Ovládací prvky formuláře

Nástrojová lišta nebo podnabídka Ovládací prvky formuláře obsahuje nástroje, které vám pomohou při vytváření interaktivních formulářů. Pomocí této nástrojové lišty nebo podnabídky je možné přidávat ovládací prvky do formuláře v textech, kresbách, sešitech, prezentacích nebo HTML dokumentech, např. tlačítko, které spustí makro.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Ovládací prvky formuláře.

Ikona na nástrojové liště Vložit (může být potřeba tuto ikonu povolit):

Ikona Vybrat

Ovládací prvky formuláře


note

XML formuláře (XForms) používají stejné ovládací prvky.


Chcete-li vytvořit formulář, otevřete dokument a použijte nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře k přidání a nastavení prvků formuláře. Pokud chcete, je možné spojit formulář s databází, takže pomocí ovládacích prvků budete moci manipulovat s databází.

Když vytváříte formulář v HTML dokumentech, je možné jej použít k odeslání dat po Internetu.

Pro přidání ovládacího prvku do dokumentu

  1. Na nástrojové liště Ovládací prvky formuláře klepněte na ikonu ovládacího prvku, který chcete přidat.

  2. Klepněte do dokumentu a tažením určete velikost ovládacího prvku.

    tip

    Podržíte-li při tažení klávesu Shift, vytvoříte čtvercový ovládací prvek.


tip

Chcete-li přidat pole formuláře ze seznamu polí tabulky nebo z dotazu, přetáhněte buňku do formuláře. V textovém dokumentu je také možné přetáhnout záhlaví sloupce a přidat tak pole formuláře. Chcete-li přidat popisek pole, podržte během tažení klávesu +Shift.


Úprava ovládacího prvku

  1. Klepněte pravým tlačítkem na ovládací prvek a zvolte Vlastnosti ovládacího prvku. Otevře se dialogové okno, kde je možné upravit vlastnosti ovládacího prvku.

  2. Pro určení klávesové zkratky pro ovládací prvek přidejte v popisu před požadovaný znak vlnovku (~).

  3. Ovládací prvky je možné přetahovat z jednoho dokumentu do druhého. Také je možné je zkopírovat a vložit do jiného dokumentu. Když vložíte ovládací prvek z jiného dokumentu, LibreOffice analyzuje zdroj dat, typ a vlastnosti ovládacího prvku, aby odpovídal logické struktuře v cílovém dokumentu. Např. ovládací prvek, který zobrazuje obsah adresáře, bude zobrazovat stejný obsah i po zkopírovaní do jiného dokumentu. Tyto vlastnosti si je možné prohlédnout na kartě Data dialogu Vlastnosti formuláře.

Vybrat

Ikona Vybrat

Tato ikona přepíná ukazatel myši do režimu výběru, nebo tento režim ukončí. Režim výběru se používá k výběru ovládacích prvků v aktuálním formuláři.

Režim návrhu

Vypne nebo zapne Režim návrhu. Tato funkce se používá pro rychlé přepínání mezi režimem návrhu a uživatelským režimem. Po aktivaci je možné upravovat ovládací prvky formuláře, po deaktivaci je možné formulář používat.

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp

Průvodci zap/vyp

Ikona Přepnout průvodce ovládacími prvky

Zapne nebo vypne automatické spouštění průvodců pro funkce formuláře.

Průvodci vám pomohou zadat vlastnosti seznamů, ovládacích prvků tabulky či dalších ovládacích prvků.

Návrh formuláře

Ikona Návrh formuláře

Otevře nástrojovou lištu Návrh formuláře.

Popisek

Ikona Popisek

Vytvoří pole pro zobrazení textu. Tyto popisky slouží pouze k zobrazení předem definovaného textu. Nelze do nich zadávat údaje.

Textové pole

Ikona Textové pole

Vytvoří textové pole. Textová pole jsou pole, do kterých může uživatel zadávat text. Ve formulářích se v textových polích zobrazují údaje nebo umožňují zadávání dat.

