Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla se mohou skládat až ze tří částí oddělených středníkem (;).

  1. Pokud kód pro formát čísla obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část se použije pro záporné hodnoty.

  2. Pokud kód pro formát čísla obsahuje tři části, první část se použije pro kladné hodnoty, druhá část se použije pro záporné hodnoty a třetí část pro hodnotu nula.

  3. Těmto třem částem je také možné přiřadit podmínky, aby byl formát použit pouze tehdy, je-li podmínka splněna.

  4. Čtvrtá část se použije, pokud obsah není hodnota, ale text. Obsah je představován znakem zavináče (@).

Desetinná místa a významné číslice

Pro reprezentaci číslic použijte v kódu pro formát nulu (0), znak čísla (#) nebo otazník (?). Znak # zobrazuje jen existující číslice, zatímco 0 zobrazuje nuly, je-li v čísle méně číslic než v kódu pro formát. Otazník ? má stejný význam jako znak #, ale navíc přidává na místo skrytých nul mezery a tím pod sebou zachovává číslice odpovídajících si řádů.

Pomocí otazníků (?), nul (0) nebo znaků čísla (#) určíte počet číslic zobrazených v čitateli a jmenovateli zlomku. Zlomky, které neodpovídají určenému vzorku, se zobrazí jako desetinná čísla.

Pokud číslo obsahuje více číslic v desetinné části než odpovídajících zástupných znaků, bude zaokrouhleno na určený počet desetinných míst. Pokud číslo obsahuje více číslic v celé části než odpovídajících zástupných znaků, bude zobrazeno číslo celé. Následující seznam je možné použít jako návod při vytváření kódů pro formát čísla:

Zástupné pole

Vysvětlení

#

Nezobrazuje nuly navíc.

?

Zobrazuje místo nul navíc mezeru.

0 (Nula)

Zobrazí nuly navíc, pokud má číslo méně míst, než je nul ve formátu.


Příklady

Formát čísla

Kód pro formát

3456,78 jako 3456,8

####.#

9,9 jako 9,900

#.000

13 jako 13,0 a 1234,567 jako 1234,57

#.0#

5,75 jako 5 3/4 a 6,3 jako 6 3/10

# ???/???

,5 jako 0,5

0.##

,5 jako 0,5   (se dvěma mezerami navíc na konci)

0.???


Oddělovač tisíců

V závislosti na jazykovém nastavení je možné jako oddělovač tisíců použít tečku, čárku nebo mezeru. Oddělovač je také možné použít ke zmenšení velikosti čísla, které se zobrazí jako násobky 1000. V níže uvedených příkladech se jako oddělovač tisíců používá mezera:

Formát čísla

Kód pro formát

15000 jako 15 000

#,###

16000 jako 16

#,


Vložení textu do kódu pro formát čísla

Text a čísla

Chcete-li vložit text do formátu čísla, který se použije pro buňky obsahující čísla, vložte na začátek a konec textu uvozovky ("), nebo zpětné lomítko (\) před jeden znak. Např. zadáním #,# "metrů" se zobrazí "3,5 metrů" nebo #,# \m zobrazí "3,5 m". Pokud používáte jako oddělovač tisíců mezeru, je nutné v předchozích příkladech vložit mezeru mezi uvozovky #.#" metrů" nebo zpětná lomítka #.#\ \m.

Text a text

Chcete-li vložit text do formátu čísla použitého v buňkách, které mohou obsahovat text, uzavřete text mezi uvozovky (" ") a přidejte zavináč (@). Např. zadáním "Součet za "@ se zobrazí "Součet za prosinec".

Mezery

Chcete-li ve formátu čísla použít znak k určení šířky mezery, napište podtržítko ( _ ) a za ně požadovaný znak. Šířka mezery závisí na šířce zvoleného znaku. Např. _M vytvoří širší mezeru než _i.

Chcete-li vyplnit mezeru určitým znakem, použijte tento znak za hvězdičkou (*). Například:

*\0

zobrazí celočíselnou hodnotu (0) a před ní tolik zpětných lomítek (\), kolik je potřeba k vyplnění šířky sloupce. Při tvorbě účetnictví můžete doleva zarovnat symbol měny pomocí formátu podobného tomuto:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Barva

Chcete-li nastavit v kódu formátu čísla barvu, vložte v hranatých závorkách jeden z následujících názvů:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Podmínky

Závorky podmínek

Formát čísla je možné určit tak, aby byl použit jen při splnění určité podmínky. Podmínky se uzavírají do hranatých závorek [ ].

