry.

Popisek

Určuje zdroj pro popisek ovládacího prvku. Místo názvu databázového pole se použije text popisku. Např. v dialogovém okně Průvodce filtrem, Hledat a jako popis sloupců v zobrazení tabulky.

Chcete-li některý znak popisku určit jako klávesovou zkratku, vložte před znak vlnovku (~).

Popisek tlačítek volby lze zadávat pouze jako název skupinového rámečku. Tento název se bude vztahovat ke všem přepínačům v jedné skupině.

Pokud klepnete na tlačítko ... vedle textového pole, zobrazí se dialog Výběr pole pro popisek. Vyberte popisek ze seznamu.

Zaškrtnutím pole Žádné přiřazení odstraníte propojení mezi ovládacím prvkem a přiřazeným popiskem.

Popisek

Vlastnost "Popisek" nastavuje popisek ovládacího prvku ve formuláři. Tato vlastnost určuje viditelný popisek nebo záhlaví sloupce v ovládacím prvku tabulky.

Když vytvoříte nový ovládací prvek, použije se jako výchozí popisek přednastavený "Název". Tento název se skládá z názvu ovládacího prvku a čísla (např. Tlačítko1). Vlastností "Popisek" je možné přiřadit jiný popis, který bude lépe vystihovat funkci ovládacího prvku. Tuto položku změňte tak, aby byl přiřazen výrazný popisek ovládacímu prvku, který je pro uživatele viditelný.

Chcete-li vytvořit víceřádkový popisek, otevřete pole se seznamem pomocí šipky. Zalomení řádku vložíte klávesovou zkratkou Shift+l+Enter.

note

Vlastnost "Popisek" se používá jen pro označení prvků formuláře v rozhraní viditelném pro uživatele. Pokud pracujete s makry, nezapomeňte, že se k ovládacím prvkům přistupuje pomocí vlastnosti "Název".


Posun kolečkem myši

Určuje, zda se hodnota mění, pokud uživatel otáčí kolečkem myši. Nikdy: Hodnota se nebude měnit. Při zaměření: (výchozí) Hodnota se bude měnit, pokud má dané pole v okamžiku otáčení kolečkem myši zaměření a je nad ním ukazatel myši. Vždy: Hodnota se bude měnit vždy, když nad dané pole při otáčení kolečkem umístíte ukazatel myši, a to i když dané pole nemá zaměření.

Posuvník

Přidá k textovému poli posuvník, jaký určíte.

Pouze pro čtení

Vlastnost "Pouze pro čtení" lze přiřadit všem ovládacím prvkům, do kterých uživatel zadává údaje. Pokud přiřadíte tuto vlastnost ovládacímu prvku pro obrázek, který přebírá obrázky z databáze, uživatel nebude moci vložit do databáze nový obrázek.

PoziceX

Určuje pozici ovládacího prvku na ose X s počátkem v místě ukotvení.

PoziceY

Určuje pozici ovládacího prvku na ose Y s počátkem v místě ukotvení.

Počet řádek

Pro pole se seznamem s vlastností Rozbalovací je možné určit, kolik řádků se zobrazí v rozbalovacím seznamu. U polí, které nemají vlastnost Rozbalit, je možné počet řádků určit nastavením velikosti pole a písma.

Pořadí aktivace

Vlastnost "Pořadí aktivace" určuje pořadí, v jakém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab. Ve formuláři, který obsahuje více ovládacích prvků, je možné přesouvat zaměření na následující ovládací prvek stisknutím klávesy Tab. Pomocí vlastnosti "Pořadí aktivace" je možné změnit pořadí, v jakém budou ovládací prvky získávat zaměření.

note

Vlastnost "Pořadí aktivace" není k dispozici pro Skryté ovládací prvky. Pokud chcete, je možné tuto vlastnost nastavit také obrázkovým tlačítkům a ovládacímu poli obrázku, a poté je lze vybrat klávesou Tab.