Zaškrtávací pole

Ikona Zaškrtávací pole

Vytvoří zaškrtávací pole. Zaškrtávací pole umožňují aktivovat nebo deaktivovat funkce formuláře.

Tlačítko volby

Ikona Tlačítko volby

Vytvoří tlačítko volby. Tlačítka volby umožňují dát uživateli na výběr z několika možností. Tlačítka volby se stejnou funkčností mají stejný název (vlastnost Název). Obvykle se spojí pomocí seskupení.

Seznam

Ikona Seznam

Vytvoří seznam. V tomto prvku může uživatel vybrat položku ze seznamu. Je-li formulář propojený s databází a spojení s databází je aktivní, automaticky se po vložení seznamu do dokumentu spustí Průvodce seznamem. Tento průvodce vám pomůže vytvořit seznam.

Pole se seznamem

Ikona Pole se seznamem

Vytvoří pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkový seznam s rozbalovacím seznamem, ze kterého může uživatel vybrat hodnotu. Poli se seznamem je možné přiřadit vlastnost "pouze pro čtení", aby uživatel nemohl zadat jiné hodnoty, než jsou určeny v seznamu. Je-li formulář propojený s databází a spojení s databází je aktivní, automaticky se po vložení pole se seznamem do dokumentu spustí Průvodce polem se seznamem.

Tlačítko

Ikona Tlačítko

Vytvoří tlačítko. Tuto funkci lze použít ke spuštění příkazu pro určenou událost, např. klepnutí myší.

Na tato tlačítka je možné použít text i obrázky.

Obrázkové tlačítko

Ikona Obrázkové tlačítko

Vytvoří tlačítko představené obrázkem. Kromě obrázkové reprezentace má obrázkové tlačítko stejné vlastnosti jako "normální" tlačítko.

Formátované pole

Ikona Formátované pole

Vytvoří formátované pole. Formátované pole je textové pole, u kterého je možné určit, jak se formátuje vstup a výstup a jaká omezení pro ně platí.

Formátované pole má zvláštní vlastnosti (zvolte Formát - Ovládací prvek).

Pole pro datum

Ikona Pole pro datum

Vytvoří pole pro datum. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Pokud poli pro datum přiřadíte vlastnost "Rozbalit", může si uživatel otevřít kalendář a vybrat datum pomocí něj. To také platí pro pole v poli Ovládací prvek tabulky.

tip

Pole pro datum může uživatel snadno upravit pomocí kurzorových kláves nahoru a dolů. V závislosti na pozici kurzoru se při použití kurzorových kláves zvyšuje nebo snižuje den, měsíc či rok.


Specifické poznámky pro pole s datem.

Číselné pole

Ikona Číselné pole

Vytvoří číselné pole. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Seskupení

Ikona Seskupení

Vytvoří rámec, který vizuálně seskupí několik ovládacích prvků. Seskupení vám umožňuje spojit např. tlačítka volby.

Pokud vložíte do dokumentu seskupení, spustí se Průvodce prvkem skupiny, který vám umožní snadno vytvořit skupinu voleb.

Poznámka: Pokud přetáhnete rámec seskupení kolem již existujících ovládacích prvků a poté chcete vybrat některý ovládací prvek, musíte nejprve otevřít místní nabídku seskupení a vybrat Uspořádat - Odsunout do pozadí. Poté podržte a vyberte ovládací prvek.

note

Rámec seskupení se používá pouze pro vizuální vzhled. Funkční seskupení tlačítek volby lze provést nastavením názvu: všem volbám, které chcete seskupit, zadejte stejnou vlastnosti Název.


Pole pro čas

Ikona Pole pro čas

Vytvoří pole pro čas. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

tip

Pole pro čas může uživatel snadno upravit pomocí kurzorových kláves nahoru a dolů. V závislosti na pozici kurzoru se při použití kurzorových kláves zvyšují nebo snižují hodiny, minuty či sekundy.