Můžete použít libovolnou kombinaci čísel a operátorů <, <=, >, >=, = a <>.

Např. pokud chcete k různým teplotám přiřadit různé barvy, zadejte:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Všechny teploty pod nulou jsou modré, teploty mezi 0 a 30 °C jsou černé a teploty vyšší než 30 °C jsou červené.

Kladná a záporná čísla

Chcete-li určit formát čísla, který přidá k číslu jiný text, je-li číslo kladné, záporné nebo rovné nule, použijte následující formát:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Procenta, vědecká notace a znázornění zlomků

Procenta

Chcete-li čísla zobrazit jako procenta, přidejte do formátu čísla znak procenta (%).

Vědecká notace

Vědecká notace umožňuje zapisovat velká čísla nebo velice malé zlomky jednoduchou formou. Např. ve vědecké notaci se 650000 zapíše jako 6,5 x 105, a 0,000065 jako 6,5 x 10-5. V LibreOffice se tato čísla zapisují jako 6,5E+5 a 6,5E-5. Chcete-li vytvořit formát čísla, který zobrazuje čísla ve vědecké notaci, zadejte # nebo 0 a poté jeden z následujících kódů E-, E+, e- nebo e+. Je-li po E či e vynecháno znaménko, nebude se u kladných hodnot exponentu zobrazovat. Inženýrskou notaci získáte tím, že zadáte do celočíselné části 3 číslice (0 nebo #), například ###.##E+00.

Znázornění zlomků

Chcete-li reprezentovat hodnotu jako zlomek, formát se skládá ze dvou nebo tří částí: volitelné celočíselné části, čitatele a jmenovatele. Volitelná celočíselná část a čitatel jsou odděleny prázdným znakem nebo libovolným textem v uvozovkách. Čitatel a jmenovatel jsou odděleny znakem lomítka. Každá část se může skládat z kombinace zástupných znaků #, ? a 0.

Jmenovatel se vypočte tak, aby měl stejný počet číslic, jako je zadáno zástupných znaků, a zároveň aby byla hodnota zlomku co nejpřesnější.

# ?/???

Hodnotu jmenovatele lze také přímo zadat místo zástupných znaků. Například hodnotu čísla pí získáte v násobcích šestnáctin (tj. 50/16) pomocí formátu:

?/16

Kódy formátů čísla pro formáty měny

Výchozí formát měny bude určen podle národního prostředí operačního systému. Pokud chcete, je možné použít vlastní symbol měny. Například zadáním #,##0.00 € zobrazíte 4.50 € (eur).

Národní prostředí pro měnu můžete určit také tím, že po symbolu zadáte kód národního prostředí. Například [$€-407] představuje euro v Německu. Kód národního prostředí se zobrazí po výběru země v seznamu Jazyk na kartě Čísla v dialogovém okně Formát buněk.

note

Formátovací kód pro měnu má podobu [$xxx-nnn], kde xxx je symbol měny a nnn kód země. Speciální bankovní symboly, např. EUR (pro euro), nevyžadují zadání kódu země. Formát měny nezávisí na jazyku, který zvolíte v poli Jazyk.


Formáty data a času

warning

Aplikace Microsoft Excel chybně předpokládá, že rok 1900 byl přestupný a ve výpočtech považuje neexistující datum 29. února 1900 za platné. Kvůli tomu se data před 1. březnem 1900 v Excelu a Calcu liší.


Formáty data

K zobrazení dní, měsíců a roků použijte následující kódy formátu čísla.

warning

Ne všechny kódy formátu dávají smysluplné výsledky pro všechny jazyky.


Formát

Formátovací kód

Měsíc jako číslo 3.

M

Měsíc jako číslo 03.

MM

Měsíc jako zkratka názvu měsíce led–pro

MMM

Měsíc jako text leden–prosinec

MMMM

První písmeno názvu měsíce

MMMMM

Den jako 2

D

Den jako číslo 02

DD

Den jako zkratka názvu dne po–ne

NN or DDD or AAA

Den jako text pondělí až neděle

NNN or DDDD or AAAA

Den následovaný čárkou, jako neděle,

NNNN

Rok jako číslo 00–99

YY

Rok jako číslo 1900–2078

YYYY

Kalendářní týden

WW

Čtvrtletí jako zkratka Q1 až Q4

Q

Čtvrtletí jako text 1. čtvrtletí až 4. čtvrtletí

QQ

Letopočet, zkratka. V japonském kalendáři Gengou, jeden znak (možné hodnoty jsou: M, T, S, H)

G

Letopočet, zkratka

GG

Letopočet, celý název

GGG

Číslo roku v letopočtu, krátký formát

E

Číslo roku v letopočtu, dlouhý formát

EE nebo R

Letopočet, celý název a rok

RR nebo GGGEE


Výše uvedené kódy formátu odpovídají vaší jazykové verzi LibreOffice. Pokud však potřebujete přepnout do jiného národního prostředí LibreOffice, je nutné znát kódy formátu použité v tomto jiném národním prostředí.

