Kontrola pravopisu

Zkontroluje dokument nebo vybraný text. zda neobsahuje pravopisné chyby. Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, dialog také zkontroluje gramatické chyby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Kontrola pravopisu.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Kontrola pravopisu.

Z nástrojových lišt:

Ikona

Kontrola pravopisu

Pomocí klávesnice:

F7


Kontrola pravopisu začne na aktuální pozici kurzoru a pokračuje ke konci dokumentu nebo výběru. Poté si je možné vybrat, zda má kontrola pravopisu pokračovat od začátku dokumentu.

Kontrola pravopisu hledá překlepy ve slovech a nabízí možnost přidat neznámé slovo do uživatelského slovníku. Když je nalezeno první slovo s překlepem, zobrazí se dialogové okno Kontrola pravopisu.

Chyby kontroly pravopisu jsou podtrženy červeně, gramatické chyby modře.

Jazyk textu

Určuje jazyk použitý pro kontrolu pravopisu.

Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.

Není ve slovníku

Zobrazí větu a zvýrazní slovo s překlepem. Upravte slovo nebo větu, nebo klepněte na některý z návrhů ve spodním poli.

Ignorovat jednou

Přeskočí neznámé slovo a pokračuje v kontrole pravopisu.

note

Pokud ponecháte dialogové okno Kontrola pravopisu otevřené a vrátíte se do dokumentu, toto tlačítko se změní na Pokračovat. Po klepnutí na něj bude v kontrole pokračovat od aktuální pozice kurzoru.


Ignorovat vždy

Pokračuje v kontrole pravopisu s tím, že se budou až do ukončení aktuálního sezení LibreOffice přeskakovat všechny výskyty neznámého slova.

Ignorovat pravidlo

Zobrazí se při kontrole gramatiky. Klepnutím budete navrženou změnu gramatiky ignorovat.

Přidat do slovníku

Přidá neznámé slovo do uživatelem definovaného slovníku.

tip

Chcete-li přidat nový slovník, stiskněte Možnosti a poté Nový. Po restartu LibreOffice se při stisknutí Přidat do slovníku zobrazí více uživatelem definovaných slovníků. Vyberte, do kterého slovníku se má slovo přidat.


Návrhy

Zobrazí seznam navržených slov pro náhradu chybného slova. Vyberte slovo, které chcete použít, a poté klepněte na Opravit nebo Opravit vše.

Opravit

Nahradí neznámé slovo vybraným návrhem. Pokud jste změnili více chybných slov, nahradí se celá věta.

Opravit vše

Nahradí všechny výskyty neznámého slova vybraným návrhem.

Kontrolovat gramatiku

Zaškrtněte, chcete-li pracovat nejprve na všech pravopisných a poté na všech gramatických chybách.

Možnosti

Otevře dialog, kde je možné vybrat uživatelské slovníky a nastavit pravidla kontroly pravopisu.

Zpět

Klepnutím vrátíte zpět poslední změnu v aktuální větě. Opětovným klepnutím vrátíte zpět předchozí změnu v téže větě.

Podpořte nás!