Při vytváření formuláře se index automaticky přiřazuje podle pořadí, v jakém ovládací prvky přidáváte; každému ovládacímu prvku se přiřadí index zvýšený o 1. Pokud změníte index ovládacího prvku, automaticky se aktualizují indexy ostatních ovládacích prvků. Prvkům, které nemohou získat zaměření ("Krok tabulátoru = Ne"), se hodnota také přiřadí. Ovšem při použití klávesy Tab se tyto ovládací prvky přeskočí.

V dialogu Pořadí aktivace je možné snadno určit indexy různých ovládacích prvků.

Prodleva

Určuje prodlevu v milisekundách mezi opakováním událostí. Opakovaná událost nastane, když klepnete na šipku nebo pozadí posuvníku nebo navigační tlačítko na liště Navigace a podržíte tlačítko myši. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu doplněnou platnou měrnou jednotkou, např. 2 s nebo 5 cm.

Písmo

Pro ovládací prvky, které mají viditelný text nebo popisek, vyberte písmo, které chcete použít. Chcete-li otevřít dialog Písmo klepněte na tlačítko .... Vybrané písmo se použije pro popisek ovládacího prvku a k zobrazení dat.

Přepnout

Určuje, zda se tlačítko chová jako přepínací tlačítko. Pokud nastavíte Přepnout na "Ano", je možné přepínat mezi stavy "vybráno" a "nevybráno" klepnutím na tlačítko nebo stisknutím mezerníku, má-li tlačítko zaměření. Tlačítko ve stavu "vybráno" se zobrazuje "stisknuté".

Přesný formát

Umožňuje nastavit kontrolu formátu, která akceptuje formátovaný obsah (datum, čas apod.). Je-li aktivní přesný formát (Ano), přijímány jsou jen povolené znaky. Například v poli pro datum budou přijaty pouze čísla nebo oddělovače data; všechny alfabetické znaky zadané z klávesnice budou ignorovány.

Při klepnutí získat zaměření

Je-li tato volba nastavena na "Ano", tlačítko získá zaměření, když na něj klepnete.

Rolovací tlačítko

Rolovací tlačítka lze přidat k číselným polím, měnovým polím, polím pro data a pro čas.

Rozbalit

Ovládací prvek s vlastností Rozbalovací má navíc šipku, která po klepnutí myši otevře seznam existujících záznamů. Volbou Počet řádků je možné určit, kolik řádků se má zobrazit při rozbalení. Tuto vlastnost mohou mít i pole se seznamem.

Ve výchozím nastavení lze vždy rozbalovat pole se seznamem, která byla vložena jako sloupce v ovládacích prvcích tabulky.

Rámec

Také je možné určit rámec, ve kterém se zobrazí URL, jenž bude otevřeno po klepnutí na tlačítko s přiřazenou akcí Otevřít dokument / webovou stránku).

Klepnete-li na pole, je možné výběrem ze seznamu určit, do kterého rámce se má další dokument načíst. Máte na výběr následujících možností:

Položka

Význam

_blank

Dokument se zobrazí v novém prázdném rámci.

_parent

Dokument se zobrazí v nadřazeném rámci. Pokud neexistuje nadřazený rámec, zobrazí se dokument ve stejném rámci.

_self

Dokument bude otevřen ve stejném rámci.

_top

Dokument se zobrazí v hlavním okně, tj. v nejvyšším rámci v hierarchii; je-li aktuální rámec hlavním oknem, zobrazí se dokument v aktuálním rámci.


note

Vlastnost Rámec je relevantní pro HTML formuláře, ale ne pro databázové formuláře.


Seznam záznamů

Přečtěte si také tipy pro ovládání aplikace pomocí klávesnice.

Přednastavená výchozí položka seznamu se určuje v poli Výchozí výběr.

note

Poznámka: položky seznamu se zapojí do formuláře pouze tehdy, je-li je na kartě Data v poli Obsah seznamu zvolena možnost "Seznam hodnot".