Pokud je například národní prostředí softwaru nastaveno na anglické a přejete si formátovat rok jako čtyři číslice, vložíte jako kód formátu YYYY. Pokud přepnete do němčiny, musíte použít JJJJ. Následující tabulka zobrazuje pouze seznam rozdílů v různých jazycích.

Národní prostředí

Rok

Měsíc

Den

Hodina

Den v týdnu

Období

English - en

a všechna nevypsaná národní prostředí

Y

M

D

H

A

G

Němčina - de

J

T

Nizozemština - nl

J

U

Francouzština - fr

A

J

O

Italština - it

A

G

O

X

Portugalština - pt

A

O

Španělština - es

A

O

Dánština - da

T

Norština - no, nb, nn

T

Švédština - sv

T

Finština - fi

V

K

P

T


Zadávání datumů

Chcete-li zadat do buňky datum, použijte formát gregoriánského kalendáře. Např. při anglickém národním prostředí zadejte 1/2/2002 pro 2. ledna 2002.

Všechny formáty data závisí na národním prostředí, které se nastavuje v - Jazyky a národní prostředí - Obecné. Je-li například národním prostředím „japonština“, použije se kalendář Gengou. Výchozí formát data v LibreOffice používá gregoriánský kalendář.

Chcete-li určit formát kalendáře nezávisle na národním prostředí, přidejte před formát data modifikátor. Např. pro zobrazení data pomocí formátu židovského kalendáře v jiném než hebrejském národním prostředí zadejte: [~jewish]DD/MM/YYYY.

Při exportu zadaného kalendáře do programu Microsoft Excel se použije rozšířený identifikátor LCID. Ten je možné uvést také v řetězci formátu. Je-li to podporováno, převede se na modifikátor. Podrobnosti naleznete v následující části Rozšířené LCID.

Přepínač

Kalendář

[~buddhist]

Thajský buddhistický kalendář

[~gengou]

Japonský kalendář Gengou

[~gregorian]

Gregoriánský kalendář

[~hanja] nebo [~hanja_yoil]

Korejský kalendář

[~hijri]

Arabský islámský kalendář

[~jewish]

Židovský kalendář

[~ROC]

Kalendář Čínské republiky


Formáty času

K zobrazení hodin, minut a sekund použijte následující formátovací kódy:

Formát

Formátovací kód

Hodiny jako čísla 0–23

H

Hodiny jako čísla 00–23

HH

Hodiny jako 00 včetně čísel větších než 23

[HH]

Minuty jako čísla 0–59

M

Minuty jako čísla 00–59

MM

Minuty jako 00 včetně čísel větších než 59

[MM]

Sekundy jako čísla 0–59

S

Sekundy jako čísla 00–59

SS

Sekundy jako 00 včetně čísel větších než 59

[SS]


note

Chcete-li zobrazit sekundy jako zlomek, přidejte do formátovacího kódu desetinný oddělovač. Např. zadejte HH:MM:SS.00 pro zobrazení času jako "01:02:03.45".


Formáty času s minutami M a MM je nutné používat spolu s formáty času s hodinami nebo sekundami, jinak není možné rozlišit minuty a měsíce z formátu data.

Pokud zadáte čas v podobě 02:03.45 nebo 01:02:03.45 nebo 25:01:02, použijí se následující formáty, pokud nebyl určen jiný formát času: MM:SS.00 nebo [HH]:MM:SS.00 nebo [HH]:MM:SS

Zobrazení čísel při použití místních znaků

Modifikátory NatNum

Chcete-li k zobrazení čísel použít místní znaky pro čísla, zadejte na začátku kódu pro formát čísla modifikátor [NatNum1], [NatNum2], ... [NatNum11].

Chcete-li čísla v různých formátech čísla, měny nebo data vypsat slovně, použijte na začátku kódu modifikátor [NatNum12] s požadovanými argumenty. Podrobnosti naleznete v následující části NatNum12.

