Obecné

Nastavení obecných možností exportu dokumentu do souboru PDF. Zahrnuje rozsah, obrázky, vodoznak, formuláře a další volby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF a kartu Obecné.


Obrázek dialogového okna Obecné možnosti exportu PDF

Rozsah

Nastavuje možnosti exportu pro stránky obsažené v souboru PDF.

Vše

Exportuje všechny určené tiskové rozsahy. Pokud není tiskový rozsah určen, exportuje se celý dokument.

Stránky

Exportuje stránky, které zadáte do pole.

Chcete-li vytisknout rozsah stránek, použijte zápis 3-6. Chcete-li vytisknout jednotlivé stránky, použijte zápis 7;9;11. Je možné také tisknout kombinaci jednotlivých stránek a rozsahu stránek, například 3-6;8;10;12.

Výběr

Exportuje aktuální výběr.

Zobrazit PDF po dokončení exportu

Otevře exportovaný dokument v prohlížeči PDF, který je v systému nastaven jako výchozí.

Obrázky

Nastaví možnosti exportu obrázků v dokumentu.

note

Obrázky EPS obsahující vložené náhledy se exportují jen jako náhledy. Obrázky EPS bez vložených náhledů se exportují jako prázdné zástupné prvky.


Bezztrátová komprese

Zvolí pro obrázky bezztrátovou kompresi. Zachovají se všechny pixely.

Komprese JPEG

Vyberte úroveň komprese JPEG. Při vyšší kvalitě se zachovají téměř všechny pixely. Při nižší kvalitě se některé pixely ztratí a vznikají ruchy, ale zmenší se velikost souboru.

Kvalita

Vyberte kvalitu komprese JPEG.

Zmenšit rozlišení obrázků

Snížením počtu pixelů na palec se zmenší velikost obrázků.

Vyberte nové rozlišení obrázků.

Vodoznak

Přidá na pozadí stránek svislý, světle zelený a na střed zarovnaný text vodoznaku. Vodoznak není součástí zdrojového dokumentu.

Podepsat vodoznakem

Zaškrtnutím povolíte podpis vodoznakem.

Text

Zadejte text vodoznaku.

note

Není možné upravit umístění, orientaci ani velikost vodoznaku. Vodoznak se neukládá do zdrojového dokumentu.


Obecné

Nastavení obecných možností exportu do PDF.

Hybridní PDF (vložit soubor ODF)

Toto nastavení umožňuje exportovat dokument jako soubor .pdf, který obsahuje dva formáty souboru: PDF a ODF. V prohlížeči PDF se tento soubor chová jako obyčejný soubor .pdf, v LibreOffice ho ale lze plnohodnotně upravovat.

Archivní (PDF/A ISO 19005)

Převede dokument do formátu PDF/A-2b nebo PDF/A-1b. Ty jsou definovány jako formáty elektronických dokumentů určené pro dlouhodobé uchování. Do vytvořeného souboru PDF se vloží všechna písma použitá ve zdrojovém dokumentu a zapíší se také tagy PDF.

Tagované PDF (se strukturou dokumentu)

Zaškrtněte, chcete-li exportovat tagy PDF. To může výrazně zvětšit velikost souboru.

Tagované PDF obsahuje informace o struktuře dokumentu. To může pomoci zobrazit dokument na zařízeních s odlišnou obrazovkou a při použití hlasového výstupu.

Vytvořit PDF formulář

Zaškrtněte, pokud chcete vytvořit PDF formulář. Tento formulář může uživatel vyplnit a vytisknout.

Formát odeslání

Vyberte formát odeslání formulářů ze souboru PDF.

Vyberte formát dat, která obdržíte od toho, kdo formulář vyplní: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, nebo XML.

Tímto nastavením bude nahrazeno URL nastavené v dokumentu.

Povolit shodné názvy polí

Povolí ve vytvářeném PDF použití stejných názvů pro více polí. Je-li vypnuto, při exportu budou vytvořeny jedinečné názvy polí.

Exportovat záložky

Vyberte, pokud chcete záložky dokumentů Writeru exportovat jako PDF záložky. Záložky se vytvoří pro všechny odstavce osnovy (Nástroje - Číslování kapitol) a pro všechny položky obsahu, kterým byly ve zdrojovém dokumentu přiřazeny hypertextové odkazy.

Komentáře jako poznámky PDF

Při zaškrtnutí se komentáře v dokumentech Writeru a Calcu exportují jako poznámky PDF.

Chcete-li exportovat komentáře dokumentu ve Writeru v podobě, v jaké se zobrazují v LibreOffice, zvolte - LibreOffice Writer - Tisk a vyberte možnost Na okrajích v části Komentáře. Exportované stránky se zmenší a komentáře budou umístěny na jejich okraje.

Exportovat automaticky vložené prázdné stránky

Pokud je povoleno, do souboru PDF se exportují automaticky vložené prázdné stránky. To je nejvhodnější, pokud tisknete oboustranně. Příklad: V knize je nadpis kapitoly nastaven tak, aby začínal na liché stránce. Pokud předchozí kapitola končí na liché stránce, LibreOffice vloží prázdnou sudou stránku. Tato volba určuje, zda se má taková stránka exportovat.

Použít odkazy XObject

Tato možnost ovlivňuje, jak se obrázky ve formátu PDF exportují zpět do PDF. Jestliže je tato možnost zakázána, do výstupu se zahrne první stránka dat PDF. Při exportu do PDF se spojí použité obrázky, písma a další zdroje. Jedná se o složitou operaci, avšak výsledek je možné prohlížet v různých prohlížečích. Je-li tato možnost povolena, použije se odkaz XObject. Jde o jednoduchou operaci, ale tyto odkazy musí být podporovány v prohlížeči, aby bylo možné zobrazit vektorové obrázky. V opačném případě se v prohlížeči zobrazí rastr.

Obecné

Výchozí zobrazení

Uživatelské rozhraní

Odkazy

Zabezpečení

Elektronické podpisy

Exportovat jako PDF

Podpořte nás!