Měnové pole

Ikona Měnové pole

Vytvoří měnové pole. Je-li formulář spojený s databází, je možné převzít hodnoty z databáze.

Pole vzorku

Ikona Pole vzorku

Vytvoří pole vzorku. Pole vzorku se skládá ze vstupní masky a znakové masky. Vstupní maska určuje, jaká data lze zadat. Znaková maska určuje obsah pole vzorku při načítání formuláře.

note

Poznámka: pole vzorku se neexportují do HTML formátu.


Ovládací prvek tabulky

Ikona Ovládací prvek tabulky

Vytvoří ovládací prvek tabulky pro zobrazení tabulky z databáze. Pokud vytvoříte nový ovládací prvek tabulky, spustí se Průvodce prvkem tabulky.

Speciální informace o ovládacím prvku tabulky.

Lišta navigace

Ikona Lišta navigace

Vytvoří lištu Navigace.

Lišta navigace umožňuje pohybovat se mezi záznamy v databázi nebo databázovém formuláři. Ovládací prvky na liště navigace fungují stejně jako na výchozí liště navigace v LibreOffice.

Ovládací pole obrázku

Ikona Ovládací pole obrázku

Vytvoří ovládací pole obrázku. Lze je použít jen k přidávání obrázků z databáze. Ve formuláři v dokumentu poklepejte na tento ovládací prvek a zobrazí se dialog Vložit obrázek. Také má místní nabídku (ne v režimu návrhu) s příkazy pro vkládání a odstranění obrázku.

Pokud není ovládací pole obrázku chráněno proti zápisu, lze ve formuláři zobrazit obrázky z databáze nebo vkládat do databáze nové obrázky. Ovládací prvek musí odkazovat na pole databáze, které je typu obrázek (image). Zadejte tedy datové pole v okně vlastností na kartě Data.

Výběr souboru

Ikona Výběr souboru

Vytvoří tlačítko, které umožní výběr souboru.

Rolovací tlačítko

Ikona Rolovací tlačítko

Vytvoří rolovací tlačítko.

Pokud přidáte rolovací tlačítko do sešitu Calcu, je možné na kartě Data vytvořit obousměrné propojení mezi rolovacím tlačítkem a buňkou. Výsledkem bude, že se při změně obsahu buňky aktualizuje obsah rolovacího tlačítka. A naopak, pokud změníte hodnotu rolovacího tlačítka, aktualizuje se obsah buňky.

Posuvník

Ikona Posuvník

Vytvoří posuvník.

Můžete určit následující vlastnosti posuvníku:

Název

Význam

Min. hodnota posunu

Určuje minimální výšku nebo minimální šířku posuvníku.

Max. hodnota posunu

Určuje maximální výšku nebo maximální šířku posuvníku.

Výchozí hodnota posunu

Určuje výchozí hodnotu posuvníku, která se použije při obnovení formuláře.

Orientace

Určuje orientaci posuvníku, tj. vodorovně nebo svisle.

Malá změna

Určuje minimální hodnotu, o kterou je možné posuvník posunout, např. klepnutím na šipku.

Velká změna

Určuje hodnotu velkého posunu posuvníku, např. když klepnete mezi posouvátko a šipku posuvníku.

Prodleva

Určuje prodlevu v milisekundách mezi spuštěním událostí posuvníku. Např. prodleva, která nastane, když klepnete na šipku a podržíte tlačítko myši.

Barva symbolu

Určuje barvu šipek posuvníku.

Viditelná velikost

Určuje velikost posouvátka posuvníku v "hodnotových jednotkách". Např. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mít za následek posouvátko, které zabere polovinu posuvníku.

Chcete-li aby šířka posuvníku byla stejná jako jeho výška, nastavte Viditelnou velikost na nulu.


V sešitu Calcu je možné pomocí karty Data vytvořit obousměrné propojení mezi posuvníkem a buňkou.

Podpořte nás!