Modifikátor [NatNum1] vždy používá pro převod čísel na řetězce mapování jedna k jedné tak, aby řetězec odpovídal formátu čísla příslušného národního prostředí. Ostatní modifikátory mohou při použití s různými národními prostředími dávat různé výsledky. Národní prostředí je určeno jazykem a zemí nebo modifikátorem jako [$-yyy], který následuje po modifikátoru místních čísel. V tomto případě je yyy šestnáctkové MS-LCID, které se používá také ve formátech měn. Např. pro zobrazení čísla s pomocí japonských Kanji znaků v národním prostředí Angličtina (USA) použijte následující formátovací kód:

[NatNum1][$-411]0

V následujícím seznamu odpovídá modifikátor [DBNumX] z Microsoft Excel modifikátoru [NatNum] z LibreOffice. Pokud chcete, je možné použít modifikátor [DBNumX] namísto modifikátoru [NatNum]. Kdykoliv je to možné, LibreOffice interně převádí [DBNumX] na [NatNumN].

Zobrazení dat pomocí modifikátorů [NatNum] může mít jiné výsledky, než při zobrazování jiných typů čísel. Výsledek je označen 'CAL: '. Např. 'CAL: 1/4/4' označuje, že rok je zobrazen pomocí modifikátoru [NatNum1], zatímco měsíc a den jsou zobrazeny pomocí modifikátoru [NatNum4]. Pokud není zadáno 'CAL', není formát data pro určitý modifikátor podporován.

[NatNum0]

Zkusí převést jakýkoliv místní řetězec pro číslo na arabské číslice ASCII. Je-li řetězec již v ASCII, zůstane zachován.

[NatNum1]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

čínské malé znaky

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

japonština

krátké znaky kandži

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

korejština

korejské malé znaky

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

hebrejština

hebrejské znaky

arabština

arabské znaky

thajština

thajské znaky

hindština

indické znaky (dévanágarí)

urijština

urijské znaky

maráthština

indické znaky (dévanágarí)

bengálština

bengálské znaky

paňdžábština

paňdžábské znaky (gurmukhí)

gudžarátština

gudžarátské znaky

tamilština

tamilské znaky

telugština

telugské znaky

kannadština

kannadské znaky

malabarština

malabarské znaky

laoština

laoské znaky

tibetština

tibetské znaky

barmština

barmské (myanmarské) znaky

kambodžština

kambodžské (khmerské) znaky

mongolština

mongolské znaky

nepálština

indické znaky (dévanágarí)

dzongkä

tibetské znaky

perština

východoarabské znaky

církevní slovanština

znaky cyrilice


[NatNum2]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

čínské velké znaky

CAL 2/8/8 [DBNum2]

japonština

tradiční znaky kandži

CAL 2/5/5 [DBNum2]

korejština

korejské velké znaky

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

hebrejština

hebrejské číslování


[NatNum3]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

arabské číslice plné šířky

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

japonština

arabské číslice plné šířky

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

korejština

arabské číslice plné šířky

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

text malými znaky

[DBNum1]

japonština

text moderním dlouhým kandži

[DBNum2]

korejština

text formálními malými znaky


[NatNum5]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

text velkými čínskými znaky

[DBNum2]

japonština

text tradičním dlouhým kandži

[DBNum3]

korejština

text formálními velkými znaky


[NatNum6]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

text plné šířky

[DBNum3]

japonština

text plné šířky

korejština

text plné šířky


[NatNum7]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

text krátkými malými znaky

japonština

text moderním krátkým kandži

korejština

text neformálními malými znaky


[NatNum8]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

čínština

text krátkými velkými znaky

japonština

text tradičním krátkým kandži

[DBNum4]

korejština

text neformálními velkými znaky


[NatNum9]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

korejština

znaky hangulu


[NatNum10]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

korejština

text formálním hangulem

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliterace

Místní znaky pro číslo

DBNumX

Formát data

korejština

text neformálním hangulem


Rozšířené LCID

Je-li to vzhledem ke kompatibilitě možné, exportují se místní číslování a kalendář do programu Microsoft Excel pomocí rozšířeného identifikátoru LCID. Rozšířené LCID lze také používat v řetězci formátu místo modifikátoru NatNum.

Rozšířený identifikátor LCID sestává z 8 šestnáctkových číslic: [$-NNCCLLLL], kde první dvě číslice NN značí místní číslice, CC znamená kalendář a LLLL kód LCID. Například [$-0D0741E] se převede na [NatNum1][$-41E][~buddhist]: thajské číslice (0D) s buddhistickým kalendářem (07) v thajském národním prostředí (041E).