Pokud nechcete položky seznamu zapisovat do databáze nebo přenášet do webového formuláře, ale spíše přiřadit hodnoty, které nejsou ve formuláři vidět, je možné položky seznamu přiřadit jiným hodnotám v seznamu hodnot. Seznam hodnot se určuje na kartě Data. V poli Druh obsahu seznamu a do pole Obsah seznamu zadejte seznam hodnot, které se mají přiřadit odpovídajícím viditelným položkám seznamu. Pro správné přiřazení je důležité pořadí hodnot.

note

Pro HTML dokumenty odpovídá položka seznamu zadaná na kartě Obecné HTML značce <OPTION>; položka v seznamu hodnot na kartě Data v poli Obsah seznamu odpovídá značce <OPTION VALUE=...>.


Skrýt výběr

Určuje, zda označený text v ovládacím prvku zůstane označen, i když ovládací prvek již nemá zaměření. Pokud nastavíte Skrýt výběr na "Ne", označený text v ovládacím prvku zůstane označen, i když ovládací prvek již nemá zaměření.

Styl

Určuje, zda se zaškrtávací pole a tlačítka volby zobrazují jako 3D (výchozí) nebo ploché.

Symbol měny

Pro měnové pole je možné přednastavit symbol měny zadáním znaku nebo řetězce do vlastnosti "Symbol měny".

Symbol pro předponu

Určuje, zda se symbol měny v měnovém poli zobrazí před nebo za číslem. Výchozí nastavení je zobrazení za číslem.

Textové řádky zakončeny

Pro textová pole vyberte kód konce řádku, který se použije při zápisu textu do databáze.

Tisknutelné

Určuje, zda se má toto ovládací pole tisknout.

Trojstav

Určuje, zda může zaškrtávací pole reprezentovat kromě hodnot PRAVDA a NEPRAVDA navíc hodnotu NEVYPLNĚNO. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud databáze akceptuje tři stavy: PRAVDA, NEPRAVDA a NEVYPLNĚNO.

note

Vlastnost "Trojstav" je definována pouze pro databázové formuláře, nikoli pro HTML formuláře.


Typ textu

Umožňuje v polích (např. textových nebo popisku) používat zalomení řádku a formátování. Ručně zadáte zalomení řádku stisknutím klávesy Enter. Pro zadání formátovaného textu zvolte "Víceřádkový s formátováním".

warning

Pokud vyberete typ textu "Víceřádkový s formátováním", není možné tento ovládací prvek svázat s databázovým polem.


note

Pro textová pole v ovládacím prvku tabulky se tento typ textu jmenuje "Víceřádkový vstup".


URL

Do pole URL zadejte URL adresu pro tlačítko typu Otevřít dokument / webovou stránku. Tato adresa se otevře po klepnutí na tlačítko.

Pokud v uživatelském režimu najedete myší na tlačítko, zobrazí se URL jako tip, pokud nebyl zadán jiný Pomocný text.

URL nápovědy

Určuje URL odkaz na dokument nápovědy, který se zobrazí jako nápověda ovládacího prvku. Nápověda ovládacího prvku se otevře, má-li ovládací prvek zaměření a uživatel stiskne F1.

Ukotvení

Určuje místo ukotvení ovládacího prvku ke kterému je vztažena jeho pozice.

Umístění

Určuje, zda se mají na liště Navigace zobrazit nebo skrýt prvky určující umístění záznamu. Jedná se o následující prvky: Popisek záznamu, Umístění záznamu, Počet popisů záznamu, Počet záznamů.

Upravit masku

Určením masky je možné ovlivnit, jaké údaje může uživatel zadat do pole vzorku.

Délka vstupní masky určuje počet možných pozic vstupu. Pokud uživatel zadá znaky, které neodpovídají masce, vstup je při dokončení editace pole odmítnut. Vstupní masku je možné určit pomocí následujících znaků:

Znak

Význam

L

Textová konstanta. Tuto pozici nelze upravit. Zobrazí se odpovídající znak ze znakové masky.

a

Lze zadat znaky a-z a A-Z. Velká písmena se nezmění na malá.

A

Mohou být zadána libovolná písmena od A do Z. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.

c

Lze zadat znaky a-z, A-Z a 0-9. Velká písmena se nepřevádí na malá.

C

Mohou být zadány libovolné znaky od A do Z a od 0 do 9. Zadáte-li malé písmeno, automaticky se převede na písmeno velké.

N

Mohou být zadány pouze znaky 0-9.

x

V této pozici mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky.

X

Mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.


Znakovou masku je možné například zadat v podobě "__.__.2002" a jako vstupní masku výraz v podobě "NNLNNLLLLL". Uživatel bude moci při zadávání data doplnit pouze čtyři číslice v pozicích označených písmenem N.

Velikost ikony

Určuje, zda mají být ikony na liště Navigace malé, nebo velké.

Velká změna

Určuje hodnotu, která se přičte nebo odečte, když uživatel klepne vedle posouvátka na posuvníku.

Viditelná velikost

Určuje velikost posouvátka posuvníku v "hodnotových jednotkách". Např. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mít za následek posouvátko, které zabere polovinu posuvníku.

Je-li nastaveno na 0, šířka a výška posouvátka bude stejná.

Viditelné

Určuje, zda bude ovládací prvek viditelný v režimu testování. V režimu návrhu jsou ovládací prvky vždy viditelné.

Uvědomte si, že nastavení této volby na hodnotu "Ano" (výchozí) neznamená nutně, že se daný ovládací prvek opravdu zobrazí. Při určování výsledné viditelnosti prvku jsou brány v úvahu další podmínky. Například ovládací prvek umístěný ve skryté sekci ve Writeru nebude nikdy viditelný, dokud nebude viditelná i sama sekce.

Pokud je volba nastavena na hodnotu "Ne", bude ovládací prvek v režimu testování vždy skryt.

Verze OpenOffice.org starší než 3.1 tuto volbu při načtení souborů, ve kterých je použita, tiše ignorují.

Vícenásobný výběr

Umožňuje vybrat více než jednu položku seznamu.

Výchozí datum

Nastaví výchozí datum.

Výchozí hodnota

Nastaví výchozí hodnotu ovládacího prvku. Výchozí hodnota se zobrazí např. při otevření formuláře.

Hodnota Výchozí hodnota určuje stav ovládacího prvku, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Výchozí hodnota posunu

Nastaví výchozí hodnotu pro posuvník.

Výchozí stav

Určuje, zda jsou tato volba nebo zaškrtávací pole ve výchozím nastavení zapnuty.

Určuje také stav, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Pro seskupené volby se výchozí stav skupiny určuje pomocí vlastnosti "Výchozí stav".

Výchozí text

Nastaví výchozí text pro textové pole nebo pole se seznamem.

Výchozí tlačítko

Vlastnost "Výchozí tlačítko" určuje, které tlačítko se použije při stisku klávesy Enter. Pokud otevřete dialogové okno nebo formulář a neupravíte stav, bude tlačítko s touto vlastností výchozí tlačítko.

note

Tato vlastnost by vždy měla být přiřazena jen jednomu tlačítku ve formuláři.


Při použití webových formulářů se s touto vlastností můžete setkat např. ve vyhledávání. Jde o textové pole s tlačítkem pro odeslání formuláře. Do textového pole zadáte text a klepnutím spustíte vyhledávání. Je-li tlačítko určeno jako výchozí, stačí po napsání textu stisknout Enter.

Výchozí výběr

Určuje položky seznamu, které se mají ve výchozím nastavení označit.

Hodnota Výchozí výběr určuje stav seznamu, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Pro seznam obsahující seznam hodnot je možné klepnutím na tlačítko ... otevřít dialog Výchozí výběr.

V dialogu Výchozí výběr vyberte záznamy, které se mají označit při otevření formuláře, který obsahuje seznam.

Výchozí čas

Nastaví výchozí čas.

Výška

Určuje výšku ovládacího prvku.

Výška řádku

Zadejte výšku řádku v ovládacím prvku tabulky. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu s měrnou jednotkou, např. 2 cm.