Nativní číslice

První dvě číslice NN představují nativní číslice:

NN

Číslice

Reprezentace

Kompatibilní LCID

01

arabské

1234567890

vše

02

východoarabské

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

perské

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

dévanágarské

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

bengálské

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

paňdžábské

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

gudžarátské

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

urijské

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

tamilské

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

telugské

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

kannadské

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

malabarské

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

thajské

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

laoské

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

tibetské

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

barmské

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

tigriňské

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

khmerské

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

mongolské

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

japonské

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finanční)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(arabské plné šířky)

1234567890

1E

čínské - zjednodušené

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finanční)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(arabské plné šířky)

1234567890

21

čínské - tradiční

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finanční)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(arabské plné šířky)

1234567890

24

korejské

一二三四五六七八九0

812

25

(finanční)

壹貳參四伍六七八九零

26

(arabské plné šířky)

1234567890

27

korejské - hangul

일이삼사오육칠팔구영


Kalendář

Následující dvě číslice CC představují kód kalendáře. Každý kalendář je platný pouze s určitými LCID.

CC

Kalendář

Příklad (YYYY-MM-DD)

Podporované LCID

00

gregoriánský

2016-08-31

vše

03

gengou

28-08-31

411 (japonština)

05

neznámý

4349-08-31

nepodporováno

06 nebo 17

islámský

1437-11-28

401 (arabština - Saúdská Arábie), 1401 (arabština - Alžírsko), 3c01 (arabština - Bahrajn), 0c01 (arabština - Egypt), 801 (arabština - Irák), 2c01 (arabština - Jordánsko), 3401 (arabština - Kuvajt), 3001 (arabština - Libanon), 1001 (arabština - Libye), 1801 (arabština - Maroko), 2001 (arabština - Omán), 4001 (arabština - Katar), 2801 (arabština - Sýrie), 1c01 (arabština - Tunisko), 3801 (arabština - Spojené arabské emiráty), 2401 (arabština - Jemen) a 429 (perština)

07

buddhistický

2559-08-31

454 (laoština), 41E (thajština)

08

židovský

5776-05-27

40D (hebrejština)

10

indický

1938-06-09

nepodporováno

0E, 0F, 11, 12 nebo 13

neznámý

2016-07-29

nepodporováno

nepodporováno

handža

412 (korejština)

nepodporováno

ROC

0105-08-31

404 (čínština - Tchaj-wan)


Modifikátor NatNum12

Chcete-li čísla vypsat slovně v různých formátech jako číslo, měnu nebo datum, použijte na začátku kódu modifikátor [NatNum12] s požadovanými argumenty.

Příklady obecného použití formátu s NatNum12

Formátovací kód

Vysvětlení

[NatNum12] nebo [NatNum12 cardinal]
[NatNum12 cardinal-masculine]
[NatNum12 cardinal-feminine]
[NatNum12 cardinal-neuter]

Vypíše základní číslovku: 1 → jedna
v mužském rodě: 1 → jeden
v ženském rodě: 1 → jedna
ve středním rodě: 1 → jedno

[NatNum12 ordinal]
[NatNum12 ordinal-masculine]
[NatNum12 ordinal-feminine]
[NatNum12 ordinal-neuter]

Vypíše řadovou číslovku: 2 → druhý
v mužském rodě: 2 → druhý
v ženském rodě: 2 → druhá
ve středním rodě: 2 → druhé

[NatNum12 ordinal-number]

Vypíše se značkou řadové číslovky: 1 → 1.

[NatNum12 capitalize]

Vypíše základní číslovku s počátečním velkým písmenem: 1 → Jedna

[NatNum12 upper ordinal]

Vypíše řadovou číslovku velkými písmeny: 1 → PRVNÍ

[NatNum12 title]

Vypíše jako základní číslovku s prvními písmeny velkými: 101 → Sto Jedna

[NatNum12 CZK]

Vypíše peněžní částku v měně určené třípísmenným kódem podle ISO: 1 → jedna koruna česká

[NatNum12 D=ordinal-number]D" "MMMM

Vypíše datum ve formátu "1. května"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" "MMMM, YYYY

Vypíše datum ve formátu "První květen, 1999" (převod roku na text není v současnosti pro češtinu podporován)

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Zobrazí zkrácený název měsíce velkými písmeny ve formátu "LED-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Zobrazí název měsíce malými písmeny ve formátu "leden"


Další možné argumenty (pro anglické národní prostředí): "money" před třípísmenným kódem měny, například [NatNum12 capitalize money USD]0.00 naformátuje číslo "1.99" jako "One and 99/100 U.S. Dollars".

Kódy chyb

Pokud je hodnota mimo meze pro vybraný formát, zobrazí se následující kód chyby:

#FMT

Podpořte nás!