Zalomení slova

Zobrazí text s více řádky. Umožní použít v textovém poli zalomení řádků, takže je možné zadat více než jeden řádek textu. Pro ruční vložení zalomení řádku stiskněte klávesu Enter.

Zapnuto

Je-li vlastnost "Povoleno" nastavena na (Ano), uživatel může tento ovládací prvek používat. V opačném případě (Ne) prvek nebude přístupný a zobrazí se zašedlý.

Zarovnání / Zarovnání obrázku

Zarovnání lze nastavit vlevo, vpravo či na střed. Tyto volby jsou k dispozici pro následující prvky:

  1. Název popisku,

  2. Obsah textových polí,

  3. Obsah polí ve sloupcích ovládacího prvku tabulky,

  4. Obrázek nebo text použitý na tlačítcích.

    note

    Volba Zarovnání pro tlačítka se nazývá Zarovnání obrázku.


Znaková maska

U pole vzorku je možné určit znakovou masku. Znaková maska obsahuje výchozí hodnoty a je viditelná vždy po načtení formuláře. Pomocí kódu pro Vstupní masku je možné určit, jaké údaje může uživatel zadávat do pole vzorku.

note

Délka znakové masky by měla vždy odpovídat délce znakového kódu zadaného v poli Vstupní maska. Pokud si délka obou masek nebude vzájemně odpovídat, bude znakový kód zadaný v poli Vstupní maska buď zkrácen, nebo doplněn mezerami na délku znakové masky.


Znaky hesla

Pokud uživatel zadává heslo, je možné určit, které znaky se zobrazí místo znaku zadávaných uživatelem. Do pole Znaky hesla zadejte ASCII kód požadovaného znaku. Je možné použít hodnotu od 0 do 255.

tip

Znaky odpovídající ASCII kódům si je možné prohlédnout v dialogu Speciální znaky (Vložit - Speciální znak).


Značka záznamu

Určuje, zda se má první sloupec zobrazit s popisky řádků, kde je aktuální záznam označen šipkou.

Zvýšit/snížit hodnotu

Určuje intervaly pro zvýšení a snížení hodnoty číselníku.

Činnost

Můžete použít akce navigace a vytvořit si vlastní tlačítka pro navigaci v databázi.

Následující tabulka popisuje akce, které je možné tlačítku přiřadit:

Činnost

Popis

Žádné

Nestane se nic.

Odeslat formulář

Odešle data zadaná v aktuálním formuláři na adresu, která je určena v dialogu Vlastnosti formuláře v poli URL.

Chcete-li exportovat soubor do PDF, zadejte URL do pole "URL" ve vlastnostech formuláře.

Obnovit formulář

Změní obsah a stav ovládacích prvků formuláře na výchozí hodnoty (Výchozí hodnota, Výchozí stav, Výchozí výběr).

Otevřít dokument / webovou stránku

Otevře URL určené v poli URL. Cílový rámec je možné určit pomocí Rámec.

První záznam

Zobrazí první záznam.

Předchozí záznam

Zobrazí předchozí záznam.

Další záznam

Zobrazí další záznam.

Poslední záznam

Zobrazí poslední záznam.

Uložit záznam

Uloží aktuální záznam, pokud byl změněn.

Zpět: datová položka

Vrátí zpět změny provedené v aktuálním záznamu.

Nový záznam

Umožní ve formuláři vložit nový záznam.

Odstranit záznam

Smaže aktuální záznam.

Obnovit formulář

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního formuláře.


Činnost na záznamu

Určuje, zda se mají zobrazit nebo skrýt prvky činností na liště navigace. Činnosti jsou následující: Uložit záznam, Zpět, Nový záznam, Odstranit záznam, Obnovit.

Šířka

Nastaví šířku sloupce v ovládacím prvku tabulky v jednotkách, které jsou určeny v nastavení LibreOffice. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu doplněnou platnou měrnou jednotkou, např. 2 cm.

Šířka

Určuje šířku ovládacího prvku.

Podpořte nás!